Na našich webových stránkách budeme postupně aktualizovat informace, které už jsou neplatné vzhledem k novému platnému zákonu č. 250/2021 Sb., Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, který nahrazuje zákon č. 174/1968 Sb. a navazující předpisy.
Omlouváme za neaktuálnost některých informací. Děkujeme za pochopení

Elektrická zařízení

Elektrická zařízení jsou technická zařízení, která ke své činnosti nebo působení využívají účinků elektrických nebo elektromagnetických jevů. Elektrická zařízení se používají pro výrobu, přeměnu, rozvod a odběr elektrické energie, dále pak k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny.

Podle nebezpečí dělíme elektrická zařízení na silnoproudá, v nichž při obvyklém užívání mohou nastat proudy nebezpečné osobám nebo věcem, nebo slaboproudá, v nichž takové proudy obvykle nastat nemohou.

Vyhrazená elektrická zařízení

Vyhrazená elektrická zařízení definuje vyhláška č. 73/2010 Sb., o vyhrazených elektrických zařízeních.

Mezi vyhrazená elektrická zařízení patří zařízení:

 • pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod a odběr elektrické energie a elektrické instalace,
 • určená k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny.

Zařazení zařízení do tříd a skupin

Zařízení třídy I. Skupina A Zařízení určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
  Skupina B Zařízení pracovišť z hlediska úrazu elektrickým proudem zvlášť nebezpečných působením vnějších vlivů; nebezpečí působení vnějších vlivů musí vyplývat z projektové dokumentace
  Skupina C Zařízení v prostorách pro léčebné účely a ve zdravotnických zařízeních
  Skupina D Zařízení ve stavbách určených pro shromažďování více než 200 osob
  Skupina E Zařízení určená na ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny, pokud jsou součástí zařízení uvedených ve skupinách A až D
Zařízení třídy II. Skupina A Zařízení užívaná k výrobě, přeměně, přenosu, rozvodu nebo užití elektrické třídy II. energie s napěťovými převody vysokého napětí (vn), velmi vysokého napětí (vvn) nebo zvláště vysokého napětí (zvn) se jmenovitým výkonem nad 5 MW
  Skupina B Zařízení o napětí nad 1000 V střídavých a 1500 V stejnosměrných nesloužící pro veřejný rozvod podle energetického zákona s přenášeným výkonem větším než 1 MW
  Skupina C Zařízení určená pro použití v prostředí s nebezpečím požáru
  Skupina D Zařízení neuvedená ve třídě I. s proudem a napětím převyšujícím bezpečné hodnoty podle příslušných technických norem
  Skupina E Zařízení silničních vozidel s vestavěným elektrickým vybavením a zařízení sloužící k připojení těchto vozidel na parkovištích a v kempech
  Skupina F Zařízení v objektech pro přechodné ubytování fyzických osob
  Skupina G Zařízení prozatímních stavenišť a zařízení ve stavbách, ve kterých jsou prováděny bourací práce
  Skupina H Zvláštní a prozatímní zařízení určená k používání na výstavištích, v lunaparcích, v prozatímních scénických zařízeních, při dočasných kulturních a zábavních akcích, prozatímní zařízení pro zvukové a obrazové přenosy
  Skupina I Zařízení v zemědělských stavbách
  Skupina J Zařízení určená na ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny neuvedená ve třídě I. skupině E

 

Mezi vyhrazená elektrická zařízení nepatří:

 • elektrická zařízení držené v ruce do napětí 400V střídavých nebo 440 V stejnosměrných, pokud toto není pevně připojené k elektrické síti,
 • elektrické zařízení přenosné do napětí 400V střídavých nebo 440V stejnosměrných, pokud toto není pevně připojené k elektrické síti,
 • elektrické zařízení nepřenosné nebo upevněné do napětí 400V střídavých nebo 440V stejnosměrných, pokud toto není pevně připojené k elektrické síti,
 • pohyblivé přívody a šňůrová vedení pro elektrická zařízení do napětí 400V střídavých nebo 440V stejnosměrných, která mají průřez fázového nebo krajního vodiče 6 mm² nebo menší, pokud nejsou pevně připojená k elektrické síti.

 

Normy a provoz elektrických zařízení

Ve smyslu revizí lze elektrická zařízení rozdělit na zařízení, které podléhaji normě ČSN 33 1500, ČSN EN 62305  a ČSN 33 1600 ed. 2.

Norma ČSN 33 1500 předepisuje provoz:

 • elektroinstalací, kde se podle prostředí určují lhůty jednotlivých revizí,
 • elektrických zařízení, která se nacházejí v určitém druhu prostoru se zvýšeným rizikem ohrožení osob,
 • zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny dle druhu objektu instalovaných do 1.2.2009.

Norma ČSN EN 62305 předepisuje kontroly a revize:

 • systémů ochrany před bleskem a přepětím (hromosovdy) podle hladiny ochrany (třídy LPS)

Norma ČSN 33 1600 ed.2 stanovuje provoz:

 • elektrických spotřebičů (ručních nářadí) držených v ruce nebo nepřipevněných,
 • prodlužovacích přívodů.

 

Vložit komentář

Poptávka služeb

Poptávate revizi, kontrolu, servis nebo jinou činnost?
Vytvořením poptávky zdarma, dáte vědět registrovaným technikům.Nová poptávka

Doporučení technici

registrace zdarma
 • Praha
 • Středočeský kraj
+420 775 707 205
 • Královéhradecký kraj
 • Pardubický kraj
 • Praha
 • Středočeský kraj
777138110
Zadejte číslo revizního technika nebo odborně způsobilé osoby a zjistěte jaké má oprávnění a kdy mu vyprší platnost.Evidenční číslo

Jsme součásti portfolia urbido