Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran mezi poskytovatelem služeb a uživatelem portálu RevizeKontroly.cz.

I.Definice Pojmů

 1. RevizeKontroly.cz je odborný portál zabývající se problematikou revizí, kontrol vyhrazených a nevyhrazených technických zařízení, a údržbou, servisem pro všechna technická zařízení budov.
 2. Provozovatelem RevizeKontroly.cz je právnická osoba smart urbido s.r.o., IČ: 07316607, DIČ: CZ07316607, se sídlem Technologická 375/3, 708 00 Ostrava, která je plátcem DPH.
 3. Uživatelem je každá osoba, která využívá poskytovaných služeb portálu RevizeKontroly.cz
 4. Klientem je fyzická osoba starší 18ti let způsobilá k právním úkonům nebo právnická osoba využívající placených služeb portálu RevizeKontroly.cz.
 5. Katalog – elektronická databáze subjektů poskytující služby z oblasti revizí, kontrol vyhrazených a nevyhrazených technických zařízení, a údržbou, servisem pro všechna technická zařízení budov.
 6. Online testy - přípravné testy ke zkouškám, školením pověřených osob, revizních techniků, obsluh vyhrazených technických zařízení (plynová zařízení, tlakové nádoby, elektrická zařízení, zdvíhací zařízení...).
 7. Hosting provider - společnost poskytující technickou infrastrukturu spojenou s provozem serveru

II.Obecné podmínky užívání

 1. Uživatelé služby RevizeKontroly.cz nemají žádný právní nárok na užívání tohoto webového portálu.
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo nepovolit registraci k využívání některých služeb anebo zamezit či omezit přístup k nim, zejména v případě porušování Obchodních podmínek.
 3. Provozovatel neručí za správnost informací uvedených u událostí, které jsou zveřejňovány třetími stranami nebo u osob a organizací v katalogu a negarantuje splnění smluv ani jiných dohod uzavřených mezi smluvními stranami.
 4. Pro zrychlení provedení požadavku placených služeb, klient souhlasí s elektronickou fakturací v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, § 26, odst. 4.

III.Podmínky zveřejnění zápisu v seznamu techniků

 1. Do seznamu se může registrovat jakákoliv fyzická osoba nebo právnická osoba dále jen klient, která vykonává činnost v oblasti služeb, kterými se zabývá webový portál viz. článek č.I.
 2. Pro vytvoření zápisu v seznamu je nejprve nutné provést objednávku služeb, které jsou zpoplatněny dle platného ceníku. Po obdržení finanční částky na uvedený účet, bude klientovi zpřístupněn elektronický formulář pro vytvoření zápisu v seznamu revizních a servisních techniků. Klient je povinný uvádět platné a pravdivé údaje.
 3. Způsob platby je zajištěn bankovním převodem, kdy po dokončení objednávky bude klientovi zaslána Proforma faktura s údaji pro platbu. Fakturační doklad bude zaslán elektronickou formou do 5 dnů po obdržení platby na účet. Bankovní spojení: FIO banka č.účtu 2100746685/2010.
 4. Registraci lze zrušit do 7 dnů bez udání důvodů a to písemně (elektronickou poštou, poštovním doručením) na adresu provozovatele portálu: Tomáš Krempaský, Moyzesova 1386/5, 708 00 Ostrava nebo na email: info@revizekontroly.cz (je nutné odeslat ze stejného emailu jako byl uveden při registraci). Po uplynutí 7 dnů, hodnota služeb, které z vlastní vůle uživatel nevyužije, nelze finančně nahradit.
 5. Pokud uživatel využívá zápisu do seznamu techniků zdarma není dovoleno v popisu ani v jiném dostupném poli uvádět: telefonní číslo, email nebo webovou stránku. 

IV.Podmínky pro zobrazení odpovědí a výsledků u online testů

 1. Pro zobrazení detailních výsledků a správných odpovědí je nejprve nutné provést objednávku služby, která je zpoplatněna dle platného ceníku. Po obdržení finanční částky na uvedený účet, bude klientovi služba zpřístupněna.
 2. Způsob platby je zajištěn bankovním převodem, kdy po dokončení objednávky bude klientovi zaslána Proforma faktura s údaji pro platbu. Fakturační doklad bude zaslán elektronickou formou do 5 dnů po obdržení platby na účet. Bankovní spojení: FIO banka č.účtu 2100746685/2010.
 3. Registraci lze zrušit do 7 dnů bez udání důvodů a to písemně (elektronickou poštou, poštovním doručením) na adresu provozovatele portálu: smart urbido s.r.o., Technologická 375/3, 708 00 Ostrava nebo na email: info@revizekontroly.cz (je nutné odeslat ze stejného emailu jako byl uveden při registraci). Po uplynutí 7 dnů, hodnota služeb, které z vlastní vůle uživatel nevyužije, nelze finančně nahradit.

V.Garance dostupnosti

 1. Provozovatel se zavazuje provozovat webové stránky RevizeKontroly.cz s ohledem na co nejvyšší možnou dostupnost poskytovaných služeb.
 2. Ve smyslu výše uvedeného a také s přihlédnutím k ustanovení čl. V. lze považovat kvalitu poskytované služby za sníženou v případě, že je služba opakovaně nedostupná.
 3. Služba je považovaná za opakovaně nedostupnou, pokud alespoň 3 různé dny jednoho kalendářního měsíce není služba dostupná z důvodu na straně provozovatele:
 • po dobu delší než 60 minut v čase mezi 8:00 – 18:00 v pracovní dny
 • po dobu delší než 120 minut v čase mezi 18:00 – 08:00 v pracovní dny
 • po dobu delší než 120 minut v době víkendů a svátků
V takovém případě má klient právo uplatnit reklamaci na poskytovanou službu.

