Biologické čistírny odpadních vod

biologicke_cistirni_odpadnich_vod

Slouží k čištění odpadních vod splaškového charakteru z domácností nebo sociálních zařízení závodů, rekreačních zařízení a také tam, kde jsou kladeny vyšší nároky na kvalitu odtoku splaškové vody, hlavně na obsah dusíku a fosforu.  Biologické čistírny odpadních vod je nutno použít všude tam, kde nelze odpadní vody připojit na veřejnou kanalizaci s čistírnou odpadních vod nebo kde je nutno vybudovat čistírnu pro dočasný provoz.

Čistírny by měly být navrženy v souladu s ČSN 75 6402 a ČSN 12566-3+A1 a splňující požadavky na odtokové vody dle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění NV č. 229/2007 Sb.

Funkce ČOV

Znečištěná voda natéká do usazovacího prostoru, kde dojde k oddělení hrubých nečistot, akumulaci odpadní vody a zahuštění primárního přebytečného aktivovaného kalu. Z usazovací nádrže je odsazená odpadní voda čerpána korečkem do aktivační části čistírny s rotačním biodiskovým reaktorem. Zde je odpadní voda čištěna pomocí mikroorganismů jednak narostlých na discích, jednak v aktivovaném kalu, který je otáčejícími se biodisky udržován ve vznosu.

Z biologického reaktoru směs vody a aktivovaného kalu natéká do spodní části dosazovací nádrže, kde stoupá vzhůru přes vrstvu aktivovaného kalu a dále prostorem dosazovací  nádrže k přepadové hraně odtokového žlabu. Aktivovaný kal klesá dolů dosazovacím prostorem a ve spodní části je strháván prouděním v kanálech reaktoru zpět do aktivační nádrže. Pomocí plovákového ventilu je přebytečný aktivovaný kal a část odpadní vody vráceny zpět do usazovacího prostoru. Tím je zabezpečena jednak recirkulace a odkalování dosazovací části čistírny.

Obsluha a údržba

Pokyny pro provoz a údržbu určuje provozní dokumentace (manuál) od výrobce a je nutné, aby budoucí obsluha zařízení byla seznámena s touto dokumentací před uvedením zařízení do provozu.

Obsluhu, údržbu a seřizování smí provádět pouze zaškolený pracovník. Zásahy do el. částí může provádět pouze osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací podle platných předpisů.

Obsluha je povinna vést pravidelně provozní deník, do něhož provádí záznamy o poruchách, závadách, výměně opotřebených dílů, provádění údržby, odvoz kalů, mimořádné okolnosti, revize, odběr vzorků a manipulaci s kalem.

1x týdně

  • provádí vizuální kontrolu a sluchovou kontrolu strojního zařízení a vizuální kontrolu kvality vypouštěné vody a nárůst na biodiscích,
  • kontroluje čistotu odkalovacího žlabu a správnou funkci přepouštěcího plovákového ventilu, kontroluje čistotu odtokového žlabu a všech spojovacích žlabů.

1x měsíčně

  • kontroluje výšku kalu v usazovací nádrži (kontrola se provádí zanořením průhledné trubice),
  • vizuálně kontroluje čistotu, stav a těsnost převodové skříně.

1x za 3 až 12 měsíců

  • zajistíme odčerpání a odvoz sedimentovaného kalu z usazovací nádrže, nejméně však 1x za rok,
  • 1x za 12 měsíců promažeme ložiska v domku.

 

Související Články

 

Komentáře

Zatím nebyly přidány žádné komentáře. Buďte prvním, kdo napíše komentář
Host
čtvrtek 7. červenec 2022 3:52
Copyright © 2011-2020 RevizeKontroly.cz
Cron Job Starts