Na našich webových stránkách budeme postupně aktualizovat informace, které už jsou neplatné vzhledem k novému platnému zákonu č. 250/2021 Sb., Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, který nahrazuje zákon č. 174/1968 Sb. a navazující předpisy.
Omlouváme za neaktuálnost některých informací. Děkujeme za pochopení

Revize a kontroly parních a horkovodních kotlů

Kotel, jehož výrobní médium je pára (teplota pracovní látky převyšuje bod varu) nebo horká voda (teplota pracovní látky je větší než 115°C), patří mezi vyhrazená tlakové zařízení, pokud má konstrukční přetlak vyšší než 0,07MPa. Pro zajištění bezpečného a hospodárného provozu kotlů je nutné provádět pravidelné revize a kontroly podle předepsaných norem a vyhlášek.

Legislativa

Vyhláška č. 18/1979 Sb. předepisuje povinnost provádět pravidelné revize, kontroly a zkoušky pro vyhrazená tlaková zařízení.

Pro kotle o konstrukčním přetlaku:

 • 0,07MPa - 0,15 MPa - provozování kotlů řešíme stejně jako by se jednalo o tlakovou nádobu stabilní, tozn. pro kotle platí stejné revize a kontroly a jejich lhůty provádění,
 • vyšší než 0,15 MPa – provoz a údržbu parních a horkovodních kotlů včetně vykonávání pravidelných revizí a kontrol určuje předpis ČSN 07 0710.

 

Provozovatel je povinen vypracovat:

 • místní provozní předpis, ve kterém se určí povinnosti a odpovědnosti jednotlivých pracovníků, jako výchozí podklad slouží provozní předpis od výrobce,
 • provozní deník kotle, do kterého se mj. vepisují výsledky jednotlivých revizí a kontrol.

Provozovatel je povinen mj. zajistit:

 • řádnou údržbu kotlů včetně zajištění pravidelných revizí a zkoušek v určených termínech,
 • potřebnou obsluhu kotlů a ustanovit pracovníka zodpovědného za provoz,
 • odbornou způsobilost všech pracovníků, účastných při provozu, údržbě nebo obsluze.

 

Pravidelné kontroly bezpečnostní výstroje

Vodoznaky

U přímých vodoznaků je nutné za provozu zabránit jejich ucpání:

 • u kotlů s konstrukčním tlakem do 1,55 MPa se to děje profukováním minimálně 1x za směnu,
 • u kotlů s konstrukčním tlakem nad 1,55 MPa průchodnost zkoušíme 1x za směnu uzavřením přívodu páry, kdy se má projevit náhlým stoupnutím vody v zorném skle, pokud se to nepovede, provede se profouknutí,
 • u kotlů s konstrukčním tlakem nad 7,8 MPa průchodnost zkoušíme 1x týdně za podmínky, že v každé směně porovnáme údaje alespoň tří nezávislých vodoznaků a jejich údaje se shodují.

Nepřímé vodoznaky se kontrolují srovnáním s přímými vodoznaky ve lhůtách uvedených v  provozním předpise od výrobce.

Pokud je kotel vybaven signalizací stavu hladiny, musí být její funkce kontrolována dle místních provozních předpisů minimálně 1x týdně a výsledek se zapíše do provozního deníku kotle.

V místním provozním předpise se určí osoby zodpovědné za přezkoušení, současné i pracovníci provádějící přezkoušení v určené době (např. během směny, při střídání směn apod.).

 

Tlakoměry

Přesnost údajů provozních tlakoměrů musí být kontrolována kontrolními tlakoměry při každém podezření na nesprávnost údajů provozních tlakoměrů avšak nejméně 1x za rok.

Dále pak je nutno provádět nulování tlakoměrů 1x měsíčně.

V místním provozním předpise jsou uvedeny pokyny pro kontrolu a nulování, výsledky o kontrolách zapisujeme do provozního deníku kotle.

Je-li odchylka mezi provozním a kontrolním tlakoměrem větší než 5% na uvedené stupnici, musí být provozní tlakoměr nahrazen jiným správným tlakoměrem. Není-li to možné je třeba provést korekci.

Kontrolní tlakoměr je nutno přezkoušet (kalibrovat) 1x za roky. O provedení této činnosti je nutné mít k dispozici doklad.

 

Pojistné ventily

Pojistné ventily je nutno přezkoušet pro parní kotle s konstrukčním přetlakem:

 • do 1,55MPa – nejméně 1x za týden,
 • do 4,55MPa – nejméně 1x za měsíc,
 • nad 4,55Mpa a horkovodní kotle – způsob a lhůty jsou uvedeny v místním provozním předpise, ale lhůta může být maximálně 1 rok.

