Na našich webových stránkách budeme postupně aktualizovat informace, které už jsou neplatné vzhledem k novému platnému zákonu č. 250/2021 Sb., Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, který nahrazuje zákon č. 174/1968 Sb. a navazující předpisy.
Omlouváme za neaktuálnost některých informací. Děkujeme za pochopení

Vyhrazená technická zařízení (VTZ)

kategorie: Ostatní

Vyhrazená technická zařízení (VTZ) dle zákona č. 250/2021 Sb. jsou zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku, která podléhají dozoru podle tohoto zákona.

Do této skupiny patří technická zařízení:

Elektrická zařízení dle nařízení vlády č. 190/2022 Sb.

 1. Vyhrazenými elektrickými zařízeními jsou zařízení, která představují zvýšenou míru ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob, a to
  1. elektrická zařízení pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod, distribuci a odběr elektrické energie a elektrické instalace staveb a technologií,
  2. zařízení určená k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny.
 2. Vyhrazenými elektrickými zařízeními nejsou
  1. ruční elektromechanické nářadí, elektronické přístroje a elektrické spotřebiče do napětí 400 V včetně, pokud nejsou určené pro pevné připojení k elektrické síti,
  2. prodlužovací šňůry a odpojitelné přívody,
  3. zdravotnické elektrické přístroje,
  4. elektrické zařízení strojního zařízení, které je považováno za výrobek podle jiného právního předpisu,
  5. elektrická zařízení a instalace s charaktery proudu nebo napětí, které nepředstavují zvýšenou míru ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob, pokud nejsou určeny k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu plynů, par nebo prachů.

Zařazení vyhrazených elektrických zařízení do tříd

 1. Vyhrazeným elektrickým zařízením I. třídy je
  1. elektrické zařízení
   1. ve vnitřních a vnějších prostorách s extrémně vysokými teplotami okolí nad + 55 °C,
   2. v prostorách s výskytem tryskající a intenzivně tryskající vody a možností ponoření,
   3. v prostorách s trvalým výskytem korozivních a znečišťujících látek a
   4. v prostorách s nebezpečím požáru hořlavých kapalin;

    nebezpečí působení vnějších vlivů musí vyplývat z projektové nebo provozní dokumentace,

  2. elektrické zařízení určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu plynů, par nebo prachů,
  3. elektrické zařízení v objektu, který podle požárně bezpečnostního řešení umožňuje přítomnost více než 200 osob,
  4. elektrická instalace ve zdravotnických prostorech, s výjimkou zdravotnických prostorů, kde se nepředpokládá použití žádných příložných částí a kde zkrat zdroje nebo jiná porucha nemůže způsobit ohrožení života a zdraví osob, majetku nebo životního prostředí,
  5. elektrické zařízení určené na ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny, pokud chrání zařízení uvedená v písmenech a. až d.
 2. Vyhrazeným elektrickým zařízením II. třídy jsou
  1. ostatní vyhrazená elektrická zařízení,
  2. zařízení určená na ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny neuvedená v odstavci 1 písm. e).

Plynová zařízení dle nařízení vlády č. 191/2022 Sb.

