Na našich webových stránkách budeme postupně aktualizovat informace, které už jsou neplatné vzhledem k novému platnému zákonu č. 250/2021 Sb., Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, který nahrazuje zákon č. 174/1968 Sb. a navazující předpisy.
Omlouváme za neaktuálnost některých informací. Děkujeme za pochopení

Biologické čistírny odpadních vod

Slouží k čištění odpadních vod splaškového charakteru z domácností nebo sociálních zařízení závodů, rekreačních zařízení a také tam, kde jsou kladeny vyšší nároky na kvalitu odtoku splaškové vody, hlavně na obsah dusíku a fosforu.  Biologické čistírny odpadních vod je nutno použít všude tam, kde nelze odpadní vody připojit na veřejnou kanalizaci s čistírnou odpadních vod nebo kde je nutno vybudovat čistírnu pro dočasný provoz.

Čistírny by měly být navrženy v souladu s ČSN 75 6402 a ČSN 12566-3+A1 a splňující požadavky na odtokové vody dle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění NV č. 229/2007 Sb.

Funkce ČOV

Znečištěná voda natéká do usazovacího prostoru, kde dojde k oddělení hrubých nečistot, akumulaci odpadní vody a zahuštění primárního přebytečného aktivovaného kalu. Z usazovací nádrže je odsazená odpadní voda čerpána korečkem do aktivační části čistírny s rotačním biodiskovým reaktorem. Zde je odpadní voda čištěna pomocí mikroorganismů jednak narostlých na discích, jednak v aktivovaném kalu, který je otáčejícími se biodisky udržován ve vznosu.

Z biologického reaktoru směs vody a aktivovaného kalu natéká do spodní části dosazovací nádrže, kde stoupá vzhůru přes vrstvu aktivovaného kalu a dále prostorem dosazovací  nádrže k přepadové hraně odtokového žlabu. Aktivovaný kal klesá dolů dosazovacím prostorem a ve spodní části je strháván prouděním v kanálech reaktoru zpět do aktivační nádrže. Pomocí plovákového ventilu je přebytečný aktivovaný kal a část odpadní vody vráceny zpět do usazovacího prostoru. Tím je zabezpečena jednak recirkulace a odkalování dosazovací části čistírny.

Obsluha a údržba

Pokyny pro provoz a údržbu určuje provozní dokumentace (manuál) od výrobce a je nutné, aby budoucí obsluha zařízení byla seznámena s touto dokumentací před uvedením zařízení do provozu.

Obsluhu, údržbu a seřizování smí provádět pouze zaškolený pracovník. Zásahy do el. částí může provádět pouze osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací podle platných předpisů.

Obsluha je povinna vést pravidelně provozní deník, do něhož provádí záznamy o poruchách, závadách, výměně opotřebených dílů, provádění údržby, odvoz kalů, mimořádné okolnosti, revize, odběr vzorků a manipulaci s kalem.

1x týdně

 • provádí vizuální kontrolu a sluchovou kontrolu strojního zařízení a vizuální kontrolu kvality vypouštěné vody a nárůst na biodiscích,
 • kontroluje čistotu odkalovacího žlabu a správnou funkci přepouštěcího plovákového ventilu, kontroluje čistotu odtokového žlabu a všech spojovacích žlabů.

1x měsíčně

 • kontroluje výšku kalu v usazovací nádrži (kontrola se provádí zanořením průhledné trubice),
 • vizuálně kontroluje čistotu, stav a těsnost převodové skříně.

1x za 3 až 12 měsíců

 • zajistíme odčerpání a odvoz sedimentovaného kalu z usazovací nádrže, nejméně však 1x za rok,
 • 1x za 12 měsíců promažeme ložiska v domku.

 

klíčové slova: kontroly, ČOV

Vložit komentář

Poptávka služeb

Poptávate revizi, kontrolu, servis nebo jinou činnost?
Vytvořením poptávky zdarma, dáte vědět registrovaným technikům.Nová poptávka

Doporučení technici

registrace zdarma
 • Jihomoravský kraj
 • Královéhradecký kraj
 • Liberecký kraj
 • Plzeňský kraj
 • Praha
 • Středočeský kraj
 • Ústecký kraj
+420721984792
 • Královéhradecký kraj
 • Pardubický kraj
 • Praha
 • Středočeský kraj
777138110
 • Karlovarský kraj
 • Královéhradecký kraj
 • Liberecký kraj
 • Pardubický kraj
 • Plzeňský kraj
 • Praha
 • Středočeský kraj
 • Ústecký kraj
776201245
Zadejte číslo revizního technika nebo odborně způsobilé osoby a zjistěte jaké má oprávnění a kdy mu vyprší platnost.Evidenční číslo

Jsme součásti portfolia urbido