Na našich webových stránkách budeme postupně aktualizovat informace, které už jsou neplatné vzhledem k novému platnému zákonu č. 250/2021 Sb., Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, který nahrazuje zákon č. 174/1968 Sb. a navazující předpisy.
Omlouváme za neaktuálnost některých informací. Děkujeme za pochopení

Provoz budov a Místní provozní předpisy

kategorie: Ostatní

Místní provozní bezpečnostní předpisy (dále jen MPP) nebo také provozní řády patří mezi předpisy provozovatele či zaměstnavatele, které upravují:

 • pracovní technologické postupy pro používání určitého zařízení,
 • pravidla pro pohyb zaměstnanců nebo osob v prostorech a na pracovištích.

Účelem jednotlivých dokumentů je stanovení požadavků a postupů pro zajištění:

 • bezpečnosti práce,
 • ochrany zdraví,
 • požární bezpečnosti,
 • ochraně životního prostředí.

Zpracováním MPP je pověřen provozovatel zařízení nebo zaměstnavatel vydávající MPP pro některá pracoviště. Informace pro zpracování lze vyhledat v provozním předpise neboli průvodní dokumentaci od výrobce, která slouží jako návod pro použití, údržbu, instalaci atd., kdy tuto dokumentaci zpravidla dodává montážní organizace. U starších zařízení ve velké většině případů tato dokumentace chybí, a proto je nezbytné, pro zajištění bezpečnosti, mít pro tato zařízení zpracovaný MPP.

Legislativa

Základním předpisem je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zejména §101 - §108, který ukládá zaměstnavateli zajistit bezpečné, zdraví neohrožující pracovní prostředí a přijímat kroky k předcházení rizikům pomocí všech opatření vyplývajících z právních a ostatních předpisů. Z toho vyplývá, že provozní a průvodní dokumentaci, návody na obsluhu, dokumentaci požární ochrany, požární řád, evakuační plán apod. je povinen shromažďovat zaměstnavatel, v praxi převedeno na provozovatele zařízení či objektu.

Lze říci, že na výrobce zařízení je přenesena povinnost v dodání části dokumentace podle zákona č. 22/1997, o technických požadavcích na výrobky a nařízeních vlády:

 • č. 102/2001 Sb., kterým se stanoví obecná bezpečnost výrobku,
 • č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky,
 • č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí,
 • č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody,
 • č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení,
 • č. 179/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na chladicí zařízení,
 • č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE,
 • č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače,
 • č. 20/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby,
 • č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky,
 • č. 22/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv,
 • č. 23/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu,
 • č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení,
 • č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy,
 • č. 326/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na váhy s neautomatickou činností,
 • č. 339/2002 Sb., o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem,
 • č. 358/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výbušniny pro civilní použití při jejich uvádění na trh,
 • č. 464/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na měřidla,
 • č. 616/2006 Sb., technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility.

 

Specifickou oblastí jsou vyhrazená technická zařízení (dále jen VTZ) zákon č. 174/1968 Sb., která patří mezi zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku. Bližší podmínky pro VTZ upravují vyhlášky:

 

Místní provozní předpisy u vyhrazených technických zařízení

Obecně MPP definují základní požadavky na bezpečný provoz, obsluhu a práci na vyhrazených technických zařízeních, které podléhají dozoru organizací státního odborného dozoru.

 

Elektrická zařízení

Pro zaměstnavatele je definován MPP v NV č. 378/2001 Sb., bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, podle §2 odst. g):

Pro účely tohoto nařízení se rozumí místním provozním bezpečnostním předpisem předpis zaměstnavatele upravující zejména pracovní technologické postupy pro používání zařízení a pravidla pohybu zařízení a zaměstnanců v prostorech a na pracovištích zaměstnavatele,

a §3 (1) odst. a):

Minimálními požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení k účelům a za podmínek, pro které je určeno, v souladu s provozní dokumentací; zaměstnavatel může stanovit další požadavky na bezpečnost místním provozním bezpečnostním předpisem, a to minimálně v rozsahu daném normovou hodnotou,

Výchozím podkladem pro zpracování MMP je norma ČSN EN 50110-1 ed.2, obsluha a práce na elektrických zařízeních, která definuje základní požadavky na bezpečnou obsluhu elektrických zařízení a práci na nich nebo v jejich blízkosti.

