Na našich webových stránkách budeme postupně aktualizovat informace, které už jsou neplatné vzhledem k novému platnému zákonu č. 250/2021 Sb., Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, který nahrazuje zákon č. 174/1968 Sb. a navazující předpisy.
Omlouváme za neaktuálnost některých informací. Děkujeme za pochopení

Jaké činnosti nazýváme revizemi a kdo je provádí

kategorie: Ostatní
Potřebujeme provést revizi komína, výtahu, požárních klapek, kotelny, klimatizace, dětských hřišť atd...
V praxi se u veřejnosti často setkáváme s tímto požadavkem. V některých případech objednatel vyžaduje, aby v závěrečné zprávě byla provedená činnost označena jako revize. Hlavním záměrem vytvoření tohoto článku je identifikovat neodborné veřejnosti činnosti revizí a ostatních úkonů.

Hlavní zásada pro rozpoznání jestli provádím revizi či nikoliv.

Ve většině případů se revize vykonávají pouze u technických zařízení:

Vím, pro jaká zařízení se mají vykonávat revize, ale kdy je mám provádět?

Elektrická zařízení

Lhůty provádění pravidelných revizí určuje prostředí, ve kterém se elektrické zařízení nachází. Výchozím podkladem pro zjištění prostředí je protokol o určení vnějších vlivů.

Přehled elektrických zařízení:

 • elektrické instalace, hromosvody,
 • spotřebiče, nářadí, stroje, přístroje,
 • trafostanice, VN rozvodny,
 • elektronická požární signalizace, elektronická zabezpečovací signalizace…

Plynová zařízení

Lhůta pro provádění provozních revizí na všech plynových zařízení je 1x za 3 roky.  Kromě toho se na plynovém zařízení musí 1x za rok vykonávat pravidelná kontrola. Kontroly smí provádět proškolená osoba pro obsluhu plynových zařízení.

 Přehled plynových zařízení:

 • plynové spotřebiče, kotle, pece a průmyslová zařízení,
 • domovní, průmyslové, NTL, STL a VTL plynovody,
 • kompresní a regulační stanice,
 • zařízení pro výrobu plynných paliv nebo technických plynů,
 • plnící zařízení a stanice pro plynná paliva nebo technické plyny,
 • rozvody technických plynů a NTL, STL, VTL plynovody na propad butan.
Podrobnější informace v samostatných článcích:
Revize a kontroly plynových zařízení

Tlaková zařízení

U tlakových zařízení se provádí provozní, vnitřní revize a tlakové zkoušky. Lhůty u jednotlivých úkonů definujeme podle typu zařízení.

Přehled tlakových zařízení:

 • tlakové nádoby stabilní,
 • horkovodní a parní kotle,
 • nádoby na plyny.
Podrobnější informace v samostatných článcích:
Revize tlakových nádob stabilních
Revize a kontroly parních a horkovodních kotlů

Zdvíhací zařízení

Revize vykonáváme pouze u některých zdvíhacích zařízení, kdy samotné lhůty určujeme podle typu zařízení.

Přehled zdvíhacích zařízení

 • jeřáby a zdvihadla,
 • pohyblivé pracovní plošiny
 • regálové zakladače

Samostatnou kapitolou jsou výtahy, u kterých se neprovádějí revize, ale odborné prohlídky, zkoušky a kontroly výtahů. Tyto činnosti vykonávají různě způsobilé osoby.

Vím, kdy a pro jaká zařízení se mají revize provádět, ale kdo je může vykonávat?

Zpravidla revize provádí odborně způsobilá osoba, revizní technik, která získala oprávnění od státního odborného dozoru, Technické inspekce České republiky (TIČR), na základě vykonané zkoušky. Revizní technik prokazuje svou způsobilost pomocí evidenčního čísla. Evidenční číslo ze skládá z několika údajů, pomocí kterých můžete identifikovat, na jakých zařízeních může vykonávat revize a zda má stále platné oprávnění.

