Na našich webových stránkách budeme postupně aktualizovat informace, které už jsou neplatné vzhledem k novému platnému zákonu č. 250/2021 Sb., Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, který nahrazuje zákon č. 174/1968 Sb. a navazující předpisy.
Omlouváme za neaktuálnost některých informací. Děkujeme za pochopení

Vybavení elektrických stanic ochrannými prostředky, pracovními a ostatními pomůckami

Pojem elektrická stanice lze vyjádřit jako souhrn staveb a zařízení v uzlech elektrizační soustavy, která umožňuje transformaci elektrické energie na jiné napětí a její rozvod, nebo rozvod elektrické energie se stejným napětím, či přeměnu střídavého proudu na proud jiného kmitočtu případně na proud stejnosměrný a jeho rozvod, nebo kompenzaci elektrické energie. Podle platných předpisů je nutno tyto prostory vybavit ochrannými prostředky a pracovními pomůckami, které mají zajistit bezpečnost práce a ochranu života a zdraví před úrazem elektrického proudu při manipulaci na tomto zařízení.

Mezi elektrické stanice řadíme:

 • transformovny – zařízení umožňující transformaci elektrické energie na jiné napětí ,
 • spínací stanice – zařízení, pomocí kterého dochází ke spínání elektrických obvodů stejného napětí a proudové soustavy pro potřeby rozvodu elektrické energie,
 • kompenzační stanice – souhrn zařízení a staveb sloužící ke kompenzaci v elektrickém obvodu, především jalového výkonu,
 • měnírny – zařízení umožňující přeměnu střídavého proudu na proud jiného kmitočtu nebo na stejnosměrný proud.

 

Legislativa

Zákony a nařízení

Zákon č. 262/2006 Sb., tzv. zákoník práce, řeší poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, pracovních oděvů a obuvi, a nařízení vlády č. 21/2003 Sb. stanovuje technické požadavky na osobní ochranné prostředky.

V zákoně č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou uvedeny požadavky na výrobní, pracovní prostředky a zařízení. Zákon dále uvádí, že zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které jsou používány.

Normy

ČSN EN 50110-1 ed.3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních stanovuje požadavky na bezpečnou obsluhu elektrických zařízení a práci na nich nebo v jejich blízkosti. Požadavky normy se týkají obsluhy, práce a údržby. Osoby vykonávající práci na elektrickém zařízení nebo v jeho blízkosti, musí být školeny z bezpečnostních předpisů, místních provozních a místních pracovních předpisů určených pro danou činnost. Veškeré nářadí, výstroj (zahrnuje osobní ochranné prostředky a pracovní pomůcky) a přístroje používané pro bezpečnou obsluhu nebo práci na elektrickém zařízení nebo v jeho blízkosti, musí být pro takové použití vhodné, udržované ve stavu vhodném pro toto použití (což znamená provádět předepsané pravidelné prohlídky a zkoušky, aby byly ověřeny elektrické a mechanické vlastnosti nářadí výstroje a přístrojů) a správně používané. Norma zdůrazňuje, že jejich používání, udržování a uskladňování musí být v souladu s instrukcemi a návodem příslušného výrobce nebo dodavatele. Osoby používající osobní ochranné prostředky a pracovní pomůcky při činnostech na elektrických zařízeních musí být tudíž poučeny a vycvičeny v jejich používání s ohledem na jejich charakter.

ČSN EN 61936-1 (od 1.11.2013 plně nahrazuje ČSN 33 3201) Elektrické instalace nad AC 1kV stanovuje v části 8.4 ochranné prostředky osob pracujících na elektrických instalacích.

PNE 35 9700 Dielektrické pracovní pomůcky pro distribuční a přenosovou soustavu, platí pro použití a zkoušení pomůcek pro práci a obsluhu elektrických zařízení v distribučních soustavách se jmenovitým střídavým napětím nad 1 kV a přenosové soustavě provozovaných rozvodnými energetickými společnostmi.

