Na našich webových stránkách budeme postupně aktualizovat informace, které už jsou neplatné vzhledem k novému platnému zákonu č. 250/2021 Sb., Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, který nahrazuje zákon č. 174/1968 Sb. a navazující předpisy.
Omlouváme za neaktuálnost některých informací. Děkujeme za pochopení

Jaké činnosti nazýváme revizemi a kdo je provádí

kategorie: Ostatní
Potřebujeme provést revizi komína, výtahu, požárních klapek, kotelny, klimatizace, dětských hřišť atd...
V praxi se u veřejnosti často setkáváme s tímto požadavkem. V některých případech objednatel vyžaduje, aby v závěrečné zprávě byla provedená činnost označena jako revize. Hlavním záměrem vytvoření tohoto článku je identifikovat neodborné veřejnosti činnosti revizí a ostatních úkonů.

Hlavní zásada pro rozpoznání jestli provádím revizi či nikoliv

Ve většině případů se revize vykonávají pouze u technických zařízení:
 • elektrická,
 • plynová,
 • tlaková,
 • zdvíhací.

Vím, pro jaká zařízení se mají vykonávat revize, ale kdy je mám provádět?

Elektrická zařízení

Lhůty provádění pravidelných revizí určuje prostředí, ve kterém se elektrické zařízení nachází. Výchozím podkladem pro zjištění prostředí je protokol o určení vnějších vlivů.

Přehled elektrických zařízení:

 • elektrické instalace, hromosvody,
 • spotřebiče, nářadí, stroje, přístroje,
 • trafostanice, VN rozvodny,
 • elektronická požární signalizace, elektronická zabezpečovací signalizace…

Plynová zařízení

Lhůta pro provádění provozních revizí na všech plynových zařízení je 1x za 3 roky.  Kromě toho se na plynovém zařízení musí 1x za rok vykonávat pravidelná kontrola. Kontroly smí provádět proškolená osoba pro obsluhu plynových zařízení.

 Přehled plynových zařízení:

 • plynové spotřebiče, kotle, pece a průmyslová zařízení,
 • domovní, průmyslové, NTL, STL a VTL plynovody,
 • kompresní a regulační stanice,
 • zařízení pro výrobu plynných paliv nebo technických plynů,
 • plnící zařízení a stanice pro plynná paliva nebo technické plyny,
 • rozvody technických plynů a NTL, STL, VTL plynovody na propad butan.
Podrobnější informace v samostatných článcích:

Tlaková zařízení

U tlakových zařízení se provádí provozní, vnitřní revize a tlakové zkoušky. Lhůty u jednotlivých úkonů definujeme podle typu zařízení.

Přehled tlakových zařízení:

 • tlakové nádoby stabilní,
 • horkovodní a parní kotle,
 • nádoby na plyny.
Podrobnější informace v samostatných článcích:

Zdvíhací zařízení

Revize vykonáváme pouze u některých zdvíhacích zařízení, kdy samotné lhůty určujeme podle typu zařízení.

Přehled zdvíhacích zařízení

 • jeřáby a zdvihadla,
 • lyžařské vleky a lanové dráhy
 • pohyblivé pracovní plošiny
 • regálové zakladače

Samostatnou kapitolou jsou výtahy, u kterých se neprovádějí revize, ale provozní, odborné a inspekční prohlídky. Tyto činnosti vykonávají různě způsobilé osoby.

 

Vím, kdy a pro jaká zařízení se mají revize provádět, ale kdo je může vykonávat?

Zpravidla revize provádí odborně způsobilá osoba, revizní technik, která získala oprávnění od státního odborného dozoru, Technické inspekce České republiky (TIČR), na základě vykonané zkoušky. Revizní technik prokazuje svou způsobilost pomocí evidenčního čísla. Evidenční číslo ze skládá z několika údajů, pomocí kterých můžete identifikovat, na jakých zařízeních může vykonávat revize a zda má stále platné oprávnění.

 

Formát evidenčního čísla revizního technika

 

aaaa / b / cc / R-dd-eeee

aaaa – číslo jednací

b / cc – měsíc / rok vydání oprávnění

R – získané oprávnění pro provádění revizí

dd – kategorie technických zařízení

 • EZ – elektrická zařízení
 • PZ – plynová zařízení
 • TZ – tlaková zařízení
 • ZZ – zdvíhací zařízení

