Na našich webových stránkách budeme postupně aktualizovat informace, které už jsou neplatné vzhledem k novému platnému zákonu č. 250/2021 Sb., Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, který nahrazuje zákon č. 174/1968 Sb. a navazující předpisy.
Omlouváme za neaktuálnost některých informací. Děkujeme za pochopení

Bezpečnostní výstroj a provoz tlakových nádob dle ČSN 69 0012

Bezpečnostních výstrojí tlakových nádob (dále jen TN) může být několik, ne všechny soustavy tuto výstroj obsahují. Pro bezpečný provoz TN je třeba tyto komponenty pravidelně kontrolovat a udržovat v provozuschopném stavu.

Bezpečnostní výstrojí rozumíme, zařízení na sledování stavu hladiny, tlakoměry, pojistné zařízení, teploměry, uzávěry, odvodnění, odkalení a odvzdušňování nádob.

Zařízení pro sledování stavu hladiny

Zařízení umožňuje sledovat pracovní hladinu tekutiny v soustavě, aby nebyl překročen celkový přípustný stav. Pravidelnou údržbou zajistíme správnost funkce.

Kontrolu provádíme:

 • u dálkových ukazatelů stavu hladiny, regulátorů a registračních přístrojů stavu hladiny porovnáním s přímým stavoznakem nebo jiným způsobem stanoveným provozními pokyny 1x za 6 měsíců,
 • u signalizačních zařízení mezních stavů a při každém zjištění nesprávné funkce přístrojů nejméně 1x za měsíc,
 • u nádob s pracovní tekutinou působící agresivně, u tekutiny způsobující nánosy vnitřního povrchu nádob, 1x za týden,
 • u přímých stavoznaků, pokud jsou vybaveny příslušnou armaturou, 1x za rok.

U nádoby, kde může dojít změnou hladiny k podchlazení nebo přehřátí nádoby, musí být kontrola provedena jednou za směnu.

Tlakoměry

Tlakoměry musejí být čitelné, umístěny tak, aby byly dobře přístupné a chráněné proti poškození. Musí být sledovány, pro potřeby regulačních zásahů v případě poklesu nebo převýšení tlaku.

Kontrolu provádíme:

 • u tlakoměrů umístěných přímo na nádobě, minimálně 1x za 3 měsíce,
 • u tlakoměrů umístěných na nádobě, která je vybavena dálkovým přenosem tlaku, minimálně 1x za 6 měsíců,
 • u tlakoměrů umístěných na nádobě, která je součástí pojízdných hasicích přístrojů, ve které není v pohotovostním stavu přetlak, minimálně 1x za 6 měsíců.

Provozní tlakoměry se kontrolují porovnáním s kontrolním tlakoměrem nebo přezkoušením na pístovém tlakoměru 1x za 2 roky a 1x za 5 let u tlakoměrů umístěných na hasicích přístrojích, ve kterých není v pohotovostním stavu přetlak.

Je-li odchylka mezi provozním a kontrolním tlakoměrem větší než 5% na uvedené stupnici, musí být provozní tlakoměr nahrazen jiným správným tlakoměrem. Není-li to možné je třeba provést korekci.

Kontrolní tlakoměr je nutno přezkoušet (kalibrovat) 1x za 2 roky. O provedení této činnosti je nutné mít k dispozici doklad.

Dálkový tlakoměr, signalizační tlakoměr, automatický regulátor a dálkový registrační přístroj se kontroluje s tlakoměrem umístěným přímo na nádobě nejméně 1x za měsíc.

Pojistné zařízení

Průchodnost pojistných ventilů, jejichž konstrukce to umožňuje, se zkouší nadlehčením kuželky v těchto termínech:

 • u nádob s pracovním přetlakem do 4MPa nebo s teplotou pracovní tekutiny do 300 °C minimálně 1x za měsíc,
 • u nádob, které obsahují jedovaté a žíravé nebo jinak nebezpečné tekutiny a u nádob s pracovním přetlakem nad 10MPa, minimálně 1x za rok,
 • u ostatních 1x za 4 měsíce,
 • u nádob, kde je před pojistným ventilem osazena průtržná membrána, 1x za rok nebo po každém protržení membrány.

U nádob, které jsou součástí hasicích přístrojů, ve kterých není v pohotovostním stavu přetlak se kontrola provádí 1x za 6 měsíců.

U pojistných ventilů, kterým konstrukce neumožní nadlehčení kuželky, se zkouší ve lhůtách dle provozních pokynů, nejméně 1x za rok.

Teploměry

Údaje na provozních teploměrech se kontrolují porovnáním s kontrolními teploměry, nejméně 1x za 2 roky, nebo při každém podezření na nesprávnou činnost.

Kontrolní teploměr je nutno přezkoušet (kalibrovat) 1x za 2 roky. O provedení této činnosti je nutné mít k dispozici doklad.

Signalizační teploměry se kontrolují porovnáním s provozními teploměry minimálně 1x za měsíc.

Činnost dálkových teploměrů se kontroluje s teploměrem umístěným přímo na nádobě minimálně však 1x za měsíc.

Uzávěry, odvodnění, odkalení a odvzdušnění nádob

Veškeré uzávěry nacházející se na tlakovém celku nádoby se musí otevírat a uzavírat pozvolna tak, aby se předešlo tlakovým rázům a náhlým změnám teplot.

Odkalování se provádí při pracovním přetlaku. Při otevření se přesvědčíme o průchodnosti a po uzavření o těsnosti.

Provoz a obsluhu nádob zajišťují:

 • pracovník zodpovědný za bezpečný a hospodárný provoz nádob (pracovník, prokazatelně (písemně) určený provozovatelem nádob),
 • obsluha nádob (pracovník pověřený provozovatelem obsluhy nádob).

 

Vložit komentář

Poptávka služeb

Poptávate revizi, kontrolu, servis nebo jinou činnost?
Vytvořením poptávky zdarma, dáte vědět registrovaným technikům.Nová poptávka

Doporučení technici

registrace zdarma
 • Královéhradecký kraj
 • Pardubický kraj
 • Praha
 • Středočeský kraj
777138110
 • Jihomoravský kraj
 • Moravskoslezský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Pardubický kraj
 • Zlínský kraj
+420 739 001 920
 • Praha
 • Středočeský kraj
+420 775 707 205
 • Jihomoravský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Vysočina
Zadejte číslo revizního technika nebo odborně způsobilé osoby a zjistěte jaké má oprávnění a kdy mu vyprší platnost.Evidenční číslo

Jsme součásti portfolia urbido