392/2003 Sb. - vyhláška o bezpečnosti provozu technických zařízení při hornické činnosti

  • druh: vyhláška
  • číslo předpisu: 392/2003 Sb.
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
(1) Vyhláška
a) stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na technických zařízeních a bezpečnosti jejich provozu (dále jen "bezpečnost práce a provozu") při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem,
b) stanoví, která technická zařízení se považují za vyhrazená, a jejich zařazení do tříd,
c) stanoví požadavky na výrobu vyhrazených technických zařízení tlakových,
d) vymezuje předpoklady kladené na odbornou způsobilost organizací provozujících vyhrazená technická zařízení, na odbornou způsobilost jejich zaměstnanců a na odbornou způsobilost dalších fyzických osob.
(2) Vyhláška se nevztahuje na ruční nářadí, na vrtačky a vrtací kladiva s příslušenstvím, na elektrická technická zařízení a na technická zařízení, jejichž provoz a kontrola seřídí zvláštními právními předpisy.
 
§ 2
Výklad pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) prací na technickém zařízení - montáž, demontáž, obsluha, oprava a údržba technického zařízení,
b) prohlídkou - činnost, kterou se ověřuje, zda technické zařízení odpovídá provozním podmínkám, není-li viditelně poškozeno, nevykazuje-li zjevnou závadu a zda jeho provozem není ohrožena bezpečnost práce a provozu,
c) provozní dokumentací - soubor dokumentů organizace tvořený řádem prohlídek, údržby a zkoušek, místním provozním bezpečnostním předpisem a provozní knihou; provozní dokumentace obsahuje také pracovní postupy a požadavky průvodní dokumentace upravené na místní podmínky,
d) provozní knihou - kniha s očíslovanými stránkami, do které se zapisují údaje o provozu zařízení, výsledky prohlídek, zjištěné závady a jejich odstranění a provedení zkoušek a revizí,
e) revizí - ověřování stavu technického zařízení z hlediska bezpečnosti práce a provozu a kontrola shody skutečného provedení technického zařízení s průvodní, popřípadě provozní dokumentací a s požadavky technických předpisů,
f) strojním zařízením ostatním - technické zařízení používané při hornické činnosti nebo při činnosti prováděné hornickým způsobem, které není vyhrazeným technickým zařízením,
g) uvedením technického zařízení do provozu - okamžik, kdy po provedení předepsané revize technického zařízení nebo jeho kontroly ke zjištění jeho stavu a vlivu na okolí a na pracovní prostředí a po zhodnocení dosažených výsledků bylo technické zařízení uznáno schopným trvalého používání a bezpečného provozu,
h) zkouškou - ověřování stavu technického zařízení podle průvodní dokumentace, popřípadě místního provozního bezpečnostního předpisu, zda zařízení je schopno plnit svůj účel a zda jeho stav, popřípadě provoz neohrožuje bezpečnost práce a provozu.
Požadavky k zajištění bezpečnosti práce a provozu a způsob jejich ověřování
 
§ 3
(1) Organizace vydá provozní dokumentaci pro
a) soubor technologicky propojených technických zařízení (komplex), technologickou linku a obdobný celek,
b) technická zařízení provozovaná v nebezpečném prostředí nebo v nebezpečných podmínkách,
c) technická zařízení používaná při činnostech, pro které zvláštní právní předpis vyžaduje zpracování provozní dokumentace,
d) zařízení hlavního a výpomocného ventilátoru a ohřevu důlních větrů,
e) vyhrazená technická zařízení,
f) technická zařízení, pro které nemá průvodní dokumentaci.
(2) Pro technická zařízení neuvedená v odstavci 1 musí mít organizace průvodní dokumentaci a vést provozní knihu. Provozní kniha může být společná pro více těchto zařízení.
(3) Řád prohlídek, údržby a zkoušek obsahuje:
a) jednotlivé úkony prohlídek, údržby a zkoušek s přihlédnutím k ustanovením příslušných technických předpisů a k provozním podmínkám technického zařízení,
b) lhůty periodického provádění těchto úkonů a odpovědnost za jejich provádění,
c) způsob evidence výsledků prohlídek a zkoušek, jakož i zjištěných a odstraněných závad v provozní knize,
d) lhůty pravidelných revizí, pokud zařízení podléhá revizím.
(4) Technické zařízení lze po opravě provozovat až po ověření, že v důsledku opravy nemůže dojít k ohrožení bezpečnosti práce a provozu; o tom se vyhotoví záznam do provozní knihy nebo doklad o zkoušce. Je-li technické zařízení současně elektrickým technickým zařízením, postupuje se také podle zvláštního právního předpisu.4)
(5) Technické zařízení musí být chráněno proti korozi. Stanoví-li tak zvláštní právní předpis nebo technická norma, musí být na technickém zařízení ochranné kryty a výstražné tabulky a jeho povrch opatřen barevným značením.
(6) Tlaková nádoba k dopravě plynů musí být vyřazena z používání, není-li na ní vyznačeno provedení revize ve stanoveném termínu nebo není-li značení čitelné.
(7) Kompozitní tlaková láhev musí být vyřazena z používání, je-li poškozena plamenem nebo účinkem tepla nebo má-li poškozenu vrchní krycí vrstvu tak, že je obnažena spodní vrstva.
(8) Je nepřípustné používat technické zařízení, u kterého se zjistí stav ohrožující bezpečnost práce a provozu. Za stav ohrožující bezpečnost práce a provozu se považuje také používání
a) technického zařízení, u něhož není doložena zpráva o revizi, popřípadě o první zkoušce prokazující, že předmětné zařízení je schopno bezpečného provozu, pokud uvedená revize, popřípadě zkouška měla být provedena,
b) technického zařízení, které je provozováno v rozporu s průvodní nebo provozní dokumentací,
c) technického zařízení, k němuž nebyla vydána průvodní dokumentace nebo provozní dokumentace, pokud měla být vydána,
d) strojního zařízení ostatního, u něhož nebyla před uvedením do provozu nebo do opětovného používání provedena prohlídka, popřípadě zkouška,
e) strojního zařízení ostatního, u něhož není záznamem o prohlídce nebo dokladem o zkoušce ne starším než 6 měsíců u mobilních zařízení a 12 měsíců u ostatních zařízení doložen "dobrý stav" nebo "vyhovující stav".
(9) Nedotčeny zůstávají minimální požadavky na bezpečný provoz technického zařízení stanovené zvláštním právním předpisem.
 