Formát evidenčního čísla revizního technika

a / yy / R-bb-cccc

a – číslo jednací
yy – rok vydání oprávnění
R – získané oprávnění pro provádění revizí
bb – kategorie technických zařízení

 • EZ – elektrická zařízení
 • PZ – plynová zařízení
 • TZ – tlaková zařízení
 • ZZ – zdvíhací zařízení

cccc – zařazení do podkategorie výše uvedeného technické zařízení

Elektrická zařízení

 • E1A - zařízení bez omezení napětí střídavého nebo stejnosměrného, včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí bez nebezpečí výbuchu
 • E1B - zařízení bez omezení napětí střídavého nebo stejnosměrného, včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí s nebezpečím výbuchu
 • E2A - zařízení s napětím do 1 kV střídavého nebo 1,5 kV stejnosměrného, včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí bez nebezpečí výbuchu.
 • E2B - zařízení s napětím do 1 kV střídavého nebo 1,5 kV stejnosměrného, včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí s nebezpečím výbuchu
 • E3A - zařízení určená k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí bez nebezpečí výbuchu
 • E3B - zařízení určená k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí s nebezpečím výbuchu

Plynová zařízení

 • A1 - zařízení pro výrobu a úpravu plynných paliv
 • A2 - zařízení pro výrobu a úpravu technických plynů
 • B - zařízení pro skladování plynů
 • C1 - zařízení pro plnění nádob plyny a tlakové stanice na plynná paliva
 • C2 - zařízení pro plnění nádob plyny a tlakové stanice na technické plyny
 • C3 - plnění a čerpání nádrží vozidel plyny
 • C4 - plnění tlakových nádob k dopravě plynů (platí pouze pro oprávnění k plnění tlakových nádob na plyny)
 • D - zařízení pro zkapalňování a odpařování plynů
 • E1 - kompresorové stanice plynu
 • E2 - regulační stanice plynu
 • F1 - plynovody v budovách na plynná paliva, kromě propanu, butanu a jejich směsí
 • F2 - průmyslové plynovody na plynná paliva, kromě propanu, butanu a jejich směsí
 • F3 - NTL, STL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu na zemní plyn
 • F4 - VTL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu na zemní plyn
 • F5 - NTL, STL a VTL plynovody na propan, butan a jejich směsi
 • F6 - rozvody technických plynů
 • G1 - spotřebiče s výkonem pod 50 kW na plynná paliva včetně spotřebičů na vytápění nebytových prostor, mimo pecí a průmyslových tepelných zařízení
 • G2 - kotle s výkonem 50 kW a více na plynná paliva
 • G3 - pece a průmyslová tepelná zařízení bez omezení výkonu a spotřebiče na vytápění nebytových prostor s výkonem 50 kW a více, popřípadě jiné typy spotřebičů neuvedené ve skupině G1, G2 nebo G4
 • G4 - stabilní plynové motory ve strojovnách, kotelnách
 • H - zařízení pro vypouštění hasebních plynů

Tlaková zařízení

 • NI - tlakové nádoby s nejvyšším pracovním přetlakem přesahujícím 0,2 MPa, jejichž bezpečnostní součin má hodnotu vyšší než 103
 • NII - ostatní tlakové nádoby (tlakové nádoby s nejvyšším pracovním přetlakem do 0,2 MPa včetně, jejichž bezpečnostní součin má hodnotu nižší nebo rovnu 103)
 • NP - kovové tlakové nádoby k dopravě plynů, jejichž kritická teplota je nižší než +50° C, nebo plynů, u nichž při teplotě +50° C je absolutní tlak (tenze) par vyšší než 0,3 MPa
 • HK2 - 2. třída - horkovodní kotle s tepelným výkonem nad 35 MW
 • HK3 - 3. třída - horkovodní kotle s tepelným výkonem nad 5,8 MW do 35 MW (včetně)
 • HK4 - 4. třída - horkovodní kotle s tepelným výkonem do 5,8 MW (včetně) a všechny ostatní kotle kapalinové
 • PK1  - 1. třída - parní kotle se jmenovitým množstvím vyráběné páry nad 115 t/h
 • PK2  - 2. třída - parní kotle se jmenovitým množstvím vyráběné páry nad 50 t/h do 115 t/h (včetně)
 • PK3 - 3. třída - parní kotle se jmenovitým množstvím vyráběné páry nad 8 t/h do 50 t/h (včetně)
 • PK4 - 4. třída - parní kotle se jmenovitým množstvím vyráběné páry do 8 t/h (včetně)