PNE 38 1981 ed.3 Osobní ochranné prostředky a pracovní pomůcky pro elektrické stanice distribučních soustav a přenosové soustavy, určuje minimální množství a druhy osobních ochranných prostředků a pracovních pomůcek pro elektrické stanice distribučních soustav a přenosové soustavy provozovaných rozvodnými společnostmi z hlediska bezpečnosti, které musí být při obsluze a údržbě k dispozici. Norma neurčuje prostředky a pomůcky pro montáž a revize rozvodných zařízení elektrických stanic ani specifické nástroje a zařízení, které jsou používány pro práce pod napětím.
Norma rozvádí metodu přiřazení osobních ochranných prostředků a pracovních pomůcek podle určení elektrické stanice v elektrizační soustavě, přičemž zvýrazňuje skupinu elektrických stanic bez trvalé obsluhy. V případech, bude-li pomůckami vybavena pracovní skupina provádějící obsluhu a práci na rozvodném zařízení elektrické stanice, nemusí být jimi vybavena elektrická stanice. Z článku 1 normy též vyplývá, že norma může být využita i pro potřeby mimo elektroenergetiku!

Stanovené zásady, rozsah vybavení elektrických stanic osobními ochrannými prostředky a pracovními pomůckami (dále jen „prostředky a pomůcky“) uvedené v PNE 38 1981 a ověřování jejich stavu dle PNE 35 9700 jsou základním podkladem dále popsaných doporučení pro postupy při řešení vybavování elektrických stanic mimo resort energetiky (dále jen „odběratelské stanice“) prostředky a pomůckami.

 

Základní rozdělení elektrických odběratelských stanic

Dle vybavení elektrických stanic ochrannými prostředky a pomůckami lze rozdělit elektrické odběratelské stanice, které nejsou majetku energetiky, do pěti skupin:

určení stanice s obsluhou* bez obsluhy**
1. Stanice 220 kV a 400 kV AA A
2. Stanice 110 kV/VN
- součást distribuční soustavy
- odběratelské
 
BB
CC
 
B
C
3. Spínací stanice VN - D
4. Odběratelské stanice VN/NN
- transformovny ve stavebních objektech
(vestavěné v budově nebo samostatně stojící - kioskové zděné nebo věžové)
- transformovny blokové
- transformovny stožárové
 
 
-
-
-
 
 
E
F
G
5. Rozvodny NN - H

Vysvětlivky:
* Stanice s obsluhou zahrnují stanice s trvalou obsluhou a stanice s dohledem (viz ČSN 33 0050-605)
** Stanice bez obsluhy zahrnují i stanice dálkově řízené (viz ČSN 33 0050-605)

 

Určení prostředků a pomůcek pro vybavení odběratelských elektrických stanic

Základní rozsah prostředků a pomůcek, včetně počtu kusů, vycházející z poznatků a průzkumu při tvorbě PNE 38 1981je uveden níže v tabulce podle určení elektrické stanice.