§ 4
(1) Způsobilost technického zařízení k bezpečnému provozu se ověřuje prohlídkou, zkouškou nebo revizí, které jsou vykonávány ve lhůtách a v rozsahu stanoveném touto vyhláškou, pokud průvodní dokumentace nebo místní provozní bezpečnostní předpis neurčí lhůty kratší.
(2) Provedení prohlídky podle přílohy č. 1 a zkoušky technického zařízení podle přílohy č. 2 spolu s jejím výsledkem zaznamená v jeho provozní knize ten, kdo ji provedl.
(3) Samostatný doklad o zkoušce technického zařízení, kromězáznamu v provozní knize podle odstavce 2, vyhotoví ten, kdo ji provedl.
(4) Způsobilost vyhrazeného technického zařízení k bezpečnému provozu se v případech stanovených v průvodní dokumentaci nebo v této vyhlášce ověřuje revizí. Součástí prováděné revize je rovněž prohlídka a zkouška technického zařízení a kontrola, jak byly odstraněny dříve zjištěné závady.
(5) Odpovědný pracovník organizace se v tentýž pracovní den, ve kterém byla provedena prohlídka nebo zkouška nebo ve kterém mu byla předána revizní zpráva, seznámí s jejich výsledkem. Pokud záznam v provozní knize o provedené prohlídce nebo zkoušce, popřípadě revizní zpráva uvádí, že technické zařízení neodpovídá provozním podmínkám, vykazuje závadu, popřípadě je viditelněpoškozeno, zjedná organizace neprodleně nápravu, a to buď opravou technického zařízení nebo, není-li to možné, jeho odpojením od zdroje energie nebo tlaku a zajištěním proti nežádoucímu připojení.
(6) Provozní knihu uchovává organizace nejméně po dobu dvou let od posledního záznamu v ní, doklad o provedené zkoušce, která nebyla součástí revize, po dobu pěti let od provedení zkoušky a revizní zprávy po dobu dvou let následujících po provedení další revize.
 
§ 5
Prohlídky, zkoušky a revize technických zařízení
(1) Pokud průvodní dokumentace neurčí prohlídky technických zařízení, jejich lhůty a rozsah, určí je organizace, která také určí osoby k jejich provedení. Náplň prohlídky a obsah záznamu o jejím provedení stanoví příloha č. 1.
(2) Pokud průvodní dokumentace neurčí zkoušky technických zařízení a jejich rozsah, určí je organizace, která také určí osoby k jejich provedení. Náplň zkoušky technického zařízení a obsah dokladu o zkoušce stanoví příloha č. 2.
(3) Náplň a rozsah revizí vyhrazených technických zařízení a obsah zprávy o revizi stanoví příloha č. 3; pokud průvodní dokumentace určí náplň revize přísnější nebo rozsah větší, provede se revize podle průvodní dokumentace.
(4) Lhůty pro provádění zkoušek technických zařízení podle odstavce 2 a revizí podle odstavce 3 stanoví příloha č. 4. Pokud průvodní dokumentace pro provedení revize stanoví lhůty kratší, platí lhůty v ní uvedené.
(5) Ustanovení odstavce 4 se nevztahuje na vyhrazené technické zařízení zdvihací používané jen ojediněle. Před použitím tohoto zařízení se provede jeho prohlídka a statická zkouška podle přílohy č. 2. Revize se u takového zařízení může provést ve lhůtěaž trojnásobně delší, než stanoví příloha č. 4.
 
