Požární ochrana a stanovení požárního nebezpečí

stanoveni_pozarniho_nebezpeci

Podle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně právnické osoby a podnikající fyzické osoby mají předepsáno, plnit povinnosti vyplývající z tohoto předpisu ve všech prostorách, které užívají k provozování činnosti.  Účelem tohoto zákona je vytvořit podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví osob a majetku před požáry.

Podle míry požárního nebezpečí se provozované činnosti člení do kategorie:

 1. bez zvýšeného požárního nebezpečí,
 2. se zvýšeným požárním nebezpečím,
 3. s vysokým požárním nebezpečím.

 

Případy stanovení požárního nebezpečí pro provozované činnosti

Zvýšené požární nebezpečí

 • v jednom prostoru nebo požárním úseku se vyskytují látky a směsi klasifikované podle zvláštního právního předpisu upravujícího oblast chemických látek jako oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé a hořlavé, nebo látky a směsi, které splňují kritéria tříd a kategorií nebezpečnosti 2.3; 2.6 a 2.7; 2.8 typy A až F; 2.9 až 2.14 a 2.15 typy A až F stanovených v přímo použitelném předpisu Evropské unie, pokud celkové množství těchto látek a směsí přesahuje 1 000 kg v pevném stavu nebo 250 litrů v kapalném stavu,
 • hořlavé nebo hoření podporující plyny se vyskytují v zásobnících, případně v nádobách (sudech, lahvích nebo kartuších), se součtem vnitřních objemů těchto nádob převyšujícím 100 litrů umístěných v jednom prostoru nebo požárním úseku a v případě nádob na zkapalněné uhlovodíkové plyny s celkovým množstvím možných náplní převyšujícím 60 kg umístěných v jednom prostoru nebo požárním úseku,
 • při výrobě nebo manipulaci se vyskytuje hořlavý prach nebo páry hořlavých kapalin v ovzduší nebo v zařízení v takové míře, že nelze vyloučit vznik výbušné koncentrace nebo se hořlavý prach usazuje v souvislé vrstvě nejméně1 mm,
 • výrobní provozy, ve kterých se na pracovištích s nejméně 3 zaměstnanci vyskytuje nahodilé požární zatížení 15 kg/m a vyšší
 • prostory, ve kterých se vyskytuje nahodilé požární zatížení 120 kg/m2 a vyšší,
 • otevřený oheň nebo jiné zdroje zapálení se používá v bezprostřední přítomnosti hořlavých látek v pevném, kapalném nebo plynném stavu, kromě lokálních spotřebičů a zdrojů tepla určených k vytápění, vaření a ohřevu vody,
 • budovy o 7 a více nadzemních podlažích nebo o výšce větší než 22,5 m, kromě bytových domů,
 • stavby pro shromažďování většího počtu osob, stavby pro obchod, stavby ubytovacích zařízení a ve stavby, které jsou na základě kolaudačního rozhodnutí určeny pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace,
 • podzemní prostory určené pro poskytování služeb nebo obchod s nahodilým požárním zatížením 15 kg/m2 a vyšším, ve kterých se může současně vyskytovat 7 a více osob,
 • činnosti, u kterých nejsou běžné podmínky pro zásah.

 

Vysoké požární nebezpečí

 • v jednom prostoru nebo požárním úseku se vyskytují látky a směsi klasifikované podle zvláštního právního předpisu upravujícího oblast chemických látek jako oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé a hořlavé, nebo látky a směsi, které splňují kritéria tříd a kategorií nebezpečnosti 2.3; 2.6 a 2.7; 2.8 typy A až F; 2.9 až 2.14 a 2.15 typy A až F stanovených v přímo použitelném předpisu Evropské unie, pokud celkové množství těchto látek a směsí přesahuje 5 000 tun,
 • vyrábí nebo plní se do zásobníků, cisteren nebo nádob hořlavé kapaliny nebo hořlavé plyny anebo hoření podporující plyny s roční produkcí 5 000 tun a vyšší,
 • provozy, ve kterých se přečerpáváním a zvyšováním tlaku v potrubí o vnitřním průměru 0,8 m a větším zabezpečuje přeprava kapalných nebo plynných látek a směsí klasifikovaných podle zvláštního právního předpisu upravujícího oblast chemických látek jako extrémně hořlavé, vysoce hořlavé a hořlavé, anebo kapalné nebo plynné látky a směsí, které splňují kritéria tříd a kategorií nebezpečnosti 2.2 až 2.4; 2.6; 2.8 typu A až F; 2.9; 2.11 až 2.13 a 2.15 typu A až F stanovených v přímo použitelném předpisu Evropské unie,
 • budovy o 15 a více nadzemních podlažích nebo o výšce větší než 45 m,
 • podzemní prostory s nahodilým požárním zatížením 15 kg/m2 a vyšším, ve kterých se může současně vyskytovat více než 200 osob.

 

Všechny ostatní provozované činnosti se považují za činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí.

 

133/1985 Sb. - zákon o požární ochraně
238/2011 Sb. - vyhláška o stanovení hygienických p...

Související Články

 

 
Copyright © 2011-2018 RevizeKontroly.cz | Designed by Smart elephant