 1. Vyhrazená plynová zařízení se zařazují jako zařízení pro
  1. výrobu a úpravu plynů do skupiny A,
  2. skladování plynů do skupiny B,
  3. plnění nádob plyny, tlakové stanice, zařízení pro plnění a čerpání nádrží vozidel plyny do skupiny C,
  4. zkapalňování a odpařování plynů do skupiny D,
  5. zvyšování a snižování tlaku plynů do skupiny E,
  6. rozvod plynů do skupiny F,
  7. spotřebu plynů spalováním včetně stabilních plynových motorů ve strojovnách nebo v kotelnách do skupiny G,
  8. vypouštění hasebních plynů do skupiny H.
 2. Vyhrazenými plynovými zařízeními nejsou
  1. výrobní zařízení, ve kterých plyny vznikají jako vedlejší výrobní produkt s výjimkou plynového hospodářství čistíren odpadních vod,
  2. zařízení chemických výrob, kde plyny vznikají jako meziprodukty, které se dále zpracovávají na jiné než plynné produkty,
  3. stavební objekty pro skladování tlakových nádob k dopravě plynů, skříně pro umístění tlakových stanic, jednotlivé tlakové nádoby k dopravě plynů, nádoby na plyny s vodním objemem do 0,22 litru, nádoby na plyny používané jako části strojů, například vstřikovací a spouštěcí lahve spalovacích motorů, jestliže jsou stále spojeny se zdrojem tlaku, lahve pracující jako odlučovače oleje, hydraulické akumulátory, nádoby na zkapalněné plyny s kritickou teplotou nižší než -10 °C, například kapalný vzduch, kapalný kyslík a nádoby na plyny s kritickou teplotou vyšší než -10 °C, ale nižší než +70 °C, dopravované v cisternách v kapalném stavu hluboko ochlazené, například oxid uhličitý nebo ethen,
  4. vzorkovací a kalibrační lahve do objemu 3 litry pro laboratorní účely, pro které platí právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
  5. zařízení, která jsou součástí samostatných pracovních strojů nebo přístrojů, anebo samostatné přenosné hasicí přístroje,
  6. samostatně pracující kompresory, které nejsou trvale napojeny na dlouhodobě provozované potrubí plynů, vývěvy, samostatně pracující lahvové regulátory a regulační zařízení, která jsou součástí jiné skupiny plynového zařízení,
  7. rozvody médií pro měřicí a regulační techniku,
  8. zařízení pro přepouštění plynů v rámci jednoho pracoviště,
  9. klimatizační zařízení,
  10. vzduchotechnické systémy, odtahy spalin a spalinové cesty,
  11. samostatně pracující hořáky na plynná paliva do 10 kW v uzavřeném prostoru, ve volném prostoru bez omezení, zejména laboratorní, sklářské kahany, svářecí a pájecí soupravy, a venkovní a campingové vybavení,
  12. zařízení, v nichž se plyny spotřebovávají jiným způsobem než spalováním, zejména zařízení procesu syntézy při výrobě čpavku, etanolu,
  13. rozvody vzduchu do provozního přetlaku 16 barů,
  14. palivové nádrže a plynové motory dopravních prostředků.
 3. Pokud vyhrazené plynové zařízení svým charakterem a technickými hodnotami splňuje podmínky pro zařazení do několika skupin, je pro zařazení rozhodující základní technologická funkce vyhrazeného plynového zařízení. V průvodní dokumentaci vyhrazeného plynového zařízení musí být zároveň vždy určena hranice mezi zařazením vyhrazeného plynového zařízení do jednotlivých skupin.

Zařazení vyhrazených plynových zařízení do tříd

 1. Vyhrazenými plynovými zařízeními I. třídy jsou
  1. zařízení pro plnění tlakových nádob topnými plyny,
  2. zařízení pro plnění tlakových nádob technickými plyny hořlavými, toxickými a žíravými s tlakem vyšším než 4 bary, acetylenem a ostatními plyny s tlakem 20 barů a vyšším,
  3. zařízení pro plnění a čerpání nádrží vozidel,
  4. kompresorové stanice hořlavých plynů obsahujících kyslík s provozním tlakem vyšším než 0,05 baru, zejména hutní plyny,
  5. kompresorové stanice hořlavých, toxických a žíravých plynů s tlakem nad 4 bary, kompresorové stanice ostatních plynů s tlakem 20 barů a více,
  6. regulační stanice s tlakem vyšším než 4 bary,
  7. zařízení pro rozvod topných plynů s tlakem vyšším než 4 bary,
  8. zařízení pro rozvod technických plynů hořlavých, toxických a žíravých s tlakem vyšším než 4 bary, zařízení pro rozvod acetylenu s tlakem od 0,2 baru, zařízení pro rozvod plynů ostatních s tlakem 20 barů a vyšším,
  9. zařízení pro spotřebu plynů spalováním s jednotlivým výkonem vyšším než 3,5 MW,
  10. zařízení pro výrobu hořlavých plynů s jednotlivým výkonem vyšším než 100 m3 × h-1,
  11. zařízení na výrobu kyslíku s jednotkovým výkonem vyšším než 1500 m3 × h-1,
  12. zařízení pro spotřebu plynu spalováním ve veřejných budovách s prostorem pro shromažďování nejméně 200 osob se součtem jmenovitých výkonů plynových spotřebičů 1 MW a více v jedné stavbě,
  13. zařízení pro skladování toxických a žíravých plynů s objemem vyšším než 5 m3,
  14. zařízení pro skladování inertních plynů s tlakem vyšším než 40 barů,
  15. zařízení pro skladování hořlavých plynů s uvolnitelným objemem v plynné fázi vyšším než 5000 m3, pro kapalný
   1. ropný plyn v označení LPG vyšším než 20000 m3,
   2. zemní plyn v označení LNG vyšším než 50000 m3.
 2. Ostatní vyhrazená plynová zařízení, která nejsou uvedena v odstavci 1, se zařazují do II. třídy.

