Na našich webových stránkách budeme postupně aktualizovat informace, které už jsou neplatné vzhledem k novému platnému zákonu č. 250/2021 Sb., Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, který nahrazuje zákon č. 174/1968 Sb. a navazující předpisy.
Omlouváme za neaktuálnost některých informací. Děkujeme za pochopení

Pravidelné revize a kontroly technických zařízení v bytových domech

kategorie: Ostatní

Pro majitele bytových domů a jejich nájemníků vyplývá z platné legislativy zajištění provádění některých činností na technických a požárně bezpečnostních zařízeních za účelem zajištění jejich bezpečnosti či funkčnosti při užívání. Provádění revizí a kontrol je tedy závazné nejen platnými předpisy, ale především může zabránit vzniku škod na zdraví a majetku.

O tomto bodu se zmiňuje Občanský zákoník, který říká: „Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí.“

V případě vzniku požáru či úrazu, se vždy hledá jeho příčina, ať už ze strany Policie nebo pojišťovny. Pokud vyšetřování určí, že příčinou byla třeba závada na elektroinstalaci, pak následně se pátrá kdo je za to zodpovědný a zda nezanedbal některou ze svých povinností. Pojišťovna při neodborné kontrole, neplatné revizi nebo dokonce její absenci, ve většině případů krátí pojistné plnění nebo neuhradí vzniklou škodu způsobenou na těchto zařízeních.

Povinnosti majitelů bytových domů

Většina povinností přechází na majitele objektu, v našem případě bytového domu. Vycházíme z platných předpisů a norem, kde je uvedeno:

Elektrická zařízení

Zákon č. 458/2000 Sb. tzv. energetický zákon v § 28 odst. 2 bodu d) uvádí, že vlastník nemovitosti je povinen: „Udržovat společné elektrické zařízení sloužící pro tuto dodávku ve stavu, který odpovídá technickým normám a právním předpisům."

Nařízení vlády č. 190/2022 Sb. stanovuje nejdelší lhůty pravidelných revizí ve společných prostorách domu (sklepy, chodby, schodiště apod.) a předepisuje lhůty pravidelných revizí systémů ochrany před bleskem a přepětím (LPS).

více zde: Revize a kontroly elektrických zařízení elektroinstalací, Revize a kontroly hromosvodů

 

Plynová zařízení

Nařízení vlády č. 191/2022 Sb. – podle § 1 odst. a) „výčet technických plynových zařízení, která jsou vyhrazená, (dále jen „vyhrazená plynová zařízení“) a jejich zařazení do tříd, skupin a podskupin“

Dle § 19 V odst. 2) je definováno: „Povinnost provádění kontrol a provozních revizí se nevztahuje na vyhrazené plynové zařízení, které je v užívání uživatelů bytů a vlastníků bytů a rodinných domů.“

Z toho vyplývá, že vlastník nebo vlastníci objektu s vytvořeným subjektem s právní subjektivitou mají za povinnost zajistit provádění kontrol a revizí plynových zařízení v prostorách bytového domu, které nejsou v osobním užívání uživatelů bytů a místností nesloužících k bydlení. Mezi takové plynové zařízení řadíme domovní rozvody, které vedou od HUP až po jednotlivé plynoměry, dále pak plynové spotřebiče (např. kotle) nebo plynové kotelny.

Zákon č. 458/2000 Sb. tzv. energetický zákon v § 62 odst. 4 bodu b) uvádí, že vlastník nemovitosti je povinen: "Udržovat společné odběrné plynové zařízení sloužící pro tuto dodávku ve stavu, který odpovídá právním předpisům a technickým normám a technickým pravidlům a umožňuje bezpečnou a spolehlivou dodávku plynu tak, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob a v případě zjištění závady tuto neprodleně odstranit."


Požární bezpečnost

Vyhláška č. 246/2001 Sb. o požární prevenci stanovuje zajistit pravidelné kontroly a zkoušky v závislosti na instalovaném zařízení pro požární ochranu. Seznam věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostním zařízení jsou zpravidla popsány v dokumentu požárně bezpečnostního řešení stavby. Nejčastěji se jedná o hasicí přístroje, nouzové osvětlení, stále více se potkáváme se zařízením EPS, především u novostaveb, či v krajních případech i SHZ (např. prostory garáží).

více zde: Požární bezpečnost

 

Spalinové cesty - komíny

Ve vyhlášce č. 34/2016 Sb. je předepsáno provádět pravidelné kontroly a čištění spalinových cest. Tyto kontroly je nutné provádět u všech objektů, bez výjimky, se spalinovou cestou (komínem) zpravidla od kotlů.


Výtahy

Nařízení vlády č. 193/2022 Sb. upravuje požadavky na majitele bytových domů, aby udržovali výtahy v bezpečném a provozuschopném stavu prostřednictvím servisních odborných firem, které provádí předepsané prohlídky a zkoušky.


