Kontrola kotlů a rozvodů tepelné energie

kontrola_ucinnosti_kotlu

Pro majitele nebo provozovatele zdroje tepla spalovacího zařízení je potřeba zpracovávat kontroly provozovaných kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie dle §6a zákona 406/2000 Sb.. Kontroly kotlů a rozvodů tepelné energie, které nejsou provozovány na základě licencí na výrobu a rozvod tepelné energie provádí energetický specialista s oprávněním Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO).

Na které kotle a rozvody tepla se kontrola vztahuje?
Kontrola se vztahuje na kotle a příslušné rozvody tepelné energie se jmenovitým výkonem vyšším než 20 kW v případě, že se nejedná o kotle v rodinných domech, bytech a objektech pro rodinnou rekreaci vyjma případů, kdy jsou využívány výhradně pro podnikatelskou činnost.

Kontrola kotlů se nevztahuje na:

  • kotle v rodinných domech, bytech a stavbách pro individuální rekreaci (neplatí pro hotely, penziony...)
  • kotle pro vytápění a přípravu TV s výkonem do 20 kW

Na koho se vztahuje povinnost zajištění kontroly?
Dle § 6a odstavce 1 zákona 406/2000 Sb. v platném znění se povinnost vztahuje na vlastníka či společenství vlastníků jednotek.

Vyhláška č. 194/2013 Sb. se vztahuje na provádění kontroly kotlů a rozvodů tepelné energie dle §6a zákona 406/2000 Sb.

 

Četnost provádění kontroly kotle a rozvodů tepelné energie

V případě, že kotel a rozvody tepelné energie nejsou provozovány na základě licence na výrobu tepelné energie nebo licence na rozvod tepelné energie, je četnost provádění kontrol včetně termínu, do kterého je potřeba provést první kontrolu:

Výkon kotle Druh paliva První kontrola po uvedení do provozu [roky] Další kontrola
systém je trvale monitorován [roky]* systém není trvale monitorován [roky]*
Od 20 kW do 100 kW všechna paliva 10 10 10
Nad 100 kW pevná a kapalná 2 10 2
plynná 4 10 4

Poznámka: Za trvalý monitoring je považováno elektronické monitorování kotle a tepelného rozvodu a jeho jednotlivých zařízení, kdy jsou především hodnoty spotřeby energie a parametry teploty vnitřního vzduchu průběžně elektronicky předávány řídícímu systému otopné soustavy, který je vyhodnocuje a na jejich základě upravuje provoz kotle.

V případě, že kotel a rozvody tepelné energie jsou provozovány na základě licence na výrobu tepelné energie nebo licence na rozvod tepelné energie, je kontrola prováděna 1x za rok.

 

Způsob provádění kontroly kotle a rozvodů tepelné energie

Kontrola kotle a rozvodů tepelné energie zahrnuje:
a) hodnocení dokumentace a dokladů kotle a rozvodů tepelné energie,
b) vizuální prohlídku a kontrolu provozuschopnosti kotle a rozvodů tepelné energie, pokud jsou přístupné,
c) hodnocení stavu údržby kotle a rozvodů tepelné energie,
d) hodnocení dimenzování kotle ve vztahu k potřebám tepla pro vytápění a přípravu teplé vody v případě kotle umístěného přímo v zásobované budově; způsob hodnocení je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce,
e) hodnocení účinnosti kotle a rozvodů tepelné energie a
f) doporučení k ekonomicky proveditelnému zlepšení stávajícího stavu kotle a rozvodů tepelné energie.

Zpráva o kontrole kotle a rozvodů tepelné energie

(1) Zpráva o kontrole kotle a rozvodů tepelné energie, které nejsou provozovány na základě licence na výrobu tepelné energie a rozvod tepelné energie2), jejíž vzor je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce, obsahuje
a) identifikační údaje o budově, kotli a rozvodech tepelné energie,
b) podrobný popis budovy, kotle a rozvodů tepelné energie,
c) hodnocení kotle a rozvodů tepelné energie podle § 2,
d) údaje o energetickém specialistovi,
e) datum kontroly a
f) ostatní údaje, kterými jsou fotodokumentace provedená při kontrole a kopie oprávnění energetického specialisty.
(2) Zpráva o kontrole kotle a rozvodů tepelné energie, které jsou provozovány na základě licence na výrobu tepelné energie a rozvod tepelné energie, jejíž vzor je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce, obsahuje
a) identifikační údaje o kotli, kotelně a rozvodech tepelné energie,
b) podrobný popis kotle, kotelny a rozvodů tepelné energie,
c) hodnocení kotle a rozvodů tepelné energie podle § 2,
d) údaje o osobě, která provedla kontrolu,
e) datum kontroly a
f) ostatní údaje, kterými je fotodokumentace provedená při kontrole.

 

Kontroly kotlů provádí certifikované osoby podle zvláštního předpisu, tj. energetičtí auditoři vybavení oprávněním pro kontrolu kotlů. Kontroly dodržování provádí Státní energetická inspekce a při nedodržení provádění kontrol hrozí pokuta až do výše 200 000,- Kč za jeden kotel. Provedení pravidelné nebo jednorázové kontroly nenahrazuje kontroly a revize prováděné podle zvláštních právních předpisů a naopak (např. měrení emisí).

 

Související Články

 

Komentáře

Zatím nebyly přidány žádné komentáře. Buďte prvním, kdo napíše komentář
Host
čtvrtek 7. červenec 2022 5:28
Copyright © 2011-2020 RevizeKontroly.cz