Tlaková zařízení dle nařízení vlády č. 192/2022 Sb.

 1. Vyhrazenými tlakovými zařízeními jsou tlakové nádoby a kotle s nejvyšším pracovním tlakem vyšším než 0,5 bar, a to
  1. parní a kapalinové kotle, jejichž nejvyšší pracovní tlak přesahuje 0,5 bar a teplota pracovní tekutiny převyšuje při tomto tlaku bod varu pracovní tekutiny,
  2. tlakové nádoby, jejichž nejvyšší pracovní tlak přesahuje 0,5 bar a které obsahují plyny, páry nebo žíravé, toxické a výbušné kapaliny skupiny 1 o jakékoliv teplotě nebo jakékoliv kapaliny o teplotě převyšující jejich bod varu při tlaku 0,5 bar; za tlakovou nádobu jsou považovány též vyvíječe páry typu pára/pára a typu horká voda/pára a vyvíječe páry bez nebezpečí přehřátí,
  3. nádoby na plyny sloužící k dopravě plynů, jejichž kritická teplota je nižší než + 50 °C nebo u nichž při teplotě + 50 °C je absolutní tlak par vyšší než 3 bar od zdroje na místo spotřeby.
 2. Vyhrazenými tlakovými zařízeními nejsou
  1. kotle o objemu do 10 litrů včetně, u nichž bezpečnostní součin z nejvyššího pracovního tlaku PS v barech a objemu v litrech nepřesahuje 100,
  2. tlakové nádoby do 10 litrů včetně, u nichž bezpečnostní součin z nejvyššího pracovního tlaku PS v barech a objemu v litrech nepřevyšuje 100,
  3. tlakové nádoby z trubek i nekruhových průřezů o nejvyšším vnitřním rozměru do 100 mm včetně bez sběračů, popřípadě se sběrači, pokud sběrač z trubky i nekruhového průřezu nemá vnitřní rozměr větší než 150 mm včetně,
  4. potrubí, jeho rozšířené části a tlakové nádoby do něho vestavěné, jejichž vnitřní průměr v označení (D) nepřesahuje vnitřní průměr v označení (d) největší připojené trubky, kdy D je menší než 3d,
  5. tlakové nádobky pro aerosolové rozprašovače podle jiného právního předpisu,
  6. tlaková zařízení určená pro motorová vozidla podle jiného právního předpisu, jako zejména vzduchojemy brzdového systému a vzduchových tlumičů, nádoby na
   1. zchlazené uhlovodíkové páry v označení (LPG),
   2. stlačený zemní plyn v označení (CNG),
   3. zkapalněný zemní plyn v označení (LNG),
   4. vodík v označení (H),
    které jsou nedílnou součástí motorového vozidla, s výjimkou nástaveb a nádob pro přepravu tekutin a materiálů,
  7. tlaková zařízení určená k použití jako zbraně, střelivo a vojenský materiál,
  8. tlaková zařízení speciálně navrhovaná pro jaderná zařízení a jejich části podle atomového zákona,
  9. zařízení obsahující tělesa nebo strojní součásti, jejichž dimenzování, volba materiálu a výrobní předpisy vycházejí především z požadavků dostatečné pevnosti, tuhosti a stability s ohledem na statické a dynamické provozní účinky nebo jiná provozní kritéria a pro které není tlak významným konstrukčním činitelem; mezi tato zařízení patří zejména
   1. motory, včetně turbín a spalovacích motorů,
   2. parní stroje, plynové nebo parní turbíny, turbogenerátory, kompresory, čerpadla a jejich ovládací zařízení,
  10. vysoké pece, včetně jejich chladicího systému, ohřívačů vzduchu, odlučovačů prachu a plynu, šachtové pece s přímou redukcí, včetně chladicího zařízení pece, plynových konvertorů a pánví k tavení, přetavování, odplyňování a odlévání oceli a neželezných kovů,
  11. skříně pro vysokonapěťová elektrická zařízení, jako jsou spínací zařízení, řídicí a regulační zařízení, transformátory a točivé stroje,
  12. pancéřové trubky sloužící k uložení přenosových systémů, například elektrických silových kabelů, telefonních kabelů a pláště kabelů,
  13. lodě, rakety, letadla a mobilní zařízení mimo pevninu a zařízení specificky určená k instalaci na jejich palubě nebo k jejich pohonu,
  14. tlaková zařízení tvořená pružným pláštěm, zejména pneumatiky, vzduchové polštáře, míče, nafukovací čluny a další podobná tlaková zařízení,
  15. tlumiče výfuku a sání,
  16. láhve nebo plechovky pro nápoje sycené oxidem uhličitým určené k jednorázovému použití určené konečným spotřebitelům,
  17. sudy a jiné nádoby sloužící pro distribuci a spotřebu nápojů, tlakové hrnce a konvektomaty,
  18. tlakové obaly pro zkapalněné uhlovodíkové plyny a jejich směsi určené k jednorázovému použití,
  19. zařízení, na která se vztahují jiné právní předpisy, a zařízení, na která se vztahuje předpis Mezinárodní námořní organizace pro přepravu nebezpečného zboží po moři a jiné právní předpisy,
  20. otopná tělesa a potrubí teplovodních otopných systémů,
  21. nádoby určené k jímání kapalin, u nichž tlak plynu nad kapalinou není větší než 0,5 bar s teplotou do + 110 °C,
  22. tlaková zařízení obsahující kapalinu zařazenou podle § 3 do skupiny 2 bez ohledu na tlak, pokud její nejvyšší pracovní teplota nepřekročí teplotu jejího bodu varu při tlaku 0,5 bar,
  23. nádoby na plyny o tlakovém objemu maximálně 0,22 litru.

