Doporučené 

Pravidelné revize a kontroly technických zařízení v bytových domech

pravidelne_revize_kontroly_technickych_zarizeni_bytove_domy

Pro majitele bytových domů a jejich nájemníků vyplývá z platné legislativy zajištění provádění některých činností na technických a požárně bezpečnostních zařízeních za účelem zajištění jejich bezpečnosti či funkčnosti při užívání. Provádění revizí a kontrol je tedy závazné nejen platnými předpisy, ale především může zabránit vzniku škod na zdraví a majetku.

O tomto bodu se zmiňuje Občanský zákoník, který říká: „Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí.“

V případě vzniku požáru či úrazu, se vždy hledá jeho příčina, ať už ze strany Policie nebo pojišťovny. Pokud vyšetřování určí, že příčinou byla třeba závada na elektroinstalaci, pak následně se pátrá kdo je za to zodpovědný a zda nezanedbal některou ze svých povinností. Pojišťovna při neodborné kontrole, neplatné revizi nebo dokonce její absenci, ve většině případů krátí pojistné plnění nebo neuhradí vzniklou škodu způsobenou na těchto zařízeních.

Povinnosti majitelů bytových domů

Většina povinností přechází na majitele objektu, v našem případě bytového domu. Vycházíme z platných předpisů a norem, kde je uvedeno:

Elektrická zařízení

Zákon č. 458/2000 Sb. tzv. energetický zákon v § 28 odst. 5 bodu b) uvádí, že vlastník nemovitosti je povinen: „Udržovat společné elektrické zařízení sloužící pro tuto dodávku ve stavu, který odpovídá technickým normám a právním předpisům."

ČSN 33 1500 stanovuje lhůty pravidelných revizí ve společných prostorách domu (sklepy, chodby, schodiště apod.).

CŠN 34 1390 - označuje hromosvod jako zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny, norma ČSN 33 1500 předepisuje lhůty pravidelných revizí pro hromosvody realizované před 1.2.2009.

ČSN EN 62305 ed.2 - platí pro hromosvody realizované po 1.2.2009 a stanovuje lhůty pro provádění pravidelných vizuálních kontrol a revizí na tomto zařízení označené jako systémy ochrany před bleskem a přepětím.


Plynová zařízení

Vyhláška č. 85/1978 Sb. – podle § 1 odst. (2) „Za zařízení se pro účely této vyhlášky považují zařízení podléhající státnímu odbornému dozoru nad bezpečností práce, vykonávanému Českým úřadem bezpečnosti práce a Inspektoráty bezpečnosti práce.“

V odst. (3) je definováno: „Za zařízení uvedená v odstavci (2) se nepovažují zařízení, která jsou v osobním užívání uživatelů bytů a místností nesloužících k bydlení.“

Z toho vyplývá, že vlastník nebo vlastníci objektu s vytvořeným subjektem s právní subjektivitou mají za povinnost zajistit provádění kontrol a revizí plynových zařízení v prostorách bytového domu, které nejsou v osobním užívání uživatelů bytů a místností nesloužících k bydlení. Mezi takové plynové zařízení řadíme domovní rozvody, které vedou od HUP až po jednotlivé plynoměry, dále pak plynové spotřebiče (např. kotle) nebo plynové kotelny.

Zákon č. 458/2000 Sb. tzv. energetický zákon v § 62 odst. 4 bodu b) uvádí, že vlastník nemovitosti je povinen:"Udržovat společné odběrné plynové zařízení sloužící pro tuto dodávku ve stavu, který odpovídá právním předpisům a technickým normám a technickým pravidlům a umožňuje bezpečnou a spolehlivou dodávku plynu tak, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob a v případě zjištění závady tuto neprodleně odstranit."


Požární bezpečnost

Vyhláška č. 246/2001 Sb. o požární prevenci stanovuje zajistit pravidelné kontroly a zkoušky v závislosti na instalovaném zařízení pro požární ochranu. Seznam věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostním zařízení jsou zpravidla popsány v dokumentu požárně bezpečnostního řešení stavby. Nejčastěji se jedná o hasicí přístroje, nouzové osvětlení, stále více se potkáváme se zařízením EPS, především u novostaveb, či v krajních případech i SHZ (např. prostory garáží).