Nízkotlaké kotelny

Podle § 2 bodu d) vyhlášky č.91/1993 Sb. a Přílohy č. 12 odst. 12.1 nařízení vlády č.101/2005 Sb. se nízkotlaká kotelna definuje jako objekt nebo část objektu ve kterém se nachází kotel s jmenovitým tepelným výkonem alespoň 50kW nebo pokud součet jmenovitých tepelných výkonů kotlů je vyšší než 100kW. Předpisy určují vykonávat pravidelné odborné prohlídky kotelen ve stanovených lhůtách.


Tlaková zařízení

Nařízení vlády č. 192/2022 Sb. stanovuje provádění revizí pro tlakové nádoby stabilní (např. expanzomaty, ohřívače TV…) z důvodu zajištění jejich bezpečnosti při provozu. Ve většině případů nacházíme tato zařízení u kotlů, v kotelnách nebo předávacích stanicích v teplovodní nebo parní soustavě pro vytápění a dodávku TV.

Přehled provádění kontrol, prohlídek, revizí a zkoušek technických zařízení instalovaných v bytových domech

KATEGORIE ZAŘÍZENÍ CO JE PŘEDMĚTEM? KDO PROVÁDÍ? PŘEDPIS LHŮTA
elektrická zařízení elektroinstalace pravidelná revize revizní technik 190/2022 Sb. 1x za 5let1
hromosvod vizuální kontrola pověřený pracovník 190/2022 Sb. 1x za 1rok
pravidelná revize revizní technik 190/2022 Sb. 1x za 4roky
požární bezpečnost hasicí přístroje kontrola provozuschopnosti způsobilá osoba 246/2001 Sb. 1x za rok
periodická zkouška způsobilá osoba 246/2001 Sb. 1x za 5let2
hydranty kontrola provozuschopnosti způsobilá osoba 246/2001 Sb. 1x za rok
elektronická požární signalizace zkoušky činnosti ústředny oprávněná osoba 246/2001 Sb. 1x za měsíc
zkoušky činnosti oprávněná osoba 246/2001 Sb. 1x za 6měsíců
kontrola provozuschopnosti způsobilá osoba 246/2001 Sb. 1x za rok
stabilní hasicí zařízení kontrola provozuschopnosti způsobilá osoba 246/2001 Sb. 1x za rok
větrání únikových cest, zařízení pro odvod kouře a tepla, požární větrání kontrola provozuschopnosti způsobilá osoba 246/2001 Sb. 1x za rok
nouzové osvětlení kontrola provozuschopnosti způsobilá osoba 246/2001 Sb. 1x za rok
objekty bez zvýšeného požárního nebezpečí preventivní prohlídka způsobilá osoba 246/2001 Sb. 1x za rok
zdvíhací zařízení výtahy odborná prohlídka způsobilá osoba 193/2022 Sb. 1x za 3měsíce3
odborná zkouška inspekční technik 193/2022 Sb. 1x za 3roky
kontrola výtahu inspekční orgán 193/2022 Sb. 1x za 6let6
plynová zařízení domovní rozvod plynu, spotřebiče (např. kotel) kontrola oprávněná osoba 191/2022 Sb. 1x za rok
provozní revize revizní technik 191/2022 Sb. 1x za 3roky
plynová kotelna4 kontrola oprávněná osoba ČSN 07 0703 1x za rok
provozní revize revizní technik ČSN 07 0703 1x za 3roky
nízkotlaké kotelny5 odborná prohlídka revizní technik 91/1993 Sb. 1x za rok
spalinové cesty (komíny) kontrola způsobilá osoba 34/2016 Sb. 1x za rok
čištění způsobilá osoba 34/2016 Sb. 1x za rok
tlaková zařízení tlakové nádoby stabilní (např. expanzní nádoby, ohřívače TV…) provozní revize revizní technik 192/2022 Sb. 1x za rok
vnitřní revize revizní technik 192/2022 Sb. 1x za 5let
zkouška těsnosti revizní technik 192/2022 Sb. po vnitřní revizi
tlaková zkouška revizní technik 192/2022 Sb. 1x za 10let

Poznámky k údajům uvedených v tabulce:

 1. lhůta platí pro většinu bytových domů konkrétně při určení prostředí vnějších vlivů normální (obytné budovy),
 2. pro vodní a pěnové hasicí přístroje se stanovuje lhůta 1x za 3roky,
 3. pro výtahy uvedené do provozu před 1.4.1999 je interval 2měsíce
 4. plynovou kotelnu vymezuje instalovaný kotel s tepelným výkonem 50kW a více nebo pokud je součet jmenovitých tepelných výkonů kotlů větších než 100kW,
 5. nízkotlakou kotelnu určuje tepelný výkon instalovaného kotle 50kW a více nebo pokud je součet jmenovitých tepelných výkonů kotlů větších než 100kW.
 6. První kontrola výtahu se provádí po 9 letech od uvedení výtahu do provozu

“Povinnosti“ nájemníků a majitelů bytů

Podle výše zmíněných předpisů by se dalo usuzovat, že povinnost provádět revize a kontroly se vztahuje pouze na právnické osoby (organizace) a fyzické osoby provozující podnikatelskou činnost tj. v našem případě majitelé bytových domů.

