91/1993 Sb. - vyhláška k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách

  • druh: vyhláška
  • číslo předpisu: 91/1993 Sb.
§ 1
Rozsah platnosti
Vyhláška se vztahuje na organizace a fyzické osoby provozující podnikatelskou činnost a na jejich pracovníky při projektování, zřizování, umístění a provozu nízkotlakých kotelen (dále jen "kotelny"), se jmenovitým tepelným výkonem alespoňjednoho kotle 50 kW a větším a kotelen se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW.
 
§ 2
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) kotelnou objekt nebo část objektu, ve kterém je umístěn alespoň jeden kotel
1. parní s konstrukčním přetlakem do 0,05 MPa,
2. kapalinový s nejvyšší pracovní teplotou kapaliny, nepřevyšující bod varu při přetlaku 0,05 MPa,
popřípadě další zařízení provozně související, přičemž nerozhoduje, zda v jedné kotelně jsou kotle stejného typu;
b) kotelnou I. kategorie kotelna se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů nad 3,5 MW;
c) kotelnou II. kategorie kotelna se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů nad 0,5 MW do 3,5 MW;
d) kotelnou III. kategorie kotelna se jmenovitým tepelným výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a vyšší do součtu jmenovitých tepelných výkonů kotlů 0,5 MW a kotelna se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW do součtu jmenovitých tepelných výkonů kotlů 0,5 MW;
e) samostatným objektem prostorově ucelená stavba, která plní vymezenou účelovou funkci
f) parním kotlem zařízení, v němž se vyrábí pára o jmenovitém přetlaku nejvýše 0,05 MPa spalováním pevných, kapalných nebo plynných paliv, případně využitím elektrické energie;
g) kapalinovým kotlem zařízení, v němž se pracovní kapalina ohřívá nejvýše na teplotu bodu varu při přetlaku 0,05 MPa spalováním pevných, kapalných nebo plynných paliv, případně využitím elektrické energie;
h) teplovodním kotlem kapalinový kotel, v němž je pracovní kapalinou voda;
i) kotelním zařízením technické zařízení k výrobě páry nebo teplé vody, sestávající z kotle nebo několika kotlů a zařízení potřebných pro provoz kotle nebo s provozem souvisejících;
j) výhřevnou (teplosměrnou) plochou plocha stěn částí kotle, kterými se předává teplo pracovní látce;
k) jmenovitým tepelným výkonem kotle množství tepla za jednotku času, které musí kotel trvale předávat teplonosné látce při předepsaných podmínkách v ustáleném stavu, při použití paliva předepsaného výrobcem;
l) tahem kotle rozdíl mezi statickým tlakem v místě vstupu spalovacího vzduchu do kotle a statickým tlakem v místě odvodu spalin z kotle;
m) konstrukčním přetlakem kotle nejvyšší přípustná hodnota přetlaku v kotli, která je základem pro pevnostní výpočet kotle;
n) rekonstrukcí kotle zásah do celku vyrobeného kotle, při kterém se mění parametry kotle proti původnímu stavu;
o) občasnou obsluhou kotle pravidelná kontrola kotle topičem ve lhůtách stanovených v provozním řádu kotelny;
p) trvalou obsluhou kotle obsluha, při které se může topič jen krátkodobě vzdálit od kotle na dobu a za podmínek stanovených v provozním řádu kotelny.
 
§ 3
Projektová dokumentace kotelny
(1) Projektová dokumentace kotelny musí obsahovat
a) výpočet potřebného množství vzduchu pro spalování a potřebného tahu kotlů,
b) návrh technického řešení a výpočet účinného větrání kotelny a prostorů souvisejících s provozem kotelny,
c) návrh technického řešení a výpočet zabezpečovacího zařízení kotlů,
d) stanovení způsobu obsluhy.
(2) Projektovou dokumentaci kotelny I.a II. kategorie je zpracovatel v rámci stavebního řízení povinen předložit i příslušnému orgánu státního odborného dozoru k posouzení.
 