Vzor obsahu MPP pro trafostanici s dvěma transformátory

 • Prověrka platnosti MPP
 • Rozdělovník MPP
 • Změnový list
 • Základní údaje
  • Umístění a základní popis
  • Rozhraní odpovědnosti
   • Vlastník a hranice vlastnictví
   • Provozovatel, provozní rozhraní, rozhraní údržby
   • Dispečerské řízení
   • Povolení vstupu
   • Provozní řízení
 • Technický popis a parametry zařízení
  • Distribuční soustava VN „distribuční síť - název“
  • Trafostanice
  • Transformátory – T1, T2
 • Návod na obsluhu zařízení VN
  • Pokyny pro práce na vyjmenovaných zařízeních VN, bez příkazu „B“
 • Provozní zápisy, změny, doplňky atd.:
 • Příloha č. 1a - Pracovní postup při výměně pojistek VN T1 (T2)
 • Příloha č. 1b - Pracovní postup pro odpojení obou traf T1 a T2 z důvodu oprav v prostoru trafa
 • Příloha č.2:    Jednopólové schéma R22kV v trafostanice „název trafostanice“

 

Plynová zařízení

Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení, v §8 ukládá provozovateli vypracovat místní provozní řád do 1 měsíce od zahájení provozu zařízení. Výchozím podkladem pro zpracování zpravidla bývá projektová a dodavatelská dokumentace nebo návod k obsluze od výrobce zařízení.

Předpis ČSN 38 6405, plynová zařízení – zásady provozu, v článku č.II pojednává o náležitostech místního provozního řádu. Přehled důležitých bodů. Které musí obsahovat místní provozní řád:

 • adresy a telefonní čísla na instituce zajišťující pohotovostní, opravárenské, zdravotnické služby a ohlašovny požáru nebo hasičský záchranný sbor,
 • základní technické hodnoty zařízení (výkon, průtok plynu, provozní přetlak apod.),
 • popis zařízení a požadavky na jeho umístění,
 • označení dodavatele popř. výrobce zařízení,
 • situační schéma s popisem umístění zařízení,
 • základní schéma plynové části zařízení od hlavního uzávěru příslušného zařízení včetně jeho označení,
 • pokyny pro měření a regulaci, ovládání zabezpečovacích, samočinně pracujících a ostatních zařízení,
 • pokyny pro přezkoušení funkce, odvzdušnění, odplynění a způsob kontroly,
 • pokyny pro hledání netěsností a kontrolu ovzduší včetně lhůt,
 • pokyny pro uvádění a odstavení z provozu včetně způsobu obsluhy a její počet,
 • postupy při případné poruše, havárie a požáru,
 • termíny pro provádění kontrol, revizí, periodických oprav a čištění,
 • zásady pro první pomoc (např. při otravě, popáleninách, úrazu elektrickým proudem),
 • požadavky na vybavení pracovníků obsluhy osobními ochrannými pracovními prostředky, potřebnými přístroji a nářadím.

Vzor obsahu MPP regulační stanice plynu

 • Potvrzení o seznámení s aktuální vydanou revizí MPP
 • A. Provozní a organizační pokyny
  • Telefonní spojení při krizových situacích
 • B. Popis zařízení
  • Technické hodnoty zařízení
  • Návody k manipulaci s uzávěry
  • Charakteristika použitého plynu
 • C. Bezpečnostní pokyny
  • Pokyny pro odvzdušňování
  • Pokyny pro odplynování
  • Pokyny pro hledání netěsnosti
  • Kontrola ovzduší
  • Pokyny pro případ poruchy
  • První pomoc při otravě kysličníkem uhelnatým
  • První pomoc při popáleninách
  • První pomoc při úrazech elektrickým proudem
  • Seznam osobních ochranných prostředků
 • D. Rozsah lhůt provádění kontrol a revizí
 • E. Obsluha
  • Stanovení způsobu obsluhy
  • Seznam osob oprávněných k obsluze reg.st
  • Vybavení pracovníků obsluhy
  • Provozní deník regulační stanice
  • Povinnosti obsluhy
  • Pokyny pro provoz
  • Návod k manipulaci ovládacími elementy
  • Práce na elektrických zařízeních osobami bez kvalifikace
 • F. Přílohy

 

Tlaková zařízení

Pro bezpečný provoz tlakových zařízení platí nařízení vlády č.378/2001 Sb., kdy v §4 odst. 2 je uvedeno:

Zařízení musí být vybaveno provozní dokumentací. Následná kontrola musí být prováděna nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem, nestanoví-li zvláštní právní předpis, popřípadě průvodní dokumentace nebo normové hodnoty rozsah a četnost následných kontrol jinak.“

Dále pak §2 písm. f) uvádí:

„Provozní dokumentací soubor dokumentů obsahujících průvodní dokumentaci, záznam o poslední nebo mimořádné revizi nebo kontrole, stanoví-li tak zvláštní právní předpis, nebo pokud takový právní předpis není vydán, stanoví-li tak průvodní dokumentace nebo zaměstnavatel.“

 

Zdvíhací zařízení

Povinnost zpracovat MPP předepisuje provozovateli nařízení vlády č. 378/2001 Sb. podle §4 pouze v případech kdy není k dispozici průvodní dokumentace od dodavatele nebo výrobce zařízení, která obsahuje způsob provádění revizí a jejich četnost konkrétního zařízení. MPP zohledňuje zejména požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvíhání břemen a osob.

