73/2012 Sb. - zákon o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných plynech

  • druh: zákon
  • číslo předpisu: 73/2012 Sb.

§ 1
Předmět úpravy

(1) Tento zákon navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie1), 2) a upravuje práva a povinnosti osob a působnost správních úřadů při ochraně ozonové vrstvy Země a klimatického systému Země před nepříznivými účinky regulovaných látek podle článku 3 odst. 4 nařízení č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, v platném znění (dále jen „regulovaná látka“), a fluorovaných skleníkových plynů.
(2) Tento zákon byl oznámen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.

§ 2
Základní pojmy

Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) provozovatelem osoba skutečně zajišťující technický provoz zařízení, které obsahuje fluorované skleníkové plyny; není-li známa nebo neexistuje, považuje se za provozovatele vlastník takového zařízení,
b) recyklací výrobků zpracování vyřazených výrobků za účelem znovuzískání regulovaných látek nebo fluorovaných skleníkových plynů a materiálového využití.

...

§ 4
Podmínky provozu zařízení obsahujícího regulované látky

(1) Zařízení obsahující nejméně 300 kg regulovaných látek je možné provozovat pouze, pokud je v něm instalován systém detekce úniků. Osoba provozující toto zařízení kontroluje systém detekce úniků alespoň jednou za 12 měsíců.
(2) Osoba provozující zařízení s obsahem nejméně 3 kg regulovaných látek je povinna vést evidenční knihu zařízení, uchovat ji pro účely kontroly v místě provozu zařízení po dobu 5 let a předložit ji ke kontrole na výzvu kontrolního orgánu. Do evidenční knihy zařízení se zaznamenají
a) údaje podle článku 23 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009,
b) množství náplně a druh regulované látky,
c) datum servisních činností,
d) úkony údržby a revize spojené se zařízením, včetně kontroly úniku regulované látky,
e) číslo certifikátu osoby provádějící servisní činnost, její jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa,
f) stručný popis provedené činnosti, včetně stručného popisu závady,
g) výsledek provedené revize,
h) množství uniklé regulované látky zjištěné výpočtem,
i) množství a druh doplněného oleje,
j) množství znovuzískané regulované látky nebo oleje a jejich další použití; při jejím předání certifikované osobě číslo jejího certifikátu, její jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa,
k) při přechodu zařízení na jinou regulovanou látku nebo fluorovaný skleníkový plyn označení této nové regulované látky nebo fluorovaného skleníkového plynu a jejich množství.
(3) Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) stanoví vyhláškou vzor evidenční knihy zařízení.

§ 5
Označování výrobků nebo zařízení, které obsahují regulované látky

(1) Dovozce a vývozce výrobků nebo zařízení, které obsahují regulované látky, jsou povinni uvádět v kolonce 31 celní deklarace název a označení regulované látky a kód kombinované nomenklatury.
(2) Výrobce, dovozce, vývozce, prodejce a přepravce výrobků nebo zařízení, které obsahují regulované látky, jsou povinni na vyžádání ministerstva, České inspekce životního prostředí, České obchodní inspekce nebo příslušného celního úřadu předložit dodací list a celní doklady k jejich kontrole.
(3) Výrobky a zařízení obsahující regulované Strana 854 Sbírka zákonů č. 73 / 2012 Částka 28 látky, u kterých přímo použitelný předpis Evropské unie3) vyžaduje jejich označení, lze na území České republiky uvést na trh jen, pokud je jejich označení uvedeno v českém jazyce nebo slovenském jazyce.

...

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
§ 16

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která drží regulované látky, jejichž použití je v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 3
odst. 1
a) nezneškodní nebo nezajistí předání certifikované osobě ke zneškodnění regulovanou látku, nebo
b) neprovede zápis o předání regulovaných látek nebo takový zápis po stanovenou dobu neuchová.
(2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 4 odst. 1 nemá instalován systém detekce úniků u zařízení obsahujícího nejméně 300 kg regulovaných látek,
b) v rozporu s § 4 odst. 1 neprovede kontrolu systému detekce úniků alespoň jednou za 12 měsíců, nebo
c) v rozporu s § 4 odst. 2 nevede, neuchová nebo ke kontrole nepředloží evidenční knihu zařízení.
(3) Dovozce nebo vývozce výrobků nebo zařízení, které obsahují regulované látky, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 5 odst. 1 neuvede v kolonce 31 celní deklarace název nebo označení regulované látky nebo kód kombinované nomenklatury.
(4) Výrobce, dovozce, vývozce, prodejce nebo přepravce výrobků nebo zařízení, které obsahují regulované látky, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 5 odst. 2 na vyžádání nepředloží dodací list nebo celní doklady k jejich kontrole.
(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která uvádí na území České republiky na trh výrobky nebo zařízení, které obsahují regulované látky, u kterých přímo použitelný předpis Evropské unie3) vyžaduje jejich označení, se dopustí správního deliktu tím,
že v rozporu s § 5 odst. 3 nezajistí označení těchto výrobků nebo zařízení v českém jazyce nebo slovenském jazyce.
(6) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 2 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavců 3 až 5,
b) 1 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 nebo 2.

...

§ 23
Česká inspekce životního prostředí

a) dozírá na dodržování povinností uvedených v tomto zákoně, v přímo použitelných předpisech Evropské unie, nebo rozhodnutích týkajícíchse ochrany ozonové vrstvy a klimatického systému Země,
b) ukládá opatření k nápravě podle § 14,
c) projednává přestupky podle § 15 a správní delikty podle § 16 až 19.

...

Copyright © 2011-2020 RevizeKontroly.cz