Zkušební test pro obsluhu tlakových nádob stabilních verze.2


Tlakové nádoby podle normy ČSN 69 0012 smí obsluhovat osoby řádně zaučené a zaškolené, které získají osvědčení k obsluze tlakové nádoby stabilní.

Obsluha musí splňovat následující požadavky:

  • starší 18 let,
  • zdravotně způsobilý,
  • prokazatelně proškolený a přezkoušený z předpisů k provozu tlakových nádob a příslušných zařízení.

Zápis o zkoušce potvrdí podpisem revizní technik nebo proškolená osoba zodpovědná za provoz a zaměstnanec pověřený obsluhou nádob. Provozovatel musí zajistit přezkoušení zaměstnanců nejméně 1x za tři roky.

Záznam musí být uložen u provozovatele zařízení, kopie záznamu u příslušného odborného pracovníka na úseku BOZP, pokud to není stanoveno jinak například ve vnitřním předpise organizace. Bližší podrobnosti se stanoví místním provozně bezpečnostním předpisem.Elektrická zařízení

Elektrická zařízení

Plynová zařízení

Plynová zařízení

Tlaková zařízení

Tlaková zařízení

Zdvíhací zařízení

Zdvíhací zařízení

Copyright © 2011-2018 RevizeKontroly.cz | Designed by Smart elephant