ČÁST DRUHÁ
VYHRAZENÁ TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ A JEJICH ZAŘAZENÍ DO TŘÍD
§ 6
Vyhrazená technická zařízení
(1) Za vyhrazená technická zařízení tlaková se považují
a) kotle a tlakové nádoby stabilní, pokud jejich nejvyšší pracovní tlak přesahuje 0,5 baru a jejich objem přesahuje 10 litrů a součin jejich nejvyššího pracovního tlaku a objemu přesahuje 100 bar . litr,
b) tlakové nádoby k dopravě plynů, pokud jejich nejvyšší pracovní tlak přesahuje 0,5 baru.
(2) Za vyhrazená technická zařízení zdvihací se považují zdvihací zařízení s motorovým pohonem, a to
a) jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů o nosnosti přesahující 3200 kg,
b) pohyblivé pracovní plošiny s výškou zdvihu přesahující 3 m,
c) stavební výtahy s výškou zdvihu přesahující 3 m, pokud se jimi dopravují také osoby,
d) výtahy o nosnosti přesahující 100 kg a výšce zdvihu přesahující 2 m, které jsou trvalou součástí staveb,
e) regálové zakladače se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy,
f) dopravní zařízení ve svislých podzemních dílech.
(3) Za vyhrazená technická zařízení plynová se považují technická zařízení
a) na úpravu nebo skladování plynů,
b) pro plnění nádob plyny, jakož i pro zvyšování a snižování tlaku plynů,
c) pro spotřebu plynů spalováním, včetně plynových turbín,
d) pro těžbu a uskladňování plynů nebo kapalin v přírodních horninových strukturách a v podzemních prostorech (podzemní zásobníky plynů a kapalin), s výjimkou přírodních horninových struktur, podzemních prostor, vrtů a sond a jejich vybavení,
e) pro rozvod plynů, s výjimkou rozvodů plynů se souhrnným vnitřním objemem menším nebo rovným 0,01 m3.
(4) Součástí vyhrazených technických zařízení je jejich bezpečnostní a tlaková výstroj.
 
§ 7
Zařazení vyhrazených technických zařízení do tříd
(1) Vyhrazená technická zařízení se zařazují do tříd podle míry rizika pro bezpečnost práce a provozu, které svým provozem vyvolávají, přičemž zařízení s nejvyšší mírou rizika jsou zařazena do třídy I.
(2) Kotle uvedené v § 6 odst. 1 se jako vyhrazená technická zařízení tlaková zařazují
a) do třídy I, jestliže se jedná o parní kotel se jmenovitým výkonem vyráběné páry přesahujícím 115 t . h-1,
b) do třídy II, jestliže se jedná o parní kotel se jmenovitým výkonem vyráběné páry přesahujícím 50 t . h-1 nebo kapalinový kotel s tepelným výkonem přesahujícím 35 MW,
c) do třídy III, jestliže se jedná o parní kotel se jmenovitým výkonem vyráběné páry 8 t . h-1 nebo vyšším nebo kapalinový kotel s tepelným výkonem 5,8 MW nebo vyšším,
d) do třídy IV, jestliže se jedná o parní kotel se jmenovitým výkonem vyráběné páry nižším než 8 t . h-1 nebo kapalinový kotel s tepelným výkonem nižším než 5,8 MW.
(3) Tlakové nádoby stabilní uvedené v § 6 odst. 1 se jako vyhrazená technická zařízení tlaková zařazují
a) do třídy I, pokud jejich pracovní tlak přesahuje 2 bary a součin jejich nejvyššího pracovního tlaku a objemu přesahuje 1000 bar . litr,
b) do třídy II ostatní tlakové nádoby stabilní.
(4) Tlakové nádoby k dopravě plynů uvedené v § 6 odst. 1 se jako vyhrazená technická zařízení tlaková zařazují
a) do třídy I, pokud jde o
1. tlakové nádoby typu láhev určené k dopravě plynů uvedené v bodech 1.2.1.1, 1.2.1.2 a 1.2.1.3 přílohy č. 4,
2. tlakové nádoby typu cisterna, kontejner nebo bateriový vůz určené k dopravě plynů uvedené v bodě 1.2.2.1 přílohy č. 4,
3. tlakové nádoby typu sud určené k dopravě plynů uvedené v bodě 1.2.3 přílohy č. 4,
b) do třídy II, pokud se jedná o tlakové nádoby uvedené v bodech 1.2.1.4, 1.2.2.2 a 1.2.2.3 přílohy č. 4.
(5) Vyhrazená technická zařízení zdvihací se zařazují
a) do třídy I, jde-li o zařízení uvedená v § 6 odst. 2 písm. a),
b) do třídy II, jde-li o zařízení uvedená v § 6 odst. 2 písm. b) až f).
(6) Vyhrazená technická zařízení plynová se zařazují
a) do třídy I, jde-li o zařízení uvedená v § 6 odst. 3 písm. a) až d), s výjimkou zařízení pro spotřebu plynů spalováním uvedených v písmenu b),
b) do třídy II, jde-li o zařízení uvedená v § 6 odst. 3 písm. e) a zařízení pro spotřebu plynů spalováním, a to i plynová turbína se jmenovitým výkonem do 70 kW včetně, pokud jsou tato zařízení připojena na rozvody se souhrnným vnitřním objemem menším nebo rovným 0,01 m3.

