ČSN 69 0012 - Tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky

  • druh: norma
  • číslo předpisu: ČSN 69 0012
  • účinnost: 01 leden 1986

Změny:

označení a 2 3 Z4
účinnost 1.11.1989 1.08.1992 1.10.1999 1.03.2009

Tato norma platí pro provoz, obsluhu, údržbu a provádění revizí a zkoušek tlakových nádob stabilních (dále jen nádob) a jejich výstroje, pro které platí ČSN 69 0010, ČSN 69 0711 a ČSN 69 0712.

Dále platí pro nádoby, pro něž je výrobce povinen vypracovat směrnice ve smyslu ČSN 69 0010 a pro nádoby dovezené ze zahraničí.

Tato norma určuje podmínky, za kterých mohou být provozovány nádoby z hlediska bezpečného provozu, obsluhy, údržby, způsoby revizí, kontroly a zkoušek nádob.

Výjimky z této normy povolují v rozsahu své působnosti orgány státního odborného dozoru nad bezpečností práce (dále jen orgány dozoru).

 

I. NÁZVOSLOVÍ

1. Tlaková nádoba stabilní - viz ČSN 69 0010

2. Provozovatel nádoby - organizace, která nádoby používá a odpovídá za jejich stav a provoz, a to i tehdy, člení-li se na samostatné organizační jednotky z hlediska provozu nádob.

3. Revizní technik - odborný pracovník pověřený organizací prováděním revizí a zkoušek nádob na základě osvědčení vydaného orgánem dozoru.

4. Revizní záznamy - záznamy (deník, karta, zpráva) sloužící k zaznamenávání provedených revizí, zkoušek a následných opatření k zajištění bezpečného a hospodárného provozu.

5. Revize nádoby - činnost a úkony, kterými se provozovatel v rámci plánovité údržby přesvědčuje o stavu nádoby.

...

Copyright © 2011-2020 RevizeKontroly.cz