Výsledek o přezkoušení zapíšeme do provozního deníku kotle.

Pro horkovodní kotle platí, že přezkoušení pojistných ventilů je nutno provádět i u ventilů na expanzní nádrži. V provozním předpise od výrobce je určeno, při jaké nejvyšší teplotě lze pojistné ventily přezkoušet.

 

Těploměry

Provozní předpisy výrobce musí určit, které teploty je nutno za provozu kotle sledovat a v jakých mezích je nutno je udržovat.

K měření teplot se používá provozních teploměrů, kdy jejich údaje se musí porovnat s údaji kontrolních teploměrů nejméně 1x za rok. Kontrolní teploměry musí být přezkoušeny (kalibrovány) minimálně 1x za 3 roky.

 

Revize jako součást preventivní údržby

Preventivní údržba slouží pro včasné odhalení závad, popř. možnost jejich vzniku a zjišťuje se potřeba a rozsah údržbářských prací (oprav nebo úprav). Provozovatel zabezpečuje preventivní údržbu pravidelnými revizemi a zkouškami.

 

Provozní revize

Provozní revize je nutno vykonávat vždy po 3 měsících provozu anebo při provozní přestávce delší než 2 měsíce musí bát provedena při uvádění kotle do provozu.

Revize se provádí za provozu kotle a ověřuje se:

 • celkový stav kotle včetně topeniště, výstroje tlakového celku, pomocných zařízení a příslušenství kotle,
 • funkční schopnost částí kontrolního zařízení,
 • způsob provozu, zejména zda nejsou překračovány přípustné stavy (tlaky, teploty, hladina, vákon apod.),
 • odborná úroveň obsluhy kotle.

 

Vnitřní revize

Předmětem vnitřní revize je především zjištění stavu dostupných stěn tlakového celku kotle, a to jejich vnitřního i vnějšího povrchu.

Vnitřní revize se provádí:

 • před a po každém čištění parního kotle na straně pracovní látky, nejpozději však po 1 roce provozu,
 • po opětovném uvedení do provozu u kotle odstaveného déle jak 1 rok,
 • před a po každé generální opravě nebo rekonstrukci kotle,
 • před zahájením sezóny (platí při sezónním provozu),
 • při mimořádných událostech kdy bylo nutné odstavit kotel z provozu,
 • po zhoršení předepsané jakosti napájecí nebo kotelní vody, které může mít za následek nebezpečné znečištění nebo poškození stěn parního kotle,
 • po překročení konstrukčního, nejvyššího přetlaku nebo nejvyšší teploty, při němž mohlo dojít k nepříznivým změnám vlastností materiálu stěn kotle.

 

Zkouška těsnosti

Zkouškou těsnosti ověřujeme těsnost kotle včetně výstroje při jmenovitém tlaku.

Zkoušku těsnosti je nutno provádět:

 • po každé vnitřní revizi kotle,
 • po každém otevření a novém uzavření tlakového celku,
 • po drobných opravách tlakového celku,
 • před každou tlakovou zkouškou.

 

Tlaková zkouška

Tlakovou zkouškou ověřujeme, zda kotel včetně výstroje je při zkušebním přetlaku těsný a pevný.

Tlaková zkouška se vykonává:

 • minimálně 1x za 9 let od předchozí zkoušky,
 • po každém přemístění kotle před zahájením provozu,
 • po provozní přestávce delší jak 2 roky.
klíčové slova: revize

Vložit komentář

Poptávka služeb

Poptávate revizi, kontrolu, servis nebo jinou činnost?
Vytvořením poptávky zdarma, dáte vědět registrovaným technikům.Nová poptávka

Doporučení technici

registrace zdarma
 • Praha
 • Středočeský kraj
+420 775 707 205
 • Jihomoravský kraj
 • Moravskoslezský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Pardubický kraj
 • Zlínský kraj
+420 739 001 920
 • Královéhradecký kraj
 • Liberecký kraj
 • Pardubický kraj
 • Plzeňský kraj
 • Praha
 • Středočeský kraj
 • Ústecký kraj
+420 773 280 880
Zadejte číslo revizního technika nebo odborně způsobilé osoby a zjistěte jaké má oprávnění a kdy mu vyprší platnost.Evidenční číslo

Jsme součásti portfolia urbido

Cron Job Starts