Pravidelná údržba a revize trafostanice

pravidelna_udrzba_revize_trafostanice

Trafostanice je součásti elektrické přenosové a distribuční soustavy. Součásti trafostanice je transformátor, který přenáší elektrickou energii z jednoho obvodu do jiného pomocí vzájemné elektromagnetické indukce. Používá se většinou pro přeměnu střídavého napětí (např. z vysokého napětí na nízké) nebo pro galvanické oddělení obvodů.

Trafostanice (dále jen TS) patří do kategorie vyhrazených technických zařízení, u kterých je potřeba provádět pravidelnou údržbu a revize. Norma ČSN 33 1500 popisuje řád preventivní údržby. V případě, že je předpis dodržován s prokazatelnými záznamy, je takto možné upustit od pravidelných revizí dle uvedené normy.

Úkony preventivní údržby se provádí ve variantách:

Za provozu

Prohlídka trafostanice se provádí 1x ročně a kontroluje se:

 • dostupnost zařízení stanice, zda není znečištěné, popálené nebo poškozené a není-li slyšet sršení (izolátory, svodiče přepětí,…),
 • stav rozvaděče NN a jeho osvětlení,
 • stav měřidel, odečtou se hodnoty a zapíší do karty,
 • typy a hodnoty jištění přívodových a vývodových vedení NN,
 • stav elektroměrů a sazbových spínačů, pokud jsou osazené,
 • aktuálnost schémat a popisů vývodů z rozvaděče NN,
 • stav bezpečnostních a identifikačních tabulek,
 • stav povinné výbavy TS,
 • stav ochranného pásma, terénu a nedovolené činnosti v ochranném pásmu dle platné legislativy, zejména s ohledem na nové stavby, výkopy, apod.,
 • těsnost nádoby transformátoru, stav oleje v olejoznaku, stav průchodek a hlučnost (u olejového transformátoru distribučního),
 • uzemnění stroje (u olejového transformátoru distribučního).

Běžná údržba, prováděna 1x ročně:

 • na základě prohlídky a závěru z prohlídky se provede (promazání zámků, očištění zařízení, úprava terénu kolem TS).

Měření napětí proudu v TS se provádí 1x za 2 roky:

 • na všech přívodech a vývodech v rozvaděči TS.

Termovizní kontrola distribuční transformovny VN/NN 1x za 4 roky:

 • kontrolují se na oteplení všechny proudové spoje (spoje šroubové i lisované), připojení transformátoru, svodičů přepětí, pojistek VN a rozvaděče NN.

 

Za vypnutého stavu

Prohlídka trafostanice 1x za 4 roky obsahuje:

 • provedení všech bodů jako za provozu při roční prohlídce,
 • před vypnutím transformátoru se změří výstupní napětí a impedanci smyčky vnitřní instalace,
 • prohlednutí spojovacích, přívodních a vývodových vedení, svodičů přepětí, jistících prvků, rozvaděčů, kondenzátorů,
 • kontrolu množství oleje v záchytné vaně pod transformátorem,
 • změření výstupního napětí transformátoru po opětovném zapnutí.

Běžná údržba 1x za 4 roky zahrnuje:

 • provedení očištění zařízení,
 • vyčištění rozvaděče NN,
 • vyčištění záchytné vany a případná výměna fibrinové textilie,
 • údržbu zámků promazáním,
 • údržbu terénu kolem TS,
 • podrobnou kontrolu všech částí stroje (u olejového transformátoru distribučního),
 • výměnu silikagelu (u olejového transformátoru distribučního),
 • očištění transformátoru a případné doplnění oleje.

Měření uzemnění venkovní TS 1x za 4roky.

 

V případě, že není postupováno dle výše uvedených úkonů řádu preventivní údržby, je nutno provádět pravidelné revize elektrického zařízení dle ČSN 33 1500 ve lhůtách pro venkovní prostředí 1x za 4 roky a vnitřní prostředí 1x za 5 let.

 

Související Články

 

Komentáře

Zatím nebyly přidány žádné komentáře. Buďte prvním, kdo napíše komentář
Host
pátek 12. srpen 2022 21:02
Copyright © 2011-2020 RevizeKontroly.cz