Václavíček
 , 
10.10.2014 17:00
dobrý den, od 1.9.2014 jsou nové testy, budete původní opravovat? Jeřáby mostové, podvěsné mostové ovládané ze země a portálové 1. Ověřovací zkouška je: ČSN 27 0142:2014 2. Provozní způsobilost je: ČSN 27 0142:2014 3. Způsob zkoušení jeřábů vybavených trvale prostředky pro uchopení nebo zavěšení břemene musí předepsat: ČSN 27 0142:2014 4. Při prohlídce se provádí rovněž: ČSN 27 0142:2014 5. Při funkční zkoušce se také ověřuje: ČSN 27 0142:2014 6. Dynamická zkouška: ČSN 27 0142:2014 7. Zkouška stability se u jeřábů pracujících bez podpěr i s podpěrami se: ČSN 27 0142:2014 8. Ověřovací zkoušku: ČSN 27 0142:2014 9. U jeřábů v nebezpečných prostorech bez ohledu na zařazení do skupin je lhůta revizních zkoušek: ČSN 27 0142:2014 10. U jeřábů v nebezpečných prostorech bez ohledu na zařazení do skupin je lhůta revizí : ČSN 27 0142:2014 11. Změny lhůt revizí a revizních zkoušek jsou povoleny: ČSN 27 0142:2014 12. Rozsah zkoušky po opravě stanoví: ČSN 27 0142:2014 13. Po generální opravě a rekonstrukci ověřovací zkoušku provádí: ČSN 27 0142:2014 14. Po přemístění jeřábu na jiné pracoviště se přezkoušení: ČSN 27 0142:2014 15. Hmotnost zkušebního břemena pro dynamickou zkoušku jeřábu je: ČSN 27 0142:2014 16. V době provádění revizí a zkoušek ve venkovních prostorách nesmí vítr překračovat rychlost: ČSN 27 0142:2014 17. Ke zkouškám je nutno předložit podle druhu jeřábu, druhu zkoušky a rozhodnutí revizního technika doklad: ČSN 27 0142:2014 18. Omezovač nosnosti se zkouší: ČSN 27 0142:2014 19. Při prověřování technického stavu jeřábu měření geometrického tvaru konstrukce: ČSN 27 0142:2014 20. Hmotnost zkušebního břemena pro zkoušku stability jeřábu je: ČSN 27 0142:2014 21. Čím je charakterizován podvěsný jeřáb: ČSN EN 15011:2011 22. Portálový jeřáb na pneumatikách: ČSN EN 15011:2011 23. Nejmenší svislá vzdálenost mezi nejnižším bodem jeřábu a úrovní země nebo povrchem technologické plošiny má být nejméně: ČSN EN 15011:2011 24. Omezovače a indikátory nosnosti musí být instalovány: ČSN EN 12077-2+A1:2008 25. Při instalaci druhého/záložního/ omezovače pohybu musí být při selhání prvního omezovače: ČSN EN 12077-2+A1:2008 26. Omezovač výkonu není třeba instalovat: ČSN EN 12077-2+A1:2008 27. Každé ovládací místo obsluhy musí mít: ČSN EN 13586+A1:2008 28. Jakýkoliv otvor v podlaze lávky nebo plošiny jeřábu, kde by mohly být přítomny osoby, musí mít štěrbiny nebo mezery, které nedovolí propadnout kouli velké: ČSN EN 13586+A1:2008 29. Kde je postranní ochrana plošiny přerušena pro zabezpečení přístupu do kabiny jeřábu a kde hrozí riziko pádu nesmí být: ČSN EN 13586+A1:2008 30. Vzdálenost mezi podlahou nebo schodištěm a madlem nebo zábradlím je min: ČSN EN 13586+A1:2008 31. Mezera mezi horní částí okopové lišty a spodní částí střední zábradelní výplně je max: ČSN EN 13586+A1:2008 32. Zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky nebo do hloubky: Vyhláška č. 362/2005 Sb., v platném znění 33. Ochranu proti pádu není nutné provádět: Vyhláška č. 362/2005 Sb., v platném znění 34. Pracovní polohovací systémy jsou: Vyhláška č. 362/2005 Sb., v platném znění 35. Systémy zachycení pádu jsou: Vyhláška č. 362/2005 Sb., v platném znění 36. Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat výstupní (nástupní) plošinu nejméně o: Vyhláška č. 362/2005 Sb., v platném znění 37. Háky pro manipulaci se žhavým roztaveným kovem musí být navrženy: ČSN EN 15011:2011 38. Mechanismus zdvihání výložníku musí být vybaven: ČSN EN 15011:2011 39. U jeřábu, který je určen pro přepravu roztavených látek a pracuje také jiným způsobem provozování pro vyšší nosností musí být namontován: ČSN EN 15011:2011 40. Kde celková nosnost zdvihových jednotek přesahuje nosnost mostu, ovládací systém musí zajistit aby most jeřábu: ČSN EN 15011:2011 41. Kdy musí být namontovány prostředky proti vykolejení kočky nebo jeřábu? ČSN EN 15011:2011 42. Konce podélných a příčných drah musí být vybaveny: ČSN EN 15011:2011 43. U tandemového provozu jeřábů nebo koček pro manipulaci s jedním břemenem musí být ovládací systémy jeřábů nebo koček: ČSN EN 15011:2011 44. U portálových jeřábů, kde se nosnost mění s polohou břemena, musí být instalován indikátor nosnosti, který : ČSN EN 15011:2011 45. Při aktivaci antikolizního systému mezi jeřáby nesmí být jeřábník vystaven zpoždění překračujícímu: ČSN EN 15011:2011 46. Uspořádání ovládání u jeřábů s kabinami musí být: ČSN EN 15011:2011 47. Pokud je zajišťováno osvětlení pracovní plochy jeřábem, musí být intenzita osvětlení nejméně: ČSN EN 15011:2011 48. Úroveň osvětlení v kabině jeřábu musí mít minimální hodnotu: ČSN EN 15011:2011 49. Barva výstražných světel pojezdových mechanismů jeřábů pojíždějících v úrovni podlahy nebo země musí být: ČSN EN 15011:2011 50. Statická zkouška jeřábu se strojním pohonem zdvihu se musí vyzkoušet břemenem o velikosti větší než: ČSN EN 15011:2011 51. U dynamické zkoušky se zkušebním břemenem 110 % nosnosti se kontroluje: ČSN EN 15011:2011 52. Kde je pro jeřáb nebezpečí ztráty stability, musí být provedena zkouška: ČSN EN 15011:2011 53. Nosnost každého zdvihového mechanismu musí být označena nejméně: ČSN EN 15011:2011 54. U jeřábů s drapákem je hmotnost břemene tvořena: ČSN ISO 12480-1:1999 55. Stanovení nosnosti jeřábu při zvláštním provozu s drapákem se sacím efektem stanoví: ČSN ISO 12480-1:1999 56. Při zvedání břemene pomocí magnetu se magnet: ČSN ISO 12480-1:1999 57. Nad průchozí lávkou jeřábové dráhy musí být podchodná výška nejméně: ČSN 73 5130:1994 58. Šířka podlahy mezi ochrannými lištami musí být nejméně: ČSN 73 5130:1994 59. Mostové a portálové jeřáby revizní lávku u jeřábových drah jejichž výška přesahuje 2 000 mm: ČSN 73 5130:1994 60. Světlá šířka nástupní plošiny v místě stanoviště jeřábu nesmí být menší než: ČSN 73 5130:1994 61. Nejvyšší požadovanou spolehlivost pro zatřídění ocelové konstrukce jeřábů a jeřábových drah má třída následků: ČSN 73 2604:2012 62. Výchozí prohlídka ocelové konstrukce jeřábů a jeřábových drah se provádí: ČSN 73 2604:2012 63. Kontroly ocelových konstrukcí s jeřáby a rektifikace polohy kolejnice jeřábové dráhy se provádějí ve lhůtách: ČSN 73 2604:2012 64. Co se musí provést, jestliže byl jeřáb mimo provoz déle než tři měsíce? ČSN ISO 4309:2011 65. Stupeň krytí živých elektrických částí na jeřábu musí mít minimálně? ČSN EN 60204-32 ed.2:2009 66. Které elektrické motory musí být jištěny? ČSN EN 60204-32 ed.2:2009 67. Funkce STOP kategorie „0“ znamená? ČSN EN 60204-32 ed.2:2009 68. Funkce STOP kategorie „1“ znamená? ČSN EN 60204-32 ed.2:2009 69. Jaký musí být minimální světlá šířka před rozváděčem? ČSN EN 60204-32 ed.2:2009 70. Musí být řídící obvod jeřábu jištěn proti nadproudu? ČSN EN 60204-3

Vložit odpověď