Na našich webových stránkách budeme postupně aktualizovat informace, které už jsou neplatné vzhledem k novému platnému zákonu č. 250/2021 Sb., Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, který nahrazuje zákon č. 174/1968 Sb. a navazující předpisy.
Omlouváme za neaktuálnost některých informací. Děkujeme za pochopení

Střední chemické čistírny odpadních vod

Čistírny slouží ke kontinuálnímu čištění odpadních vod s vysokým znečištěním, mechanické nečistoty, ropné látky (volné i emulgované), saponáty, těžké kovy a jiná znečištění. Jsou konstruovány tak, aby měli jednoduché ovládání s automatickou regulací provozu i dávkováním chemikálií. Jsou vhodné k přečištění vod z ploch menších průmyslových areálů, kde jsou kladeny vysoké nároky na kvalitu vypouštěných vod.

Čistírny by měly být navrženy v souladu s ČSN 75 6402 a ČSN 12566-3+A1 a splňovat požadavky na odtokové vody dle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění NV č. 229/2007 Sb.

 

Funkce ČOV

Tyto zařízení fungují na principu deemulgace a sedimentace. Přídavkem koagulačního činidla je narušena schopnost emulgačního prostředku rozpustit ropnou látku ve vodě. Přídavkem neutralizačního činidla dojde k vysrážení pevné fáze – vloček ve vodě a k jejich oddělení, tzn. Sedimentaci větších částic do kužele reaktoru. Ke zvětšení objemu vysrážených částic a ke zlepšení procesu sedimentace je do vody nadávkován organický flokulant.

Vyčištěná voda odtéká přes plovoucí filtrační vrstvu, kde dojde k zachycení drobných vloček, a je ukládána v zásobníku vyčištěné vody. Regenerace filtrační vrstvy, tzn. její proprání zpětným proudem vyčištěné vody probíhá automaticky. Dle požadavků na zůstatkovou koncentraci znečištění je možné reaktor na odtoku doplnit přídavnými filtračními zařízeními.

 

Pro zajištění správné funkčnosti, má obsluha čistírny povinnost:

 • seznámit se s návodem na obsluhu ČOV, návodem na obsluhu samotných zařízení ČOV a dodržovat všechny uvedené pokyny,
 • vykonávat kontrolní a údržbové činnosti stanovené výrobci jednotlivých zařízení a provozním řádem provozovatele
 • provádět kontrolní a údržbovou činnost dle rozpisu prací v pravidelných intervalech (denní, týdenní),
 • zajistit periodický servis (odbornou organizací),
 • udržovat v čistotě čističku a prostor v jejím pracovním okolí,
 • zapisovat všechny skutečnosti související s provozem ČOV do provozního deníku,
 • zařízení provozovat při nezámrzných teplotách, doporučeno je +8°C,
 • dodržovat předepsané bezpečnostní a hygienické předpisy, řídit se pokyny uvedenými v bezpečnostním listě používaných chemikálií,
 • používat jen schválené chemikálie,
 • zařízení používat k čištění jen odsouhlasených odpadních vod.

Denně je obsluha povinna:

 • kontrolovat a doplňovat chemikálie,
 • vizuálně kontrolovat čistotu vody,
 • kontrolovat stav propustnosti sorpčního filtru.

Týdně je obsluha povinna:

 • kontrolovat množství sedimentu v sedimentační jímce,
 • očistit veškeré instalované sondy v reaktoru,
 • pročistit filtry.

1x za 3 měsíce provádí kontrolu servisní organizace (periodicita se liší podle typu a výrobce čistírny).

 

Likvidace kalu

Při procesu čištění odpadních vod vznikají odpady (kaly). Tyto kaly je nutno pravidelně vybírat a likvidovat dle obecně platných předpisů (specializovaná firma zabývající se likvidací odpadů, řízená skládka atd.). Četnost závisí na intenzitě znečištění vody, doby v provozu a množství dávkovaných chemikálií.

klíčové slova: kontroly, ČOV

Vložit komentář

Poptávka služeb

Poptávate revizi, kontrolu, servis nebo jinou činnost?
Vytvořením poptávky zdarma, dáte vědět registrovaným technikům.Nová poptávka

Doporučení technici

registrace zdarma
 • Jihomoravský kraj
 • Moravskoslezský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Pardubický kraj
 • Zlínský kraj
+420 739 001 920
 • Praha
 • Středočeský kraj
+420 775 707 205
 • Liberecký kraj
 • Praha
 • Středočeský kraj
+420 776 165 945
 • Jihomoravský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Vysočina
Zadejte číslo revizního technika nebo odborně způsobilé osoby a zjistěte jaké má oprávnění a kdy mu vyprší platnost.Evidenční číslo

Jsme součásti portfolia urbido

Cron Job Starts