ČSN 38 6405 - Plynová zařízení. Zásady provozu

  • druh: norma
  • číslo předpisu: ČSN 38 6405
  • účinnost: 01 prosinec 1988

Tato norma platí pro obsluhu, provádění kontrol a revizí, vedení provozního deníku, zpracování místního provozního řádu a provoz plynových zařízení (viz čl. 1) včetně dovezených, provozovaných organizacemi.

Norma neplatí pro tato plynová zařízení:

a) kde plyny vznikají jako vedlejší výrobní produkt (např. vysoké pece, konvertory, koksárenské baterie, zařízení pro elektrolýzu solí apod.),

b) kde plyny vznikají jako meziprodukty, které se dále zpracovávají na jiné než plynné produkty

(např. rafinace ropy, zařízení pro výrobu kapalných paliv apod.),

c) pro propouštění plynů,

d) jednotlivé kovové tlakové nádoby k dopravě plynů,

e) tlakové nádoby, které jsou součástí samostatných strojů, přístrojů, nebo hasičských zařízení,

f) chladicí a mrazicí zařízení,

g) samostatně pracující kompresory a vývěvy, které nejsou napojeny na pevně montovaná potrubí plynů,

h) rozvody médií, které jsou součástí pracovních strojů a zařízení a rozvody pro měřicí a regulační techniku,

i) se vzduchem jako provozním médiem s pracovním přetlakem do 1,0 MPa

j) ve kterých se plyny spotřebovávají jiným způsobem než spalováním (např. zařízení pro syntézní procesy při výrobě čpavku, ethanolu apod.),

k) kapaného čpavku v zemědělství,

l) svářecí a pájecí soupravy, řezací a pálicí stroje.

 

Stávající místní provozní řády se nemusí upravovat, pokud byly zpracovány podle ČSN 38 6405 z 3.8.1981.

Přílohy 7 až 9 jsou závazné nejpozději do 2 let od nabytí účinnosti této normy.

...

Copyright © 2011-2020 RevizeKontroly.cz