Varování

Testy si mohou zdarma vyzkoušet pouze registrovaní nebo přihlášení uživatelé. Chci se Registrovat nebo přihlásit

Plynová zařízení
01.07.2022
RE1 - Odborný test pro revizní techniky - Kompresorové stanice

Plynová zařízení je nutno, dle nařízení vlády č. 191/2022 Sb. o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, podrobit pravidelným revizím a kontrolám podle předepsaných lhůt. Revize smí provádět pouze osoby odborně způsobilé, které získají osvědčení k revizi plynových zařízení podle stanovených skupin.

Revizní technik

Musí splňovat podle §11 zákona č. 250/2021 o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů následující požadavky:

  1. dosažení věku 18 let a plná svéprávnost,
  2. zdravotní způsobilost k vykonávaným činnostem,
  3. odborné vzdělání v oboru a stupni podle míry rizika a činnosti vykonávané na vyhrazeném technickém zařízení,
  4. odborná praxe v délce, oboru a stupni vzdělání podle míry rizika a činnosti vykonávané na vyhrazeném technickém zařízení,
  5. osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních

Osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních je udělováno na základě úspěšného prověření odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních zkouškou u pověřené organizace. Platnost osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních je 5 let ode dne jeho udělení.


Dle přílohy č.2 nařízení vlády č. 191/2022 Sb. nejkratší doba odborné praxe požadovaná pro získání odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených plynových zařízeních ve vztahu k dosaženému minimálnímu stupni odborného vzdělání:

ČINNOST NA ZAŘÍZENÍ MINIMÁLNÍ STUPEŇ VZDĚLÁNÍ ODBORNÁ PRAXE
Obsluha základní odborný zácvik
Montáže a opravy vyučen nebo rekvalifikován v oboru mechanik plynových zařízení praxe je součástí výuky, další zácvik se nevyžaduje
vyučen v technickém oboru nebo úplné střední odborné strojního, elektrotechnického, stavebního nebo chemického směru nebo vysokoškolské technického směru 1 rok
vyučen nebo úplné střední nebo vysokoškolské vzdělání jiného než technického směru 2 roky
Revize úplné střední odborné strojního, elektrotechnického, stavebního, chemického nebo hutnického směru s maturitní zkouškou z oborů

21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství,

23 Strojírenství a strojírenská výroba,

26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika,

28 Technická chemie a chemie silikátů,

36 Stavebnictví, geodézie a kartografie,

37 Doprava a spoje,

39 Speciální a interdisciplinární obory

2 roky
vysokoškolské vzdělání strojního, elektrotechnického, stavebního, chemického nebo hutnického směru 1 rok
Zkoušky vyučen - osvědčení pro montáže a opravy příslušné podskupiny 3 roky
úplné střední odborné strojního, elektrotechnického, stavebního, chemického nebo hutnického směru 1 rok
vysokoškolské vzdělání strojního, elektrotechnického, stavebního, chemického nebo hutnického směru 0,5 roku

Osvědčení revizního technika dle přílohy č. 3 nařízení vlády č. 191/2022 Sb. obsahuje pro daný účel tyto rozlišovací znaky:

ROZSAH OPRÁVNĚNÍ A OSVĚDČENÍ
SKUPINY A PODSKUPINY  
A 1 Zařízení pro výrobu a úpravu plynných paliv
A 2 Zařízení pro výrobu a úpravu technických plynů
B Zařízení pro skladování plynů
C 1 Zařízení pro plnění nádob plyny a tlakové stanice na plynná paliva
C 2 Zařízení pro plnění nádob plyny a tlakové stanice na technické plyny
C 3 Plnění a čerpání nádrží vozidel plyny
C 4 Plnění tlakových nádob k dopravě plynů (platí pouze pro oprávnění k plnění tlakových nádob na plyny)
D Zařízení pro zkapalňování a odpařování plynů
E 1 Kompresorové stanice
E 2 Regulační stanice plynu
F 1 Plynovody v budovách na plynná paliva, kromě propanu, butanu a jejich směsí
F 2 Průmyslové plynovody na plynná paliva, kromě propanu, butanu a jejich směsí
F 3 NTL, STL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu na zemní plyn
F 4 VTL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu na zemní plyn
F 5 NTL, STL a VTL plynovody na propan, butan a jejich směsi
F 6 Rozvody technických plynů
G 1 Spotřebiče s výkonem pod 50 kW na plynná paliva včetně spotřebičů na vytápění nebytových prostor, mimo pecí a průmyslových tepelných zařízení
G 2 Kotle s výkonem 50 kW a více na plynná paliva
G 3 Pece a průmyslová tepelná zařízení bez omezení výkonu a spotřebiče na vytápění nebytových prostor s výkonem 50 kW a více, popřípadě jiné typy spotřebičů neuvedené ve skupině G1, G2 nebo G4
G 4 Stabilní plynové motory ve strojovnách, kotelnách
H Zařízení pro vypouštění hasebních plynů