ČSN EN 12566-3+A1 - Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod

  • druh: norma
  • číslo předpisu: ČSN EN 12566-3+A1
  • účinnost: 01 září 2009

...

Obsah

Předmluva 9

1 Předmět normy 11

2 Citované normativní dokumenty 11

3 Definice 13

4 Značky a zkratky 14

5 Jmenovité hodnoty 14

6 Požadavky 14

6.1 Navrhování 14

6.1.1 Všeobecně 14

6.1.2 Přítoky, odtoky, vnitřní potrubí a spoje 14

6.1.3 Přístup 14

6.1.4 Podklady pro dimenzování 14

6.2 Únosnost 15

6.2.1 Údaje pro výpočet 15

6.2.2 Zkouška pevnosti v tlaku/deformace maximálním zatížením 16

6.3 Účinnost čištění 16

6.4 Vodotěsnost 17

6.4.1 Všeobecně 17

6.4.2 Zkouška vodotěsnosti vodou 17

6.4.3 Zkouška vodotěsnosti vzduchem při podtlaku 17

6.4.4 Zkouška vodotěsnosti vzduchem při přetlaku 17

6.5 Trvanlivost 17

6.5.1 Všeobecně 17

6.5.2 Beton 17

6.5.3 Ocel 17

6.5.4 Neměkčený polyvinylchlorid PVC-U 18

6.5.5 Polyethylen (polyethen) (PE) 18

6.5.6 Sklolaminát (GRP) 19

6.5.7 Polypropylen (polypropen) (PP) 19

7 Výpočty a zkušební metody 20

7.1 Vodotěsnost 20

7.2 Metody ke zkoušení účinnosti čištění 20

7.3 Výpočty a zkušební metody reakce (chování) stavební konstrukce při zatěžování 20

8 Technické údaje 20

9 Hodnocení shody 20

9.1 Všeobecně 20

9.2 Zkouška typu 20

9.3 Systém řízení výroby (u výrobce) 21

9.3.1 Všeobecně 21

9.3.2 Suroviny a součásti 21

9.3.3 Výrobní proces 21

9.3.4 Zkoušení hotových výrobků 21

9.3.5 Kontrola skladování 21

10 Pokyny pro montáž 21

11 Pokyny pro obsluhu a údržbu 22

 

Příloha A (normativní) Zkouška vodotěsnosti 23

A.1 Výběr zkoušky 23

A.2 Zkouška vodou 23

A.2.1 Zkušební vzorek 23

A.2.2 Postup 23

A.2.3 Vyjadřování výsledků 24

A.3 Zkouška vzduchem (vzduchotěsnosti) při podtlaku 24

A.3.1 Zkušební vzorek 24

A.3.2 Postup 24

A.3.3 Vyjadřování výsledků 24

A.4 Zkouška vzduchem (vzduchotěsnosti) při přetlaku 24

A.4.1 Zkušební vzorek 24

A.4.2 Postup 24

A.4.3 Vyjadřování výsledků 24

Příloha B  (normativní) Zkušební metody pro účinnost čištění 25

B.1 Místo provádění zkoušky a zodpovědnost za zkoušku 25

B.2 Výběr čistírny a předběžné hodnocení 25

B.2.1 Všeobecně 25

B.2.2 Zabudování (instalace) a uvedení do provozu 25

B.2.3 Postupy obsluhy a údržby během zkoušky 25

B.2.4 Sledované hodnoty 25

B.3 Postup zkoušky 26

B.3.1 Úvodní část 26

B.3.2 Přítokové hodnoty 26

B.3.3 Denní průběh průtoku pro zkoušku 26

B.3.4 Provedení zkoušky 26

B.3.5 Odběr vzorků z přítoku a odtoku 28

B.4 Rozbor vzorků 28

B.5 Protokol o zkoušce 29

Příloha C (normativní) Výpočty a zkušební metody pro reakce(chování) stavební konstrukce při zatěžování 30

C.1 Všeobecně 30

C.2 Čistírna z betonu 30

C.2.1 Zkušební metody zatížením na mezi pevnosti 30

C.2.2 Postupy zkoušky 30

C.3 Čistírna z polyethylenu (polyethenu) a polypropylenu (polypropenu) 33

C.3.1 Zkouška svislým zatížením 33

C.4 Stanovení mechanických charakteristik (vlastností) zkušebních vzorků, používaných pro výpočet 34

C.4.1 Beton 34

C.4.2 Sklolaminát (GRP) 34

C.4.3 PVC-U 34

C.4.4 PE, PP 34

C.4.5 Ocel 35

C.5 Podtlaková zkouška pro sklolaminát (GRP) NP1) 35

C.6 Zkouška ve zkušební/montážní jámě 35

C.6.1 Zkušební vzorek 35

C.6.2 Postup zkoušky 35

C.6.3 Vyjadřování výsledků 36

 

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy, která se týkají základních požadavků nebo ustanovení
směrnic EU o stavebních výrobcích 37

ZA.1 Předmět a příslušné charakteristiky (vlastnosti) 37

ZA.2 Postup prokazování shody !balených a/nebo na místě montovaných domovních čistíren odpadních vod" 39

ZA.2.1 Systém prokazování shody 39

ZA.2.2 Prohlášení o shodě 39

ZA.3 Označení shody CE 40

Bibliografie 43

...

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje požadavky, zkušební metody, označování a hodnocení shody pro balené a/nebo na místě montované domovní čistírny (včetně čistíren pro ubytovací a/nebo stravovací zařízení a čistíren pro komerční provozovny) používané pro skupiny do 50 obyvatel. Malé čistírny odpadních vod podle této normy (dále jen čistírny) se používají pro čištění splaškových (domovních) odpadních vod.

Tato norma se vztahuje na čistírny s nádržemi z betonu, oceli, neměkčeného polyvinylchloridu (PVC U), poly-ethylenu (PE), polypropylenu (PP) a sklolaminátu (GRP-UP) .

Zkušební metody uvedené v tomto dokumentu stanovují způsob provedení čistírny, nutný k ověření její vhodnosti k danému účelu použití (viz 3.1).

Tato norma platí pro malé čistírny, které se zabudovávají pod úroveň terénu, kde nejsou vystaveny žádnému zatížení dopravou.

Tato norma platí pro čistírny, u kterých všechny prefabrikované dílce byly předem vyrobeny nebo smontovány na místě jedním výrobcem a které jsou zkoušeny jako celek.

Copyright © 2011-2020 RevizeKontroly.cz