Prostředky a pomůcky Označení skupiny stanice
AA A BB B CC C D E F G H
Počet kusů prostředků a pomůcek
1.  Zkoušečka napětí VN nebo VVN a ZVN podle ČSN EN 61243-21),2),3) 2 2 2 2 2 1 * *(1) * * -
2.  Zkoušečka napětí do 500V – ČSN EN 61243-3 2 2 2 2 2 1 * *(1) * * 1
3.  Zkratovací souprava podle ČSN EN 61219, ČSN EN 61230 ed.2, PNE 35 9705 nebo zkratovací vozíky ve skříňových rozvodnách** 6 7 4 4 4 4 2 2 * * *
4.  Izolační přepážky pro zajištění vypnutých stavů spínacích přístrojů druh i počet podle charakteru stanice, u skupin D až H součástí vybavení zaměstnance nebo skupiny vstupující do stanice
5.  Zámky pro zajištění vypnutého stavu spínacích zařízení nebo uzamčení kobek. určí provozovatel podle potřeby
6.  Vybíjecí tyče (vybíjecí zařízení) – ČSN 35 9703 určí provozovatel podle potřeby a rozsahu zařízení
7.  Izolační rukavice pro elektrotechniku pro napětí 500 V (třída 00), případně 1000 V (třída 0) podle ČSN EN 60903 ed.2 2 2 2 2 2 1 * *(1) * *  
8.  Izolační přilby do 1000 V – ČSN EN 50365 určí provozovatel podle potřeby
9.  Ochranné brýle nebo obličejový štítek 2 1 2 1 2 1 * *(1) * * 1
10. Izolační obuv do 1000 V – ČSN EN 50321 2 2 2 2 2 1 * *(1) - - 1
11. Izolační koberec pro elektrotechniku 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1
12. Záchranný hák podle ČSN 35 9701 1 1 1 1 1 1 * *(1) * * -
13. Nosítka skládací 1 1 1 1 1 1 - - - - -
14. Zdravotnická skříňka doplněná o T tubus pro dospělé 1 1 1 1 1 1 - *(1) - - 1
15. Mobilní svítilna 2 2 2 2 2 2 * *(1) * * -
16. Vypínací tyč izolační podle ČSN 35 9701 - - určí provozovatel podle potřeby * *(1) * * -
17. Kleště pojistkové izolační podle ČSN 35 9701 určí provozovatel podle potřeby
18. Bezpečnostní tabulky z izolační hmoty podle ČSN ISO 3864 (01 8010), označení tabulek podle ČSN ISO 3864 (01 8010)
NB.3.01.03 Vysoké napětí
NB.3.01.21 Pozor – pod napětím
NB.3.01.31 Pozor – zpětný proud
NB.3.01.37 Pozor – uzemněno
NB.3.01.82 Pozor – systém pod napětím
NB.3.19.31 Pozor – na zařízení se pracuje
NB.2.39.03 Jen zde pracuj
NB.1.41.03 Nezapínej – na zařízení se pracuje
NB.4.78.08 Východ
 
 
 
10
10
5
10
10
5
10
10
5
 
 
 
10
10
5
10
10
5
10
10
5
 
 
 
6
6
3
6
6
3
6
6
5
 
 
 
6
6
3
6
6
3
6
6
5
 
 
 
4
4
2
4
4
2
4
4
3
 
 
 
4
4
2
4
4
2
4
4
3
 
 
 
2
2
2
2
2
2
2
4
2
 
 
 
2
2
2
2
2
2
2
4
2
 
 
 
2
2
2
2
-
2
2
2
-
 
 
 
-
-
1
-
-
-
-
2
-
 
 
 
