Elektrická zařízení

vyhrazena_elektricka_zarizeni

Elektrická zařízení jsou technická zařízení, která ke své činnosti nebo působení využívají účinků elektrických nebo elektromagnetických jevů. Elektrická zařízení se používají pro výrobu, přeměnu, rozvod a odběr elektrické energie, dále pak k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny.

Podle nebezpečí dělíme elektrická zařízení na silnoproudá, v nichž při obvyklém užívání mohou nastat proudy nebezpečné osobám nebo věcem, nebo slaboproudá, v nichž takové proudy obvykle nastat nemohou.

Vyhrazená elektrická zařízení

Vyhrazená elektrická zařízení definuje vyhláška č. 73/2010 Sb., o vyhrazených elektrických zařízeních.

Mezi vyhrazená elektrická zařízení patří zařízení:

 • pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod a odběr elektrické energie a elektrické instalace,
 • určená k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny.

Zařazení zařízení do tříd a skupin

Zařízení třídy I. Skupina A Zařízení určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
  Skupina B Zařízení pracovišť z hlediska úrazu elektrickým proudem zvlášť nebezpečných působením vnějších vlivů; nebezpečí působení vnějších vlivů musí vyplývat z projektové dokumentace
  Skupina C Zařízení v prostorách pro léčebné účely a ve zdravotnických zařízeních
  Skupina D Zařízení ve stavbách určených pro shromažďování více než 200 osob
  Skupina E Zařízení určená na ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny, pokud jsou součástí zařízení uvedených ve skupinách A až D
Zařízení třídy II. Skupina A Zařízení užívaná k výrobě, přeměně, přenosu, rozvodu nebo užití elektrické třídy II. energie s napěťovými převody vysokého napětí (vn), velmi vysokého napětí (vvn) nebo zvláště vysokého napětí (zvn) se jmenovitým výkonem nad 5 MW
  Skupina B Zařízení o napětí nad 1000 V střídavých a 1500 V stejnosměrných nesloužící pro veřejný rozvod podle energetického zákona s přenášeným výkonem větším než 1 MW
  Skupina C Zařízení určená pro použití v prostředí s nebezpečím požáru
  Skupina D Zařízení neuvedená ve třídě I. s proudem a napětím převyšujícím bezpečné hodnoty podle příslušných technických norem
  Skupina E Zařízení silničních vozidel s vestavěným elektrickým vybavením a zařízení sloužící k připojení těchto vozidel na parkovištích a v kempech
  Skupina F Zařízení v objektech pro přechodné ubytování fyzických osob
  Skupina G Zařízení prozatímních stavenišť a zařízení ve stavbách, ve kterých jsou prováděny bourací práce
  Skupina H Zvláštní a prozatímní zařízení určená k používání na výstavištích, v lunaparcích, v prozatímních scénických zařízeních, při dočasných kulturních a zábavních akcích, prozatímní zařízení pro zvukové a obrazové přenosy
  Skupina I Zařízení v zemědělských stavbách
  Skupina J Zařízení určená na ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny neuvedená ve třídě I. skupině E

 

Mezi vyhrazená elektrická zařízení nepatří:

 • elektrická zařízení držené v ruce do napětí 400V střídavých nebo 440 V stejnosměrných, pokud toto není pevně připojené k elektrické síti,
 • elektrické zařízení přenosné do napětí 400V střídavých nebo 440V stejnosměrných, pokud toto není pevně připojené k elektrické síti,
 • elektrické zařízení nepřenosné nebo upevněné do napětí 400V střídavých nebo 440V stejnosměrných, pokud toto není pevně připojené k elektrické síti,
 • pohyblivé přívody a šňůrová vedení pro elektrická zařízení do napětí 400V střídavých nebo 440V stejnosměrných, která mají průřez fázového nebo krajního vodiče 6 mm² nebo menší, pokud nejsou pevně připojená k elektrické síti.

 

Normy a provoz elektrických zařízení

Ve smyslu revizí lze elektrická zařízení rozdělit na zařízení, které podléhaji normě ČSN 33 1500, ČSN EN 62305  a ČSN 33 1600 ed. 2.

Norma ČSN 33 1500 předepisuje provoz:

 • elektroinstalací, kde se podle prostředí určují lhůty jednotlivých revizí,
 • elektrických zařízení, která se nacházejí v určitém druhu prostoru se zvýšeným rizikem ohrožení osob,
 • zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny dle druhu objektu instalovaných do 1.2.2009.

Norma ČSN EN 62305 předepisuje kontroly a revize:

 • systémů ochrany před bleskem a přepětím (hromosovdy) podle hladiny ochrany (třídy LPS)

Norma ČSN 33 1600 ed.2 stanovuje provoz:

 • elektrických spotřebičů (ručních nářadí) držených v ruce nebo nepřipevněných,
 • prodlužovacích přívodů.

 

Související Články

 

Komentáře

Zatím nebyly přidány žádné komentáře. Buďte prvním, kdo napíše komentář
Host
pátek 12. srpen 2022 22:01
Copyright © 2011-2020 RevizeKontroly.cz
Cron Job Starts