Na našich webových stránkách budeme postupně aktualizovat informace, které už jsou neplatné vzhledem k novému platnému zákonu č. 250/2021 Sb., Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, který nahrazuje zákon č. 174/1968 Sb. a navazující předpisy.
Omlouváme za neaktuálnost některých informací. Děkujeme za pochopení

Inspekce a bezpečnost jeřábů

Z důvodu splnění požadavku na zajištění bezpečného provozu jeřábů, zejména při dodržení pracovních a provozních podmínek, musí být veškeré jeřáby podrobeny pravidelným inspekcím, kdy jejich hlavním úkolem je včasné zjištění odchylek od bezpečného stavu.

Podle předpisu ČSN ISO 9927-1:2014 “Jeřáby – inspekce”, činnost inspekcí rozdělujeme:

Druh činnosti Provozní skupina Lhůty Kdo může provádět5
Denní inspekce všechny Před zahájením provozu jeřábník
Běžná inspekce všechny 1x za 3 měsíce pracovník údržby
Periodická inspekce všechny 1x za 1 rok odborný technik
       
Důkladná periodická inspekce všechny Volitelně, viz poznámka 4 jeřábový technik (revizní technik)
       
Mimořádná inspekce všechny viz poznámka 1 jeřábový technik (revizní technik)
Inspekce po změnách všechny viz poznámka 2 jeřábový technik (revizní technik)
Velká inspekce (zvláštní posouzení) všechny viz poznámka 3 technický znalec

Pozn. 1 - Mimořádnou inspekci je třeba provádět po mimořádných událostech:

 • extrémní povětrnostní podmínky (bouře),
 • zemětřesení střední seizmické intenzity,
 • kolize s jinými stavbami,
 • nepředpokládané přetížení jeřábu během provozu,
 • aktivace bezpečnostních zařízení (např. omezující zařízení, indikační – signalizační zařízení).

Pozn. 2 - Inspekci po provedených změnách je třeba vykonat, pokud byly na jeřábu provedeny změny:

 • nosnosti,
 • nosné konstrukce nebo její části,
 • zdvíhacího mechanismu,
 • mechanických částí,
 • způsobu ovládání,
 • hnacího motoru,
 • ocelových lan nebo řetězů,
 • příslušenství pro zvedání (háky, drapáky…)
 • podpěr nebo základu.

Pozn. 3 – Velká inspekce musí být provedena u jeřábů, když:

 1. nebyl prováděn režim důkladné periodické inspekce, nebo
 2. mají být znovu uvedeny do provozu nebo jsou dovezeny a nemají předcházející průběžné provozní a údržbářské záznamy.

Pokud se jeřáb přiblíží k projektovaným podmínkám omezujícím provozu, musí být pro stanovení doby bezpečné činnosti (období mezi dvěma generálními opravami) provedeno zvláštní posouzení podle ČSN ISO 12482-1

Pozn. 4 – Místo velké inspekce se může alternativně provádět důkladná periodická inspekce. Po prvních pěti letech provozování a pak každých 5 roků.

Pozn. 5 – kvalifikace osob potřebná pro provádění jednotlivých činností. Osoby mohou provádět všechny činnosti uvedené v tabulce o řádky výše (např. technický znalec, může vykonávat vše).

Osoby provádějící inspekce

Osoby provádějící inspekce jeřábů musí být pro tuto činnost kompetentní. Kompetentní osoby pro provádění inspekcí jsou uvedeny v tabulce výše.

Jeřábník

Kvalifikovaná osoba, která ovládá jeřáb při manipulaci s břemeny nebo při montáži jeřábu. ČSN ISO 9926-1 stanovuje minimální požadavky na školení jeřábníků pro získání základních znalostí a dovedností k ovládání jeřábu.

Pracovník údržbář

Osoby zodpovědné za údržbu jeřábu a za jeho bezpečný a spolehlivý provoz. Tito pracovníci musí provádět potřebnou údržbu v souladu s návodem k používání vypracovaný výrobcem při dodržení bezpečnosti práce.

