Na našich webových stránkách budeme postupně aktualizovat informace, které už jsou neplatné vzhledem k novému platnému zákonu č. 250/2021 Sb., Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, který nahrazuje zákon č. 174/1968 Sb. a navazující předpisy.
Omlouváme za neaktuálnost některých informací. Děkujeme za pochopení

Kontrola těsnosti klimatizací, tepelných čerpadel a systémů požární ochrany

Zařízení obsahující fluorované skleníkové plyny je potřeba podrobovat pravidelným kontrolám těsnosti podle určitých podmínek. Tyto kontroly vzešli z nařízení Evropské unie ES č. 1005/2009, kdy hlavním cílem je snížení emisí skleníkových plynů do ovzduší, na které se vztahuje Kjótský protokol. Povinnost provádět kontroly těsnosti mají všichni kdo vlastní nebo provozují zařízení, tj. i majitelé tepelných čerpadel nebo klimatizací v rodinných domech, které obsahuje alespoň 3kg regulované látky fluorovaných plynů.

 

Legislativa

Provoz a povinnost provádět kontroly klimatizačních zařízení, tepelných čerpadel nebo systémů požární ochrany, obsahující alespoň 3kg fluorovaných skleníkových plynů upravuje zákon č. 73/2012 Sb., kde jsou zahrnuty i případné sankce. Zákon stanovuje provádět kontroly těsnosti podle lhůt, které jsou obsaženy v nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu.

 

Lhůty kontrol těsnosti

Hlavní parametrem pro určení četnosti kontrol je množství náplně fluorovaných skleníkových plynů. Dle znění čl. 23 nařízení EP a Rady (ES) č. 1005/2009 stacionární zařízení nebo systémy:

 1. s náplní kapaliny obsahující regulované látky o hmotnosti 3 kg nebo vyšší byly kontrolovány na úniky pravidelně nejméně 1x za 12 měsíců; to se nevztahuje na zařízení obsahující hermeticky uzavřené systémy, které jsou jako takové označené a obsahují méně než 6 kg regulovaných látek,
 2. s náplní kapaliny obsahující regulované látky o hmotnosti 30 kg nebo vyšší byly kontrolovány na úniky pravidelně nejméně 1x za 6 měsíců;
 3. s náplní kapaliny obsahující regulované látky o hmotnosti 300 kg nebo vyšší byly kontrolovány na úniky pravidelně nejméně 1x za 3 měsíce.

 

Četnosti kontrol těsnosti jsou shrnuty pro přehlednost v následující tabulce:

Zařízení obsahující fluorované skleníkové plyny

Množství F-plynů Lhůty
méně než 3 kg neprovádí se
3 kg až 30 kg 1x za 12 měsíců
30 kg až 300 kg 1x za 6 měsíců
300 kg a více 1x za 3 měsíce

 

 

 

 

 

 

 

 

Provozní dokumentace

Podle § 4 čl. 2 zákona č. 73/2012 Sb. je osoba provozující zařízení s obsahem nejméně 3 kg regulovaných látek povinna vést evidenční knihu zařízení, uchovat ji pro účely kontroly v místě provozu zařízení a předložit ji ke kontrole na výzvu kontrolního orgánu.

Vyhláška č. 279/2009 Sb. upravuje a stanovuje vzor evidenční knihy zařízení a způsob označení regulované látky a výrobku, který ji obsahuje.

Do evidenční knihy se zaznamenává:

 1. množství náplně a druh regulované látky,
 2. datum servisních činností,
 3. úkony údržby a revize spojené se zařízením, včetně kontroly úniku regulované látky,
 4. číslo certifikátu osoby provádějící servisní činnost, její jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa,
 5. stručný popis provedené činnosti, včetně stručného popisu závady,
 6. výsledek provedené revize,
 7. množství uniklé regulované látky zjištěné výpočtem,
 8. množství a druh doplněného oleje,
 9. množství znovuzískané regulované látky nebo oleje a jejich další použití; při jejím předání certifikované osobě číslo jejího certifikátu, její jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa,
 10. při přechodu zařízení na jinou regulovanou látku nebo fluorovaný skleníkový plyn označení této nové regulované látky nebo fluorovaného skleníkového plynu a jejich množství.

 

Kontrola těsnosti

Pro účely tohoto odstavce se „kontrolou těsnosti“ rozumí, že se u zařízení nebo systému zjišťují úniky pomocí metod přímého nebo nepřímého měření a zvláštní pozornost se věnuje těm částem zařízení nebo systému, kde je největší pravděpodobnost vzniku úniku. Metody přímého nebo nepřímého měření kontroly těsnosti jsou specifikovány ve standardních požadavcích na kontroly těsnosti. V případě zjištěné netěsnosti je potřeba sjednat nápravu co nejdříve, nejpozději do 14 dnů. Poté je potřeba do 1 měsíce po opravě úniku provést kontrolu, kvůli ověření účinnosti opravy.

 

Provozovatelé systémů o obsahu fluorovaných skleníkových plynů nejméně 300 kg musí instalovat systémy detekce úniků. Systémy detekce úniků se kontrolují minimálně 1x za 12 měsíců, aby bylo zajištěno jejich řádné fungování. V případě protipožárních systémů instalovaných před 4. červencem 2007 se musí systémy detekce úniků doinstalovat.

Je-li instalován řádně fungující vhodný systém detekce úniků, sníží se četnost kontrol v bodech B. a C. na polovinu.

V případě systémů požární ochrany, u kterých již existuje režim kontrol pro splnění normy ISO 14520, mohou být těmito kontrolami rovněž splněny povinnosti vyplývající z tohoto nařízení, jsou-li kontroly přinejmenším stejně četné.

 Kontrolou dodržování ustanovení zákona č. 73/2012 Sb. je pověřena Česká inspekce životního prostředí, která může uložit pokutu až do výše 1 500 000 podle § 16. 

 

klíčové slova: kontroly

Komentáře

R.T.Vainer
23.07.2022 17:25
Provozovatelé zařízení, které obsahuje fluorované skleníkové plyny v množství 5 tun ekvivalentu CO2 nebo vętším v jiné než pęnové formę, zajistí u tohoto zařízení kontroly tęsnosti.. Tak zní čl. 4 nařízení EU č.517/2014. To co máte v článku uvedeno je minulostí.

Vložit komentář

Poptávka služeb

Poptávate revizi, kontrolu, servis nebo jinou činnost?
Vytvořením poptávky zdarma, dáte vědět registrovaným technikům.Nová poptávka

Doporučení technici

registrace zdarma
 • Praha
 • Středočeský kraj
+420 775 707 205
 • Královéhradecký kraj
 • Pardubický kraj
 • Praha
 • Středočeský kraj
777138110
Zadejte číslo revizního technika nebo odborně způsobilé osoby a zjistěte jaké má oprávnění a kdy mu vyprší platnost.Evidenční číslo

Jsme součásti portfolia urbido