...

§ 9
Požadavky na umístění vyhrazených technických zařízení tlakových
(1) Kotel určený pro instalaci ve stavebním objektu se umísťuje ve zvlášť k tomu účelu určené místnosti s účinným větráním vybavené pevnými svítidly. Na vstupu do této místnosti se umístí výstražná tabulka se zákazem vstupu nepovolaných osob.
(2) Při umístění tlakové nádoby stabilní je nutno dodržet požadavky bezpečnosti práce a provozu a zohlednit nejvyšší, popřípadě nejnižší pracovní teplotu, pro kterou je tlaková nádoba navržena. Pokud není zapuštěna v zemině, lze nádobu umístit jen tak, aby k ní byl umožněn bezpečný přístup.
(3) Tlaková nádoba stabilní může být umístěna jen na patkách, podstavcích nebo podpěrách, avšak vždy jen na základech nebo podlahách, které jsou dimenzovány i pro zatížení při tlakové zkoušce. Tlakovou nádobu stabilní je nutné uzemnit a ukotvit; tlakovou nádobu umístěnou v zemině je nutné také chránit před účinky bludných proudů. Při jejím uložení v zemině musí být ukotvena nebo stabilně uchycena i s ohledem na dilataci nádoby.
(4) Při přepravě nesmí být tlaková nádoba stabilní pod tlakem, pokud pro takovou přepravu není konstruována a vybavena.
 
§ 10
Požadavky na umístění vyhrazených technických zařízení zdvihacích a na provozní dokumentaci
(1) Požadavky na umístění vyhrazeného technického zařízení zdvihacího určí provozní dokumentace.
(2) Provozní dokumentace vyhrazeného technického zařízení zdvihacího musí obsahovat také
a) vymezení prostoru, kde smí být zařízení provozováno,
b) podmínky ustavení a ukotvení zařízení s přihlédnutím k únosnosti a předpokládanému zatížení podkladu,
c) předvídatelné nebezpečné vlivy v blízkosti provozovaného technického zařízení a opatření proti nepříznivému působení větru při provozu zařízení, jakož i rychlost větru, při které musí být zařízení vyřazeno z provozu,
d) podmínky pro příjezd, ukotvení, montáž, provoz, demontáž a přemístění vyhrazeného technického zařízení zdvihacího.
 
§ 11
Požadavky na umístění vyhrazených technických zařízení plynových
(1) Prostory, ve kterých je vyhrazené technické zařízení plynové umístěno trvale, prostory, v nichž se skladují nebo upravují toxické, výbušné, hořlavé nebo hoření podporující plyny, a prostory, v nichž se s těmito látkami zachází, musí být vybaveny pevnými svítidly.
(2) Je-li prostor uvedený v odstavci 1 uzavřenou místností, musí být zajištěno její účinné větrání a musí v ní být instalovány indikátory změn vlastností prostředí důležitých pro bezpečnost práce a provozu. V těchto prostorech a v jejich bezprostředním okolí do vzdálenosti určené provozní dokumentací je zakázána práce s otevřeným ohněm.
(3) Prostory uvedené v odstavci 1 musí být na vstupu a na přístupových cestách k nim označeny výstražnými tabulkami nebo značkami "ZÁKAZ VSTUPU NEPOVOLANÝM OSOBÁM! NEBEZPEČÍ VÝBUCHU PLYNU! ZÁKAZ KOUŘENÍ A MANIPULACE S PLAMENEM!".
(4) Technické zařízení plynové je nutné chránit proti účinkům statické elektřiny a bludných proudů.
 
