193/2013 Sb - vyhláška o kontrole klimatizačních systémů

  • druh: vyhláška
  • číslo předpisu: 193/2013 Sb
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a stanoví rozsah, četnost a způsob provádění kontroly klimatizačních systémů a vzor a obsah zprávy o těchto kontrolách.
 
§ 2
Rozsah kontroly klimatizačních systémů
(1) Kontrola klimatizačního systému se vztahuje na klimatizační systém, který upravuje vnitřní prostředí pro užívání osob.
(2) Každý klimatizační systém se posuzuje samostatně bez ohledu na počet ostatních klimatizačních systémů, které jsou součástí budovy.
 
§ 3
Způsob provádění kontroly klimatizačního systému
Kontrola klimatizačního systému zahrnuje
a) hodnocení dokumentace a dokladů klimatizačního systému,
b) vizuální prohlídku a kontrolu provozuschopnosti přístupných zařízení klimatizačního systému,
c) hodnocení údržby klimatizačního systému,
d) hodnocení dimenzování klimatizačního systému v porovnání s požadavky na chlazení budovy,
e) hodnocení účinnosti klimatizačního systému a
f) doporučení k ekonomicky proveditelnému zlepšení stávajícího stavu klimatizačního systému.
 
§ 4
Zpráva o kontrole klimatizačního systému
(1) Zpráva o kontrole klimatizačního systému obsahuje
a) identifikační údaje budovy a klimatizačního systému,
b) podrobný popis budovy a klimatizačního systému,
c) hodnocení klimatizačního systému podle § 3,
d) údaje o energetickém specialistovi,
e) datum provedení kontroly a
f) ostatní údaje, kterými jsou schéma klimatizačního systému, fotodokumentace provedená při kontrole a kopie oprávnění energetického specialisty.
(2) Vzor zprávy o kontrole klimatizačního systému je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(3) V případě, že se nejedná o první kontrolu provedenou podle této vyhlášky nebo první kontrolu po uvedení klimatizačního systému do provozu, může v částech zprávy o kontrole klimatizačního systému uvedených v odstavci 1 písm. a), b) nebo f), pokud v nich nedošlo od předchozí kontroly ke změně, být uveden křížek. U hodnocení dimenzování klimatizačního systému v porovnání s požadavky na chlazení budovy, které je součástí hodnocení klimatizačního systému podle odstavce 1 písm. c), není nutné hodnocení opakovat, pokud od předchozí kontroly nedošlo vlivem provedených opatření ke změně spotřeby chladu dotčené budovy. Součástí takové zprávy je předchozí zpráva o kontrole klimatizačního systému, která obsahuje vyplněné všechny části zprávy uvedené v odstavci 1.
 
§ 5
Četnost kontrol klimatizačního systému
Četnost provádění kontrol včetně termínu, do kterého je potřeba provést první kontrolu klimatizačního systému po jeho uvedení do provozu, je uvedena v příloze č. 2 k této vyhlášce.
 
§ 6
Přechodné ustanovení
Kontroly klimatizačních systémů provedené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se považují za kontroly klimatizačních systémů podle této vyhlášky.
Copyright © 2011-2020 RevizeKontroly.cz