Na našich webových stránkách budeme postupně aktualizovat informace, které už jsou neplatné vzhledem k novému platnému zákonu č. 250/2021 Sb., Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, který nahrazuje zákon č. 174/1968 Sb. a navazující předpisy.
Omlouváme za neaktuálnost některých informací. Děkujeme za pochopení

Revize a kontroly elektrických zařízení

Elektrická zařízení musí být před uvedením do provozu odborně prověřena a vyzkoušena a po dobu svého provozu podrobována pravidelným kontrolám, zkouškám a revizím. Nařízení vlády č. 190/2022 Sb. o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti dle § 3 odst. 1) definuje, že elektrická zařízení pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod, distribuci a odběr elektrické energie a elektrické instalace staveb a technologií jsou vyhrazenými elektrickými zařízeními, která představují zvýšenou míru ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob. 

Druhy činností na vyhrazených elektrických zařízeních:

 • výchozí revize - je nutné provést před uvedením zařízení do provozu u nových elektrických zařízení anebo po jejich rekonstrukci, kterou je potřeba uchovat po celou dobu životnosti elektrického zařízení,
 • pravidelná revize - provádí se dle stanovené lhůty, která je určena ve výchozí revizní zprávě anebo podle začlenění systému ochrany před bleskem a přepětím (LPS) vyhrazeného elektrického zařízení do příslušné třídy LPS podle normových hodnot, kterou definuje výpočet rizik,
 • kontrola - je prováděna dle provozních řádů a návodů k obsluze předepsaných výrobcem, různými způsoby (pravidelnou prohlídkou, zkouškou, měřením,...) se zjišťuje technický stav kontrolovaného elektrického zařízení.

Revizní činnost zajišťuje revizní technik na základě získaného oprávnění pověřené organizace Technické inspekce České republiky. Prohlídkou, kontrolním měřením a přezkoušením celkového stavu ověřuje bezpečný a bezporuchový provoz systémů ochrany před bleskem. Ke každé revizi se vystaví revizní zpráva, kde se zohlední veškeré provedené činnosti při revizi, zjištěné závady a závěrem takové zprávy je, že elektrické zařízení je způsobilé bezpečného provozu. V krajních případech se může stát, že vzniklé závady brání kladnému výsledku a proto v takových případech je potřeba tyto závady co nejdříve odstranit po domluvě s revizním technikem.

Pravidelné revize a kontroly elektrických zařízení

Základní nejdelší lhůty pravidelných revizí

PODLE OBJEKTU A PROSTORU: REVIZNÍ LHŮTY
V objektech určených pro administrativní činnost 5 let
V objektech určených pro výrobu, vzdělávání (školy, mateřské školy), ubytování (hotely, ubytovny, kempy a jiná ubytovací zařízení) a lékařské účely 3 roky
Elektrické zařízení v objektu, který podle požárně bezpečnostního řešení umožňuje přítomnost více než 200 osob 2 roky
Prozatímní zařízení stavenišť 6 měsíců
Pojízdné a převozné prostředky 1 rok
Prostory s nebezpečím požáru a výbuchu 3 roky
Prostory mokré a s trvalým výskytem korozivních nebo znečišťujících látek 1 rok

Doplňující informace

 1. Pokud se na elektrické zařízení vztahuje více než jedna revizní lhůta, použije se z nich lhůta nejkratší.
 2. Pravidelná revize musí být provedena v roce, do kterého spadá konec stanovené lhůty od doby provedení poslední revize. Netýká se lhůt, nepřesahujících délku jednoho roku.
 3. Provozovatelé, kteří mají zpracován řád preventivní údržby, kdy pravidelnými kontrolami a údržbou je zajišťována minimalizace rizik souvisejících s provozem elektrických zařízení, mohou ve svém řádu preventivní údržby stanovit lhůty pravidelných revizí až dvojnásobné.
 4. Výše uvedené lhůty nemusí být uplatněny na vyhrazená elektrická zařízení splňující požadavky stanovené § 21 odst. 1 zákona č. 250/2021 Sb.

Další informace

Vyhrazená elektrická zařízení a zařazení do tříd

Vyhrazená technická zařízení (VTZ) dle zákona č. 250/2021 Sb. jsou zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku, která podléhají dozoru podle tohoto zákona.

Průběh revize elektrických zařízení podle platné legislativy

Jak postupovat při provedení revize vyhrazených elektrických zařízení? Tento článek se zaměřuje na jednotlivé úkony, které je třeba vykonat podle nařízení vlády č. 190/2022 Sb..

Vložit komentář

Poptávka služeb

Poptávate revizi, kontrolu, servis nebo jinou činnost?
Vytvořením poptávky zdarma, dáte vědět registrovaným technikům.Nová poptávka

Doporučení technici

registrace zdarma
 • Praha
 • Středočeský kraj
+420 775 707 205
 • Jihomoravský kraj
 • Moravskoslezský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Pardubický kraj
 • Zlínský kraj
+420 739 001 920
 • Jihomoravský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Vysočina
 • Liberecký kraj
 • Praha
 • Středočeský kraj
+420 776 165 945
Zadejte číslo revizního technika nebo odborně způsobilé osoby a zjistěte jaké má oprávnění a kdy mu vyprší platnost.Evidenční číslo

Jsme součásti portfolia urbido