-
1
1
1
-
1
-
1
-
19. Místní provozní předpisy 1 1 1 1 1 1 1 určí provozovatel podle potřeby
20. Doporučení elektrotechnického svazu č. 00.02.94 První pomoc při úrazech elektrickou energií 1 1 1 1 1 1 1 určí provozovatel podle potřeby
21. Plakát První pomoc při úrazech elektřinou 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
22. Jednopólové schéma zařízení (nástěnné) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
23. Telefonní čísla jednotek požární ochrany, bezpečnosti, záchranné zdravotní služby*** 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1
24. Hasicí přístroj sněhový nebo práškový podle ČSN EN 3-3, 3-6, 3-7 nebo ČSN 38 9160 podle projektové dokumentace a zpracovaného požárního nebezpečí podle ČSN 33 3201
Vysvětlivky a doplňující poznámky
1) Počty kusů zkoušeček uvedených v jednotlivých skupinách platí pro každou hladinu napětí ve stanici.
2) U některých typů rozvaděčů VN (od 1 do 52 kV) zapouzdřeného provedení je rozvaděč vybaven systémem detekce napětí, což je zařízení používané ke zjištění přítomnosti/nepřítomnosti provozního napětí (viz ČSN EN 61243-5). Tento systém detekce napětí má stejnou úroveň bezpečnosti jako při použití zkoušeček napětí. Stanice s rozvaděči tohoto typu se zkoušečkami napětí VN nevybavují.
3) U některých typů rozvaděčů VN (od 1 do 52 kV) zapouzdřeného provedení je rozvaděč vybaven systémem indikace přítomnosti napětí, což jsou zařízení použitá pro poskytování informace k obsluze o napěťovém stavu přípojnic rozvaděče (viz ČSN EN 61958). Stanice s rozvaděči tohoto typu se zkoušečkami napětí VN nevybavují. Systém indikace může být použit také ve spojitosti s fázovými komparátory, což je zařízení, které indikuje stav přípojnic mezi dvěma připojovacími body systému indikace. Tento systém indikace není však dostačující k prokázání, že přípojnice rozvaděče jsou bez napětí. Použití systému indikace přítomnosti napětí a fázových komparátorů musí být zahrnuto do návodu k použití daného rozvaděče a návazně v MPP provozovatele stanice a obsahující spolehlivý způsob prokázání, že přípojnice rozvaděče jsou bez napětí, včetně četností a způsobu ověření funkce indikátorů napětí.
Prostředek nebo pomůcka je součástí vybavení zaměstnance nebo skupiny vstupující do stanice za účelem obsluhy a práce na rozvodném zařízení v návaznosti na charakter vykonávané činnosti.
*(1) Případy, kdy se provozovatel stanice rozhodne vybavit stanici příslušným prostředkem nebo pomůckou, je doporučený počet kusů uveden v závorce.
** Počet zkratovacích souprav ve stanici podle tabulky je uvažován jako součet souprav pro jednotlivé napětí (NN, VN). Minimální počet zkratovacích souprav v rozvodnách VVN a ZVN se určuje podle dispozičního řešení konkrétní rozvodny.
*** Doporučuje se, aby stanice byly vybaveny (zejména stanice skupiny AA) jedním až třemi páry telekomunikačního spoje pro účely dorozumění a nutné výstrahy.
 

Podle charakteru stanice může být základní seznam prostředků a pomůcek a počet jejich kusů provozovatelem elektrické stanice rozšířen a vydán zejména formou MPP, popř. technickou normou nižšího stupně.

Prostředky a pomůcky, které jsou součástí vybavení zaměstnance nebo skupiny zaměstnanců vstupujících do elektrické stanice za účelem obsluhy a práce v případech, kdy tyto prostředky a pomůcky nejsou součástí vybavení stanice:

 • zkoušečka napětí VN,
 • zkoušečka napětí NN,
 • zkratovací souprava VN,
 • zkratovací souprava NN,
 • izolační obuv,
 • izolační rukavice (třída 00 pro napětí 500 V nebo třída 0 pro napětí 1 000 V),
 • zámky pro zajištění vypnutého stavu,
 • izolační přilba,
 • ochranné brýle nebo obličejový štítek,
 • záchranný hák,
 • vypínací tyč,
 • izolační přepážky,
 • mobilní svítilna,
 • přenosný hasicí přístroj práškový 2 kg.

Přenosná fázovací souprava pro použití pro nejvyšší střídavé napětí od 1 do 38,5 kV a přemisťovací hák nejsou uvedeny jako vybavení. Jejich použití není obvyklé, a proto rozhodnutí o jejich začlenění do vybavení skupiny zaměstnanců vstupujících do elektrické stanice je v kompetenci příslušného provozovatele.

Kleště pojistkové izolační (podle ČSN 35 9701) – o jejich umístění ve stanici, popř. o jejich začlenění do vybavení skupiny osob vstupujících do elektrické stanice, rozhoduje příslušný provozovatel.

Vybíjecí zařízení pro příslušnou napěťovou hladinu (např. vybíjecí tyče podle ČSN 35 9703) není součástí specifikace pro umístění ve stanicích ani součástí vybavení skupiny osob vstupujících do elektrické stanice. O umístění ve stanicích (začlenění do vybavení pracovní skupiny) rozhoduje příslušný provozovatel.