Pro bezpečný provoz jeřábu, ať už je používán dočasně na stavbě nebo je trvalou součástí objektu, platí norma ČSN ISO 12480-1, která v oddíle 4.1 uvádí povinnost zpracovat předpis Systém bezpečné práce (dále jen SBP).

Systém bezpečné práce obsahuje:

 • navržené činnosti jeřábu,
 • výběr, zajištění a použití vhodného jeřábu a příslušenství,
 • údržbu, prohlídky, inspekce apod. jeřábu a příslušenství,
 • zajištění řádně zaškolených a kompetentních osob, které jsou seznámeny se svými povinnostmi a povinnostmi ostatních účastníků provozu jeřábů,
 • odpovídající dozor prováděný zaškolenými a kompetentními osobami s potřebnými pravomocemi,
 • kontrolu, zda jsou k dispozici všechny potřebné doklady a dokumentace,
 • zákaz nedovolených manipulací po celou dobu používání jeřábu,
 • zajištění bezpečnosti osob nezúčastněných přímo při používání jeřábů,
 • koordinaci s ostatními spolupracujícími subjekty, které se účastní prací včetně stanovení opatření k zamezení vzniku rizik,
 • zajištění komunikačního systému, se kterým budou seznámeny všechny osoby zúčastněné na používání jeřábu.

 

Technická zařízení budov a MPP

Výměníková stanice a kotelny

Pro nízkotlaké kotelny obecně (jmenovitý výkon kotle více jak 50kW nebo součet jmenovitých výkonů kotlů vetší jak 100kW) ukládá vyhláška č. 91/1993 Sb., zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách, provozovateli vydat provozní řád kotelny, který musí být trvale k dispozici v kotelně. V případě, že jsou v kotelně instalovány kotle na plynná paliva, musí mít provozní řád náležitosti podle předpisu ČSN 38 6405.

Provozní řád podle vyhlášky obsahuje a stanoví:

 • návody k obsluze kotelního zařízení (pokud nejsou k dispozici, musí provozovatel zapracovat požadavky na zatápění, provoz a odstavení),
 • počet kotlů a jejich identifikace,
 • způsob obsluhy a její povinnosti při provozu,
 • způsob kontrol zabezpečovacího zařízení včetně lhůt,
 • lhůty a způsob zjišťování oxidu uhelnatého,
 • způsob, postup, rozsah a termíny čištění kotlů,
 • osoby oprávněné ke vstupu do kotelny,
 • rozsah a lhůty zápisů údajů do provozního deníku.

 

Současně zákon č. 201/2012, o ochraně ovzduší, vyžaduje mít zpracovaný provozní řád pro určitý typ zařízení spalující paliva podle druhu technologie spalování o celkovém jmenovitém tepelném příkonu. Mezi taková zařízení řadíme podle přílohy č. 2, zmíněného zákona, zařízení se spalováním paliv v kotlích, pístových spalovacích motorech, plynových turbínách, teplovzdušných přímotopných spalovacích zdrojích o celkovém jmenovitém příkonu nad 5 MW.

 

Vzor obsahu MPP výměníkové stanice a elektrokotelny jako náhradního zdroje

 • Potvrzení o seznámení s aktuální vydanou revizí MPP
 • A. Provozní a organizační pokyny
  • Telefonní spojení při krizových situacích
 • B. Obsluha a údržba zařízení – obecné předpisy
  • Odborné prohlídky kotelen dle vyhlášky č. 91/1993 Sb.
   • Odborná a zdravotní způsobilost pracovníků obsluhy a údržby zařízení
   • Povinnosti pracovníků údržby
   • Údržba armatur
   • Obsluha
    • Obsluha výměníkové stanice
    • Obsluha Elektrokotle PTE, PTE M
   • Povinnosti obsluhy tlakových nádob stabilních
   • Provoz a obsluha tlakových nádob stabilních
   • Kalibrační protokoly
   • Pasport expanzní nádoby
   • Životnost
   • Oprávnění k opravám
   • Rozvaděč MaR a Elektromorické a NN části
   • Revize elektrického zařízení
   • Čištění a odolnost výměníků
   • Izolace
   • Analýza rizik
 • C. Popis zařízení
  • Spotřeba tepla
  • Technické údaje
  • Parovodní přípojka
  • Zdroj tepla
  • Rozvod potrubí ve strojovně
  • Rozvod potrubí pro jednotky vzt
  • Rozvod potrubí
  • Topná plocha
  • Tepelná izolace a nátěry
 • D1. Provoz zařízení – MaR – 1. systém
  • Regulační okruhy:
  • Regulace sekundární topné vody pro ÚT a VZT:
  • Regulace teplé užitkové vody (TUV)
  • Ekvitermní regulace teploty topné vody jednotlivých větví
  • Ovládání doplňování upravené vody do topného systému
  • Poruchová signalizace
 • D2. Provoz záložního zařízení 2. systém – elektrické kotle, záloha vytápění
  • Regulační okruhy
  • Řízení chodu kotlů topný okruh VZT
  • Řízení chodu kotle topný okruh ÚT
  • Ekvitermní regulace teploty topné vody jednotlivých větví
  • Ovládání doplňování upravené vody do topného systému
  • Poruchová signalizace
 • E.1 Schéma zařízení výměníkové stanice
 • E.2 Schéma zařízení – 1. systém vytápění
 • E.3 Schéma zařízení – 2. systém vytápění

