Na našich webových stránkách budeme postupně aktualizovat informace, které už jsou neplatné vzhledem k novému platnému zákonu č. 250/2021 Sb., Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, který nahrazuje zákon č. 174/1968 Sb. a navazující předpisy.
Omlouváme za neaktuálnost některých informací. Děkujeme za pochopení

Revize a kontroly hromosvodů, systémů ochrany před bleskem (LPS)

Jako každé jiné elektrické zařízení je potřeba i na systémech ochrany přes bleskem (LPS) provádět dle příslušných norem pravidelné revize a kontroly. Zařízení slouží k ochraně budov, objektů a živých bytostí v nich před nebezpečnými účinky blesku. Hromosvod, který je součásti systému ochrany před bleskem, vytváří umělou vodivou cestu k přijetí a svedení bleskového výboje do země. Proto z hlediska bezpečnosti lidského zdraví a majetkových škod je nezbytné toto zařízení udržovat a dodržovat termíny kontrol a revizí.

Nařízení vlády č. 190/2022 Sb. o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti dle § 3 odst. 1) definuje, že zařízení určená k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny jsou vyhrazenými elektrickými zařízeními, která představují zvýšenou míru ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob.

Druhy činností na systémech ochrany před bleskem:

 • výchozí revize - je nutné provést před uvedením zařízení do provozu u nových elektrických zařízení anebo po jejich rekonstrukci, kterou je potřeba uchovat po celou dobu životnosti elektrického zařízení,
 • pravidelná revize - provádí se dle stanovené lhůty, která je určena ve výchozí revizní zprávě anebo podle začlenění systému ochrany před bleskem a přepětím (LPS) vyhrazeného elektrického zařízení do příslušné třídy LPS podle normových hodnot, kterou definuje výpočet rizik,
 • vizuální kontrola - kontrolu provádí pověřená osoba, a zjišťuje se, zda-li není systém ochrany před bleskem (LPS) viditelné poškozen.

Revizní činnost zajišťuje revizní technik na základě získaného oprávnění pověřené organizace Technické inspekce České republiky. Prohlídkou, kontrolním měřením a přezkoušením celkového stavu ověřuje bezpečný a bezporuchový provoz systémů ochrany před bleskem. Ke každé revizi se vystaví revizní zpráva, kde se zohlední veškeré provedené činnosti při revizi, zjištěné závady a závěrem takové zprávy je, že elektrické zařízení je způsobilé bezpečného provozu. V krajních případech se může stát, že vzniklé závady brání kladnému výsledku a proto v takových případech je potřeba tyto závady co nejdříve odstranit po domluvě s revizním technikem.

Pravidelné revize a kontroly systémů ochrany před bleskem (LPS)

Základní nejdelší lhůty pravidelných revizí a kontrol

 OCHRANA PŘED ÚČINKY ATMOSFÉRICKÉ A STATICKÉ ELEKTŘINY ČINNOST LHŮTY
LPS chránící kritické systémy pravidelná revize 2 roky
LPS chránící ostatní objekty nebo zařízení pravidelná revize 4 roky
LPS u objektů s rizikem způsobovaným výbušnými materiály pravidelná revize 1 rok
LPS chránící kritické systémy a ostatní objekty nebo zařízení vizuální kontrola 1 rok
LPS u objektů s rizikem způsobovaným výbušnými materiály vizuální kontrola 6 měsíců

Doplňující informace

 1. Pokud se na elektrické zařízení vztahuje více než jedna revizní lhůta, použije se z nich lhůta nejkratší.
 2. Pravidelná revize musí být provedena v roce, do kterého spadá konec stanovené lhůty od doby provedení poslední revize. Netýká se lhůt, nepřesahujících délku jednoho roku.
 3. Provozovatelé, kteří mají zpracován řád preventivní údržby, kdy pravidelnými kontrolami a údržbou je zajišťována minimalizace rizik souvisejících s provozem elektrických zařízení, mohou ve svém řádu preventivní údržby stanovit lhůty pravidelných revizí až dvojnásobné.
 4. Výše uvedené lhůty nemusí být uplatněny na vyhrazená elektrická zařízení splňující požadavky stanovené § 21 odst. 1 zákona č. 250/2021 Sb..
 5. Kritické systémy mohou zahrnovat stavby obsahující citlivé vnitřní systémy, kancelářské budovy a obchodní budovy. Mezi kritické systémy patří vyhrazená elektrická zařízení I. třídy a objekty, kde následkem úderu blesku nebo přepětí může vzniknout škoda velkého rozsahu.
 6. Revize na vyhrazeném elektrickém zařízení musí být provedena rovněž, jde-li o změnu ve vlastnostech ochrany před účinky atmosférické a statické elektřiny.

Další informace

Vyhrazená elektrická zařízení a zařazení do tříd

Vyhrazená technická zařízení (VTZ) dle zákona č. 250/2021 Sb. jsou zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku, která podléhají dozoru podle tohoto zákona.

Průběh revize elektrických zařízení podle platné legislativy

Jak postupovat při provedení revize vyhrazených elektrických zařízení? Tento článek se zaměřuje na jednotlivé úkony, které je třeba vykonat podle nařízení vlády č. 190/2022 Sb..

Vložit komentář

Poptávka služeb

Poptávate revizi, kontrolu, servis nebo jinou činnost?
Vytvořením poptávky zdarma, dáte vědět registrovaným technikům.Nová poptávka

Doporučení technici

registrace zdarma
 • Královéhradecký kraj
 • Pardubický kraj
 • Praha
 • Středočeský kraj
777138110
 • Praha
 • Středočeský kraj
+420 775 707 205
Zadejte číslo revizního technika nebo odborně způsobilé osoby a zjistěte jaké má oprávnění a kdy mu vyprší platnost.Evidenční číslo

Jsme součásti portfolia urbido