(ES) č. 1005/2009 - nařízení o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu

  • druh: nařízení vlády
  • číslo předpisu: (ES) č. 1005/2009

...

Článek 23
Úniky a emise regulovaných látek

1.
Podniky přijmou veškerá proveditelná preventivní opatřenís cílem předejít jakýmkoli únikům a emisím regulovaných látek a minimalizovat je.

2.
Podniky provozující chladicí nebo klimatizační zařízení, tepelná čerpadla nebo systémy požární ochrany, včetně jejich okruhů, které obsahují regulované látky, zajistí, aby stacionárnízařízení nebo systémy

a)
s náplní kapaliny obsahující regulované látky o hmotnosti3 kg nebo vyšší byly kontrolovány na úniky pravidelně nejméně jednou za dvanáct měsíců; to se nevztahuje na zařízeníobsahující hermeticky uzavřené systémy, které jsou jako takové označené a obsahují méně než 6 kg regulovaných látek;

b)
s náplní kapaliny obsahující regulované látky o hmotnosti30 kg nebo vyšší byly kontrolovány na úniky pravidelně nejméně jednou za šest měsíců;

c)
s náplní kapaliny obsahující regulované látky o hmotnosti300 kg nebo vyšší byly kontrolovány na úniky pravidelněnejméně jednou za tři měsíce,

a že jakákoli zjištěná netěsnost je co nejdříve, v každém případědo čtrnácti dnů, opravena.

Do jednoho měsíce po opravě úniku se zařízení nebo systémzkontroluje, aby se ověřilo, že oprava byla účinná a k úniku jižnedochází.

3.
Podniky uvedené v odstavci 2 vedou záznamy o množstvía druhu doplněných regulovaných látek a o množství znovuzískaném během údržby, opravy a konečné likvidace zařízení či systému uvedeného ve zmíněném odstavci. Rovněž zaznamenávajídalší významné informace, včetně identifikace společnosti nebotechnika, který údržbu či opravu provedl, jakož i data a výsledkyprovedených kontrol úniků. Záznamy se na požádání zpřístupnípříslušnému orgánu členského státu a Komisi.

4.
Členské státy vymezí požadavky na minimální kvalifikacipro pracovníky provádějící činnosti podle odstavce 2. Na základěhodnocení uvedených opatření uskutečněných členskými státya technických a jiných významných informací může Komise přijmout opatření týkající se harmonizace požadavků na minimálníkvalifikaci.
Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvkytohoto nařízení včetně jeho doplněním, se přijímají regulativnímpostupem s kontrolou podle čl. 25 odst. 3.

5.
Podniky přijmou veškerá proveditelná preventivní opatřenís cílem předejít jakýmkoli únikům a emisím regulovaných látekpoužívaných jako vstupní surovina nebo technologické činidloa minimalizovat je.

6.
Podniky přijmou veškerá proveditelná preventivní opatřenís cílem předejít jakýmkoli únikům a emisím regulovaných látekvzniklých nezáměrně při výrobě jiných chemických látek a minimalizovat je.

7.
Komise může vytvořit seznam technologií a postupů, kterémají podniky používat pro předcházení jakýmkoli únikům a emisím regulovaných látek a jejich minimalizaci.
Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvkytohoto nařízení včetně jeho doplněním, se přijímají regulativnímpostupem s kontrolou podle čl. 25 odst. 3.

...

Copyright © 2011-2020 RevizeKontroly.cz