Ovšem zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) v § 28 odst. 2 bodu d) uvádí, že oprávněný zákazník je povinen: „Udržovat svá odběrná elektrická zařízení ve stavu, který odpovídá právním předpisům a technickým normám."

Dále pak pro plynová zařízení pak v § 62 odst. 2 bodu f) se uvádí, že zákazník je povinen: „Udržovat odběrné plynové zařízení v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob, a v případě zjištění závady tuto bez zbytečného odkladu odstranit."

Z toho vyplývá, že každý nájemník nebo majitel bytu, který má platnou smlouvu o odběru elektrické energie nebo plynu, má ve vlastním zájmu zajistit provádění revizí a kontrol dle technických norem. Chrání tím především sebe, před následky vzniklých škod na zdraví a majetku. Právě revize elektrické a plynové instalace je potvrzením o bezzávadnosti těchto zařízení a v případě havárie také důkazem, že viníkem nebylo zanedbání povinností vlastníka.

Přehled doporučených revizí a kontrol technických zařízeních instalovaných v bytech

KATEGORIE ZAŘÍZENÍ CO JE PŘEDMĚTEM? KDO PROVÁDÍ? PŘEDPIS LHŮTA
elektrická zařízení elektroinstalace pravidelná revize revizní technik 190/2022 Sb. 1x za 5let
plynová zařízení spotřební rozvod plynu, spotřebiče kontrola oprávněná osoba 191/2022 Sb. 1x za rok
pravidelná revize revizní technik 191/2022 Sb. 1x za 3roky

Komentáře

Tomas V.
07.10.2020 10:37
Dobrý den, existuje povinnost dělat revize a zkoušky na tlakových zařízeních umístěných v bytových jednotkách nebo se týká pouze společných prostor domu. Děkuji za odpověď.
Kapsia J.
27.08.2020 07:37
Dobrý den Je pravda že ve vchodové dveře do každého bytu musí být Protipožární? Děkuji za odpověd´. Kapsia J.
Filip
22.05.2020 06:27
Vážený pane, dozorovým orgánem v ČR je Český úřad bezpečnosti práce.
Vojtěch Škvařil
13.05.2020 10:19
U komínů je platná Vyhláška č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-34
Martin Kasik
21.04.2020 00:32
Dobry den, kam hlasit, respektive kam se obratit s zadosti o pomoc, jestlize majitel domu pravidelne kontroly a revize neprovadi? Bydlime v najemnim dome a pronajimatel naprosto ignoruje vsechny nahlasene a zjistene zavady. Vedeni elektriny, plynu..., vse je puvodni (dum byl postaven jeste pred valkou), nikdy neopravovane a nevymenene.
Adam Pavlík
13.04.2020 08:56
Všechno pěkně přehledně. Děkuji za článek.
Revize Kontroly.cz
29.01.2020 08:38
Ano článek vychází z legislativy, která je stále platná.
Dana Tunková
17.01.2020 14:39
Dobrý den, moc pěkný článek. Mohu se zeptat zda vše platí i v roce 2020? Děkuji za odpověd
Tračová J.
25.03.2019 08:36
Jsem nájemník, je nás zde celkem 26 osob ve 20 bytech pro seniory. Přišlo nám vyůčtování za rok 2018 a máme v něm zaplatit každý 84 Kč za revizi a to měsíčně za osobu, dále 92 Kč za správu domu a to opět měsíčně za osobu, a pochopitelně poplatky které máme i ve smlouvě, voda, eletrika, topení je zde na uhlí, ačkoli je toto v provozu od 2017 a v obci je plyn.
Klára
08.03.2019 19:41
Dobrý den, je tento článek aktuální?

Vložit komentář

Poptávka služeb

Poptávate revizi, kontrolu, servis nebo jinou činnost?
Vytvořením poptávky zdarma, dáte vědět registrovaným technikům.Nová poptávka

Doporučení technici

registrace zdarma
 • Královéhradecký kraj
 • Pardubický kraj
 • Praha
 • Středočeský kraj
777138110
 • Jihomoravský kraj
 • Karlovarský kraj
 • Královéhradecký kraj
 • Liberecký kraj
 • Pardubický kraj
 • Plzeňský kraj
 • Praha
 • Středočeský kraj
 • Ústecký kraj
776201245
 • Královéhradecký kraj
 • Liberecký kraj
 • Plzeňský kraj
 • Praha
 • Středočeský kraj
 • Ústecký kraj
+420721984792
Zadejte číslo revizního technika nebo odborně způsobilé osoby a zjistěte jaké má oprávnění a kdy mu vyprší platnost.Evidenční číslo

Jsme součásti portfolia urbido