Na našich webových stránkách budeme postupně aktualizovat informace, které už jsou neplatné vzhledem k novému platnému zákonu č. 250/2021 Sb., Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, který nahrazuje zákon č. 174/1968 Sb. a navazující předpisy.
Omlouváme za neaktuálnost některých informací. Děkujeme za pochopení

Kontroly a zkoušky objektů pro manipulaci a skladování ropných látek

kategorie: Ostatní

Objekty, v nichž se ropné látky skladují, vydávají nebo používají, nebo kde se s ropnými látkami manipuluje, musí být zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít k úniku ropných látek do povrchových nebo do podzemních vod.

Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách tzv. vodní zákon podle § 39 ukládá:
Každý, kdo zachází se zvlášť nebezpečnými látkami nebo nebezpečnými látkami nebo kdo zachází se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo kdy zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím, je povinen učinit odpovídající opatření, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod nebo do kanalizací, které netvoří součást technologického vybavení výrobního zařízení.

Podle vodního zákona je nutno mj. zajistit:

  • 1x za 6 měsíců – kontrolu skladů a skládek, včetně výstupů kontrolního systému pro zjištění úniku závadných látek
  • 1x za 5let – pokud není technickou normou nebo výrobcem stanovena lhůta kratší – zkoušku těsnosti potrubí nebo nádrží*
Poznámky
* Těsnost nádrží určených pro skladování ropy nebo ropných produktů s minimálním objemem 1 000 m3 nebo používaných pro skladování ropy a ropných produktů podle zákona o nouzových zásobách ropy, zabezpečených nepropustnou úpravou proti úniku závadných látek do podzemních vod a kontinuálně sledovaných kontrolními systémy, jejichž výstupy jsou zaznamenávány a uchovávány do doby provedení bezprostředně následující zkoušky těsnosti, lze, pokud není výrobcem stanovena lhůta kratší, zkoušet nejméně jednou za 20 let

 

Požadavky na nádrže ropných látek a jejich provozování řeší předpis ČSN 75 3415. Provoz skladů ropných látek musí být zajišťován podle schváleného provozního řádu. Provozovatel je povinen mít k dispozici:
  • dokumentaci skutečného provedení
  • plán opatření pro případ havárie
  • záznamy o provedených zkouškách těsnosti a kontrolách zařízení
  • záznamy o odstranění zjištěných závad

 

Podle normy ČSN 75 3415 je předepsáno:

1x za 5let – zajistit zkoušku těsnosti pro zevně nekontrolovatelné skladovací nádrže (mimo dvouplášťové) a podzemní rozvody. Před každou zkouškou těsnosti je potřeba provést vyčištění nádrže.

 

1x za 10let – prověřit další způsobilost pro zevně nekontrolovatelné nádrže

1x za 20let – prověřit další způsobilost pro zevně kontrolovatelné nádrže

Dle výsledků se stanoví termín další kontroly. Nádrže, u nichž je zjištěn nevyhovující technický stav, musí být opraveny nebo vyřazeny z provozu.

 

Je doporučeno v pravidelných intervalech provádět kalibraci nádrží. Tímto se zaručí, že majitel má přesný přehled o skladovaných hmotách v nádržích. Z měření vznikne digitální model nádrže, který charakterizuje měřenou nádrž včetně jejich parametrů, deformací a kalibrační tabulka, v níž je v naměřené výšce hladiny přiřazený přesný objem.

 

Vložit komentář

Doporučení technici

zobrazit vše
Komplexní nabídka rozvodů stlačeného vzduchu a speciálních plynů,výstavby kompresorových stanic ,...
377 152 222 , 377 152 211
Revizní služby elektroinstalací, elektrospotřebičů a hromosvodů Vám rádi nabídneme tak aby časová...
+420 773 280 880
Chcete být vidět v seznamu revizních a servisních techniků? Registrace zdarma
Copyright © 2011-2022 RevizeKontroly.cz