Na našich webových stránkách budeme postupně aktualizovat informace, které už jsou neplatné vzhledem k novému platnému zákonu č. 250/2021 Sb., Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, který nahrazuje zákon č. 174/1968 Sb. a navazující předpisy.
Omlouváme za neaktuálnost některých informací. Děkujeme za pochopení

Kontroly elektronické požární signalizace (EPS)

Elektrická požární signalizace (dále jen EPS) je systém souboru zařízení, které slouží k vyhodnocování požární situace v budově. Používá se pro včasnou detekci nebezpečí požáru a tím následně k ochraně osob a majetku před požárem. Je důležitou součástí uceleného systému protipožární ochrany objektů.

Systém EPS tvoří vyhodnocovací ústředna, různé typy hlásičů a koncová popřípadě ovládaní zařízení. EPS informuje uživatele o vzniku požáru akustickou a optickou signalizací přímo v objektu nebo pomocí zařízení dálkového přenosu signalizace na stanoviště pultu centrální ochrany, který je umístěn u hasičského záchranného sboru. Ve většině případů bývá prvním příznakem nebezpečí kouř, který se objevuje dříve než zvýšená teplota, a který rovněž v největší míře způsobuje ohrožení osob. Detekci vzniku požáru zajišťují detektory založené na různých principech. Je žádoucí, aby EPS nejen signalizovala vznik požáru, ale aby také dávala signál zařízení zabraňujícímu rozšíření požáru - např. protipožární větrací zařízení, stabilní hasicí zařízení, požární uzávěry otvorů, zejména dveře a vrata, přetlakové ventilátory apod.

Systém EPS se řadí podle § 4 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, mezi vyhrazené druhy požárně bezpečnostních zařízení neboli vyhrazená požární bezpečnostní zařízení. Podrobnější požadavky na provoz, kontroly, údržbu a opravy požárně bezpečnostní zařízení jsou obsaženy v § 7 vyhlášky o požární prevenci. Při provozu se postupuje podle normativních požadavků a průvodní dokumentace výrobce, popř. podle ověřené projektové dokumentace nebo podrobnější dokumentace.

Požadavky na kontroly zařízení EPS dle vyhlášky o požární prevenci

U elektrické požární signalizace se kromě pravidelných ročních kontrol provozuschopnosti provádějí zkoušky činnosti elektrické požární signalizace při provozu:

a) 1x  za měsíc u ústředen a doplňujících zařízení,
b) 1x  za půl roku u samočinných hlásičů požáru a zařízení, které elektrická požární signalizace ovládá,

pokud v ověřené projektové dokumentaci nebo v podrobnější dokumentaci, popřípadě v průvodní dokumentaci výrobce nebo v posouzení požárního nebezpečí není, vzhledem k provozním podmínkám nebo vlivu prostředí, určena lhůta kratší.

Zkouška činnosti elektrické požární signalizace při provozu se provádí prostřednictvím osob pověřených údržbou tohoto zařízení. Shoduje-li se termín zkoušky činnosti elektrické požární signalizace při provozu s termínem pravidelné roční kontroly provozuschopnosti, pak tato kontrola provedení zkoušky činnosti nahrazuje.

O provádění jakékoliv kontroly na zařízení EPS musí být před započetím kontroly informována zodpovědná osoba za provoz a  obsluhu EPS. O každé kontrole musí být mimo dokladu o kontrole provozuschopnosti či zkoušky činnosti dle vyhlášky o požární prevenci proveden zápis v “provozní knize EPS”, která je součásti každého systému EPS.

klíčové slova: kontroly, zkoušky

Komentáře

Michal Polák
30.05.2022 06:20
Kdo smí provádět revizi EPS? Kdo A) kdo B)?

Vložit komentář

Doporučení technici

zobrazit vše
revize domovních a průmyslových rozvodů plynu , spotřebiče do 50 kW a kotelny nad 50 kW , průmyslové pece,...
+420 775 707 205
Revize tlakových a plynových zařízení, parních a horkovodních kotlů.
Kontroly domovních a průmyslových...
608 626 384
Chcete být vidět v seznamu revizních a servisních techniků? Registrace zdarma

Jsme součásti portfolia urbido