Provoz budov a Místní provozní předpisy

provoz_budov_mistni_provozni_predpisy

Místní provozní bezpečnostní předpisy (dále jen MPP) nebo také provozní řády patří mezi předpisy provozovatele či zaměstnavatele, které upravují:

 • pracovní technologické postupy pro používání určitého zařízení,
 • pravidla pro pohyb zaměstnanců nebo osob v prostorech a na pracovištích.

Účelem jednotlivých dokumentů je stanovení požadavků a postupů pro zajištění:

 • bezpečnosti práce,
 • ochrany zdraví,
 • požární bezpečnosti,
 • ochraně životního prostředí.

Zpracováním MPP je pověřen provozovatel zařízení nebo zaměstnavatel vydávající MPP pro některá pracoviště. Informace pro zpracování lze vyhledat v provozním předpise neboli průvodní dokumentaci od výrobce, která slouží jako návod pro použití, údržbu, instalaci atd., kdy tuto dokumentaci zpravidla dodává montážní organizace. U starších zařízení ve velké většině případů tato dokumentace chybí, a proto je nezbytné, pro zajištění bezpečnosti, mít pro tato zařízení zpracovaný MPP.

Legislativa

Základním předpisem je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zejména §101 - §108, který ukládá zaměstnavateli zajistit bezpečné, zdraví neohrožující pracovní prostředí a přijímat kroky k předcházení rizikům pomocí všech opatření vyplývajících z právních a ostatních předpisů. Z toho vyplývá, že provozní a průvodní dokumentaci, návody na obsluhu, dokumentaci požární ochrany, požární řád, evakuační plán apod. je povinen shromažďovat zaměstnavatel, v praxi převedeno na provozovatele zařízení či objektu.

Lze říci, že na výrobce zařízení je přenesena povinnost v dodání části dokumentace podle zákona č. 22/1997, o technických požadavcích na výrobky a nařízeních vlády:

 • č. 102/2001 Sb., kterým se stanoví obecná bezpečnost výrobku,
 • č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky,
 • č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí,
 • č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody,
 • č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení,
 • č. 179/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na chladicí zařízení,
 • č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE,
 • č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače,
 • č. 20/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby,
 • č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky,
 • č. 22/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv,
 • č. 23/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu,
 • č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení,
 • č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy,
 • č. 326/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na váhy s neautomatickou činností,
 • č. 339/2002 Sb., o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem,
 • č. 358/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výbušniny pro civilní použití při jejich uvádění na trh,
 • č. 464/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na měřidla,
 • č. 616/2006 Sb., technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility.

 

Specifickou oblastí jsou vyhrazená technická zařízení (dále jen VTZ) zákon č. 174/1968 Sb., která patří mezi zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku. Bližší podmínky pro VTZ upravují vyhlášky:

 

Místní provozní předpisy u vyhrazených technických zařízení

Obecně MPP definují základní požadavky na bezpečný provoz, obsluhu a práci na vyhrazených technických zařízeních, které podléhají dozoru organizací státního odborného dozoru.

 

Elektrická zařízení

Pro zaměstnavatele je definován MPP v NV č. 378/2001 Sb., bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, podle §2 odst. g):

Pro účely tohoto nařízení se rozumí místním provozním bezpečnostním předpisem předpis zaměstnavatele upravující zejména pracovní technologické postupy pro používání zařízení a pravidla pohybu zařízení a zaměstnanců v prostorech a na pracovištích zaměstnavatele,

a §3 (1) odst. a):

Minimálními požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení k účelům a za podmínek, pro které je určeno, v souladu s provozní dokumentací; zaměstnavatel může stanovit další požadavky na bezpečnost místním provozním bezpečnostním předpisem, a to minimálně v rozsahu daném normovou hodnotou,

Výchozím podkladem pro zpracování MMP je norma ČSN EN 50110-1 ed.2, obsluha a práce na elektrických zařízeních, která definuje základní požadavky na bezpečnou obsluhu elektrických zařízení a práci na nich nebo v jejich blízkosti.

