Na našich webových stránkách budeme postupně aktualizovat informace, které už jsou neplatné vzhledem k novému platnému zákonu č. 250/2021 Sb., Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, který nahrazuje zákon č. 174/1968 Sb. a navazující předpisy.
Omlouváme za neaktuálnost některých informací. Děkujeme za pochopení

Průběh revize elektrických zařízení podle platné legislativy

Jak postupovat při provedení revize vyhrazených elektrických zařízení? Tento článek se zaměřuje na jednotlivé úkony, které je třeba vykonat podle nařízení vlády č. 190/2022 Sb. o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti.

Podklady pro provedení revize elektrického zařízení obsahují

 1. Pro výchozí revizi
  1. průvodní, projektovou nebo výkresovou dokumentaci skutečného provedení vyhrazeného elektrického zařízení, technickou zprávu k dokumentaci,
  2. protokoly o určení vnějších vlivů, pokud nejsou součástí průvodní dokumentace,
  3. výchozí revize těch částí vyhrazeného elektrického zařízení objektu, provozního souboru (dílčího provozního souboru), jež jsou z něho jako celku připraveny postupně k uvedení do provozu,
  4. záznamy o prohlídkách a zkouškách provedených na vyhrazeném elektrickém zařízení v průběhu jeho montáže,
  5. záznamy o provedených opatřeních, prohlídkách a zkouškách provedených v průběhu rekonstrukce vyhrazeného elektrického zařízení, které nemůže být ze závažných společenských, národohospodářských nebo technologických důvodů bez napětí po celou dobu provádění činností, popřípadě stanovisko pověřené organizace nebo znalce,
  6. výpočet rizik pro zařízení určená na ochranu před účinky atmosférické elektřiny se začleněním posuzovaného systému ochrany před bleskem a přepětím (dále jen „LPS“) do příslušné třídy LPS podle normových hodnot, technickou zprávu obsahující dokumentaci LPS, popis návrhu včetně technických výkresů, doprovodnou technickou dokumentaci jednotlivých použitých součástí prokazující jejich vhodnost k použití v dané třídě LPS splněním normativních hodnot a podmínky pro údržbu,
  7. protokoly o kusovém ověřování na zabudované výrobky,
  8. identifikaci právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, včetně čísla oprávnění, která elektroinstalaci prováděla.
 2. Pro pravidelnou a mimořádnou revizi
  1. provozní a projektovou nebo výkresovou dokumentaci vyhrazeného elektrického zařízení a podmínky pro údržbu,
  2. protokoly o určení vnějších vlivů, pokud nejsou součástí provozní dokumentace,
  3. záznamy o výsledcích provedených prohlídek a zkoušek a o zjištěných a odstraněných závadách při provozu a údržbě,
  4. zprávu o předchozí revizi,
  5. doklady o kontrolách orgánů inspekce práce,
  6. osvědčení k vyhrazenému elektrickému zařízení I. třídy vydanému pověřenou organizací podle § 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 250/2021,
  7. doklad uvádějící důvody mimořádné revize.

Náplň revize elektrického zařízení

 1. Při výchozí revizi se s přihlédnutím ke druhu vyhrazeného elektrického zařízení provede
  1. kontrola shody skutečného provedení vyhrazeného elektrického zařízení s projektovou nebo výkresovou dokumentací a s průvodní dokumentací vyhrazeného elektrického zařízení a kontrola úplnosti průvodní dokumentace,
  2. prohlídka vyhrazeného elektrického zařízení z pohledu splnění podmínek pro instalaci ve vztahu k vnějším vlivům prostředí podle průvodní dokumentace,
  3. opatření k ověření stavu revidovaného vyhrazeného elektrického zařízení zahrnující prohlídku a zkoušku,
  4. provedení potřebných měření a jejich vyhodnocení.
 2. Při pravidelné a mimořádné revizi se s přihlédnutím ke druhu vyhrazeného elektrického zařízení provede
  1. kontrola shody skutečného provedení vyhrazeného elektrického zařízení s projektovou nebo výkresovou dokumentací a s provozní dokumentací zařízení a kontrola úplnosti provozní dokumentace,
  2. prohlídka skutečného stavu vyhrazeného elektrického zařízení z pohledu splnění původních podmínek pro instalaci ve vztahu k vnějším vlivům prostředí podle průvodní dokumentace a posouzení případných změn provedených od poslední revize,
  3. opatření k ověření stavu revidovaného vyhrazeného elektrického zařízení zahrnující prohlídku a zkoušku,
  4. provedení potřebných měření a jejich vyhodnocení.

Požadavky kladené na prohlídku a zkoušku při výchozí, pravidelné a mimořádné revizi elektrického zařízení

Prohlídka

Prohlídka předchází zkoušce. Prohlídkou se zkontroluje zejména

 1. způsob, popřípadě stav ochrany před úrazem elektrickým proudem včetně měření vzdáleností, pokud jde zejména o ochranu přepážkami nebo kryty, zábranami nebo polohou,
 2. použití protipožárních přepážek nebo jiných bezpečnostních opatření proti šíření ohně a ochrana před tepelnými účinky,
 3. volba vodičů s ohledem na proudovou zatížitelnost a úbytek napětí,
 4. volba, seřízení a stav ukazatelů ochranných a kontrolních prvků,
 5. použití odpovídajících, vhodně umístěných a dostatečně oddělujících spínacích prvků,
 6. volba elektrických zařízení a ochranných opatření s ohledem na vnější vlivy, oprávněnost zatřídění a označení prostorů z hlediska vnějších vlivů,
 7. označení středních a ochranných vodičů,
 8. vybavení schématy, varovnými nápisy a jinými podobnými informacemi požadovanými jinými právními předpisy nebo technickými normami,
 9. označení obvodů, pojistek, spínačů, svorek,
 10. odpovídající způsob spojení vodičů,
 11. přístupnost z hlediska provozu a údržby.

