177/1995 Sb. - vyhláška, kterou se vydává stavební a technický řád drah

 • druh: vyhláška
 • číslo předpisu: 177/1995 Sb.
§ 1
Výklad některých pojmů
(1) Pro účely této vyhlášky pro dráhu celostátní, dráhu regionální a vlečku se rozumí
a) železničním spodkem zemní těleso, stavby a zařízení železničního spodku a veřejně přístupné dopravní plochy v obvodu dráhy,
b) tělesem železničního spodku zemní těleso, konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku a odvodňovací zařízení,
c) stavbami železničního spodku konstrukce, které nahrazují zčásti nebo úplně těleso železničního spodku, zvyšují jeho stabilitu nebo jej chrání, případně slouží jinému účelu, tj. propustky, mosty, objekty mostům podobné, tunely, opěrné, zárubní, ochranné a obkladní zdi, galerie i ochranné a regulační stavby, průchody, ochranná zařízení proti spadu cizích předmětů, proti požáru a vodě,
d) dopravními plochami plochy, které jsou určeny k nastupování a vystupování cestujících, k manipulaci a skladování a k zajištění dopravní obsluhy při provozování dráhy (nástupiště, nákladiště, rampy, příjezdy na nákladiště),
e) bezpečnostním pásem nástupiště část plochy nástupiště u nástupní hrany oddělená od ostatní plochy nástupiště kontrastně barevnou vodicí linií s funkcí varovného pásu a hmatově vnímatelnou např. slepeckou holí a nášlapem,
f) zařízeními železničního spodku zařízení, která doplňují těleso nebo stavby železničního spodku nebo je nahrazují, zejména zarážedla, oplocení, zábradlí, prohlídkové a čisticí jámy,
g) plání tělesa železničního spodku vrchní omezující plocha železničního spodku, která tvoří rozhraní mezi železničním spodkem a železničním svrškem,
h) železničním svrškem část trati, která plní nosnou a vodicí funkci pro jízdu drážního vozidla,
i) průjezdným průřezem obrys obrazce v rovině kolmé k ose koleje, jehož osa je kolmá ke spojnici temen kolejnic a prochází středem koleje a který vymezuje vzdálenosti vně ležících staveb, zařízení a předmětů od osy koleje a od spojnice temen kolejnic, kromě případů, kdy z funkčních důvodů musí dojít ke styku těchto zařízení s drážním vozidlem.
(2) Pro účely této vyhlášky pro dráhu speciální (metro) se rozumí
a) přívodní (proudovou) kolejnicí (dále jen "přívodní kolejnice") část přívodního vedení určeného k napájení elektrických hnacích vozidel,
b) bezpečnostním pásem nástupiště část plochy nástupiště u nástupní hrany, oddělená od ostatní plochy nástupiště kontrastně barevným a hmatově (slepeckou holí a nášlapem) vnímatelným varovným pruhem.
(3) Pro účely této vyhlášky pro dráhu tramvajovou se rozumí
a) spodkem tramvajové trati drážní zemní těleso a stavby spodku tramvajové trati, které jej úplně nebo zčásti nahrazují, včetně odvodňovacích a ochranných staveb a zařízení spodku tramvajové trati,
b) plání tramvajové trati rozhraní mezi spodkem a svrškem tramvajové trati,
c) svrškem tramvajové trati část tramvajové trati, která plní nosnou a vodicí funkci pro jízdu drážního vozidla,
d) podkladem kolejového svršku konstrukční část svršku tramvajové trati přenášející zatížení od kolejového svršku na spodek tramvajové trati,
e) krytem tramvajové trati část svršku tramvajové trati umožňující jízdu nekolejového vozidla.
(4) Pro účely této vyhlášky pro dráhu lanovou se rozumí
a) visutou lanovou dráhou dráha lanová se směrově vymezeným pohybem vozidel pomocí jednoho nebo více lan, která mají funkci nosného a tažného prvku,
b) pozemní lanovou dráhou dráha lanová, u níž vodicím a nosným prvkem vozidel je kolej, případně jiná konstrukce a tažným prvkem je lano.
(5) Pro účely této vyhlášky pro železniční dráhy, dráhu tramvajovou a pozemní lanovou dráhu se rozumí
a) tratí soubor stavebně technických zařízení dopravní cesty určené k pohybu drážního vozidla,
b) rozchodem koleje vzdálenost pojížděných hran protilehlých kolejnicových pásů, měřená v rovině příčného řezu,
c) traťovou značkou značka určená k informaci o traťových poměrech a k označení důležitých míst na trati, která nejsou označena jiným způsobem.

