Na našich webových stránkách budeme postupně aktualizovat informace, které už jsou neplatné vzhledem k novému platnému zákonu č. 250/2021 Sb., Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, který nahrazuje zákon č. 174/1968 Sb. a navazující předpisy.
Omlouváme za neaktuálnost některých informací. Děkujeme za pochopení

Odborné prohlídky, zkoušky a kontroly výtahů

Výtahy jsou dopravními prostředky z kategorie vyhrazených zdvihacích zařízení pro dopravu osob nebo nákladů dle § 3 odst. 1) nařízení vlády č.193/2022 Sb. o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti. Výtah je plošina, která je tažena nebo tlačena mechanickými prostředky, nejčastěji lany, řetězy nebo hydraulicky. Tyto technologie je třeba udržovat a pravidelně kontrolovat. Provoz výtahů upravuje nařízení vlády č. 193/2022 Sb. a normy ČSN 27 4002 a ČSN 27 4007.

ČSN 27 4002 – Bezpečnostní předpisy pro výtahy – provoz a servis výtahů.
Upravuje požadavky na majitele/provozovatele, aby udržovali výtahy v bezpečném a provozu schopném stavu prostřednictvím servisních odborných firem, které provádí předepsané prohlídky a zkoušky.

ČSN 27 4007 – Bezpečnostní předpisy pro výtahy – prohlídky a zkoušky výtahů v provozu.
Určuje druhy zkoušek, termíny a jejich rozsah.

Seznam povinných činností u výtahů pro dopravu osob nebo nákladů

Odborná prohlídka

Je prohlídka výtahu a funkční zkouška bezpečnostních prvků, komponent a ostatních zařízení výtahu za účelem posouzení celkového stavu výtahu. Odbornou prohlídku provádí odborně způsobilý zaměstnanec servisní osoby, která zajišťuje servis výtahu. O provedení odborné prohlídky je proveden záznam do knihy odborných prohlídek.

Termíny odborných prohlídek

Druh výtahu Lhůty pro provádění odborných prohlídek
Kategorie I. Kategorie II.
Výtahy určené k přepravě osob nebo osob a nákladů v budovách s volným přístupem veřejnosti 3 měsíce 2 měsíce
Výtahy určené k přepravě osob nebo osob a nákladů v budovách používaných z velké části uživateli budovy a omezeným přístupem veřejnosti 4 měsíce 3 měsíce
Výtahy určené pouze k dopravě nákladů a malé nákladní výtahy  6 měsíců 6 měsíců

Stanovené lhůty je možné překročit nejdéle o 2 týdny.
Kategorie I. – výtahy uvedené do provozu po 31.12.1992
Kategorie II. – výtahy uvedené do provozu před 1.1.1993
Pokud byla u výtahů kategorie II. odstraněná rizika, které spadají do části vysokých rizik uvedených v příloze A normy ČSN 27 4007. Mohou být lhůty prodlouženy na dobu dle kategorie I.


Odborná zkouška

Je zkouška výtahu prováděná v pravidelných intervalech k ověření funkce a způsobilosti k dalšímu provozu zahrnující i prověření elektrického zařízení výtahu a zjištění nebezpečí nebo nebezpečných situací. Odbornou zkoušku provádí zkušební technik servisní osoby, která zajišťuje servis výtahu. O vykonané zkoušce je sepsán záznam do knihy výtahu a protokol, ve kterém je uveden závěr k dalšímu provozu výtahu, příští termín zkoušky s termínem inspekční prohlídky. Součástí zkoušky u výtahů pro přepravu osob nebo osob a nákladů je stanovení provozních rizik, zjištěná rizika je třeba uvést do přílohy protokolu. U výtahů k dopravě nákladů se rizika posuzují s technickým provedením výtahu.

Termíny odborných zkoušek

Druh výtahu Lhůty
Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů 3 roky
Výtahy určené pouze k dopravě nákladů a malé nákladní výtahy 6 roků

Stanovené lhůty je možné překročit nejdéle o 6 měsíců.


Kontrola výtahu

Je posouzení technického stavu výtahu inspekčním orgánem, typu A dle normy ČSN EN ISO/IEC 17020, za účelem vyhodnocení bezpečnostní úrovně výtahu z hlediska vyskytujících se provozních rizik, stanovených v příloze protokolu z odborné zkoušky, stanovení konstrukčních opatření k jejich odstranění a přiblížení se úrovni bezpečného výtahu. Kontroly výtahů se provádějí pouze u výtahů pro přepravu osob nebo osob a nákladů ve lhůtě 1x za 6 let s tím, že první kontrola se provede po 9 letech od uvedení výtahu do provozu. Stanovenou lhůtu je možné překročit nejvýše o 3 měsíce. Závěrem kontroly je vytvoření inspekční zprávy, ve které jsou stanoveny opatření na odstranění rizik a vad.


Kontrola provozuschopnosti evakuačních a provozních výtahů

Evakuační a požární výtahy jsou požárně bezpečnostními zařízeními dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., u kterých musí být prováděna kontrola provozuschopnosti ve lhůtě 1x za rok těchto zařízení k zajištění jejich správné funkce. Kontrolu provádí odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany.


