Podmínky ochrany osobních údajů

I. Obecná ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je provozovatel webových stránek právnická osoba smart urbido s.r.o. se sídlem Technologická 375/3, 708 00 Ostrava, IČ: 07316607 (dále jen "Správce"). Tento dokument přímo souvisí s Obchodními podmínkami prodávajícího.
 2. Kontaktní údaje správce jsou:
 3. Prodávající je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů v registru zpracování osobních údajů reg. 00045676 a při nakládání s osobními údaji zákazníků dodržuje ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a informací.
 4. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 5. Zákazníkem se v tomto dokumentu rozumí každý subjekt, který figuruje jako uživatel na internetových stránkách revizekontroly.cz, a to bez ohledu na to, zdali si od prodávajícího objednal nějaké plnění či nikoli.
 6. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovaných osobních údajů

 1. kontaktní formulář a otázky & odpovědi
  U kontaktního formuláře nebo otázek & odpovědí lze vyplnit e-mailovou adresu, případně jméno a příjmení. Uvedením těchto informací je nezbytně nutné, aby správce mohl reagovat a zodpovědět dotazy pro zákazníky, kteří vyplní a odešlou kontaktní formulář nebo formulář pro dotazy & odpovědi.
 2. registrace a objednání služeb
  Má-li zákazník zájem o poskytnutí služeb, je nutné, aby provedl registraci na portálu prodávajícího, a to v souladu s obchodními podmínkami prodávajícího. V rámci této registrace se uvádí následující osobní údaje:
 1. Název subjektu popř. jméno a příjmení
 2. Ulice a číslo
 3. Město
 4. PSČ
 5. E-mailová adresa

Popřípadě lze uvést následující osobní údaje:

 1. Telefon
 2. IČ
 3. DIČ

III. Zákonný a oprávněný důvod, účel zpracování a souhlas se zpracováním

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 2. Oprávněným důvodem zpracování osobních údajů je reakce, odpověď na dotaz odeslaný zákazníkem prostřednictvím kontaktního formuláře nebo formuláře pro otázky & odpovědi,
 3. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 4. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.
 5. E-mailová adresa uvedená zákazníkem při registraci bude taky sloužit jako kontaktní adresa pro zasílání faktur a zálohových faktur, potvrzení o přijetí nabídky a též ke komunikaci se zákazníkem.
 6. E-mailová adresa uvedená zákazníkem při registraci bude taky sloužit jako kontaktní adresa pro zasílání komerčních sdělení a personalizované nabídky. 
 7. Osobní údaje jsou dále zpracovávány za účelem vytvoření analýz a statistik prodávajícího, strategického plánování nebo inovace produktů a služeb, dále za účelem nabízení zboží a služeb prodávajícího a případně též jiných subjektů a za účelem zasílání obchodních a marketingových sdělení. 
 8. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. 
 9. Zákazník tímto výslovně akceptuje podmínky a způsoby zpracování osobních dat popsané v tomto dokumentu, s takovým postupem výslovně souhlasí. Tento souhlas se vztahuje pouze ke zpracování osobních údajů za účely vyjmenovanými v tomto článku.

IV. Práva a prohlášení zákazníka

 1. Zákazník je oprávněn být informován a požadovat informace zejména o tom, za jakým účelem se jeho osobní údaje zpracovávají, dále znát období, po které budou údaje uchovány a znát příjemce osobních údajů. Zákazník je oprávněn se též dotazovat na způsoby zabezpečení uchovávaných osobních údajů.
 2. Zákazník je oprávněn vznést námitku proti zpracování osobních údajů, bude-li se domnívat, že prodávající nemá závažné a/nebo prokazatelné důvody ke zpracovávání konkrétních osobních údajů.
 3. Zákazník tímto prohlašuje, že rozsah zpracovávání osobních údajů a účely takového zpracování považuje za přiměřené.

V. Způsob ochrany zpracovávaných dat

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Pro zabezpečení osobních údajů prodávající přijal zejména následující opatření:
  • omezení přístupových práv,
  • zabezpečení přístupů,
  • provádění bezpečnostních záloh,
  • šifrování,
  • antivirová ochrana.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 4. Porušení zabezpečení osobních údajů, případně též únik osobních údajů je prodávající povinen hlásit Úřadu pro ochranu osobních údajů a v závislosti na míře ohrožení též zákazníkům, jichž se únik týká. Tento postup není nutný v případě, když porušení zabezpečení nebude znamenat riziko úniku osobních údajů.

VI. Délka uchování osobních údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi zákazníkem a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 2. Na písemnou žádost zákazníka mohou být jeho osobní údaje v databázi správce změněny či odstraněny, a to částečně i v plném rozsahu. V případě takové žádosti o odstranění osobních údajů z databáze správce dojde zároveň ke zrušení registrace zákazníka na portálu a neobnovitelnému vymazání údajů o všech objednávkách a dalších informací.
 3. V případě, že má zákazník v takovém okamžiku uzavřenou účinnou smlouvu na produkt, který je provozován i jen částečně na portálu, považuje se den, kdy zákazník souhlas se zpracováním osobních údajů odvolá a požádá o odstranění údajů, za den ukončení smlouvy na daný produkt a zákazník již není nadále oprávněn produkt využívat a nemá nárok ani na poměrné vrácení uhrazené ceny za daný produkt.

VII. Soubory cookies

 1. Správce osobních údajů užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:
  • základní funkčnosti webových stránek,
  • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách.
 2. Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.
 3. Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
 4. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
 5. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
  • Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Tento dokument týkající se ochrany osobních údajů se vztahuje na veškeré smluvní vztahy mezi správcem a jeho zákazníky, ohledně dodávky objednaných produktů či poskytování objednaných nebo poptávaných služeb prostřednictvím internetového portálu správce.
 2. Zaškrtnutím políčka na internetové stránce správce zákazník prohlašuje, že se s obsahem tohoto dokumentu seznámil, tomu rozumí, v plném rozsahu a bezvýhradně jej akceptuje.
 3. Veškeré právní vztahy v tomto dokumentu výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními českého právního řádu týkajícími se ochrany osobních údajů, dále občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
 4. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 08.02.2019.