Na našich webových stránkách budeme postupně aktualizovat informace, které už jsou neplatné vzhledem k novému platnému zákonu č. 250/2021 Sb., Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, který nahrazuje zákon č. 174/1968 Sb. a navazující předpisy.
Omlouváme za neaktuálnost některých informací. Děkujeme za pochopení

Revize a kontroly plynových zařízení (plynu)

Revize a kontroly plynových zařízení určuje zákon každému provozovateli odběrného plynového zařízení (např. plynové kotle, spotřebiče) a nese odpovědnost za škody způsobené provozem plynového zařízení. Provádění revizí a kontrol, včetně všech náležitostí o zpracování patřičných protokolů řeší vyhláška č. 191/2022 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Dle § 19 nařízení vlády č. 191/2022 Sb. se povinnost provádění kontrol a provozních revizí nevztahuje na vyhrazené plynové zařízení, které je v užívání uživatelů bytů a vlastníků bytů a rodinných domů.

Požadavky na provádění revizí a kontrol plynového zařízení

Ve lhůtě 1x za rok se provádí kontrola plynového zařízení. Obsahem kontroly je přezkoušení ovladatelnosti armatur, ověření přístupu k hlavnímu uzávěru plynu, plynoměru a všem armaturám, správnosti orientačních a označovacích tabulek. Kontroly plynových zařízení definuje § 19 nařízení vlády č. 191/2022 Sb. Pravidelná kontrola bývá zpravidla nahrazena provozní revizí v roce jejího provedení.

Kontroly provádí pracovník pověřený provozovatelem plynového zařízení, který je proškolen k obsluze zařízení, ovládá bezpečnostní předpisy a požární řád. Výsledky o kontrole jsou zapsány do provozního deníku s identifikačními údaji provádějícího pracovníka, data a rozsahu kontroly, případných zjištěných závad a návrhů na jejich odstranění.

Revize plynových zařízení rozlišujeme na výchozí a provozní.

Výchozí revize je určena podle § 18 nařízení vlády  č. 191/2022 Sb. a musí se provést na každém plynovém zařízení před uvedením do provozu. Tuto revizi zajistí dodavatelská organizace a zpravidla bývá součástí dodávky plynového zařízení.

Ve lhůtě 1x za 3 roky se provádí provozní revize dle § 19 nařízení vlády č. 191/2022 Sb.

Revize a případné zkoušky provádí revizní technik jehož způsobilost byla ověřena organizací státního odborného dozoru (TIČR).

Vyhláška určuje další případy, kdy je nutné provést provozní revizi:

 • zařízení je více jak 6 měsíců mimo provoz
 • po ukončení zkušebního provozu
 • je provedena generální oprava, nebo zásah, který má celkový vliv na bezpečnost a spolehlivost zařízení
 • po nucené odstávce z provozu z důvodu provozní nehody nebo poruchy

Pro provedení provozní revize je třeba doložit:

 • zprávu o výchozí revizi,
 • zprávu o poslední provozní revizi,
 • zprávu o ostatních revizích na souvisejících zařízeních (revize TNS, …),
 • záznam (protokol) o kontrole kouřové cesty spotřebiče.

Zpráva o revizi plynového zařízení obsahuje následující údaje:

a)

název a sídlo organizace s přesným označením provozu, ve kterém byla revize provedena,

b)

datum provedení revize, jméno a příjmení revizního technika a evidenční číslo jeho osvědčení,

c) druh revize (provozní, výchozí),
d) označení, druh a technické hodnoty revidovaného zařízení,
e)

údaje o provedeném měření a vyzkoušení zařízení, včetně výrobních nebo evidenčních čísel použitých měřicích přístrojů,

f)

zjištěné závady a nedostatky, jejich závažnost z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti provozu zařízení,

g)

návrh opatření a lhůt k odstranění zjištěných závad a nedostatků,

h)

údaje o tom, zda a jak byly odstraněny závady zjištěné při předchozí revizi, popřípadě při kontrole zařízení,

i)

celkové zhodnocení revidovaného zařízení z hlediska bezpečnosti, provozní schopnosti a požární ochrany,

j) podpis a otisk razítka revizního technika,
k)

v případě, že revizi provedla oprávněná organizace, její název a číslo oprávnění.

