ČSN ISO 9927-1 - Jeřáby - Inspekce - Část 1: Obecně

  • druh: norma
  • číslo předpisu: ČSN ISO 9927-1
  • účinnost: 01 říjen 2014

...

OBSAH

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Obecně 7

4.1 Obecně 7

4.2 Návody 7

5 Inspekce 7

5.1 Obecně 7

5.2 Denní inspekce 7

5.3 Běžná inspekce 8

5.4 Periodická inspekce 8

5.5 Mimořádná inspekce 8

5.6 Velká inspekce 9

5.7 Důkladná periodická inspekce 9

6 Metody inspekce 10

6.1 Vizuální kontrola 10

6.2 Nedestruktivní zkoušení 10

6.3 Funkční zkouška 10

6.4 Zkoušky bez zatížení 10

6.5 Zkoušky se zatížením 10

6.6 Zkoušky statické, dynamické a zkoušky stability 10

7 Osoby provádějící inspekce 11

8 Bezpečnostní opatření pro provádění inspekcí 11

9 Opravy 11

10 Záznamy 11

10.1 Obecně 11

10.2 Deník jeřábu 11

10.3 Inspekční zprávy 11

11 Změna nosnosti 11

12 Omezující a indikující zařízení 12

Příloha A (informativní) Kontrolní seznam pro posuzování návodů provozovatele jeřábu 13

Příloha B (informativní) Postupové diagramy pro provádění inspekcí 15

Příloha C (informativní) Bezpečnostní opatření pro provádění inspekcí 19

Příloha D (normativní) Kompetentní osoby provádějící inspekce 20

 

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy, které se používají pro vypracování tohoto dokumentu a které jsou zamýšleny pro jeho další uchování stavu jsou popsány v Směrnicích ISO/IEC, Část 1. Zvlášť je nutno se zmínit o různých typech ISO dokumentů, pro které jsou nutná různá schvalovací kritéria. Tento dokument byl navržen v souladu s pravidly pro vydávání směrnic ISO/IEC, Část 2. www.iso.org/directives.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech, které byly uplatněny v průběhu zpracování dokumentu budou uvedeny v Úvodu a/nebo v soupisu přijatých patentových prohlášení v www.iso.org/patents.

Jakýkoliv obchodní název, který se používá v tomto dokumentu, slouží jako informace pro uživatele a nevyžaduje jakékoliv schválení.

ISO 9927-1 vypracovala technická komise ISO/TC 96 Jeřáby, subkomise SC 9, Mostové a portálové jeřáby.

Toto třetí vydání ruší a nahrazuje druhé vydání (ISO 9927-1:2009), které bylo po technické stránce revidováno.

ISO 9927 se skládá z následujících částí pod společným názvem Jeřáby – Inspekce:

Část 1: Obecně

Část 3: Věžové jeřáby

Mostové a portálové jeřáby budou předmětem části 5. Další části jsou plánovány.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma stanovuje obecné požadavky na provádění inspekcí jeřábů podle ISO 4306-1. Dodatečné požadavky pro jednotlivé druhy jeřábů budou uvedeny v dalších příslušných částech ISO 9927 pro tyto druhy jeřábů.

...

Copyright © 2011-2020 RevizeKontroly.cz