Na našich webových stránkách budeme postupně aktualizovat informace, které už jsou neplatné vzhledem k novému platnému zákonu č. 250/2021 Sb., Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, který nahrazuje zákon č. 174/1968 Sb. a navazující předpisy.
Omlouváme za neaktuálnost některých informací. Děkujeme za pochopení

Kontroly hydrantů a zkoušky požárních hadic

Hydrant (také požární hydrant) je armatura, umístěná na vodovodním potrubí, sloužící k napojení hasičské zásahové hadice a následnému rozvodu vody při hašení požáru. Tyto zařízení řadíme mezi vyhrazené druhy požárně bezpečnostních zařízení.

Kontroly hydrantů a zkoušky požárních hadic

Podle § 2 odst. (4) písm. e) vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci jsou hydranty považovány za požárně bezpečnostní zařízení pro omezení šíření požáru. Podle této vyhlášky je nutné provádět na těchto zařízeních pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti. Průvodní dokumentace výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo posouzení požárního nebezpečí pro některé případy instalací může stanovit lhůtu kratší.

Dále je nutno provádět dle ČSN EN 671-3 Stabilní hasicí zařízení - Hadicové systémy - Část 3: Údržba hadicových navijáků s tvarově stálou hadicí a hydrantových systémů se zploštitelnou hadicí tlakovou zkoušku požárních hadic na maximální přetlak ve lhůtě 1x za 5 let.

Kontrolu, údržbu a opravu může provádět pouze oprávněná osoba, která opatří hydrant trvale čitelným štítkem a v souladu s § 7 odst. (8) vyhlášky č. 246/2001 Sb. vystavý doklad o provedené kontrole, údržbě nebo opravě.

Sankce a pokuty

Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru může uložit pokutu až do výše 500 000 Kč právnické osobě nebo podníkající fyzické osobě pokud neudžuje věcné prostředky požární ochrany v provozuschopném stavu.

klíčové slova: kontroly, hydranty, zkoušky

Vložit komentář

Doporučení technici

zobrazit vše
Dolní Břežany, Lhota. elektro celá republika. Praha - západ a jižní polovina Prahy levnější. Revize...
603 429 641
Dobrý den,
nabízíme služby:
Kompletní revize el. zařìzení (hromosvody, domovni, průmyslové,...
725 930 980
Chcete být vidět v seznamu revizních a servisních techniků? Registrace zdarma
Copyright © 2011-2022 RevizeKontroly.cz