Kontroly hydrantů a zkoušky požárních hadic

kontroly_zkousky_hydrantu

Hydrant (také požární hydrant) je armatura, umístěná na vodovodním potrubí, sloužící k napojení hasičské zásahové hadice a následnému rozvodu vody při hašení požáru. Tyto zařízení řadíme mezi vyhrazené druhy požárně bezpečnostních zařízení.

Kontroly hydrantů a zkoušky požárních hadic

Podle § 2 odst. (4) písm. e) vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci jsou hydranty považovány za požárně bezpečnostní zařízení pro omezení šíření požáru. Podle této vyhlášky je nutné provádět na těchto zařízeních pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti. Průvodní dokumentace výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo posouzení požárního nebezpečí pro některé případy instalací může stanovit lhůtu kratší.

Dále je nutno provádět dle ČSN EN 671-3 Stabilní hasicí zařízení - Hadicové systémy - Část 3: Údržba hadicových navijáků s tvarově stálou hadicí a hydrantových systémů se zploštitelnou hadicí tlakovou zkoušku požárních hadic na maximální přetlak ve lhůtě 1x za 5 let.

Kontrolu, údržbu a opravu může provádět pouze oprávněná osoba, která opatří hydrant trvale čitelným štítkem a v souladu s § 7 odst. (8) vyhlášky č. 246/2001 Sb. vystavý doklad o provedené kontrole, údržbě nebo opravě.

Sankce a pokuty

Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru může uložit pokutu až do výše 500 000 Kč právnické osobě nebo podníkající fyzické osobě pokud neudžuje věcné prostředky požární ochrany v provozuschopném stavu.

Související Články

 

Komentáře

Zatím nebyly přidány žádné komentáře. Buďte prvním, kdo napíše komentář
Host
čtvrtek 7. červenec 2022 5:18
Copyright © 2011-2020 RevizeKontroly.cz