Na našich webových stránkách budeme postupně aktualizovat informace, které už jsou neplatné vzhledem k novému platnému zákonu č. 250/2021 Sb., Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, který nahrazuje zákon č. 174/1968 Sb. a navazující předpisy.
Omlouváme za neaktuálnost některých informací. Děkujeme za pochopení

Revize, kontroly a čištění spalinových cest (komínů)

Za rok je více jak 300 případů požárů obytných domů, při kterých jsou příčinou zanedbané komíny. Hlavně z těchto důvodů vyhláška č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty předepisuje podmínky pro provoz komínů a kouřovodů, lhůty jejich kontrol, revizí a čištění.

Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty

Výkon připojeného spotřebiče paliv Činnost Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Pevné Kapalné Plynné
Celoroční provoz Sezónní provoz Celoroční provoz Sezónní provoz
Do 50 kW včetně Čištění spalinové cesty 3x za rok 2x za rok 2x za rok 1x za rok 1x za rok
Kontrola spalinové cesty 1x za rok 1x za rok 1x za rok
Nad 50 kW Kontrola a čištění spalinové cesty 2x za rok 1x za rok 1x za rok
Doplňující pravidla k tabulce:
1. Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty pro spotřebič paliv po dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.
2. U jednovrstvého (nevyvložkovaného) zděného komína pro spotřebiče na plynná paliva se lhůty kontrol a čištění řídí lhůtami kontrol a čištění spotřebiče na pevná paliva.
3. Při kontrolách a čištění dvakrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 6 měsíců.
4. Při kontrolách a čištění třikrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 4 měsíců.
5. Pojistný (rezervní) komín používaný pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva v případech, kdy nelze zajistit topení jiným způsobem, se kontroluje a v případě potřeby i čistí nejméně jedenkrát za rok.
6. Spalinová cesta určená pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva sloužícího v živnostenské provozovně5) k přípravě pokrmů se kontroluje a čistí nejméně jedenkrát za dva měsíce.
7. Ve stavbě pro rodinnou rekreaci se kontrola a čištění spalinové cesty provádí nejméně jedenkrát za rok.
8. Čištění spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět svépomocí podle návodu výrobce, nejméně však jedenkrát za rok, a to za podmínky, že budou prováděny jejich pravidelné kontroly odborně způsobilou osobou.

Kontrola komínů, spalinové cesty

Kontroly je možno provádět kdykoliv v ročním období, avšak doporučuje se, je provádět v letních měsících kdy se netopí. Po provedené kontrole je nutné nechat si vypracovat zprávu o kontrole, která musí být uložena u provozovatele, majitele nemovitosti. Pokud budou během kontrole zjištěny závažné nedostatky, které mohou ohrozit zdraví lidí vlivem otravy nebo požáru, je nutné uvědomit tento stav stavebnímu úřadu nebo orgánu státního požárního dozoru a ti mohou zakázat topení v nemovitosti do doby, než se podaří napravit nedostatky.

Při zanedbání provádění pravidelných kontrol se majitelé vystavují kromě riziku ohrožení majetku a životů lidí, pro provozovatele objektu udělení pokuty 50 000 Kč u fyzických osob a 100 000 Kč u právnických osob. Kontroly je možno vynechat jen v případech kdy je spotřebič odvětráván fasádou anebo u nepoužívaných komínů, které musejí být označeny cedulkou "mimo provoz".

Kontrolu spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, která má živnostenské oprávnění v oboru kominictví.

Při kontrole spalinové cesty se provádí posouzení:

 • bezpečného umístění hořlavé konstrukce, materiálu a předmětu v návaznosti na konstrukční provedení spalinové cesty a připojeného spotřebiče paliv,
 • komína, zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti,
 • zajištění volného a bezpečného přístupu ke komínu, k jeho vymetacím, čisticím a kontrolním místům,
 • zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou stavby,
 • stavebně technického stavu.

Čištění komínů, spalinových cest

Nejvhodnější období pro čištění je před začátkem topné sezóny, lhůty pro čištění jsou uvedeny v předchozí tabulce.

Čištění spalinových cest provádí odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Spalinovou cestu pro odtah spalin od spotřebičů na pevná paliva s jmenovitým výkonem spotřebiče do 50 kW včetně může provádět čištění majitel svépomoci, kdy je nutno si vést provozní deník s termíny o provedeném čištění.

Revize spalinové cesty

Revize je nutno provádět:

 • před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv,
 • před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína,
 • při změně druhu paliva připojeného spotřebiče,
 • po komínovém požáru
 • při vzniku trhlin ve spalinové cestě, platí i pro podezření na vznik trhlin.

Revize komínů, spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba:

 • revizní technik komínů,
 • revizní technik spalinových cest,
 • specialista bezpečnosti práce, revizní technik komínových systémů.
klíčové slova: revize, kontroly

Komentáře

kominik
07.02.2021 17:48
Dobrý den, Nejvhodnější období pro čištění není před začátkem topné sezóny, ale po ní Revize komínů, spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba: revizní technik komínů - je zrušen, specialista bezpečnosti práce - toto provádět nemůže a revizní technik komínových systémů neexistuje
Vladimir Bayer
17.06.2019 18:26
Pouze jeden z vlastníků bytového domu (SVJ) topí v kamnech a využívá komín. Kdo je právně a finančně odpovědný za kontroly komínu ...? Děkuji. VB

Vložit komentář

Poptávka služeb

Poptávate revizi, kontrolu, servis nebo jinou činnost?
Vytvořením poptávky zdarma, dáte vědět registrovaným technikům.Nová poptávka

Doporučení technici

registrace zdarma
 • Královéhradecký kraj
 • Pardubický kraj
 • Praha
 • Středočeský kraj
777138110
 • Královéhradecký kraj
 • Liberecký kraj
 • Pardubický kraj
 • Plzeňský kraj
 • Praha
 • Středočeský kraj
 • Ústecký kraj
+420 773 280 880
Zadejte číslo revizního technika nebo odborně způsobilé osoby a zjistěte jaké má oprávnění a kdy mu vyprší platnost.Evidenční číslo

Jsme součásti portfolia urbido

Cron Job Starts