Zkouška - měření

Obecné požadavky

Zkoušení a měření se u revidovaného vyhrazeného elektrického zařízení provádí v tomto pořadí:

 1. spojitost ochranných vodičů a vodičů pro pospojování k uvedení na stejný potenciál,
 2. izolační stav elektrického zařízení,
 3. ochrana oddělením obvodů a oddělením při použití bezpečného malého napětí s označením (SELV) nebo (PELV),
 4. izolační odpor podlahy a stěn,
 5. automatické odpojení od zdroje,
 6. zkouška zapojení přístrojů,
 7. zkouška elektrické pevnosti,
 8. funkční zkouška,
 9. tepelné účinky,
 10. úbytek napětí,
 11. zkouška polarity,
 12. pořadí fází.

Další požadavky

Zkouší se zejména

 1. hlídače izolačního stavu, proudové chrániče a další ochranné přístroje, a to aktivací zkušebního ovládacího prvku, pokud jsou takovým vybaveny, nebo způsobem předepsaným jejich výrobcem nebo postupem podle technických předpisů, technických dokumentů a technických norem,
 2. účinnost bezpečnostních zařízení, jako jsou zařízení pro nouzové vypnutí, blokovací opatření a hlídače tlaku,
 3. funkční schopnost hlásičů a ukazatelů stavu, jako jsou zařízení pro zpětná hlášení při dálkovém ovládání spínačů a světelné hlásiče,
 4. elektrická pevnost izolace spočívající v provedení zkoušky přiloženým napětím, a to jen v případě, že použité elektrické předměty nemají doloženo zajištění požadovaných vlastností výrobcem,
 5. funkčnost přepěťových ochran.

Zpráva o revizi elektrického zařízení obsahuje

 1. název a sídlo právnické osoby nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení a adresu podnikání podnikající fyzické osoby, která revidované vyhrazené elektrické zařízení provozuje nebo bude provozovat,
 2. identifikaci vyhrazeného elektrického zařízení, které je revidováno, včetně místa umístění,
 3. vymezení rozsahu revize,
 4. jméno, popřípadě jména, a příjmení, podpis a evidenční číslo osvědčení revizního technika, který revizi provedl; v případě elektronického předání zprávy o revizi musí být elektronický dokument podepsán uznávaným elektronickým podpisem,
 5. určení, zda se jedná o revizi výchozí, pravidelnou nebo mimořádnou a v případě mimořádné revize uvedení důvodu jejího provádění,
 6. datum zahájení revize, ukončení revize, vypracování zprávy o revizi a předání zprávy o revizi,
 7. soupis použitých měřicích přístrojů,
 8. seznam podkladů použitých k provedení revize, včetně jejich vyhodnocení ve vzájemných souvislostech,
 9. soupis provedených úkonů, například prohlídka, zkouška, měření a vyhodnocení,
 10. naměřené hodnoty,
 11. přehled zjištěných závad s uvedením ustanovení porušených právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 12. slovní zhodnocení, zda je vyhrazené elektrické zařízení z hlediska bezpečnosti schopno provozu, zda je provedení ochrany před bleskem a přepětím v souladu s právními a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci z doby jejího zřízení a zda její součásti jsou ve stavu způsobilém plnit požadovanou funkci; v případě, že není vyhrazené elektrické zařízení z hlediska bezpečnosti schopno provozu, doplní se odůvodnění tohoto závěru,
 13. vyhodnocení případných záznamů o výsledcích provedených prohlídek a zkoušek a o odstraňování závad zjištěných při předchozí revizi, při provozu a údržbě vyhrazeného elektrického zařízení,
 14. doporučení lhůty provedení příští revize,
 15. potvrzení o převzetí nebo předání zprávy o revizi.

Vložit komentář

Poptávka služeb

Poptávate revizi, kontrolu, servis nebo jinou činnost?
Vytvořením poptávky zdarma, dáte vědět registrovaným technikům.Nová poptávka

Doporučení technici

registrace zdarma
 • Praha
 • Středočeský kraj
+420 775 707 205
 • Královéhradecký kraj
 • Liberecký kraj
 • Pardubický kraj
 • Plzeňský kraj
 • Praha
 • Středočeský kraj
 • Ústecký kraj
+420 773 280 880
 • Královéhradecký kraj
 • Pardubický kraj
 • Praha
 • Středočeský kraj
777138110
 • Karlovarský kraj
 • Královéhradecký kraj
 • Liberecký kraj
 • Pardubický kraj
 • Plzeňský kraj
 • Praha
 • Středočeský kraj
 • Ústecký kraj
776201245
Zadejte číslo revizního technika nebo odborně způsobilé osoby a zjistěte jaké má oprávnění a kdy mu vyprší platnost.Evidenční číslo

Jsme součásti portfolia urbido