eeee – zařazení do podkategorie výše uvedeného technické zařízení

Elektrická zařízení

 • E1A - zařízení bez omezení napětí střídavého nebo stejnosměrného, včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí bez nebezpečí výbuchu
 • E1B - zařízení bez omezení napětí střídavého nebo stejnosměrného, včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí s nebezpečím výbuchu
 • E2A - zařízení s napětím do 1 kV střídavého nebo 1,5 kV stejnosměrného, včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí bez nebezpečí výbuchu.
 • E2B - zařízení s napětím do 1 kV střídavého nebo 1,5 kV stejnosměrného, včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí s nebezpečím výbuchu
 • E3A - zařízení určená k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí bez nebezpečí výbuchu
 • E3B - zařízení určená k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí s nebezpečím výbuchu
 • E4A - vyjmenovaná zařízení s napětím do 1 kV střídavého nebo 1,5 kV stejnosměrného v prostředí bez nebezpečí výbuchu
  • el. požární signalizace
  • el. zabezpečovací signalizace
  • el. nářadí a spotřebiče
 • E4B - vyjmenovaná zařízení s napětím do 1 kV střídavého nebo 1,5 kV stejnosměrného v prostředí s nebezpečím výbuchu
  • el. požární signalizace
  • el. zabezpečovací signalizace
  • el. nářadí a spotřebiče

Plynová zařízení

 • A1 - zařízení pro výrobu a úpravu plynných paliv
 • A2 - zařízení pro výrobu a úpravu technických plynů
 • C1 - zařízení pro plnění nádob plyny a tlakové stanice na plynná paliva
 • C2 - zařízení pro plnění nádob plyny a tlakové stanice na technické plyny
 • E1 - kompresní stanice plynu
 • E2 - regulační stanice plynu
 • F1 - domovní rozvody a plynná paliva
 • F2 - průmyslové plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu na zemní plyn
 • F3 - NTL, STL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu na zemní plyn
 • F4 - VTL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu na zemní plyn
 • F5 - NTL, STL a VTL plynovody na propan, butan a jejich směsi
 • F6 - rozvody technických plynů
 • G1 - spotřebiče s výkonem pod 50 kW na plynná paliva
 • G2 - kotle s výkonem 50 kW a více na plynná paliva
 • G3 - pece a průmyslová tepelná zařízení na plynná paliva

Tlaková zařízení

 • NA - tlakové nádoby s nejvyšším pracovním přetlakem přesahujícím 0,2 MPa, jejichž bezpečnostní součin má hodnotu vyšší než 103
 • NB - ostatní tlakové nádoby (tlakové nádoby s nejvyšším pracovním přetlakem do 0,2 MPa včetně, jejichž bezpečnostní součin má hodnotu nižší nebo rovnu 103)
 • NP - kovové tlakové nádoby k dopravě plynů, jejichž kritická teplota je nižší než +50° C, nebo plynů, u nichž při teplotě +50° C je absolutní tlak (tenze) par vyšší než 0,3 MPa
 • HK2 - 2. třída - horkovodní kotle s tepelným výkonem nad 35 MW
 • HK3 - 3. třída - horkovodní kotle s tepelným výkonem nad 5,8 MW do 35 MW (včetně)
 • HK4 - 4. třída - horkovodní kotle s tepelným výkonem do 5,8 MW (včetně) a všechny ostatní kotle kapalinové
 • PK1  - 1. třída - parní kotle se jmenovitým množstvím vyráběné páry nad 115 t/h
 • PK2  - 2. třída - parní kotle se jmenovitým množstvím vyráběné páry nad 50 t/h do 115 t/h (včetně)
 • PK3 - 3. třída - parní kotle se jmenovitým množstvím vyráběné páry nad 8 t/h do 50 t/h (včetně)
 • PK4 - 4. třída - parní kotle se jmenovitým množstvím vyráběné páry do 8 t/h (včetně)

Zdvíhací zařízení

 • a - zdvihadla a pojízdná zdvihadla o nosnosti nad 5000 kg
 • b - jeřáby o nosnosti nad 5000 kg – bez omezení
 • b1 - jeřáby mostové, podvěsné mostové ovládané ze země a portálové
 • b2 - jeřáby sloupové, věžové a derikové
 • b3 - jeřáby stohovací a lanové
 • b4 - jeřáby na automobilovém nebo pásovém podvozku
 • b5  - jeřáby nakládací
 • c  - pohyblivé pracovní plošiny s výškou zdvihu nad 3m – bez omezení
 • c1 - pohyblivé pracovní plošiny umístěné na podvozku
 • c2 - zavěšené plošiny
 • d - stavební výtahy s výškou zdvihu nad 3m, jimiž se dopravují také osoby
 • e - výtahy, které jsou trvalou součástí staveb, o nosnosti nad 100 kg a s výškou zdvihu nad 2m – bez omezení
 • e1 - elektrické výtahy
 • e2 - hydraulické výtahy
 • f - regálové zakladače se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy
klíčové slova: revize, tlaková zařízení

Vložit komentář

Doporučení technici

zobrazit vše
Provádím revize elektroinstalace rodinných domů, dílen, garáží, průmyslových objektů. Dále provedu...
+420 776 165 945
Revize el. instalací,hromosvodů,spotřebičů
Servis elektrokotlů Protherm
604 537 838
Chcete být vidět v seznamu revizních a servisních techniků? Registrace zdarma
Copyright © 2011-2022 RevizeKontroly.cz