Zařazení vyhrazených tlakových zařízení

 1. Parní a kapalinové kotle s objemem větším než 10 litrů nebo bezpečnostním součinem nejvyššího pracovního tlaku v označení (PS) v barech a objemu v označení (V) v litrech přesahující 100 se zařazují do 4 tříd na
  1. parní kotle s jmenovitým množstvím vyráběné páry nad 115 t/h, které jsou zařazeny do I. třídy,
  2. parní kotle s jmenovitým množstvím vyráběné páry nad 50 t/h do 115 t/h včetně nebo horkovodní kotle s tepelným výkonem nad 35 MW, které jsou zařazeny do II. třídy,
  3. parní kotle s jmenovitým množstvím vyráběné páry nad 8 t/h do 50 t/h včetně nebo horkovodní kotle s tepelným výkonem nad 5,8 MW do 35 MW včetně, které jsou zařazeny do III. třídy,
  4. parní kotle s jmenovitým množstvím vyráběné páry do 8 t/h včetně nebo horkovodní kotle s tepelným výkonem do 5,8 MW včetně a všechny ostatní kotle kapalinové, které jsou zařazeny do IV. třídy.
 2. Tlakové nádoby se člení do tříd podle nejvyššího pracovního tlaku (PS) v barech a podle bezpečnostního součinu nejvyššího pracovního tlaku (PS) v barech a objemu (V) v litrech, a to na
  1. tlakové nádoby zařazené do I. třídy s nejvyšším pracovním tlakem přesahujícím 100 bar a zároveň s objemem větším než 1000 litrů,
  2. tlakové nádoby zařazené do II. třídy s nejvyšším pracovním tlakem přesahujícím 0,5 bar, objemem větším než 10 litrů nebo s bezpečnostním součinem nejvyššího pracovního tlaku (PS) v barech a objemu (V) v litrech přesahujícím 100, s výjimkou třídy I. podle písmene a.
  3. Součástí vyhrazených tlakových zařízení je jejich bezpečnostní a tlaková výstroj.

