Zkušební test pro revizní techniky tlakových zařízení - parní kotle 1. třídy část.3

Odpovědi na otázky najdete v normách a vyhláškách: ČSN EN 12952-10, 18/1979 Sb., ČSN 07 0000, ČSN 07 0710,  ČSN EN 1330-10, ČSN EN ISO 17637, ČSN EN ISO 3452-1, ČSN EN 571-1, ČSN EN 13554, ČSN EN ISO 9934-1, ČSN EN 1593

Tlaková zařízení je nutno, podle vyhlášky č. 18/1979 Sb. (o určených vyhrazených tlakových zařízeních a podmínkách jejich bezpečnosti), podrobit pravidelným revizím podle předepsaných lhůt dle příslušných norem. Revize smí provádět pouze osoby odborně způsobilé, které získají osvědčení k revizi tlakových zařízení podle stanovených skupin.

Revizní technik musí splňovat následující požadavky:

starší 18 let,
zdravotně způsobilý,
předepsaná kvalifikace,
doba praxe v oboru,
osvědčení k revizím a zkouškám na tlakových zařízení podle zatřídení do skupiny.

Osvědčení k provádění revizí a zkoušek na tlakových zařízení podle stanovených skupin vydává organizace státního odborného dozoru (TIČR) a má platnost 5 let ode dne vydání.