ČSN 73 0873 požární bezpečnost staveb – zásobování požární vodou předepisuje provádět pravidelné provozní kontroly na hydrantech umístěných v bytovém domě.


Spalinové cesty - komíny

Podle nařízení vlády č. 34/2016 Sb. je předepsáno provádět pravidelné kontroly a čištění spalinových cest. Tyto kontroly je nutné provádět u všech objektů, bez výjimky, se spalinovou cestou (komínem) zpravidla od kotlů.


Výtahy

ČSN 27 4002 upravuje požadavky na majitele bytových domů, aby udržovali výtahy v bezpečném a provozuschopném stavu prostřednictvím servisních odborných firem, které provádí předepsané prohlídky a zkoušky.


Nízkotlaké kotelny

Podle § 2 bodu d) vyhlášky č.91/1993 Sb. a Přílohy č. 12 odst. 12.1 nařízení vlády č.101/2005 Sb. se nízkotlaká kotelna definuje jako objekt nebo část objektu ve kterém se nachází kotel s jmenovitým tepelným výkonem alespoň 50kW nebo pokud součet jmenovitých tepelných výkonů kotlů je vyšší než 100kW. Předpisy určují vykonávat pravidelné odborné prohlídky kotelen ve stanovených lhůtách.


Tlaková zařízení

ČSN 69 0012 stanovuje provádění revizí pro tlakové nádoby stabilní (např. expanzomaty, ohřívače TV…) z důvodu zajištění jejich bezpečnosti při provozu. Ve většině případů nacházíme tato zařízení u kotlů, v kotelnách nebo předávacích stanicích v teplovodní nebo parní soustavě pro vytápění a dodávku TV.

Přehled provádění kontrol, prohlídek, revizí a zkoušek technických zařízení instalovaných v bytových domech

KATEGORIE ZAŘÍZENÍ CO JE PŘEDMĚTEM? KDO PROVÁDÍ? PŘEDPIS LHŮTA
elektrická zařízení elektroinstalace pravidelná revize revizní technik ČSN 33 1500 1x za 5let1
hromosvod vizuální kontrola revizní technik ČSN EN 62305-3 1x za 2roky2
pravidelná revize revizní technik ČSN EN 62305-3 1x za 4roky3
požární bezpečnost hasicí přístroje kontrola provozuschopnosti způsobilá osoba 246/2001 Sb. 1x za rok
periodická zkouška způsobilá osoba 246/2001 Sb. 1x za 5let4
hydranty kontrola provozuschopnosti způsobilá osoba ČSN 73 0873 1x za rok
elektronická požární signalizace zkoušky činnosti ústředny oprávněná osoba 246/2001 Sb. 1x za měsíc
zkoušky činnosti oprávněná osoba 246/2001 Sb. 1x za 6měsíců
kontrola provozuschopnosti způsobilá osoba 246/2001 Sb. 1x za rok
stabilní hasicí zařízení kontrola provozuschopnosti způsobilá osoba 246/2001 Sb. 1x za rok
větrání únikových cest, zařízení pro odvod kouře a tepla, požární větrání kontrola provozuschopnosti způsobilá osoba 246/2001 Sb. 1x za rok
nouzové osvětlení kontrola provozuschopnosti způsobilá osoba 246/2001 Sb. 1x za rok
objekty bez zvýšeného požárního nebezpečí preventivní prohlídka způsobilá osoba 246/2001 Sb. 1x za rok
zdvíhací zařízení výtahy provozní prohlídka dozorce výtahu ČSN 27 4002 1x za 14dní
odborná prohlídka způsobilá osoba ČSN 27 4002 1x za 3měsíce
odborná zkouška inspekční technik ČSN 27 4002 1x za 3roky
inspekční prohlídka inspekční orgán ČSN 27 4002 1x za 6let
plynová zařízení domovní rozvod plynu, spotřebiče (např. kotel) kontrola oprávněná osoba 85/1978 Sb. 1x za rok
provozní revize revizní technik 85/1978 Sb. 1x za 3roky
plynová kotelna5 kontrola oprávněná osoba ČSN 07 0703 1x za rok
provozní revize revizní technik ČSN 07 0703 1x za 3roky
nízkotlaké kotelny6 odborná prohlídka revizní technik 91/1993 Sb. 1x za rok
spalinové cesty (komíny) kontrola způsobilá osoba 34/2016 Sb. 1x za rok
čištění způsobilá osoba 34/2016 Sb. 1x za rok
tlaková zařízení tlakové nádoby stabilní (např. expanzní nádoby, ohřívače TV…) provozní revize revizní technik ČSN 69 0012 1x za rok
vnitřní revize revizní technik ČSN 69 0012 1x za 5let
zkouška těsnosti revizní technik ČSN 69 0012 po vnitřní revizi