Zdvihací zařízení dle nařízení vlády č. 193/2022 Sb.

 1. Vyhrazenými zdvihacími zařízeními jsou
  1. jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů s motorickým pohonem o nosnosti přesahující 1000 kg a jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů s ručním pohonem o nosnosti přesahující 5000 kg, včetně trvale instalovaného zařízení pro uchopení a zavěšení břemene,
  2. pracovní plošiny s motorickým pohonem a výškou zdvihu přesahující 1,5 m, pojízdné zdvihací pracovní plošiny, závěsné plošiny a stožárové šplhací pracovní plošiny,
  3. výtahy pro dopravu osob, osob a nákladu nebo jen nákladu a svislé zdvihací plošiny, které jsou trvalou součástí budov s povolenou dopravou osob a nákladu, o nosnosti přesahující 100 kg a výškou zdvihu přesahující 2 m,
  4. stavební výtahy pro přepravu osob a nákladu a
  5. regálové zakladače se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy a jejich přesuvny.
 2. Vyhrazenými zdvihacími zařízeními nejsou
  1. zdvižné vozíky,
  2. zdvihací zařízení sestavená a konstruovaná výhradně pro montážní účely, zejména montážní ramena, stožáry a nástavby,
  3. závěsné dopravníky,
  4. nakladače,
  5. zdvihací čela nákladních automobilů,
  6. zdvihací zařízení vozidel pro odvoz odpadů,
  7. pohyblivé schody a pohyblivé chodníky,
  8. mechanické rampy,
  9. výsuvné žebříky,
  10. prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení břemen, které nejsou trvalou součástí zdvihacího zařízení,
  11. prostředky lidové zábavy,
  12. jevištní a pódiová technologická zařízení,
  13. plošiny a zařízení pro zdvihání automobilů,
  14. schodišťové výtahy a šikmé zvedací plošiny s motorickým pohonem,
  15. pomocná jednoúčelová manipulační zařízení, která jsou součástí technologických linek strojů,
  16. vrátky a
  17. trvalé a dočasné jeřábové dráhy.

Zařazení vyhrazených zdvíhacích zařízení

 1. Vyhrazenými zdvihacími zařízeními I. třídy jsou
  1. jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů s motorickým pohonem o nosnosti přesahující 3200 kg a jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů s ručním pohonem o nosnosti přesahující 5000 kg, včetně trvale instalovaného zařízení pro uchopení a zavěšení břemene,
  2. stavební výtahy pro přepravu osob a nákladu,
  3. regálové zakladače se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy a jejich přesuvny.
 2. Vyhrazenými zdvihacími zařízeními II. třídy jsou
  1. jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů s motorickým pohonem o nosnosti přesahující 1000 kg a nepřesahující nosnost 3200 kg, včetně trvale instalovaného zařízení pro uchopení a zavěšení břemene,
  2. výtahy pro dopravu osob, osob a nákladu nebo jen nákladu a svislé zdvihací plošiny, které jsou trvalou součástí budov s povolenou dopravou osob a osob a nákladu, přesahující nosnost 100 kg a výškou zdvihu přesahující 2 m,
  3. pracovní plošiny s motorickým pohonem a s výškou zdvihu přesahující 1,5 m, pojízdné zdvihací pracovní plošiny, závěsné plošiny a stožárové šplhací pracovní plošiny.

Vložit komentář

Poptávka služeb

Poptávate revizi, kontrolu, servis nebo jinou činnost?
Vytvořením poptávky zdarma, dáte vědět registrovaným technikům.Nová poptávka

Doporučení technici

registrace zdarma
 • Praha
 • Středočeský kraj
+420 775 707 205
 • Liberecký kraj
 • Praha
 • Středočeský kraj
+420 776 165 945
Zadejte číslo revizního technika nebo odborně způsobilé osoby a zjistěte jaké má oprávnění a kdy mu vyprší platnost.Evidenční číslo

Jsme součásti portfolia urbido