 

Určení prostředků a pomůcek v elektrických stanicích

Pomůcky se musí nacházet na přístupném místě, přehledně tak, aby nebyly znehodnocovány působením vlivů prostředí, hlodavci, hmyzem nebo mechanicky. Uživatel musí dbát návodů a pokynů výrobců pomůcek z hlediska jejich používání, skladování a ověřování.
 1. u stanic s obsluhou – skupiny AA, BB, CC – v dozorně, rozvodně nebo ve vhodné místnosti v blízkosti rozvodného zařízení,
 2. u stanic bez obsluhy:
  1. skupiny A, B, C – v dozorně, rozvodně nebo ve vhodné místnosti v blízkosti rozvodného zařízení,
  2. skupiny D - v rozvodně nebo ve vhodné místnosti v blízkosti rozvodného zařízení,
  3. skupiny E. H - v rozvodně,
  4. skupiny F – pomůcky č. 18, 21, 22 a 23 uvedené v tabulce výše v prostoru rozvaděče NN, ostatní pomůcky jako součást vybavení zaměstnance nebo skupiny,
  5. skupiny G – pomůcky č. 18 a 22 uvedené v tabulce výše v prostoru rozvaděče NN, ostatní pomůcky jako součást vybavení zaměstnance nebo skupiny,
 3. prostředky a pomůcky, které lze umístit v akumulátorovně a v blízkosti akumulátorovny, vyplývají z níže uvedené tabulky:
Prostředky a pomůcky Označení skupiny stanice
AA A BB B CC C D E F G H
A. Akumulátorovna s otevřenými články Počet kusů prostředků a pomůcek
1. Pryžové holinky (páry) 1 1 1 1 1 1 1 - - - -
2. Ochranná zástěra povrstvená pryží 2 2 1 1 1 1 1 - - - -
3. Ochranné brýle nebo obličejový štítek 1 1 1 1 1 1 1 - - - -
4. Ochranné rukavice proti chemikáliím (ČSN EN  374-1-3) 1 1 1 1 1 1 1 - - - -
5. Dřevěná laťová rohožka přenosná* 1 1 1 1 1 1 1 - - - -
6. Nádoba na dolévaní elektrolytu* 1 1 1 1 1 1 1 - - - -
7. Nádoba s neutralizačním roztokem* 1 1 1 1 1 1 1 - - - -
8. Ekologické sorbety* 1 1 1 1 1 1 1 - - - -
9. Předpis k obsluze baterie* 1 1 1 1 1 1 1 - - - -
10. Poučení o první pomoci při poleptání kyselinou nebo louhem* 1 1 1 1 1 1 1 - - - -
11. Zdravotnická skříňka první pomoci 1 1 1 1 1 1 1 - - - -
B. Akumulátorovna s uzavřenými články                      
1. Ochranné brýle nebo obličejový štítek 1 1 1 1 1 1 1 - - - -
2. Ochranné rukavice proti chemikáliím (ČSN EN  374-1-3) 1 1 1 1 1 1 1 - - - -
3. Předpis k obsluze baterie* 1 1 1 1 1 1 1 - - - -
4. Poučení o první pomoci při poleptání kyselinou nebo louhem* 1 1 1 1 1 1 1 - - - -
C. Akumulátorovny s články řízenými ventilem (hermetizované – bezúdržbové články) Využití předpisů výrobců pro rozsah vybavení prostředky a pomůckami z hlediska provozu a preventivní údržby. Minimální rozsah jsou ochranné prostředky na ochranu očí a ochranné rukavice
Poznámka:
Prostředky a pomůcky označené * lze umístit přímo v akumulátorovně, ostatní v blízkosti akumulátorovny.
 