Vzor obsahu MPP pro trafostanici s dvěma transformátory

 • Prověrka platnosti MPP
 • Rozdělovník MPP
 • Změnový list
 • Základní údaje
  • Umístění a základní popis
  • Rozhraní odpovědnosti
   • Vlastník a hranice vlastnictví
   • Provozovatel, provozní rozhraní, rozhraní údržby
   • Dispečerské řízení
   • Povolení vstupu
   • Provozní řízení
 • Technický popis a parametry zařízení
  • Distribuční soustava VN „distribuční síť - název“
  • Trafostanice
  • Transformátory – T1, T2
 • Návod na obsluhu zařízení VN
  • Pokyny pro práce na vyjmenovaných zařízeních VN, bez příkazu „B“
 • Provozní zápisy, změny, doplňky atd.:
 • Příloha č. 1a - Pracovní postup při výměně pojistek VN T1 (T2)
 • Příloha č. 1b - Pracovní postup pro odpojení obou traf T1 a T2 z důvodu oprav v prostoru trafa
 • Příloha č.2:    Jednopólové schéma R22kV v trafostanice „název trafostanice“

 

Plynová zařízení

Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení, v §8 ukládá provozovateli vypracovat místní provozní řád do 1 měsíce od zahájení provozu zařízení. Výchozím podkladem pro zpracování zpravidla bývá projektová a dodavatelská dokumentace nebo návod k obsluze od výrobce zařízení.

Předpis ČSN 38 6405, plynová zařízení – zásady provozu, v článku č.II pojednává o náležitostech místního provozního řádu. Přehled důležitých bodů. Které musí obsahovat místní provozní řád:

 • adresy a telefonní čísla na instituce zajišťující pohotovostní, opravárenské, zdravotnické služby a ohlašovny požáru nebo hasičský záchranný sbor,
 • základní technické hodnoty zařízení (výkon, průtok plynu, provozní přetlak apod.),
 • popis zařízení a požadavky na jeho umístění,
 • označení dodavatele popř. výrobce zařízení,
 • situační schéma s popisem umístění zařízení,
 • základní schéma plynové části zařízení od hlavního uzávěru příslušného zařízení včetně jeho označení,
 • pokyny pro měření a regulaci, ovládání zabezpečovacích, samočinně pracujících a ostatních zařízení,
 • pokyny pro přezkoušení funkce, odvzdušnění, odplynění a způsob kontroly,
 • pokyny pro hledání netěsností a kontrolu ovzduší včetně lhůt,
 • pokyny pro uvádění a odstavení z provozu včetně způsobu obsluhy a její počet,
 • postupy při případné poruše, havárie a požáru,
 • termíny pro provádění kontrol, revizí, periodických oprav a čištění,
 • zásady pro první pomoc (např. při otravě, popáleninách, úrazu elektrickým proudem),
 • požadavky na vybavení pracovníků obsluhy osobními ochrannými pracovními prostředky, potřebnými přístroji a nářadím.

Vzor obsahu MPP regulační stanice plynu

 • Potvrzení o seznámení s aktuální vydanou revizí MPP
 • A. Provozní a organizační pokyny
  • Telefonní spojení při krizových situacích
 • B. Popis zařízení
  • Technické hodnoty zařízení
  • Návody k manipulaci s uzávěry
  • Charakteristika použitého plynu
 • C. Bezpečnostní pokyny
  • Pokyny pro odvzdušňování
  • Pokyny pro odplynování
  • Pokyny pro hledání netěsnosti
  • Kontrola ovzduší
  • Pokyny pro případ poruchy
  • První pomoc při otravě kysličníkem uhelnatým
  • První pomoc při popáleninách
  • První pomoc při úrazech elektrickým proudem
  • Seznam osobních ochranných prostředků
 • D. Rozsah lhůt provádění kontrol a revizí
 • E. Obsluha
  • Stanovení způsobu obsluhy
  • Seznam osob oprávněných k obsluze reg.st
  • Vybavení pracovníků obsluhy
  • Provozní deník regulační stanice
  • Povinnosti obsluhy
  • Pokyny pro provoz
  • Návod k manipulaci ovládacími elementy
  • Práce na elektrických zařízeních osobami bez kvalifikace
 • F. Přílohy

 

Tlaková zařízení

Pro bezpečný provoz tlakových zařízení platí nařízení vlády č.378/2001 Sb., kdy v §4 odst. 2 je uvedeno:

Zařízení musí být vybaveno provozní dokumentací. Následná kontrola musí být prováděna nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem, nestanoví-li zvláštní právní předpis, popřípadě průvodní dokumentace nebo normové hodnoty rozsah a četnost následných kontrol jinak.“