Poznámky k údajům uvedených v tabulce:

  1. lhůta platí pro většinu bytových domů konkrétně při určení prostředí vnějších vlivů normální (obytné budovy),
  2. vizuální kontrola se provádí u hromosovdů realizovaných po 1.2.2009,
  3. lhůta platí pro hormosvody realizované po 1.2.2009 s hladinou třídy ochrany III. a IV. Pro hromosvody provedené před 1.2.2009 se revize provádí 1x za 5let dle ČSN 33 1500 u ostatních objektů,
  4. pro vodní a pěnové hasicí přístroje se stanovuje lhůta 1x za 3roky,
  5. plynovou kotelnu vymezuje instalovaný kotel s tepelným výkonem 50kW a více nebo pokud je součet jmenovitých tepelných výkonů kotlů větších než 100kW,
  6. nízkotlakou kotelnu určuje tepelný výkon instalovaného kotle 50kW a více nebo pokud je součet jmenovitých tepelných výkonů kotlů větších než 100kW.

“Povinnosti“ nájemniků a majitelů bytů

Podle výše zmíněných předpisů by se dalo usuzovat, že povinnost provádět revize a kontroly se vztahuje pouze na právnické osoby (organizace) a fyzické osoby provozující podnikatelskou činnost tj. v našem případě majitelé bytových domů.

Ovšem zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) v § 28 odst. 2 bodu d) uvádí, že oprávněný zákazník je povinen:„Udržovat svá odběrná elektrická zařízení ve stavu, který odpovídá právním předpisům a technickým normám."

Dále pak pro plynová zařízení pak v § 62 odst. 2 bodu f) se uvádí, že zákazník je povinen: „Udržovat odběrné plynové zařízení v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob, a v případě zjištění závady tuto bez zbytečného odkladu odstranit."

Z toho vyplývá, že každý nájemník nebo majitel bytu, který má platnou smlouvu o odběru elektrické energie nebo plynu, má ve vlastním zájmu zajistit provádění revizí a kontrol dle technických norem. Chrání tím především sebe, před následky vzniklých škod na zdraví a majetku. Právě revize elektrické a plynové instalace je potvrzením o bezzávadnosti těchto zařízení a v případě havárie také důkazem, že viníkem nebylo zanedbání povinností vlastníka.

Přehled doporučených revizí a kontrol technických zařízeních instalovaných v bytech

KATEGORIE ZAŘÍZENÍ CO JE PŘEDMĚTEM? KDO PROVÁDÍ? PŘEDPIS LHŮTA
elektrická zařízení elektroinstalace pravidelná revize revizní technik ČSN 33 1500 1x za 5let
plynová zařízení spotřební rozvod plynu, spotřebiče kontrola oprávněná osoba 85/1978 Sb. 1x za rok
pravidelná revize revizní technik 85/1978 Sb. 1x za 3roky

Související Články

 

Komentáře 10

Host - Klára dne 8. 3. 2019 20:41

Dobrý den, je tento článek aktuální?