Technické požadavky na ochranné prostředky a pracovní pomůcky

Stav určených prostředků a pomůcek musí být ověřován periodickými zkouškami, vyžadují-li to příslušné technické normy. U prostředků a pomůcek, kde není stanovena periodická zkouška podle příslušné normy, se stav ověřuje prohlídkou.

Rozsah a podmínky zkoušek prostředků a pomůcek jsou uvedeny v PNE 35 9700. Prostředky a pomůcky, které vyhověly požadavkům této normy, se opatří novou plombou, která je dokladem, že prostředek nebo pomůcka vyhovuje PNE 35 9700, nestanoví-li předmětové normy podrobnější značení (např. prostředky a pomůcky pro PPN). Plomba i její závěs musí být z nevodivého materiálu. Na plombě musí být označení zkušebny na jedné straně, čtvrtletí a rok zkoušky na její druhé straně. Plomba se zavěšuje zpravidla do otvoru v ochranném kroužku. U prostředků a pomůcek složených z více dílů se plomba umísťuje jen na jeden díl s rukojetí. Z prostředků a pomůcek, které nevyhověly normě, se staré plomby odstraní a jejich vlastník je musí vyřadit z provozu. Opravené prostředky a pomůcky je možné znovu používat až po novém přezkoušení. Neopravitelné se znehodnotí, aby nemohly být používány k původnímu účelu.

Pomůcky, u kterých je předepsána periodická zkouška jejich stavu:

Druh pomůcky Předepsaná zkouška Maximální lhůta periodické zkoušky
typová výrobní kusová periodická PNE 35 9700 pomůcky starého typu1) pomůcky nového typu2)
stabilní3) mobilní4)
zkoušečka napětí nad 1kV
ČSN EN 61243-1,
ČSN EN 61243-2
5.3, 5.6, 5.9, 5.9 24 60 36
fázovací souprava nad 1kV ČSN EN 61481 5.3, 5.6, 5.10, 5.11 24 60 36
záchranný hák, manipulační tyč
ČSN 35 9701,
PNE 35 9700
5.3, 5.6 24 60 36
tyč zkratovací soupravy
PNE 35 9705,
ČSN EN 61219,
ČSN EN 61230
nevykonává se - - -
přemísťovací hák PNE 35 9700 5.3, 5.6 24 36 46
Vysvětlivky
1) Pomůcky vyrobené podle ČSN 35 9700:1970.
2) Pomůcky vyrobené a odzkoušené podle ČSN 35 9700:1995, PNE 35 9700:2004, ČSN EN 61243-1:1999, ČSN EN 61243-2:1999, ČSNEN 61481:2003 nebo s materiálem izolační části vyzkoušeným podle ČSN EN 61235:1997 nebo ČSN EN 60855:1998.
3) Pomůcky stabilně umístěné v elektrických stanicích a výrobnách.
4) Pomůcky, které jsou součásti vybavení zaměstnance nebo skupiny zaměstnanců za účelem obsluhy nebo práce na rozvodném zařízení umístěné v dopravních prostředcích.
 

Periodická zkouška elektricky izolační obuvi používané pro práci pod napětím nebo v blízkosti živých částí instalací s napětím do AC 1 000 V včetně je stanovena v ČSN EN 50 321. Sestává z důkladné vizuální prohlídky a případné elektrické zkoušky. Elektrická zkouška se doporučuje vykonat v případech pochybností na základě vizuální prohlídky a po opravě obuvi. Interval periodické zkoušky je doporučen na 12 měsíců, pokud není výrobcem stanoveno jinak.

Pro izolační rukavice podle ČSN EN 60903 ed. 2 tříd 00 a 0 se nepožaduje pravidelné elektrické přezkoušení. Za dostatečné kontroly rukavic před každým použitím se považují nafouknutí vzduchem k ověření úniků vzduchu a vizuální kontrola, pokud není výrobcem doporučeno (stanoveno) jinak.