Dále pak §2 písm. f) uvádí:

„Provozní dokumentací soubor dokumentů obsahujících průvodní dokumentaci, záznam o poslední nebo mimořádné revizi nebo kontrole, stanoví-li tak zvláštní právní předpis, nebo pokud takový právní předpis není vydán, stanoví-li tak průvodní dokumentace nebo zaměstnavatel.“

 

Zdvíhací zařízení

Povinnost zpracovat MPP předepisuje provozovateli nařízení vlády č. 378/2001 Sb. podle §4 pouze v případech kdy není k dispozici průvodní dokumentace od dodavatele nebo výrobce zařízení, která obsahuje způsob provádění revizí a jejich četnost konkrétního zařízení. MPP zohledňuje zejména požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvíhání břemen a osob.

Pro bezpečný provoz jeřábu, ať už je používán dočasně na stavbě nebo je trvalou součástí objektu, platí norma ČSN ISO 12480-1, která v oddíle 4.1 uvádí povinnost zpracovat předpis Systém bezpečné práce (dále jen SBP).

Systém bezpečné práce obsahuje:

 • navržené činnosti jeřábu,
 • výběr, zajištění a použití vhodného jeřábu a příslušenství,
 • údržbu, prohlídky, inspekce apod. jeřábu a příslušenství,
 • zajištění řádně zaškolených a kompetentních osob, které jsou seznámeny se svými povinnostmi a povinnostmi ostatních účastníků provozu jeřábů,
 • odpovídající dozor prováděný zaškolenými a kompetentními osobami s potřebnými pravomocemi,
 • kontrolu, zda jsou k dispozici všechny potřebné doklady a dokumentace,
 • zákaz nedovolených manipulací po celou dobu používání jeřábu,
 • zajištění bezpečnosti osob nezúčastněných přímo při používání jeřábů,
 • koordinaci s ostatními spolupracujícími subjekty, které se účastní prací včetně stanovení opatření k zamezení vzniku rizik,
 • zajištění komunikačního systému, se kterým budou seznámeny všechny osoby zúčastněné na používání jeřábu.

 

Technická zařízení budov a MPP

Výměníková stanice a kotelny

Pro nízkotlaké kotelny obecně (jmenovitý výkon kotle více jak 50kW nebo součet jmenovitých výkonů kotlů vetší jak 100kW) ukládá vyhláška č. 91/1993 Sb., zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách, provozovateli vydat provozní řád kotelny, který musí být trvale k dispozici v kotelně. V případě, že jsou v kotelně instalovány kotle na plynná paliva, musí mít provozní řád náležitosti podle předpisu ČSN 38 6405.

Provozní řád podle vyhlášky obsahuje a stanoví:

 • návody k obsluze kotelního zařízení (pokud nejsou k dispozici, musí provozovatel zapracovat požadavky na zatápění, provoz a odstavení),
 • počet kotlů a jejich identifikace,
 • způsob obsluhy a její povinnosti při provozu,
 • způsob kontrol zabezpečovacího zařízení včetně lhůt,
 • lhůty a způsob zjišťování oxidu uhelnatého,
 • způsob, postup, rozsah a termíny čištění kotlů,
 • osoby oprávněné ke vstupu do kotelny,
 • rozsah a lhůty zápisů údajů do provozního deníku.

 

Současně zákon č. 201/2012, o ochraně ovzduší, vyžaduje mít zpracovaný provozní řád pro určitý typ zařízení spalující paliva podle druhu technologie spalování o celkovém jmenovitém tepelném příkonu. Mezi taková zařízení řadíme podle přílohy č. 2, zmíněného zákona, zařízení se spalováním paliv v kotlích, pístových spalovacích motorech, plynových turbínách, teplovzdušných přímotopných spalovacích zdrojích o celkovém jmenovitém příkonu nad 5 MW.