§ 12
Zkoušky a revize vyhrazených technických zařízení
(1) Stav vyhrazených technických zařízení se ověřuje zkouškami a revizemi.
(2) Výchozí revize se provádí před uvedením vyhrazeného technického zařízení do provozu, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak. Výchozí revize se rovněž provádí před uvedením souboru technologicky propojených technických zařízení (komplexu), technologické linky a obdobných celků do provozu, pokud je tento celek sestaven teprve na místě.
(3) U vyhrazeného technického zařízení uvedeného na trh podle zvláštního právního předpisu se výchozí revize nevyžaduje. Provede se jen prohlídka tohoto zařízení odborně způsobilou osobou z pohledu splnění podmínek pro instalaci s ohledem na vnější vlivy prostředí podle průvodní dokumentace. Ustanovení první věty se nevztahuje na uvedení takového zařízení po opravě nebo přemístění do opětovného používání a ustanovení první a druhé věty se nevztahuje na přípoj zdroje energie nebo tlaku a na navazující technické zařízení.
(4) U vyhrazeného technického zařízení tlakového a plynového se před jeho uvedením do provozu, po provedení vnitřní revize a po údržbě, která mohla ovlivnit těsnost tlakového celku, provede zkouška těsnosti. Provede-li se však u takového zařízení tlaková zkouška, nahrazuje zkoušku těsnosti.
(5) Revize se neprovádí u vyhrazeného technického zařízení plynového zařazeného do třídy II.
(6) Mimořádná revize vyhrazeného technického zařízení se provádí
a) po provedené změně na tomto zařízení, nejde-li o změnu uvedenou v odstavci 7,
b) po přemístění zařízení, pokud nelze vyloučit, že přemístěním došlo ke změně technických nebo funkčních vlastností zařízení, nejedná-li se o mobilní zařízení a nejde-li o přemístění uvedené v odstavci 7,
c) po opravě zařízení svařováním nebo nýtováním nebo pokud v části zařízení vystavené tlaku byly při opravě zhotoveny otvory,
d) v případě, že při provozu zařízení nebo v souvislosti s ním došlo ke smrtelnému úrazu, jiné závažné události nebo nebezpečnému stavu.
(7) Mimořádná revize se po provedené změně na vyhrazeném technickém zařízení nebo po jeho přemístění nevyžaduje u vyhrazeného technického zařízení,
a) u kterého od předchozí revize došlo pouze ke změně jeho umístění nebo k prodloužení, zkrácení nebo výměně vedení pro přívod, popřípadě rozvod energie nebo tlaku, pokud tato změna nevyžaduje současně i změnu nastavení hodnoty některého z jisticích prvků nebo změnu ochrany před úrazem v závislosti na příslušném riziku vyplývajícím z dané změny,
b) určeného k dobývání nerostů nebo k dopravě nerostů, u kterého od předchozí revize došlo pouze ke změně jeho umístění v rámci jednoho pracoviště nebo z jednoho pracoviště na pracoviště navazující, pokud tato změna nevyžaduje současně i změnu nastavení hodnoty některého z jisticích prvků nebo změnu ochrany před úrazem v závislosti na příslušném riziku vytvářeném danou změnou,
c) u kterého od předchozí revize byly odpojeny některé části určené k rozvodu nebo spotřebě energie nebo tlaku,
d) u kterého byla provedena změna výkonu některé jeho části, která je spotřebičem energie nebo tlaku, a to i v případě, že je současně provedena změna nastavení hodnoty jisticího prvku, pokud však nedošlo ke změně ochrany před úrazem energií nebo tlakem.
(8) Ve výjimečných případech, kdy nelze splnit některý z požadavků revize nebo zkoušky vyhrazeného technického zařízení uvedených v přílohách č. 2 a 3 nebo jeho splnění není pro ověření stavu tohoto zařízení nezbytné, neprovedou se požadované úkony, jen pokud to připouští průvodní dokumentace. Neprovedení těchto úkonů se uvede v dokladu o zkoušce nebo v revizní zprávě včetněodůvodnění.
(9) Odborně způsobilou osobou k provádění revizí a zkoušek vyhrazených technických zařízení tlakových, zdvihacích a plynových včetně zkoušek (kontrol) vyhrazených technických zařízení plynových (dále jen "revize a zkouška") je osoba, která je držitelem osvědčení o odborné způsobilosti k této činnosti (dále jen "revizní technik"), popřípadě organizace, která má k této činnosti oprávnění. Nejde-li o vyhrazené technické zařízení umístěné v podzemí, pak revizi a zkoušku může provést také revizní technik, který je držitelem osvědčení vydaného podle zvláštního právního předpisu, popřípadě organizace, která má k tétočinnosti oprávnění vydané podle zvláštního právního předpisu.
(10) Po provedené revizi vypracuje revizní technik revizní zprávu s údaji uvedenými v příloze č. 3 a na revidované tlakové nádobě k dopravě plynů vyznačí provedení revize otiskem svého razidla a roku provedení revize nebo otisk razítka s uvedením data provedení revize. Nejde-li o výchozí revizi, musí být v revizní zprávě uveden výsledek kontroly, zda a jak byly odstraněny závady zjištěné při předchozí revizi a zda byla k provedení revize poskytnuta zpráva o předchozí revizi, provozní kniha se záznamy o provedené zkoušce vyhrazeného technického zařízení a doklad, který se o zkoušce zařízení vystavuje.
(11) V případech, kdy se podle odstavců 3, 5 a 7 revize nevyžaduje nebo neprovádí, lze vyhrazené technické zařízení provozovat jen za předpokladu splnění těchto podmínek:
a) provedením změn uvedených v odstavci 6 nesmí být ohrožena bezpečnost práce a provozu jak předmětným, tak i popřípadě navazujícím technickým zařízením,
b) změny budou před jejich provedením, v odůvodněných případech neprodleně po jejich provedení zaznamenány do provozní dokumentace předmětného technického zařízení a odsouhlaseny revizním technikem,
c) před uvedením vyhrazeného technického zařízení do provozu nebo do opětovného používání bude provedena prohlídka a zkouška předmětného technického zařízení odborně způsobilou osobou,
d) o provedených změnách a o výsledku prohlídky a zkoušky se provede záznam v provozní knize; v případě zkoušky se podrobnosti uvedou v dokladu o zkoušce předmětného technického zařízení.
(12) U strojních zařízení ostatních se před jejich uvedením do provozu nebo do opětovného používání provede jen prohlídka a zkouška odborně způsobilou osobou podle příloh č. 1 a 2.
 
