279/2009 Sb. - vyhláška o předcházení emisím regul. látek a fluorovaných skleníkových plynů

  • druh: vyhláška
  • číslo předpisu: 279/2009 Sb.
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství upravuje a stanoví vzor žádosti o povolení k použití hydrochlorfluoruhlovodíkůjako náhrady za halony, vzor evidenční knihy zařízení, způsob označení regulované látky a výrobku, který ji obsahuje, vzor oznámení a podávání zpráv, závazné postupy pro nakládání s regulovanými látkami, fluorovanými skleníkovými plyny nebo zařízeními obsahujícími tyto látky a rozsah požadovaných znalostí k znovuzískávání nebo zneškodňování regulovaných látek.
 
...
 
§ 7
Závazné postupy pro kontrolu těsnosti chladicích a klimatizačních zařízení obsahujících regulované látky
(1) Před kontrolou těsnosti chladicích a klimatizačních zařízení s obsahem regulovaných látek certifikované osoby zkontrolují záznamy o zařízení, přičemžzvláštní pozornost věnují informacím o opakujících se problémech a problémových oblastech.
(2) Certifikované osoby provádí kontroly následujícíchčástí chladicích a klimatizačních zařízení nebo tepelných čerpadel:
a) spoje,
b) ventily včetně vřeten,
c) těsnění včetně těsnění na vyměnitelných dehydrátorech a filtrech,
d) části systému vystavených vibraci,
e) napojení na bezpečnostní a provozní zařízení.
(3) Při provádění kontroly těsnosti chladicího a klimatizačního zařízení nebo tepelného čerpadla s obsahem regulované látky použijí certifikované osoby metodu přímého měření uvedenou v odstavci 4 nebo metodu nepřímého měření uvedenou v odstavci 7. Metody nepřímého měření lze použít, pouze pokud z parametrůzařízení uvedených v odstavci 7, které mají být analyzovány, vyplývá, jaká je náplň regulovaných látek uvedená v záznamech o zařízení a pravděpodobnost jejich úniku.
(4) Ke zjištění úniku lze použít jednu nebo více následujících metod přímého měření:
a) kontrola chladicích okruhů a jejich součástí, u nichž existuje riziko netěsnosti, pomocí zařízení pro detekci plynu upravených pro chladivo použité v systému,
b) zavedení kapaliny pro UV detekci nebo vhodného barviva do okruhu,
c) použití speciálního bublinového nebo mýdlového roztoku.
(5) Při aplikaci přímých metod lze uplatnit následující závazné postupy:
a) zařízení pro detekci plynu uvedená v odstavci 4 písm. a) jsou kontrolována jedenkrát za 12 měsíců,aby bylo zajištěno jejich řádné fungování; citlivost přenosných zařízení pro detekci plynů musí být alespoň 5 g/rok,
b) zavedení kapaliny pro UV detekci nebo vhodného barviva do chladicího okruhu se provádí, pouze pokud výrobce zařízení schválil takové detekční metody jako technicky možné; tuto metodu mohou použít pouze pracovníci certifikovaní k prováděníčinností, které představují zásah do chladicího okruhu obsahujícího regulovanou látku,
c) jestliže se pomocí metod uvedených v odstavci 4 nezjistí únik a části uvedené v odstavci 2 nevykazují známky úniku, avšak certifikovaní pracovníci se domnívají, že k úniku dochází, musí zkontrolovat ostatní části zařízení.
(6) Před přímým měřením tlakovou zkouškou pomocí dusíku bez obsahu kyslíku nebo pomocí jiného plynu vhodného pro tlakovou zkoušku těsnosti je třeba, aby pracovníci certifikovaní ke znovuzískávání regulované látky z daného typu zařízení provedli znovuzískání regulované látky z celého systému.
(7) Ke zjištění úniku nepřímou metodou použijí certifikovaní pracovníci vizuální a manuální kontrolu zařízení a analýzu jednoho nebo více následujících parametrů:
a) tlak,
b) teplota,
c) proud kompresoru,
d) hladina kapalin,
e) množství doplněného chladiva.
(8) Každé podezření na únik regulované látky musí být ověřeno zkouškou těsnosti pomocí metody přímého měření podle odstavce 4.
(9) Použitá metoda kontroly těsnosti se zaznamená do evidenční knihy zařízení.
 
§ 8
Závazné postupy pro kontrolu těsnosti systémůpožární ochrany obsahující regulované látky
(1) Před kontrolou těsnosti systémů požární ochrany certifikované osoby zkontrolují záznamy o zařízení.
(2) Zvláštní pozornost je třeba věnovat informacím o opakujících se problémech a problémových oblastech.
(3) Při zjišťování poškození a známek úniku provádějí certifikované osoby vizuální kontrolu ovládacích prvků, zásobníků, spojů, které jsou vystaveny tlaku, a dalších součástí.
(4) Podezření na únik zakládají zejména tyto situace:
a) pevně instalovaný systém detekce úniků hlásí únik,
b) zásobník vykazuje snížení tlaku o více než 10 % po odečtení vlivu teploty,
c) zásobník vykazuje úbytek množství hasicí látky o více než 5 %.
(5) Měřiče tlaku a zařízení na sledování hmotnosti kontroluje certifikovaná osoba jednou za 12 měsíců,aby bylo zajištěno jejich řádné fungování.
(6) Použitá metoda kontroly těsnosti se zaznamená do evidenční knihy zařízení.
 
...
 
 
Copyright © 2011-2020 RevizeKontroly.cz