Inspekce a bezpečnost jeřábů

inspekce_jerabu

Z důvodu splnění požadavku na zajištění bezpečného provozu jeřábů, zejména při dodržení pracovních a provozních podmínek, musí být veškeré jeřáby podrobeny pravidelným inspekcím, kdy jejich hlavním úkolem je včasné zjištění odchylek od bezpečného stavu.

Podle předpisu ČSN ISO 9927-1 “Jeřáby – inspekce”, činnost inspekcí rozdělujeme:

Druh činnosti Provozní skupina Lhůty Kdo může provádět4
Denní inspekce všechny Před zahájením provozu jeřábník
Běžná inspekce všechny 1x za 6 měsíců pracovník údržby
Periodická inspekce všechny 1x za 1 rok pracovník údržby
       
Důkladná inspekce J5 a J6 1x za 2 roky odborný technik
Důkladná inspekce J4 1x za 4 roky odborný technik
Důkladná inspekce J3 1x za 6 let odborný technik
Důkladná inspekce J1 a J2 1x za 8 let odborný technik
       
Mimořádná inspekce všechny viz poznámka 1 jeřábový technik (revizní technik)
Inspekce po změnách všechny viz poznámka 2 jeřábový technik (revizní technik)
Zvláštní posouzení všechny viz poznámka 3 technický znalec

Pozn. 1 - Mimořádnou inspekci je třeba provádět po mimořádných událostech:

 • extrémní povětrnostní podmínky (bouře),
 • zemětřesení střední seizmické intenzity,
 • kolize s jinými stavbami,
 • nepředpokládané přetížení jeřábu během provozu,
 • aktivace bezpečnostních zařízení (např. omezující zařízení, indikační – signalizační zařízení).

Pozn. 2 - Inspekci po provedených změnách je třeba vykonat, pokud byly na jeřábu provedeny změny:

 • nosnosti,
 • nosné konstrukce nebo její části,
 • zdvíhacího mechanismu,
 • mechanických částí,
 • způsobu ovládání,
 • hnacího motoru,
 • ocelových lan nebo řetězů,
 • příslušenství pro zvedání (háky, drapáky…)
 • podpěr nebo základu.

Pozn. 3 – Pokud se jeřáb přiblíží k projektovaným podmínkám omezujícím provozu, musí být pro stanovení doby bezpečné činnosti (období mezi dvěma generálními opravami) provedeno zvláštní posouzení podle ČSN ISO 12482-1

Pozn. 4 – kvalifikace osob potřebná pro provádění jednotlivých činností. Osoby mohou provádět všechny činnosti uvedené v tabulce o řádky výše (např. technický znalec, může vykonávat vše).

Osoby provádějící inspekce

Vykonávat inspekce jeřábů mohou osoby způsobilé pro tuto činnost a příslušnou skupinu jeřábu. Kompetentní osoby pro provádění inspekcí jsou uvedeny v tabulce výše.

Jeřábník

Kvalifikovaná osoba, která ovládá jeřáb při manipulaci s břemeny nebo při montáži jeřábu. ČSN ISO 9926-1 stanovuje minimální požadavky na školení jeřábníků pro získání základních znalostí a dovedností k ovládání jeřábu.

Pracovník údržbář

Osoby zodpovědné za údržbu jeřábu a za jeho bezpečný a spolehlivý provoz. Tito pracovníci musí provádět potřebnou údržbu v souladu s návodem k používání vypracovaný výrobcem při dodržení bezpečnosti práce.

Odborný technik

Vyškolená osoba, která má dostatečné znalosti, na základě svého vzdělání a zkušeností, a je seznámena s předpisy pro stanovení odchylek od příslušných podmínek.

Technik znalec

Technik se zkušenostmi pro navrhování, konstrukci nebo údržbu jeřábů. Má znalosti z předpisů a vybavení, nutných pro provádění inspekcí. Je schopný posoudit podmínky bezpečnosti jeřábu a rozhodnout, jaká opatření musí být provedena, pro zajištění trvalého bezpečného provozu.

Činnosti při inspekci

Během inspekce je nutné zkontrolovat provozní záznamy, záznamy o údržbě a předcházející inspekční zprávy. 

Vizuální kontrola

Za účelem zjištění závad nebo odchylek od normálního stavu je potřeba vykonávat kontroly na každé části jeřábu. Běžně se zkoušení provádí bez demontáže zakrytých částí, pokud to ovšem nevyžadují podmínky na jeřábu.

Nedestruktivní zkoušení

Dle výsledku vizuální kontroly je nutno provést nedestruktivní zkoušky.

Druhy metod nedestruktivních zkoušek:

 • penetrační,
 • ultrazvukem,
 • magnetická,
 • pomocí rentgenu.

Funkční zkoušky

Musí se zkontrolovat funkce ovládačů, spínačů a ukazatelů, v případě, že je to nutné, změří se elektrický anebo hydraulický systém.

Funkční zkouškou je nutno současně zkontrolovat správnou funkci omezujících a indikujících zařízení, která zajišťuje bezpečný provoz jeřábu, a to:

 • omezovač překročení jmenovité nosnosti a indikující zařízení,
 • omezovač pojezdu (dojezdu) a indikující zařízení,
 • omezovač výkonu (příkonu) a indikující zařízení.

Provozní zkoušky

Zkoušky bez zatížení

Vykonávají se při vyvození všech pohybů jeřábu (zvedání, pojezdu, otáčení a sklápění výložníku jeřábu) při jmenovitých rychlostech a bez zatížení.

Zkoušky se zatížením

Provádějí se při vyvození všech pohybů jeřábu (zvedání, pojezdu a otáčení) se zavěšeným břemenem odpovídajícím jmenovité nosnosti.

 

O výsledku inspekce musí být proveden záznam s obsahem kontrolovaných částí, zjištěných závad, úkonů, které je nutno vykonat před opětovným uvedením do provozu (např. opravy, seřízení a výměna dílů) nebo provozním omezením.

 

Srovnání inspekčních a revizních činností podle předpisů

ČSN ISO 9927-1 ČSN 27 0142 Vyhláška č. 19/1979 Sb. Vyhláška č. 273/1999 Sb. Vyhláška č. 100/1995 Sb. Vyhláška č. 392/2003 Sb.
Běžná inspekce       Provozní revize  
Periodická inspekce Revize Revize Revize Revize Revize
Důkladná inspekce Revizní zkouška Revizní zkouška Revizní zkouška Prohlídky a zkoušky v provozu Revize se zkouškou a zkušebním břemenem
Mimořádná inspekce       Mimořádná inspekce Mimořádná revize po závažných změnách
Inspekce po provedených změnách   Ověřovací zkouška   Technická prohlídka a zkouška Mimořádná revize po provedených změnách

 

ČSN ISO 9927-1 - Jeřáby - Inspekce - Část 1: Všeob...
ČSN 33 2550 - Elektrotechnické předpisy. Jeřáby a ...

Související Články

 
Copyright © 2011-2018 RevizeKontroly.cz | Designed by Smart elephant