ČÁST TŘETÍ
ODBORNÁ ZPŮSOBILOST
§ 13
Předpoklady odborné způsobilosti
(1) Odborně způsobilou pro výrobu, montáž, opravy, zkoušky a revize vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny je organizace splňující předpoklady odborné způsobilosti stanovené zvláštním právním předpisem, která má k těmto činnostem oprávnění. Jsou-li uvedené činnosti prováděny v souvislosti s hornickou činností, činností prováděnou hornickým způsobem a činnostmi souvisejícími, jsou tato oprávnění vydávána obvodním báňským úřadem, v jehož územním obvodu má organizace a podnikající fyzická osoba místo podnikání, popřípadě trvalý pobyt. Pro organizace a podnikající fyzické osoby jiného členského státu Evropské unie vydává tato oprávnění obvodní báňský úřad příslušný podle místa podnikání organizace na území České republiky nebo podle místa, kde je umístěna organizační složka této organizace.
(2) V žádosti o vydání oprávnění podle odstavce 1 uvedežadatel
a) obchodní firmu nebo název, jde-li o právnickou osobu, popřípadě jméno a příjmení, jde-li o podnikající fyzickou osobu,
b) místo podnikání organizace nebo umístění organizační složky této organizace na území České republiky, popřípadě trvalý pobyt u podnikající fyzické osoby,
c) identifikační číslo, bylo-li přiděleno, u podnikající fyzické osoby také datum jejího narození,
d) jméno a příjmení osoby odborně způsobilé pro řízení prací, včetně dokladů a osvědčení prokazujících její odbornou způsobilost pro činnosti uvedené v odstavci 1,
e) jména dalších odborně způsobilých osob včetně dokladů, kterými odbornou způsobilost prokazují,
f) stručný popis technického vybavení, prostor a organizačního zajištění činností, pro něž má být oprávnění vydáno.
(3) Oprávnění k činnostem uvedeným v odstavci 1 lze vydat, pokud žadatel prokáže, že
a) k těmto činnostem má potřebné technické vybavení a prostory,
b) k výrobě a řízení prací na vyhrazených technických zařízeních má odborně způsobilou osobu nebo osoby,
c) je schopen vlastní činností nebo smluvním způsobem zajistit provedení prací, které jsou nezbytné nebo jsou součástí prací, k nimž žádá vydání oprávnění.
(4) V oprávnění se uvede
a) údaje o žadateli,
b) předmět a rozsah činnosti, pro který se oprávnění vydává,
c) v evidenčním čísle oprávnění rozlišovací znaky rozsahů podle přílohy č. 5,
d) podmínky, při jejichž neplnění lze oprávnění změnit nebo zrušit nebo pozastavit jeho platnost,
e) datum vydání oprávnění.
Oprávnění se opatří otiskem razítka obvodního báňského úřadu.
 
