Bezpečnostní výstroj a provoz tlakových nádob dle ČSN 69 0012

bezpecnostni_vystroj_provoz_tlakovych_nadob

Bezpečnostních výstrojí tlakových nádob (dále jen TN) může být několik, ne všechny soustavy tuto výstroj obsahují. Pro bezpečný provoz TN je třeba tyto komponenty pravidelně kontrolovat a udržovat v provozuschopném stavu.

Bezpečnostní výstrojí rozumíme, zařízení na sledování stavu hladiny, tlakoměry, pojistné zařízení, teploměry, uzávěry, odvodnění, odkalení a odvzdušňování nádob.

Zařízení pro sledování stavu hladiny

Zařízení umožňuje sledovat pracovní hladinu tekutiny v soustavě, aby nebyl překročen celkový přípustný stav. Pravidelnou údržbou zajistíme správnost funkce.

Kontrolu provádíme:

 • u dálkových ukazatelů stavu hladiny, regulátorů a registračních přístrojů stavu hladiny porovnáním s přímým stavoznakem nebo jiným způsobem stanoveným provozními pokyny 1x za 6 měsíců,
 • u signalizačních zařízení mezních stavů a při každém zjištění nesprávné funkce přístrojů nejméně 1x za měsíc,
 • u nádob s pracovní tekutinou působící agresivně, u tekutiny způsobující nánosy vnitřního povrchu nádob, 1x za týden,
 • u přímých stavoznaků, pokud jsou vybaveny příslušnou armaturou, 1x za rok.

U nádoby, kde může dojít změnou hladiny k podchlazení nebo přehřátí nádoby, musí být kontrola provedena jednou za směnu.

Tlakoměry

Tlakoměry musejí být čitelné, umístěny tak, aby byly dobře přístupné a chráněné proti poškození. Musí být sledovány, pro potřeby regulačních zásahů v případě poklesu nebo převýšení tlaku.

Kontrolu provádíme:

 • u tlakoměrů umístěných přímo na nádobě, minimálně 1x za 3 měsíce,
 • u tlakoměrů umístěných na nádobě, která je vybavena dálkovým přenosem tlaku, minimálně 1x za 6 měsíců,
 • u tlakoměrů umístěných na nádobě, která je součástí pojízdných hasicích přístrojů, ve které není v pohotovostním stavu přetlak, minimálně 1x za 6 měsíců.

Provozní tlakoměry se kontrolují porovnáním s kontrolním tlakoměrem nebo přezkoušením na pístovém tlakoměru 1x za 2 roky a 1x za 5 let u tlakoměrů umístěných na hasicích přístrojích, ve kterých není v pohotovostním stavu přetlak.

Je-li odchylka mezi provozním a kontrolním tlakoměrem větší než 5% na uvedené stupnici, musí být provozní tlakoměr nahrazen jiným správným tlakoměrem. Není-li to možné je třeba provést korekci.

Kontrolní tlakoměr je nutno přezkoušet (kalibrovat) 1x za 2 roky. O provedení této činnosti je nutné mít k dispozici doklad.

Dálkový tlakoměr, signalizační tlakoměr, automatický regulátor a dálkový registrační přístroj se kontroluje s tlakoměrem umístěným přímo na nádobě nejméně 1x za měsíc.

Pojistné zařízení

Průchodnost pojistných ventilů, jejichž konstrukce to umožňuje, se zkouší nadlehčením kuželky v těchto termínech:

 • u nádob s pracovním přetlakem do 4MPa nebo s teplotou pracovní tekutiny do 300 °C minimálně 1x za měsíc,
 • u nádob, které obsahují jedovaté a žíravé nebo jinak nebezpečné tekutiny a u nádob s pracovním přetlakem nad 10MPa, minimálně 1x za rok,
 • u ostatních 1x za 4 měsíce,
 • u nádob, kde je před pojistným ventilem osazena průtržná membrána, 1x za rok nebo po každém protržení membrány.

U nádob, které jsou součástí hasicích přístrojů, ve kterých není v pohotovostním stavu přetlak se kontrola provádí 1x za 6 měsíců.

U pojistných ventilů, kterým konstrukce neumožní nadlehčení kuželky, se zkouší ve lhůtách dle provozních pokynů, nejméně 1x za rok.

Teploměry

Údaje na provozních teploměrech se kontrolují porovnáním s kontrolními teploměry, nejméně 1x za 2 roky, nebo při každém podezření na nesprávnou činnost.

Kontrolní teploměr je nutno přezkoušet (kalibrovat) 1x za 2 roky. O provedení této činnosti je nutné mít k dispozici doklad.

Signalizační teploměry se kontrolují porovnáním s provozními teploměry minimálně 1x za měsíc.

Činnost dálkových teploměrů se kontroluje s teploměrem umístěným přímo na nádobě minimálně však 1x za měsíc.

Uzávěry, odvodnění, odkalení a odvzdušnění nádob

Veškeré uzávěry nacházející se na tlakovém celku nádoby se musí otevírat a uzavírat pozvolna tak, aby se předešlo tlakovým rázům a náhlým změnám teplot.

Odkalování se provádí při pracovním přetlaku. Při otevření se přesvědčíme o průchodnosti a po uzavření o těsnosti.

Provoz a obsluhu nádob zajišťují:

 • pracovník zodpovědný za bezpečný a hospodárný provoz nádob (pracovník, prokazatelně (písemně) určený provozovatelem nádob),
 • obsluha nádob (pracovník pověřený provozovatelem obsluhy nádob).

 

Související Články

 

Komentáře

Zatím nebyly přidány žádné komentáře. Buďte prvním, kdo napíše komentář
Host
pátek 7. říjen 2022 6:36
Copyright © 2011-2020 RevizeKontroly.cz