Odborný technik

Vyškolená osoba, která na základě svého vzdělání a zkušenosti má dostatečné znalosti v oboru jeřábů a je dostatečně seznámená s důležitými předpisy pro stanovení odchylek od příslušných podmínek (tj. speciálně vyškolená osoba).

Technik znalec

Technik se zkušenostmi pro navrhování, konstrukci nebo údržbu jeřábů. Má znalosti z předpisů a vybavení, nutných pro provádění inspekcí. Je schopný posoudit podmínky bezpečnosti jeřábu a rozhodnout, jaká opatření musí být provedena, pro zajištění trvalého bezpečného provozu.

Činnosti při inspekci

Během inspekce je nutné zkontrolovat provozní záznamy, záznamy o údržbě a předcházející inspekční zprávy. 

Vizuální kontrola

Za účelem zjištění závad nebo odchylek od normálního stavu je potřeba vykonávat kontroly na každé části jeřábu. Běžně se zkoušení provádí bez demontáže zakrytých částí, pokud to ovšem nevyžadují podmínky na jeřábu.

Nedestruktivní zkoušení

Dle výsledku vizuální kontroly je nutno provést nedestruktivní zkoušky.

Druhy metod nedestruktivních zkoušek:

 • penetrační,
 • ultrazvukem,
 • magnetická,
 • pomocí rentgenu.

Funkční zkoušky

Musí se zkontrolovat funkce ovládačů, spínačů a ukazatelů, v případě, že je to nutné, změří se elektrický anebo hydraulický systém.

Funkční zkouškou je nutno současně zkontrolovat správnou funkci omezujících a indikujících zařízení, která zajišťuje bezpečný provoz jeřábu, a to:

 • omezovač překročení jmenovité nosnosti a indikující zařízení,
 • omezovač pojezdu (dojezdu) a indikující zařízení,
 • omezovač výkonu (příkonu) a indikující zařízení.

Provozní zkoušky

Zkoušky bez zatížení

Vykonávají se při vyvození všech pohybů jeřábu (zvedání, pojezdu, otáčení a sklápění výložníku jeřábu) při jmenovitých rychlostech a bez zatížení.

Zkoušky se zatížením

Provádějí se při vyvození všech pohybů jeřábu (zvedání, pojezdu a otáčení) se zavěšeným břemenem odpovídajícím jmenovité nosnosti.

 

O výsledku inspekce musí být proveden záznam s obsahem kontrolovaných částí, zjištěných závad, úkonů, které je nutno vykonat před opětovným uvedením do provozu (např. opravy, seřízení a výměna dílů) nebo provozním omezením.

 

Srovnání inspekčních a revizních činností podle předpisů

ČSN ISO 9927-1:2014 ČSN 27 0142:2014 Vyhláška č. 19/1979 Sb. Vyhláška č. 273/1999 Sb. Vyhláška č. 100/1995 Sb. Vyhláška č. 392/2003 Sb.
Běžná inspekce       Provozní revize  
Periodická inspekce Revize Revize Revize Revize Revize
Důkladná periodická inspekce Revizní zkouška Revizní zkouška Revizní zkouška Prohlídky a zkoušky v provozu Revize se zkouškou a zkušebním břemenem
Mimořádná inspekce     Po mimořádných událostech Mimořádná inspekce Mimořádná revize po závažných změnách

 

klíčové slova: kontroly, jeřáby

Vložit komentář

Poptávka služeb

Poptávate revizi, kontrolu, servis nebo jinou činnost?
Vytvořením poptávky zdarma, dáte vědět registrovaným technikům.Nová poptávka

Doporučení technici

registrace zdarma
 • Jihomoravský kraj
 • Karlovarský kraj
 • Královéhradecký kraj
 • Liberecký kraj
 • Pardubický kraj
 • Plzeňský kraj
 • Praha
 • Středočeský kraj
 • Ústecký kraj
776201245
 • Jihomoravský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Vysočina
Zadejte číslo revizního technika nebo odborně způsobilé osoby a zjistěte jaké má oprávnění a kdy mu vyprší platnost.Evidenční číslo

Jsme součásti portfolia urbido

Cron Job Starts