Doporučené 

Revize a kontroly plynových zařízení

revize_plynovych_zarizeni

Revize a kontroly plynových zařízení určuje zákon každému provozovateli odběrného plynového zařízení (např. plynové kotle, spotřebiče) a nese odpovědnost za škody způsobené provozem plynového zařízení. Provádění revizí a kontrol, včetně všech náležitostí o zpracování patřičných protokolů řeší vyhláška č. 85/1978 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem k tomu, že většina stávajících plynových rozvodů je provedena klasickými šroubovými spoji, těsněnými konopím a fermeží, je nutné, aby se nezapomínalo provádění pravidelných revizí a kontrol plynu. Vlivem působení zemního plynu na těsnění ve šroubových spojích dochází k vysychání těsnícího materiálu a následným únikům plynu do okolí.

Požadavky na provádění revizí a kontrol plynového zařízení

Ve lhůtě 1x za rok se provádí kontrola plynového zařízení. Obsahem kontroly je přezkoušení ovladatelnosti armatur, ověření přístupu k hlavnímu uzávěru plynu, plynoměru a všem armaturám, správnosti orientačních a označovacích tabulek. Kontroly plynových zařízení definuje §3 vyhlášky č. 85/1978 Sb. Pravidelná kontrola bývá zpravidla nahrazena provozní revizí v roce jejího provedení.

Kontroly provádí pracovník pověřený provozovatelem plynového zařízení, který je proškolen k obsluze zařízení, ovládá bezpečnostní předpisy a požární řád. Výsledky o kontrole jsou zapsány do provozního deníku s identifikačními údaji provádějícího pracovníka, data a rozsahu kontroly, případných zjištěných závad a návrhů na jejich odstranění.

Revize plynových zařízení rozlišujeme na výchozí a provozní.

Výchozí revize je určena podle §6 vyhlášky 85/1978 Sb. a musí se provést na každém plynovém zařízení před uvedením do provozu. Tuto revizi zajistí dodavatelská organizace a zpravidla bývá součástí dodávky plynového zařízení.

Ve lhůtě 1x za 3 roky se provádí provozní revize, která zajišťuje přezkoušení těsnosti spojů v plynovodní soustavě a připojených zařízení. Vyhláška č. 85/1978 Sb. nám předepisuje vykonávat provozní revize dle lhůty uvedené v článku III. technického předpisu ČSN 38 6405, Plynová zařízení - zásady provozu.

Revize a přípradné zkoušky provádí revizní technik jehož způsobilost byla ověřena organizací státního odborného dozoru (TIČR).

Vyhláška určuje další případy, kdy je nutné provést provozní revizi:

  • zařízení je více jak 6 měsíců mimo provoz
  • po ukončení zkušebního provozu
  • je provedena generální oprava, nebo zásah, který má celkový vliv na bezpečnost a spolehlivost zařízení
  • po nucené odstávce z provozu z důvodu provozní nehody nebo poruchy

Pro provedení provozní revize je třeba doložit:

  • zprávu o výchozí revizi,
  • zprávu o poslední provozní revizi,
  • zprávu o ostatních revizích na souvisejících zařízeních (revize TNS, …),
  • záznam (protokol) o kontrole kouřové cesty spotřebiče.

Zpráva o revizi plynového zařízení obsahuje následující údaje:

a)

název a sídlo organizace s přesným označením provozu, ve kterém byla revize provedena,

b)

datum provedení revize, jméno a příjmení revizního technika a evidenční číslo jeho osvědčení,

c) druh revize (provozní, výchozí),
d) označení, druh a technické hodnoty revidovaného zařízení,
e)

údaje o provedeném měření a vyzkoušení zařízení, včetně výrobních nebo evidenčních čísel použitých měřicích přístrojů,

f)

zjištěné závady a nedostatky, jejich závažnost z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti provozu zařízení,

g)

návrh opatření a lhůt k odstranění zjištěných závad a nedostatků,

h)

údaje o tom, zda a jak byly odstraněny závady zjištěné při předchozí revizi, popřípadě při kontrole zařízení,

i)

celkové zhodnocení revidovaného zařízení z hlediska bezpečnosti, provozní schopnosti a požární ochrany,

j) podpis a otisk razítka revizního technika,
k)

v případě, že revizi provedla oprávněná organizace, její název a číslo oprávnění.

Zprávy o výchozí revizi se uchovávají po dobu životnosti plynového zařízení a provozních revizí po dobu minimálně 6let.

 

Revizní technik plynových zařízení

Revize smí provádět pouze revizní technik, který je prověřen k odborné způsobilosti v oblasti plynových zařízení, má patřičné osvědčení vydané inspektorátem (TIČR), ve kterém je vyznačen druh a rozsah způsobilosti. Revizní technik plynových zařízení získává druh osvědčení bez omezení (má tedy všechny skupiny) nebo může omezit požadovaný rozsah svého osvědčení pouze na některé plyny nebo zařízení. Jednotlivé skupiny jsou:

A1 zařízení pro výrobu a úpravu plynných paliv,
A2 zařízení pro výrobu a úpravu technických plynů,
C1 zařízení pro plnění nádob plyny a tlakové stanice na plynná paliva,
C2 zařízení pro plnění nádob plyny a tlakové stanice na technické plyny,
E1 kompresní stanice plynu,
E2 regulační stanice plynu,
F1 domovní rozvody na plynná paliva,
F2 průmyslové plynovody na plynná paliva kromě propanu, butanu a jejich směsí,
F3 NTL, STL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu na zemní plyn,
F4 VTL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu na zemní plyn,
F5 NTL, STL a VTL plynovody na propan, butan a jejich směsi,
F6 rozvody technických plynů,
G1 spotřebiče s výkonem pod 50 kW na plynná paliva,
G2 kotle s výkonem 50 kW a více na plynná paliva,
G3 pece a průmyslová tepelná zařízení na plynná paliva.

 

Související Články

 

Komentáře

Zatím nebyly přidány žádné komentáře. Buďte prvním, kdo napíše komentář
Host
čtvrtek 7. červenec 2022 2:21
Copyright © 2011-2020 RevizeKontroly.cz
Cron Job Starts