§ 4
Dokumentace kotle
(1) Dodavatel je povinen ke každému kotli dodat
a) návod k jeho montáži, obsluze, provozu a údržbě,
b) osvědčení o jakosti a kompletnosti.
(2) Dokumentace kotle s jmenovitým tepelným výkonem 50 kW a vyšším musí dále obsahovat
a) výkresy sestavy kotle, jeho příslušenství a připojení ke komínu,
b) základové plány kotle,
c) schéma potrubí a armatur s udáním jmenovitých světlostí a jmenovitých tlaků,
d) schéma měřicích míst s udáním veličin pro měření provozních látek, schéma dálkového ovládání a regulace, popřípadě oběhu vody,
e) schéma mazání,
f) jakostní ukazatele napájecí a kotelní vody,
g) seznam dokladů tvořících dokumentaci.
(3) Ke kotli na plynná paliva s jmenovitým tepelným výkonem 50 kW a vyšším musí dodavatel plynového zařízení pro otop kotle dodat také revizní knihu plynového spotřebiče a dokumentaci k přívodu plynu.
(4) Ke kotli na kapalná paliva s jmenovitým tepelným výkonem 50 kW a vyšším musí dodavatel olejového zařízení kotle dodat také dokumentaci a předpisy pro zařízení na spalování kapalného paliva (hořák, předehřívač, olejové hospodářství apod.).

...

§ 10
Provozní řád
(1) Organizace a fyzické osoby provozující podnikatelskoučinnost, které provozují kotle (dále jen "provozovatel"), jsou povinny vydat provozní řád kotelny (dále jen "provozní řád"); pro kotelnu s kotli na plynná paliva musí mít provozní řád náležitosti podle zvláštního předpisu.
(2) Součástí provozního řádu jsou návody k obsluze kotelního zařízení. Nelze-li u některých kotlů zajistit návod dodavatele, zapracuje požadavky na zatápění, provoz a odstavení kotlůprovozovatel do provozního řádu.
(3) Provozní řád stanoví zejména
a) počet kotlů, které může obsluhovat jeden topič,
b) způsob obsluhy,
c) povinnosti pracovníků při provozu kotelny,
d) lhůty a způsob kontrol zabezpečovacího zařízení,
e) lhůty a způsob zjišťování přítomnosti oxidu uhelnatého v prostorách kotelny a v prostorách souvisejících s jejich provozem,
f) způsob, postup, rozsah a termíny čištění kotlů,
g) osoby oprávněné ke vstupu do kotelny,
h) rozsah a lhůty zápisů údajů do provozního deníku.
(4) Provozní řád musí být v kotelně trvale k dispozici.
 
§ 11
Odstavení kotlů z provozu
Kotle musí být ihned odstaveny z provozu
a) při ztrátě vody ve vodoznacích parního kotle,
b) při vzniku trhlin a větších netěsností, a to
1. u parních kotlů, jestliže ani při zvýšeném napájení není možno udržet nejnižší přípustný stav vody v kotlích,
2. u kapalinových kotlů při náhlém poklesu tlaku kapaliny,
3. jestliže by byla ohrožena bezpečnost osob nebo zařízení,
4. selže-li zabezpečovací zařízení,2)
c) při deformacích výhřevných ploch kotlů, které by mohly způsobit roztržení kotlů a tím ohrozit bezpečnost osob,
d) při výbuchu v topeništi a v kouřových tazích, který způsobil poškození vyzdívky, oplechování nebo vlastního tlakového celku,
e) v případech, kdy nelze zajistit jejich spolehlivou obsluhu (např. špatná viditelnost, požár).
 
§ 12
Povinnosti provozovatele
Provozovatel je povinen
a) zajistit provoz kotelního zařízení v souladu s provozním řádem,
b) provádět preventivní a provozní údržbu kotelen a kontroly činnosti topičů,
c) zajistit, aby únikové cesty byly trvale volné a použitelné,
d) dozírat, aby se v kotelnách nekonaly práce, které nesouvisejí s jejich provozem a údržbou, a aby se v nich nezdržovaly nepovolané osoby,
e) zajistit obsluhu kotlů odborně způsobilými pracovníky (dále jen "topiči"),
f) zajistit praktický zácvik, zkoušky a ověření znalostí topičů,
g) zajistit osobní ochranné pracovní prostředky, zajistit jejich řádnou údržbu a výměnu ve stanovených lhůtách, seznámit topiče s používáním těchto prostředků a jejich používání vyžadovat a soustavně kontrolovat,
h) zajistit stanovené lékařské prohlídky topičů,
i) označit dveře do kotelen bezpečnostní tabulkou s nápisem "KOTELNA - NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN", popřípadě dalšími bezpečnostními nápisy,
j) odstraňovat závady a nedostatky zjištěné při odborných prohlídkách kotelen a při revizích,
k) zjišťovat přítomnost oxidu uhelnatého ve lhůtách a způsobem stanoveným provozním řádem,
l) uschovat provozní deník a zápisy o odborných prohlídkách kotelny po dobu nejméně tří let.
 