Pravidelné činnosti prováděné provozovatelem výtahu

Norma ČSN 27 4002 definuje v bodu 4.3.17 vlastníkovi, provozovateli výtahu provádět činnosti dle přílohy B. Provozovatel výtahu musí pravidelně kontrolovat části a díly výtahu dle tabulky B1 níže.

Typické příklady servisních úkonů

Výtahová šachta Lhůty
Kontrola vybavení nástupišť-/nákladišť-osvětlení 14 dní
Kontrola stavu ohrazení šachty a klece výtahu z dostupných míst 14 dní

Klec Lhůty
Kontrola osvětlení 14 dní
Kontrola ovládačů 14 dní
Kontrola nouzové signalizace 14 dní
Kontrola dorozumívacího zařízení 14 dní
Kontrola systému zastavování ve stanicích 14 dní
Kontrola funkce světelné clony, je-li použita 14 dní

Šachetní dveře Lhůty
Kontrola funkce zajišťovacích prvků 14 dní

Nástupiště Lhůty
Kontrola ovládačů 14 dní
Kontrola osvětlení přístupových cest 14 dní

Mimořádná zkouška po opravě a podstatných změnách

Tato zkouška se provádí, jak už její název napovídá, po podstatných změnách anebo po opravě výtahu, kdy se ověřuje správná funkce celku i opravovaných částí výtahu.

Doplňující pojmy

 1. servis je souhrn předepsaných profesních úkonů prováděných servisní osobou k zajištění stálé provozuschopnosti výtahu v provozu během jeho technické životnosti; potřebné postupy servisní osoby vycházejí z návodu k používání nebo z technických norem,
 2. servisní osoba je právnická nebo fyzická osoba s odpovídajícím oprávněním, která disponuje odpovídajícím počtem odborně způsobilých zaměstnanců, materiálně technickým vybavením, postupy pro výkon servisu a pro zajištění bezpečné práce na výtazích při výkonu servisu,
 3. odborně způsobilý zaměstnanec je zaměstnanec servisní osoby s odbornou způsobilostí servisního zaměstnance, odborného servisního zaměstnance nebo zkušebního technika, který je pověřený výkonem předepsaných profesních úkonů v oblasti servisu výtahů v provozu na základě postupů vypracovaných servisní osobou,
 4. zkušební technik je odborně způsobilý zaměstnanec servisní osoby s kvalifikací revizního technika, který je pověřený servisní osobou k provádění zkoušek a který má osvědčení s rozlišovacím znakem Z,
 5. provozní riziko je technické řešení nebo provedení konstrukce výtahu, které vyvolává nebezpečné situace přímo ohrožující zdraví dopravovaných osob, servisních a inspekčních zaměstnanců nebo poškození majetku a životního prostředí,
 6. úroveň bezpečného výtahu je stav technického provedení konstrukce výtahu, u něhož se nevyskytují provozní rizika vysoké a střední úrovně uvedená v odpovídající technické normě a neshody ohrožující bezpečnost provozu,
 7. podstatné změny výtahu jsou změny na vyhrazeném zdvihacím zařízení výtahu prováděné za účelem dosažení úrovně bezpečného výtahu nebo zvyšování užitných vlastností výtahu, případně jeho technické úrovně, dále změny technických parametrů, bezpečnostních komponent, změny nebo výměny částí výtahů, úpravy stavebních částí výtahu nebo výtahových prostor,
 8. kniha výtahu je dokument obsahující základní technické údaje výtahu, určený k záznamům o zkoušce po ukončení montáže, posuzování shody, zkoušce po podstatných změnách, k záznamům o odborných zkouškách, kontrolách a odstraňování zjištěných provozních rizik výtahu vlastníkem nebo provozovatelem výtahu,
 9. kniha odborných prohlídek je dokument určený k záznamům o provádění, výsledcích a závěrech odborných prohlídek vykonávaných servisní osobou. Kniha odborných prohlídek může být v elektronickém provedení za podmínky, že servisní firma zajišťující údržbu daného výtahu je schopna zajistit okamžitý zápis zjištěných dat do monitorovacího systému a trvalý přístup ke všem takto provedeným zápisům vlastníkovi/provozovateli výtahu nebo jeho oprávněnému zástupci.
klíčové slova: kontroly, zkoušky, prohlídky, výtahy

Vložit komentář

Poptávka služeb

Poptávate revizi, kontrolu, servis nebo jinou činnost?
Vytvořením poptávky zdarma, dáte vědět registrovaným technikům.Nová poptávka

Doporučení technici

registrace zdarma
 • Liberecký kraj
 • Praha
 • Středočeský kraj
+420 776 165 945
 • Jihomoravský kraj
 • Moravskoslezský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Pardubický kraj
 • Zlínský kraj
+420 739 001 920
 • Praha
 • Středočeský kraj
+420 775 707 205
 • Jihomoravský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Vysočina
Zadejte číslo revizního technika nebo odborně způsobilé osoby a zjistěte jaké má oprávnění a kdy mu vyprší platnost.Evidenční číslo

Jsme součásti portfolia urbido