Zdvíhací zařízení od 1.7.2022

 • a - jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů s motorickým pohonem o nosnosti přesahující 1 000 kg a jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů s ručním pohonem o nosnosti přesahující 5 000 kg, včetně trvale instalovaného zařízení pro uchopení a zavěšení břemene
 • a1 - zdvihadla a pojízdná zdvihadla 
 • a2 - jeřáby mostové, podvěsné mostové ovládané ze země a portálové
 • a3 - jeřáby sloupové, věžové a derikové
 • a4 - jeřáby stohovací a lanové
 • a5 - jeřáby na automobilovém nebo pásovém podvozku
 • a6 - jeřáby nakládací
 • b - pracovní plošiny s motorickým pohonem a výškou zdvihu přesahující 1,5 m, pojízdné zdvihací pracovní plošiny, závěsné plošiny a stožárové šplhací pracovní plošiny
 • b1 - pojízdné zdvihací pracovní plošiny, Stožárové šplhací pracovní plošiny
 • b2 - závěsné plošiny
 • c  - výtahy pro dopravu osob, osob a nákladu nebo jen nákladu a svislé zdvihací plošiny, které jsou trvalou součástí budov s povolenou dopravou osob a nákladu, o nosnosti přesahující 100 kg a výškou zdvihu přesahující 2 m
 • c1 - elektrické výtahy
 • c2 - hydraulické výtahy
 • c3 - svislé zdvihací plošiny (pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu)
 • d - stavební výtahy pro přepravu osob a nákladu
 • e - regálové zakladače se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy a jejich přesuvny

Zdvíhací zařízení do 1.7.2022

 • a - zdvihadla a pojízdná zdvihadla o nosnosti nad 5000 kg
 • b - jeřáby o nosnosti nad 5000 kg – bez omezení
 • b1 - jeřáby mostové, podvěsné mostové ovládané ze země a portálové
 • b2 - jeřáby sloupové, věžové a derikové
 • b3 - jeřáby stohovací a lanové
 • b4 - jeřáby na automobilovém nebo pásovém podvozku
 • b5  - jeřáby nakládací
 • c  - pohyblivé pracovní plošiny s výškou zdvihu nad 3m – bez omezení
 • c1 - pohyblivé pracovní plošiny umístěné na podvozku
 • c2 - zavěšené plošiny
 • d - stavební výtahy s výškou zdvihu nad 3m, jimiž se dopravují také osoby
 • e - výtahy, které jsou trvalou součástí staveb, o nosnosti nad 100 kg a s výškou zdvihu nad 2m – bez omezení
 • e1 - elektrické výtahy
 • e2 - hydraulické výtahy
 • f - regálové zakladače se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy

Vložit komentář

Poptávka služeb

Poptávate revizi, kontrolu, servis nebo jinou činnost?
Vytvořením poptávky zdarma, dáte vědět registrovaným technikům.Nová poptávka

Doporučení technici

registrace zdarma
 • Královéhradecký kraj
 • Liberecký kraj
 • Pardubický kraj
 • Plzeňský kraj
 • Praha
 • Středočeský kraj
 • Ústecký kraj
+420 773 280 880
 • Praha
 • Středočeský kraj
+420 775 707 205
 • Jihomoravský kraj
 • Moravskoslezský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Pardubický kraj
 • Zlínský kraj
+420 739 001 920
Zadejte číslo revizního technika nebo odborně způsobilé osoby a zjistěte jaké má oprávnění a kdy mu vyprší platnost.Evidenční číslo

Jsme součásti portfolia urbido