Požární ochrana a stanovení požárního nebezpečí

stanoveni_pozarniho_nebezpeci

Podle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně právnické osoby a podnikající fyzické osoby mají předepsáno, plnit povinnosti vyplývající z tohoto předpisu ve všech prostorách, které užívají k provozování činnosti.  Účelem tohoto zákona je vytvořit podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví osob a majetku před požáry.

Podle míry požárního nebezpečí se provozované činnosti člení do kategorie:

 1. bez zvýšeného požárního nebezpečí,
 2. se zvýšeným požárním nebezpečím,
 3. s vysokým požárním nebezpečím.

 

Případy stanovení požárního nebezpečí pro provozované činnosti

Zvýšené požární nebezpečí

 • v jednom prostoru nebo požárním úseku se vyskytují látky a směsi klasifikované podle zvláštního právního předpisu upravujícího oblast chemických látek jako oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé a hořlavé, nebo látky a směsi, které splňují kritéria tříd a kategorií nebezpečnosti 2.3; 2.6 a 2.7; 2.8 typy A až F; 2.9 až 2.14 a 2.15 typy A až F stanovených v přímo použitelném předpisu Evropské unie, pokud celkové množství těchto látek a směsí přesahuje 1 000 kg v pevném stavu nebo 250 litrů v kapalném stavu,
 • hořlavé nebo hoření podporující plyny se vyskytují v zásobnících, případně v nádobách (sudech, lahvích nebo kartuších), se součtem vnitřních objemů těchto nádob převyšujícím 100 litrů umístěných v jednom prostoru nebo požárním úseku a v případě nádob na zkapalněné uhlovodíkové plyny s celkovým množstvím možných náplní převyšujícím 60 kg umístěných v jednom prostoru nebo požárním úseku,
 • při výrobě nebo manipulaci se vyskytuje hořlavý prach nebo páry hořlavých kapalin v ovzduší nebo v zařízení v takové míře, že nelze vyloučit vznik výbušné koncentrace nebo se hořlavý prach usazuje v souvislé vrstvě nejméně1 mm,
 • výrobní provozy, ve kterých se na pracovištích s nejméně 3 zaměstnanci vyskytuje nahodilé požární zatížení 15 kg/m a vyšší
 • prostory, ve kterých se vyskytuje nahodilé požární zatížení 120 kg/m2 a vyšší,
 • otevřený oheň nebo jiné zdroje zapálení se používá v bezprostřední přítomnosti hořlavých látek v pevném, kapalném nebo plynném stavu, kromě lokálních spotřebičů a zdrojů tepla určených k vytápění, vaření a ohřevu vody,
 • budovy o 7 a více nadzemních podlažích nebo o výšce větší než 22,5 m, kromě bytových domů,
 • stavby pro shromažďování většího počtu osob, stavby pro obchod, stavby ubytovacích zařízení a ve stavby, které jsou na základě kolaudačního rozhodnutí určeny pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace,
 • podzemní prostory určené pro poskytování služeb nebo obchod s nahodilým požárním zatížením 15 kg/m2 a vyšším, ve kterých se může současně vyskytovat 7 a více osob,
 • činnosti, u kterých nejsou běžné podmínky pro zásah.

 

Vysoké požární nebezpečí

 • v jednom prostoru nebo požárním úseku se vyskytují látky a směsi klasifikované podle zvláštního právního předpisu upravujícího oblast chemických látek jako oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé a hořlavé, nebo látky a směsi, které splňují kritéria tříd a kategorií nebezpečnosti 2.3; 2.6 a 2.7; 2.8 typy A až F; 2.9 až 2.14 a 2.15 typy A až F stanovených v přímo použitelném předpisu Evropské unie, pokud celkové množství těchto látek a směsí přesahuje 5 000 tun,
 • vyrábí nebo plní se do zásobníků, cisteren nebo nádob hořlavé kapaliny nebo hořlavé plyny anebo hoření podporující plyny s roční produkcí 5 000 tun a vyšší,
 • provozy, ve kterých se přečerpáváním a zvyšováním tlaku v potrubí o vnitřním průměru 0,8 m a větším zabezpečuje přeprava kapalných nebo plynných látek a směsí klasifikovaných podle zvláštního právního předpisu upravujícího oblast chemických látek jako extrémně hořlavé, vysoce hořlavé a hořlavé, anebo kapalné nebo plynné látky a směsí, které splňují kritéria tříd a kategorií nebezpečnosti 2.2 až 2.4; 2.6; 2.8 typu A až F; 2.9; 2.11 až 2.13 a 2.15 typu A až F stanovených v přímo použitelném předpisu Evropské unie,
 • budovy o 15 a více nadzemních podlažích nebo o výšce větší než 45 m,
 • podzemní prostory s nahodilým požárním zatížením 15 kg/m2 a vyšším, ve kterých se může současně vyskytovat více než 200 osob.

 

Všechny ostatní provozované činnosti se považují za činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí.

 

Související Články

 

Komentáře

Zatím nebyly přidány žádné komentáře. Buďte prvním, kdo napíše komentář
Host
neděle 28. listopad 2021 20:40
Copyright © 2011-2020 RevizeKontroly.cz
Cron Job Starts