§ 14
Požadavky na odbornou způsobilost fyzických osob k práci a ostatním činnostem na technických zařízeních s výjimkou revizí a zkoušek
(1) Osobou odborně způsobilou k samostatné práci na technickém zařízení s výjimkou prací a činností uvedených v odstavci 2 je fyzická osoba splňující odbornou praxi a vzdělání podle přílohy č. 6, která absolvovala zaškolení, v němž pracovala pod dohledem určeného kvalifikovaného zaměstnance výrobce nebo provozovatele těchto zařízení, a která má k této činnosti osvědčení podle přílohy č. 7. Pokud výrobce zařízení určil další požadavky na odbornou způsobilost, je k získání odborné způsobilosti třeba splnit i požadavky výrobce.
(2) Osvědčení o odborné způsobilosti se nevyžaduje
a) pro prohlídky technických zařízení,
b) pro obsluhu kotlů
1. automatických s jmenovitým výkonem vyráběné páry menším než 0,5 t . h-1,
2. automatických s tepelným výkonem menším než 0,35 MW,
3. s konstrukčním přetlakem do 3 bar a objemu menším než 100 litrů,
4. průtočných o objemu menším než 100 litrů,
c) pro obsluhu vyhrazených technických zařízení tlakových, vyhrazených technických zařízení zdvihacích a vyhrazených technických zařízení plynových,
d) pro obsluhu, opravy a údržbu strojních zařízení ostatních.
(3) Ověřování odborné způsobilosti osob pro práci na vyhrazeném technickém zařízení s výjimkou prací a činností uvedených v odstavci 2 se provádí písemnou a ústní zkouškou před tříčlennou zkušební komisí obvodního báňského úřadu. Členem zkušební komise je revizní technik.
(4) Ověřování odborné způsobilosti osob pro práci na technickém zařízení uvedeném v odstavci 2 se provádí zkouškou před tříčlennou zkušební komisí organizace. Předsedou zkušební komise je revizní technik, u osob určených pro práce na strojním zařízení ostatním je předsedou zkušební komise technik pracující v příslušném oboru určený provozovatelem, popřípadě dodavatelem technického zařízení. O místu a době konání zkoušky uvědomí předseda zkušební komise nebo pořádající organizace obvodní báňský úřad alespoň 15 dnů předem.
(5) Předmětem zkoušky je ověření znalostí bezpečnostních ustanovení zvláštních právních předpisů a příslušných technických norem, průvodní a provozní dokumentace a postupů při havárii pro příslušný druh technického zařízení týkajících se požadovanéčinnosti žadatele. U technických zařízení plynových se při zkoušce ověří také teoretické i praktické znalosti žadatele v oblasti vlastností a detekce plynů a v poskytování první pomoci při úrazech nebo otravách plyny.
(6) O zkoušce vyhotoví předseda komise zkušební protokol. V případě vyhovujícího výsledku zkoušky zajistí při ověřování odborné způsobilosti podle odstavce 3 vydání osvědčení o odborné způsobilosti podepsaného předsedou komise, ve kterém uvede
a) jméno, příjmení a datum narození žadatele,
b) vymezení rozsahu osvědčení, a to druhem vyhrazeného technického zařízení, druhem činnosti, druhem energie, kapacitou, výkonem, tlakem, nosností apod., se kterým je žadatel odborně způsobilý pracovat,
c) v evidenčním čísle osvědčení rozlišovací znaky rozsahů podle přílohy č. 7,
d) datum vydání osvědčení.
Osvědčení se opatří otiskem razítka obvodního báňského úřadu.
(7) Platnost osvědčení lze prodloužit na základě písemnéžádosti podané před uplynutím platnosti osvědčení a na základěnásledného úspěšného přezkoušení držitele osvědčení.
 
§ 15
Zvláštní požadavky na odbornou způsobilost k obsluze vyhrazených technických zařízení tlakových - kotlů
(1) Držitel osvědčení obsluha kotle (topič) je oprávněn obsluhovat kotle příslušné třídy a tříd s vyšším číselným označením, avšak jen pokud jde o kotle na stejný druh paliva; obsluha kotle (topič) oprávněný obsluhovat jen kapalinové kotle není oprávněn obsluhovat parní kotle.
(2) Žadatel o vydání osvědčení odborné způsobilosti k obsluze kotlů absolvuje před ověřením znalostí podle § 14 odst. 3 zaškolení v obsluze kotlů příslušné třídy a na daný druh paliva pod dohledem topiče v délce nejméně 2 týdnů a odborný kurz pod vedením revizního technika v délce alespoň
a) 80 hodin pro kotle třídy I,
b) 48 hodin pro kotle třídy II,
c) 32 hodin pro kotle třídy III,
d) 24 hodin pro kotle třídy IV,
pokud výrobce kotle neurčí doby delší.
 