 

Kontrola v provozu

V období mezi periodickou zkouškou podle PNE 35 9700 musí být vnější mechanický stav prostředků a pomůcek pravidelně kontrolován. Lhůty kontrolních prohlídek v provozu stanoví provozovatel elektrické stanice podle druhu provozu a četnosti používání pomůcek. Tyto lhůty nesmí být delší než 12 měsíců a vykonání prohlídky musí být dokladováno. Před každým použitím musí být zkontrolován vizuální prohlídkou vnější mechanický stav pomůcek.

Povrch prostředků a pomůcek nesmí být hrubě porušen, nesmí chybět ochranný nákružek a duté tyče musí být utěsněny. Prostředky a pomůcky nesmí být deformovány, spojovací části musí zaručit snadnou montáž bez nadměrného úsilí. Prostředky a pomůcky, jejichž vnější mechanický stav je viditelně nevyhovující, se vyřazují bez dalšího zkoušení. U zkoušeček napětí a fázovacích souprav vybavených kontrolním prvkem indikačního zařízení se tímto prvkem ověří indikační zařízení.

Při kontrolní prohlídce zjišťujeme, zda:
a) jsou izolační rukavice, izolační obuv, osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky, izolační koberec čisté, suché, neporušené, trvale nedeformované a nezpuchřelé,
b) jsou vypínací tyče, pojistkové kleště, záchranné háky apod. čisté, povrch není hrubě narušen (z důvodů navlhání), nechybí ochranné nákružky a zátky proti navlhání zevnitř, je dobře čitelné označení jmenovitého napětí pomůcky a u dělených prostředků a pomůcek jsou značeny všechny díly,
c) jsou zkoušečky napětí (obsahují-li vnitřní zdroj, se vykoná zkouška funkčnosti testovacím tlačítkem), fázovací soupravy, manipulační tyče čisté, suché, s ochrannými nákružky a zátkami, nemají porušený povrch, nejsou deformované a mají čitelné označení zejména jmenovitého napětí, u dělených prostředků a pomůcek značení všech dílů, včetně výrobního nebo evidenčního čísla,
d) mají zkratovací soupravy neporušené svorky pro upevnění na vodiče a zemnicí svorky neporušený průřez zemnicích lan, neporušené spojení zemnicího lana s připojovacími oky, mechanický stav nevykazuje zjevné poškození izolačních tyčí,
e) u prostředků a pomůcek vybavených kontrolním prvkem indikačního zařízení (indikátor):
- u zkoušeček indikuje napětí přítomnost nebo nepřítomnost napětí na dotykové elektrodě,
- u fázovacích souprav indikuje přítomnost nebo nepřítomnost správného sledu fází mezi dvěma částmi,
f) prostředky a pomůcky uvedené v tab. 5 mají plombu (případně označení) s platným datem periodické zkoušky.
 

Pomůcky, které nesplňují požadavky příslušné normy nebo kterým chybí plomba, vyřadí provozovatel z používání, podle možností sám opraví (přilepení nákružků, obnovení nápisů apod.) nebo zašle do opravy. Neopravitelné pomůcky provozovatel znehodnotí a vyřadí z používání. Po opravě se musí pomůcky přezkoušet podle příslušné normy.

 


Zdroj: odborný časopis ELEKTRO 10/2008 - Václav Macháček, ČENES, revizní technik elektro, Vydavatelství: FCC Public

klíčové slova: zkoušky

Vložit komentář

Poptávka služeb

Poptávate revizi, kontrolu, servis nebo jinou činnost?
Vytvořením poptávky zdarma, dáte vědět registrovaným technikům.Nová poptávka

Doporučení technici

registrace zdarma
 • Jihomoravský kraj
 • Moravskoslezský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Pardubický kraj
 • Zlínský kraj
+420 739 001 920
 • Jihomoravský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Vysočina
Zadejte číslo revizního technika nebo odborně způsobilé osoby a zjistěte jaké má oprávnění a kdy mu vyprší platnost.Evidenční číslo

Jsme součásti portfolia urbido