Na našich webových stránkách budeme postupně aktualizovat informace, které už jsou neplatné vzhledem k novému platnému zákonu č. 250/2021 Sb., Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, který nahrazuje zákon č. 174/1968 Sb. a navazující předpisy.
Omlouváme za neaktuálnost některých informací. Děkujeme za pochopení

Způsob stanovení podmínek požární bezpečnosti a posuzování požárního nebezpečí

Stanovení podmínek požární bezpečnosti a jeho posouzení se určuje u činností se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím. Tyto úkony provádíme k zamezení vzniku požáru a jeho šíření především k ochraně osob, zvířat a majetku.

Způsob určení podmínek požárního nebezpečí je popsán ve vyhlášce 246/2001 Sb. odd. 5 § 15.

 

Posuzování činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím

K určení podmínek je třeba vzhledem k provozovaným činnostem prokazatelně vyhodnotit:

 1. vyskytující se možné zdroje zapálení,
 2. požárně technické charakteristiky,
 3. základní charakteristiky požární bezpečnosti staveb a technologií, z hlediska jejich vlivů na vznik a šíření případného požáru a zplodin hoření.

Na základě vyhodnocení se stanoví podmínky požární bezpečnosti, přičemž se vždy:

 1. vymezí oprávnění a povinnosti osob při zajištění požární bezpečnosti,
 2. určí potřebný počet preventivních požárních hlídek,
 3. stanový požadavky pro bezpečný pobyt a pohyb osob včetně zákazů a značení
 4. určí způsob zabezpečení volných únikových cest,
 5. stanoví požadavky proti vzniku a šíření požáru,
 6. stanoví zajištění požární ochrany v době přerušení provozu,
 7. vyhodnotí potřebné věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení.

Podmínky požární bezpečnosti se zapracují do příslušných druhů dokumentace.

 

Posuzování činnosti s vysokým požárním nebezpečím

Při posuzování se postupuje obdobně jako v předchozím případě, přičemž se klade důraz na případné kumulativní účinky požárního nebezpečí.

Zjištění a zhodnocení rozhodujících vlivů vždy obsahuje:

 1. popis základních charakteristik požární bezpečnosti staveb a technologií,
 2. zjištění a zhodnocení vyskytujících se možných zdrojů zapálení, uvedení požárně technických charakteristik,
 3. zjištění a zhodnocení vnějších zdrojů rizik ohrožujících posuzovanou činnost
 4. zhodnocení možností provedení rychlé a účinné likvidace případného požáru, evakuace osob, zvířat, materiálu a provedení záchranných prací vlastními silami a prostředky provozovatele posuzované činnosti,
 5. popis možných následků požáru

Návrhy na opatření z vyhodnocených skutečností jsou organizačního charakteru, technického charakteru a jiná (vlastní systémy přípravy na řešení havárií).

 

Způsob určování činností se zvýšenou a s vysokým požárním nebezpečím

Pro účely stanovení podmínek se při určování množství látek vyskytujících se v jednom prostoru nebo požárním úseku, které je rozhodující pro zařazení postupuje následujícím způsobem:

 1. množství látek vyskytujících se při provozování činností se v jednom prostoru sčítají,
 2. v případě provozování činností v jednom stavebním objektu, který není prokazatelně dělen do požárních úseků, považuje se tento objekt za jeden požární úsek a množství látek vyskytujících se v jednotlivých částech se sčítají,
 3. provozní náplně a záložní palivo, které jsou součástí silničních a kolejových vozidel, se do množství látek nezapočítávají, započítávají se pouze v případech, kdy při provozovaných činnostech dochází k manipulaci s těmito látkami.

Při stanovení počtu zaměstnanců na pracovišti se vychází ze skutečných projektových hodnot vyplývajících z ověřené projektové dokumentace stavby. Není-li toto ověřenou projektovou dokumentací stanoveno, vychází provozovatel z maximálního skutečného počtu osob současně vykonávajících činnosti na pracovišti. Počet nadzemních podlaží se určuje součtem všech podlaží v nadzemní části budovy. Za výšku budovy se považuje výška její nadzemní části. Při určování počtu osob vyskytujících se v podzemních prostorách se postupuje obdobně.

 

Složité podmínky pro zásah

Za složité podmínky pro zásah se považují činnosti, u kterých nejsou běžné podmínky pro zásah, a to za okolností, kdy jsou tyto činnosti provozovány:

 1. v dispozičně složitých a nepřehledných objektech,
 2. v prostorách a zařízeních , kde by vstup nebo činnost jednotky požární ochrany bez upozornění na zvláštní nebezpečí nebo postup hašení znamenal ohrožení zdraví a životů hasičů,
 3. za podmínek při nichž se vykytují vybrané nebezpečné chemické látky a přípravky v množství stejném nebo větším než je uvedeno v příloze č.1 vyhlášky č. 246/2001 Sb.,
 4. v objektech a zařízeních provozů chemické výroby uvedených v příloze č.2 vyhlášky č. 246/2001 Sb.,
 5. v objektech a zařízeních administrativních, školních a zdravotnických provozů uvedených v příloze č.2 vyhlášky č. 246/2001 Sb. o 7 a více nadzemních podlažích, nebo o 4 a více nadzemních podlažích pokud tyto objekty nemají zřízeny chráněné únikové cesty,
 6. ve stavbách, které jsou určeny pro ubytování osob s omezenou schopností pohybu a orientace ve stavbách ubytovacích zařízení o 7 a více nadzemních podlažích, nebo o 4 a více nadzemních podlažích pokud tyto objekty nemají zřízeny chráněné únikové cesty.

Vložit komentář

Poptávka služeb

Poptávate revizi, kontrolu, servis nebo jinou činnost?
Vytvořením poptávky zdarma, dáte vědět registrovaným technikům.Nová poptávka

Doporučení technici

registrace zdarma
 • Jihomoravský kraj
 • Moravskoslezský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Pardubický kraj
 • Zlínský kraj
+420 739 001 920
 • Jihomoravský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Vysočina
Zadejte číslo revizního technika nebo odborně způsobilé osoby a zjistěte jaké má oprávnění a kdy mu vyprší platnost.Evidenční číslo

Jsme součásti portfolia urbido