§ 17
Zvláštní požadavky na odbornou způsobilost k obsluze vyhrazených technických zařízení plynových
(1) Podmínkou pro získání osvědčení odborné způsobilosti k obsluze vyhrazených technických zařízení plynových třídy I kroměsplnění požadavků § 14 odst. 1 je také zaškolení u organizace provozující vyhrazené technické zařízení plynové této třídy nebo provádějící montáže nebo opravy těchto zařízení nebo u výrobce vyhrazeného technického zařízení plynového. Zaškolení musí trvat alespoň 10 hodin; rozsah zaškolení se určí s ohledem na charakter práce a náročnost obsluhy vyhrazeného technického zařízení plynového.
(2) Odborně způsobilou osobou k obsluze vyhrazených technických zařízení plynových třídy II je fyzická osoba splňující odbornou praxi a vzdělání podle přílohy č. 6, která byla organizací prokazatelně seznámena s návodem k používání a v obsluze tohoto vyhrazeného technického zařízení byla prakticky zacvičena. Obsah seznámení a dobu a způsob zácviku, pokud ji neurčil výrobce zařízení, určí organizace s ohledem na charakter práce a náročnost obsluhy tohoto zařízení.
 
§ 18
Zvláštní požadavky na odbornou způsobilost osob pro montáže a opravy vyhrazených technických zařízení
(1) Podmínkou pro získání osvědčení odborné způsobilosti provádět montáž a opravy vyhrazených technických zařízení je kroměpožadavků § 14 odst. 1 také zaškolení u organizace provádějícíčinnosti na příslušném druhu vyhrazených technických zařízení nebo u výrobce takových technických zařízení v rozsahu alespoň 40 hodin s ohledem na charakter práce.
(2) Ověřování odborné způsobilosti podle § 14 odst. 3 pro získání osvědčení podle odstavce 1 se účastní také zástupce výrobce příslušného druhu technických zařízení nebo jím pověřené organizace nebo zástupce organizace provádějící revize příslušného druhu technických zařízení.
 
§ 19
Požadavky na odbornou způsobilost revizního technika a ověřování jeho odborné způsobilosti
(1) Požadavky na odbornou praxi a vzdělání žadatele o vydání osvědčení revizního technika stanoví příloha č. 6.
(2) Podnětem k vydání osvědčení revizního technika je písemnážádost žadatele o ověření odborné způsobilosti k provádění revizí a zkoušek vyhrazených technických zařízení. V žádosti o ověření odborné způsobilosti se uvede jméno, příjmení, datum narození, splnění požadavků odborné praxe a vzdělání a rozsah požadovaného osvědčení podle přílohy č. 7. U zkoušky k ověření odborné způsobilosti žadatel předloží originály nebo ověřené kopie dokladůo dosaženém odborném vzdělání a doklady o celkové praxi na technických zařízeních, na nichž má revize provádět.
(3) Osvědčení se vydá na základě žadatelem úspěšně vykonané písemné a ústní zkoušky.
(4) V osvědčení se uvede
a) jméno, příjmení a datum narození revizního technika,
b) druh a rozsah technického zařízení, na kterém může provádět revize,
c) v evidenčním čísle osvědčení rozlišovací znaky rozsahů podle přílohy č. 7,
d) datum vydání osvědčení.
Osvědčení se opatří otiskem razítka obvodního báňského úřadu.
(5) Platnost osvědčení revizního technika lze prodloužit na základě jeho písemné žádosti podané před uplynutím platnosti osvědčení a na základě jeho následného úspěšného přezkoušení.
 
ČÁST ČTVRTÁ
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 20
Přechodná ustanovení
(1) Stav technických zařízení se při prohlídce, zkoušce a revizi do doby jejich rekonstrukce posuzuje podle právních předpisů a technických norem platných v době jejich uvedení do provozu.
(2) U vyhrazeného technického zařízení, pro které byl před nabytím účinnosti této vyhlášky stanoven delší interval pro provedení revize, než stanovuje příloha č. 4, nebo pro které dosavadní právní předpisy nepožadovaly provádění revizí, se revize provede do 6 měsíců od nabytí účinnosti této vyhlášky.
(3) Organizace uvede provozní dokumentaci pro provozovaná technická zařízení uvedená v § 3 odst. 1 do souladu s touto vyhláškou nejpozději do 6 měsíců od nabytí její účinnosti. Současně určí způsob vedení a místo uložení této dokumentace.
(4) Osvědčení vydaná před nabytím účinnosti této vyhlášky jsou platná v rozsahu jejich vymezení.
(5) Osoby vykonávající dosud práce na technickém zařízení, pro které tato vyhláška nevyžaduje osvědčení, a osoby vykonávající dosud prohlídky technických zařízení se po nabytí účinnosti této vyhlášky považují za osoby splňující požadavky této vyhlášky. Organizace vede evidenci těchto osob.
(6) Osoby vykonávající dosud práci na technickém zařízení, pro kterou je podle této vyhlášky třeba osvědčení, mohou tutočinnost bez osvědčení vykonávat nejdéle po dobu 6 měsíců od nabytí účinnosti této vyhlášky.

...

Copyright © 2011-2020 RevizeKontroly.cz