Varování

Testy si mohou zdarma vyzkoušet pouze registrovaní nebo přihlášení uživatelé. Chci se Registrovat nebo přihlásit

Elektrická zařízení
01.07.2022
EZRTB4 - Testy pro písemnou část zkoušky z hromosvodů v prostředí bez nebezpečí výbuchu

Elektrická zařízení je nutno, dle nařízení vlády č. 190/2022 Sb. o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti a podle normy ČSN 33 1500 (provoz elektrických zařízení), ČSN EN 62305 ed.2 (systémy ochrany před bleskem), ČSN 33 1600 ed.2 (provoz elektrických spotřebičů), podrobit pravidelným revizím podle předepsaných lhůt. Revize smí provádět pouze osoby odborně způsobilé, které získají osvědčení k revizi elektrických zařízení podle stanovených skupin.

Revizní technik

Musí splňovat podle §11 zákona č. 250/2021 o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů následující požadavky:

 1. dosažení věku 18 let a plná svéprávnost,
 2. zdravotní způsobilost k vykonávaným činnostem,
 3. odborné vzdělání v oboru a stupni podle míry rizika a činnosti vykonávané na vyhrazeném technickém zařízení,
 4. odborná praxe v délce, oboru a stupni vzdělání podle míry rizika a činnosti vykonávané na vyhrazeném technickém zařízení,
 5. osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních

Osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních je udělováno na základě úspěšného prověření odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních zkouškou u pověřené organizace. Platnost osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních je 5 let ode dne jeho udělení.


Podle § 8 nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice:

 1. Revizním technikem může být pouze osoba, která má odbornou způsobilost získanou podle zákona, je držitelem platného osvědčení k provádění revizí elektrických zařízení, je osobou odborně způsobilou podle § 7 a splňuje požadavek minimálního rozsahu odborné praxe podle odstavce 2.
 2. Minimální délka požadované odborné praxe vykonané na elektrických zařízeních podle jejich rozsahu a druhu k výkonu činnosti revizního technika činí
  1. 4 roky pro rozsah označený jiným právním předpisem jako E1A a E2A,
  2. 2 roky pro rozsah označený jiným právním předpisem jako E3A,
  3. pro rozsah označený jiným právním předpisem jako E1B a E2B 4 roky pro druh A a 1 rok pro druh B,
  4. pro rozsah označený jiným právním předpisem jako E3B 2 roky pro druh A a 1 rok pro druh B.

Osvědčení revizního technika dle přílohy č. 5 nařízení vlády č. 190/2022 Sb. obsahuje pro daný účel tyto rozlišovací znaky:

 1. Podle rozsahu vyhrazeného elektrického zařízení:
  1. elektrická zařízení nízkého napětí a vysokého napětí, s uvedením rozsahu napětí; rozsahy napětí do 35 kV, do 230 kV nebo bez omezení rozsahu napětí, včetně zařízení pro ochranu před atmosférickou elektřinou, přepětím a statickou elektřinou E1
  2. elektrická zařízení nízkého napětí do 1 kV střídavého napětí nebo 1,5 kV stejnosměrného napětí, včetně zařízení pro ochranu před atmosférickou elektřinou, přepětím a statickou elektřinou E2
  3. zařízení pro ochranu před atmosférickou elektřinou, přepětím a statickou elektřinou E3
 2. Podle druhu vyhrazeného elektrického zařízení:
  1. zařízení v prostorech bez nebezpečí výbuchu A
  2. zařízení v prostorech s nebezpečím výbuchu B
Cron Job Starts