Dobrý den, je tento článek aktuální?
Host - Tračová J. dne 25. 3. 2019 9:36

Jsem nájemník, je nás zde celkem 26 osob ve 20 bytech pro seniory. Přišlo nám vyůčtování za rok 2018 a máme v něm zaplatit každý
84 Kč za revizi a to měsíčně za osobu, dále 92 Kč za správu domu a to opět měsíčně za osobu, a pochopitelně poplatky které máme i ve smlouvě, voda, eletrika, topení je zde na uhlí, ačkoli je toto v provozu od 2017 a v obci je plyn.

Jsem nájemník, je nás zde celkem 26 osob ve 20 bytech pro seniory. Přišlo nám vyůčtování za rok 2018 a máme v něm zaplatit každý 84 Kč za revizi a to měsíčně za osobu, dále 92 Kč za správu domu a to opět měsíčně za osobu, a pochopitelně poplatky které máme i ve smlouvě, voda, eletrika, topení je zde na uhlí, ačkoli je toto v provozu od 2017 a v obci je plyn.
Host - Dana Tunková dne 17. 1. 2020 15:39

Dobrý den,
moc pěkný článek. Mohu se zeptat zda vše platí i v roce 2020?
Děkuji za odpověd

Dobrý den, moc pěkný článek. Mohu se zeptat zda vše platí i v roce 2020? Děkuji za odpověd
Host - Vojtěch Škvařil dne 13. 5. 2020 12:19

U komínů je platná Vyhláška č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-34

U komínů je platná Vyhláška č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-34
Revize Kontroly.cz dne 29. 1. 2020 9:38

Ano článek vychází z legislativy, která je stále platná.

Ano článek vychází z legislativy, která je stále platná.
Host - Adam Pavlík dne 13. 4. 2020 10:56

Všechno pěkně přehledně. Děkuji za článek.

Všechno pěkně přehledně. Děkuji za článek.
Host - Martin Kasik dne 21. 4. 2020 2:32

Dobry den, kam hlasit, respektive kam se obratit s zadosti o pomoc, jestlize majitel domu pravidelne kontroly a revize neprovadi? Bydlime v najemnim dome a pronajimatel naprosto ignoruje vsechny nahlasene a zjistene zavady. Vedeni elektriny, plynu..., vse je puvodni (dum byl postaven jeste pred valkou), nikdy neopravovane a nevymenene.

Dobry den, kam hlasit, respektive kam se obratit s zadosti o pomoc, jestlize majitel domu pravidelne kontroly a revize neprovadi? Bydlime v najemnim dome a pronajimatel naprosto ignoruje vsechny nahlasene a zjistene zavady. Vedeni elektriny, plynu..., vse je puvodni (dum byl postaven jeste pred valkou), nikdy neopravovane a nevymenene.
Host - Filip dne 22. 5. 2020 8:27

Vážený pane,
dozorovým orgánem v ČR je Český úřad bezpečnosti práce.

Vážený pane, dozorovým orgánem v ČR je Český úřad bezpečnosti práce.
Host - Kapsia J. dne 27. 8. 2020 9:37

Dobrý den Je pravda že ve vchodové dveře do každého bytu musí být Protipožární?
Děkuji za odpověd´. Kapsia J.

Dobrý den Je pravda že ve vchodové dveře do každého bytu musí být Protipožární? Děkuji za odpověd´. Kapsia J.
Host - Tomas V. dne 7. 10. 2020 12:37

Dobrý den, existuje povinnost dělat revize a zkoušky na tlakových zařízeních umístěných v bytových jednotkách nebo se týká pouze společných prostor domu.
Děkuji za odpověď.

Dobrý den, existuje povinnost dělat revize a zkoušky na tlakových zařízeních umístěných v bytových jednotkách nebo se týká pouze společných prostor domu. Děkuji za odpověď.
Host
pátek 7. říjen 2022 4:57
Copyright © 2011-2020 RevizeKontroly.cz