Zprávy o výchozí revizi se uchovávají po dobu životnosti plynového zařízení a provozních revizí po dobu minimálně 6let.

 

Revizní technik plynových zařízení

Revize smí provádět pouze revizní technik, který je prověřen k odborné způsobilosti v oblasti plynových zařízení, má patřičné osvědčení vydané inspektorátem (TIČR), ve kterém je vyznačen druh a rozsah způsobilosti. Revizní technik plynových zařízení získává druh osvědčení bez omezení (má tedy všechny skupiny) nebo může omezit požadovaný rozsah svého osvědčení pouze na některé plyny nebo zařízení. Jednotlivé skupiny jsou:

A1 zařízení pro výrobu a úpravu plynných paliv,
A2 zařízení pro výrobu a úpravu technických plynů,
C1 zařízení pro plnění nádob plyny a tlakové stanice na plynná paliva,
C2 zařízení pro plnění nádob plyny a tlakové stanice na technické plyny,
E1 kompresní stanice plynu,
E2 regulační stanice plynu,
F1 domovní rozvody na plynná paliva,
F2 průmyslové plynovody na plynná paliva kromě propanu, butanu a jejich směsí,
F3 NTL, STL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu na zemní plyn,
F4 VTL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu na zemní plyn,
F5 NTL, STL a VTL plynovody na propan, butan a jejich směsi,
F6 rozvody technických plynů,
G1 spotřebiče s výkonem pod 50 kW na plynná paliva,
G2 kotle s výkonem 50 kW a více na plynná paliva,
G3 pece a průmyslová tepelná zařízení na plynná paliva.

Komentáře

Vondráček
04.04.2023 19:55

Dobrý den,povinnost dělat revize a kontroly opravdu nemáte.Vaše povinnost je udržovat zařízení v bezpečném stavu.Ve většině případů se jedná o servis plynových spotřebičů,podle doporučení výrobce.Myslím že stačí kondenzační kotel 1x za 2roky,nekondenzační tj spřívodem vzduchu 1x za rok,waw 1x2-3roky.Sporák zkontrolovat servisnim technikem při servisu ostatních spotřebičů.

Jaroslav Růžička
31.03.2023 11:47

Jaké nařízení vlády či ostatní právní předpisy upravují povinnosti provádění kontrol a provozních revizí plynových zařízení typu KARMA, vafky, sporáků a ostatních zařízení na ohřev vody a vytápění bytů v užívání uživatelů bytů a vlastníků bytů a rodinných domků, když se na tato zařízení nevztahuje § 19 nařízení vlády č. 191/2022 Sb. Podle čeho se tedy mají uživatelé bytů řídit při zajišťování kontrol svých běžných plynových spotřebičů.

Děkuji.

 

Vložit komentář

Poptávka služeb

Poptávate revizi, kontrolu, servis nebo jinou činnost?
Vytvořením poptávky zdarma, dáte vědět registrovaným technikům.Nová poptávka

Doporučení technici

registrace zdarma
 • Královéhradecký kraj
 • Pardubický kraj
 • Praha
 • Středočeský kraj
777138110
 • Královéhradecký kraj
 • Liberecký kraj
 • Pardubický kraj
 • Plzeňský kraj
 • Praha
 • Středočeský kraj
 • Ústecký kraj
+420 773 280 880
Zadejte číslo revizního technika nebo odborně způsobilé osoby a zjistěte jaké má oprávnění a kdy mu vyprší platnost.Evidenční číslo

Jsme součásti portfolia urbido