VI.Okolnosti vylučující odpovědnost

 1. Provozovatel nenese zodpovědnost za přerušení poskytování služeb klientovi v případě zásahu třetích osob či okolností vylučujících odpovědnost, nebo v případě poruchy na zařízení třetích dodavatelů, pokud těmto skutečnostem prokazatelně nebylo možno zabránit nebo nebyly způsobeny nedbalostí provozovatele anebo byly způsobeny neodvratitelnou událostí nemající původ v provozu služby.
 2. Okolnost vylučující odpovědnost vylučuje nárok na uplatnění sankcí proti smluvní straně postižené touto okolností.
 3. V případě, že doba trvání okolnosti vylučující odpovědnost přesáhne 45 dnů, jsou strany oprávněny od smlouvy odstoupit, či se dohodnout na ukončení smluvního vztahu, a vypořádat svá vzájemná práva a závazky.

VII.Reklamace služeb

 1. Služby poskytované provozovatelem zdarma nemůžou být v žádném případě předmětem reklamace.
 2. Reklamovat lze pouze placené služby poskytované klientům. Každá reklamace musí být učiněna písemně (případně elektronicky) a musí být prokazatelně doručena druhé straně.
 3. Reklamace služby musí být provedena nejpozději 14 dní po uplynutí doby jejího poskytování, jinak se k ní nepřihlíží.

VIII.Práva a povinnosti

 1. Uživatel, klient bere na vědomí, že server RevizeKontroly.cz nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu softwarového vybavení provozovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení hosting providera.
 2. Klient bere na vědomí, že provozovatel není jakkoli odpovědný za úspěšnost nebo počet obchodních případů realizovaných s podporou služby katalogu.
 3. Klient odpovídá za správnost údajů uvedených při registraci do katalogu včetně údajů kontaktní osoby a zavazuje se tyto údaje aktualizovat, dojde-li k jejich změně.
 4. Provozovatel nezodpovídá za škody nebo ztráty, přímé či nepřímé, které vzniknou uživateli, klientovi případné třetí straně provozem nebo pozastavením služeb serveru.
 5. Provozovatel nenese odpovědnost za správnost údajů zveřejněné klienty.
 6. Provozovatel může změnit stavbu, vzhled a služby bez povinnosti oznámit toto předem.
 7. Provozovatel si vyhrazuje právo pravidelně informovat klienty o novinkách a zasílat jim jiná obchodní sdělení prostřednictvím emailu viz čl. IX.

IX.Ochrana osobních údajů

 1. Uživatel dává souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů provozovateli. Nakládání s osobními údaji uživatelů a klientů podléhá úpravě zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
 2. Provozovatel tímto prohlašuje, že oznámil Úřadu pro ochranu osobních údajů zpracování osobních údajů a je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce dat pod evidenčním číslem: 00045676.
 3. Klient užíváním služeb serveru RevizeKontroly.cz dává výslovný souhlas s tím, aby provozovatel užil jeho kontaktní údaje (popř. kontaktní údaje právnické osoby) k jeho kontaktování za účelem zasílání obchodních sdělení. Klient se může kdykoli rozhodnout odmítnout přijímat takové informace.
 4. Provozovatel portálu se zavazuje, že získané osobní údaje klienta nebude poskytovat třetím stranám bez jeho výslovného souhlasu.
 5. Provozovatel si vyhrazuje právo uchovávat získané osobní údaje za účelem statistických, kontrolních a registračních účelů a je oprávněn je odtajnit, v případě nutnosti dodržení zákonů ČR nebo v případě soudních sporů.

X.Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

 1. Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami poskytovatele na elektronickou adresu uživatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení poskytovatelem na elektronickou adresu uživatele.
 2. Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je poskytování služeb na webové stránce možné provést a závazky poskytovatele plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač uživatele, může uživatel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

XI.Závěrečná ustanovení

 1. Provozovatel, uživatel i klient se zavazují dodržovat tyto Obchodní podmínky a právní řád České republiky.
 2. Smluvní vztahy mezi provozovatelem a klientem, které nejsou upraveny těmito Obchodními podmínkami, se řídí dle ustanovení zákona č 513/1991 Sb., v platném znění, obchodní zákoník České republiky
 3. Provozovatel má právo úpravit vzhled a organizaci webového portálu, bez oznámení registrovaným účastníkům. Případné změny budou prováděny s úmyslem zkvalitnění služeb ve prospěch zákazníků a uživatelů.
 4. V případě, že by některé ustanovení těchto Obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Obchodních podmínek.
 5. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Obchodních podmínek podle vlastního uvážení a bez povinnosti oznámit toto předem.
 6. Provozovatel serveru se zavazuje informovat prostřednictvím svého portálu o jakýchkoliv změnách v Obchodních podmínkách, pokud nastanou.
 7. Klient prohlašuje, že objednáním jakékoli služby po změně Obchodních podmínek se takto změněné Obchodní podmínky stávají závaznými.
 8. V případě stávajících klientů nabudou nové Obchodní podmínky platnost automaticky po uplynutí 30denní lhůty, která začíná plynout dnem následujícím po dni zveřejnění nových Obchodních podmínek na webu RevizeKontroly.cz.
 9. Stávající klienti mají na odmítnutí nových Obchodních podmínek stejnou 30denní lhůtu, v rámci které je můžou odmítnou. Odmítnutí podmínek lze uskutečnit písemně nebo e-mailem na adresu info@revizekontroly.cz a to nejpozději přede dnem, kdy mají nabýt účinnost. Pro akceptaci úkonu odmítnutí Obchodních podmínek e-mailem se požaduje, aby zpráva byla odeslána z emailové adresy klienta registrovaného na RevizeKontroly.cz.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 30.06.2023.