 

Chlazení, klimatizace, vzduchotechnika

Zařízení pro větrání a klimatizaci jsou jedním z nejsložitějších technických zařízení v budovách. Proto vyžadují obsluhu a údržbu kvalifikovanými a technicky znalými osobami.  Při provozu jednotlivých zařízení je důležité řídit se pokyny, které jsou zpravidla uvedené v provozním manuálu od výrobce.

Pro provozovatele je doporučeno vytvořit provozní předpis zařízení, kdy tento předpis je součásti provozní dokumentace objektu, která je předpokladem pro správný a hospodárný provoz budovy.

Vzor obsahu MPP pro technické zařízení chlazení

 • A. Provozní a organizační pokyny
  • Telefonní spojení při krizových situacích
 • B. Obsluha a údržba zařízení – doporučující předpisy pro provoz teplonosné kapaliny
  • Dispozice technologie
  • Doporučení
  • V letním období zajistěte
  • V zimním období zajistěte
 • C. Technologický postup částečné výměny kapaliny
 • D. Výňatek z popisu funkce MaR – BMS systému
  • Systém chlazení
 • E. Technologie chladícího soustrojí
  • Popis technologie
  • Výpis zařízení

 

Obecné zásady pro vypracování MPP

Je nutné si uvědomit, že základem je co nejlépe a správně vysvětlit pojmy a definice, které mají význam pro vykonávání činností. Při zpracování MPP postupujeme podle několika kroků:

 1. sjednat rozsah činnosti, které bude MMP řešit (obsluha, údržba, provoz zařízení…),
 2. zapracovat požadavky z dosavadní průvodní dokumentace od výrobce zařízení (např. návod k obsluze), technických norem a ostatních závazných předpisů (zákoník práce, zákon o státním odborném dozoru…),
 3. poslat návrh k připomínkování dotčených subjektů/orgánů,
 4. stanovit osoby odpovědné za provoz a údržbu zařízení,
 5. doložit oprávnění o způsobilosti pro subjekty vykonávající práci na zařízení,
 6. vypracovat finální podobu MPP, nechat podepsat všemi zástupci zúčastněných stran rozdělovníku a předat do provozu.

Tyto kroky lze doplnit o další, kdy záleží na specifikaci zařízení anebo místních provozních podmínek.

 

 

klíčové slova: tlaková zařízení

Komentáře

M
29.09.2022 11:11
Dobrý den, nevím, kdy je článek psaný, ale chtělo by to aktualizovat. Neznalý člověk by se pak mohl dostat do velkých problémů. Děkuji

Vložit komentář

Poptávka služeb

Poptávate revizi, kontrolu, servis nebo jinou činnost?
Vytvořením poptávky zdarma, dáte vědět registrovaným technikům.Nová poptávka

Doporučení technici

registrace zdarma
 • Karlovarský kraj
 • Královéhradecký kraj
 • Liberecký kraj
 • Pardubický kraj
 • Plzeňský kraj
 • Praha
 • Středočeský kraj
 • Ústecký kraj
776201245
 • Praha
 • Středočeský kraj
+420 775 707 205
 • Liberecký kraj
 • Praha
 • Středočeský kraj
+420 776 165 945
 • Královéhradecký kraj
 • Liberecký kraj
 • Plzeňský kraj
 • Praha
 • Středočeský kraj
 • Ústecký kraj
+420721984792
Zadejte číslo revizního technika nebo odborně způsobilé osoby a zjistěte jaké má oprávnění a kdy mu vyprší platnost.Evidenční číslo

Jsme součásti portfolia urbido