§ 13
Provozní deník
(1) V každé kotelně musí být veden provozní deník.
(2) Do provozního deníku se zapisují údaje v rozsahu a lhůtách stanovených provozním řádem.
 
§ 14
Zkoušky topičů
(1) Ke zkoušce topičů mohou být připuštěni uchazeči
a) starší 18 let,
b) tělesně a duševně způsobilí vykonávat práci topiče,
c) kteří absolvovali alespoň týdenní praktický zácvik.
(2) Zkoušku skládá uchazeč před zkušební komisí. Zkušební komise se skládá z předsedy a z nejméně dvou členů, z nichž jeden musí být revizní technik kotlů.
(3) Pokud uchazeč skládá zároveň zkoušku k obsluze plynového zařízení k otopu kotle, musí být členem zkušební komise téžrevizní technik plynových zařízení pro spotřebu plynu spalováním se jmenovitým tepelným výkonem alespoň 50 kW.
(4) O zkoušce musí být sepsán zápis. V případě kladného výsledku zkoušky je uchazeči vydáno osvědčení o způsobilosti, jehož vzor je uveden v příloze, která je součástí této vyhlášky.
(5) Platnost osvědčení o způsobilosti topiče je pět let ode dne jeho vydání.
(6) K obsluze kotlů se jmenovitým tepelným výkonem nižším než50 kW není třeba osvědčení o způsobilosti topiče. Topiči těchto kotlů musí být starší 18 let, tělesně a duševně způsobilí vykonávat práci topiče, poučeni a zacvičeni v jejich obsluze.
 
§ 15
Povinnosti topičů
Topiči jsou povinni
a) udržovat obsluhované kotelní zařízení v bezpečném stavu,
b) dodržovat provozní řád a návody k obsluze kotelních zařízení,
c) neprodleně ohlásit provozovateli každou poruchu, závadu nebo neobvyklý jev při provozu kotlů a při nebezpečí z prodlení ihned odstavit kotel z provozu,
d) trvale udržovat pořádek a čistotu v kotelnách a dbát, aby se v nich nezdržovaly nepovolané osoby,
e) při vícesměnném provozu po ukončení směny předat kotelní zařízení svému nástupci,
f) neprodleně hlásit provozovateli okolnosti, které jim podstatně ztěžují obsluhu kotlů (např. náhlou nevolnost),
g) podrobit se lékařským prohlídkám stanoveným zvláštními předpisy,8)
h) zapisovat do provozního deníku údaje uvedené v § 13 odst. 2.
 
§ 16
Odborné prohlídky kotelen
(1) Provozovatel musí zajistit odborné prohlídky kotelen (dále jen "prohlídky")
a) před uvedením kotelen do provozu,
b) po každé generální opravě a rekonstrukci kotlů,
c) při změně druhu paliva,
d) vždy po jednom roce provozu kotelen,
e) u sezónního provozu před zahájením každé sezóny.
(2) Prohlídky může provádět pouze osoba, která ovládá předpisy pro provoz, obsluhu a údržbu kotelního zařízení a kotelny a předpisy související, například tepelný technik, revizní technik kotlů, energetik. O výsledku prohlídek vyhotoví zápis.
(3) Při prohlídkách se zjišťuje zejména stav kotelny, vnější a vnitřní stav kotlů, stav zabezpečovacího zařízení, hořáků,čerpadel, nádrží, zařízení na úpravu vod, zauhlovacího a odpopílkovacího zařízení, kouřových kanálů a komínů.
 

...

Copyright © 2011-2020 RevizeKontroly.cz