 

Vzor obsahu MPP výměníkové stanice a elektrokotelny jako náhradního zdroje

 • Potvrzení o seznámení s aktuální vydanou revizí MPP
 • A. Provozní a organizační pokyny
  • Telefonní spojení při krizových situacích
 • B. Obsluha a údržba zařízení – obecné předpisy
  • Odborné prohlídky kotelen dle vyhlášky č. 91/1993 Sb.
   • Odborná a zdravotní způsobilost pracovníků obsluhy a údržby zařízení
   • Povinnosti pracovníků údržby
   • Údržba armatur
   • Obsluha
    • Obsluha výměníkové stanice
    • Obsluha Elektrokotle PTE, PTE M
   • Povinnosti obsluhy tlakových nádob stabilních
   • Provoz a obsluha tlakových nádob stabilních
   • Kalibrační protokoly
   • Pasport expanzní nádoby
   • Životnost
   • Oprávnění k opravám
   • Rozvaděč MaR a Elektromorické a NN části
   • Revize elektrického zařízení
   • Čištění a odolnost výměníků
   • Izolace
   • Analýza rizik
 • C. Popis zařízení
  • Spotřeba tepla
  • Technické údaje
  • Parovodní přípojka
  • Zdroj tepla
  • Rozvod potrubí ve strojovně
  • Rozvod potrubí pro jednotky vzt
  • Rozvod potrubí
  • Topná plocha
  • Tepelná izolace a nátěry
 • D1. Provoz zařízení – MaR – 1. systém
  • Regulační okruhy:
  • Regulace sekundární topné vody pro ÚT a VZT:
  • Regulace teplé užitkové vody (TUV)
  • Ekvitermní regulace teploty topné vody jednotlivých větví
  • Ovládání doplňování upravené vody do topného systému
  • Poruchová signalizace
 • D2. Provoz záložního zařízení 2. systém – elektrické kotle, záloha vytápění
  • Regulační okruhy
  • Řízení chodu kotlů topný okruh VZT
  • Řízení chodu kotle topný okruh ÚT
  • Ekvitermní regulace teploty topné vody jednotlivých větví
  • Ovládání doplňování upravené vody do topného systému
  • Poruchová signalizace
 • E.1 Schéma zařízení výměníkové stanice
 • E.2 Schéma zařízení – 1. systém vytápění
 • E.3 Schéma zařízení – 2. systém vytápění

 

Chlazení, klimatizace, vzduchotechnika

Zařízení pro větrání a klimatizaci jsou jedním z nejsložitějších technických zařízení v budovách. Proto vyžadují obsluhu a údržbu kvalifikovanými a technicky znalými osobami.  Při provozu jednotlivých zařízení je důležité řídit se pokyny, které jsou zpravidla uvedené v provozním manuálu od výrobce.

Pro provozovatele je doporučeno vytvořit provozní předpis zařízení, kdy tento předpis je součásti provozní dokumentace objektu, která je předpokladem pro správný a hospodárný provoz budovy.

Vzor obsahu MPP pro technické zařízení chlazení

 • A. Provozní a organizační pokyny
  • Telefonní spojení při krizových situacích
 • B. Obsluha a údržba zařízení – doporučující předpisy pro provoz teplonosné kapaliny
  • Dispozice technologie
  • Doporučení
  • V letním období zajistěte
  • V zimním období zajistěte
 • C. Technologický postup částečné výměny kapaliny
 • D. Výňatek z popisu funkce MaR – BMS systému
  • Systém chlazení
 • E. Technologie chladícího soustrojí
  • Popis technologie
  • Výpis zařízení

 

Obecné zásady pro vypracování MPP

Je nutné si uvědomit, že základem je co nejlépe a správně vysvětlit pojmy a definice, které mají význam pro vykonávání činností. Při zpracování MPP postupujeme podle několika kroků:

 1. sjednat rozsah činnosti, které bude MMP řešit (obsluha, údržba, provoz zařízení…),
 2. zapracovat požadavky z dosavadní průvodní dokumentace od výrobce zařízení (např. návod k obsluze), technických norem a ostatních závazných předpisů (zákoník práce, zákon o státním odborném dozoru…),
 3. poslat návrh k připomínkování dotčených subjektů/orgánů,
 4. stanovit osoby odpovědné za provoz a údržbu zařízení,
 5. doložit oprávnění o způsobilosti pro subjekty vykonávající práci na zařízení,
 6. vypracovat finální podobu MPP, nechat podepsat všemi zástupci zúčastněných stran rozdělovníku a předat do provozu.

Tyto kroky lze doplnit o další, kdy záleží na specifikaci zařízení anebo místních provozních podmínek.

 

 

Související Články

 

Komentáře

Zatím nebyly přidány žádné komentáře. Buďte prvním, kdo napíše komentář
Host
čtvrtek 7. červenec 2022 3:43
Copyright © 2011-2020 RevizeKontroly.cz
Cron Job Starts