...

Příl.1
1. Prohlídky a měření na dráze celostátní a dráze regionální
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------
                                                Časový
 Pol. Předmět a způsob prohlídky      Objekt                        interval
                                                prohlídky
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------
 1. Obchůzka trati             všechny koleje s rychlostí nižší než 120 km.h-1   určí
                                                provozovatel1)
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------
 2. Kontrolní jízda            hlavní koleje                    1 měsíc
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------
 3. Měření rozchodu, vzájemné výškové   traťové a hlavní staniční koleje           4 měsíce
  polohy kolejnicových pásů a směru   při rychlosti vyšší než 120 km.h-1
  kolejí a výhybek měřicími prostředky
  s kontinuálním záznamem

                      traťové a hlavní staniční koleje           6 měsíců
                      při rychlosti vyšší než 60 km.h-1
                      a nižší nebo rovné 120 km.h-1

                      traťové a hlavní staniční koleje           12 měsíců
                      při rychlosti nižší nebo rovné
                      60 km.h-1

                      ostatní dopravní koleje
                      - při měření rozchodu a vzájemné           12 měsíců
                       výškové polohy kolejnicových pásů
                      - při měření směru oblouků kolejí          36 měsíců

                      manipulační koleje                  určí
                                                provozovatel
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------
 4. Měření vzájemné výškové polohy     výhybky v dopravních kolejích a na trati       3 měsíce
  kolejnicových pásů a rozchodu
  ve výhybkách

                      výhybky v ostatních kolejích             6 měsíců
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------
 5. Kontrola prostorové průchodnosti    hlavní koleje                    24 měsíců
                      ostatní koleje                    určí
                                                provozovatel
    
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------
 6. Prohlídka výhybek           výhybky v dopravních kolejích a na trati       3 měsíce
                      výhybky v ostatních kolejích             6 měsíců
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------
 7. Nedestruktivní kontrola kolejnic,   hlavní koleje při rychlosti vyšší než 140 km.h-1   4 měsíce
  srdcovek a jazyků výhybek a vizuální
  prohlídka jejich svarů

                      hlavní koleje při rychlosti od 80 km.h-1       6 měsíců
                      do 140 km.h-1 včetně

                      hlavní koleje při rychlosti od 60 km.h-1       12 měsíců
                      do 80 km.h-1 včetně

                      hlavní a ostatní koleje při rychlosti do 60 km.h-1  určí
                                                provozovatel
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------
 8. Komplexní prohlídka tratě       všechny koleje                    12 měsíců

------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------
 9. Běžná prohlídka mostů, objektů     všechny                       12 měsíců
  mostům podobných a tunelů
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------
10. Podrobná prohlídka mostů        všechny                       36 měsíců
  a objektů mostům podobných
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------
11. Podrobná prohlídka tunelů       všechny                       60 měsíců
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------
12. Prohlídka sdělovacího         dopravní koleje na tratích              3 měsíce
  a zabezpečovacího zařízení       s rychlostí 100 km.h-1 a více

                      dopravní koleje na tratích              6 měsíců
                      s rychlostí do 100 km.h-1
                      a ostatní koleje
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------
13. Komplexní prohlídka sdělovacího    všechny                       60 měsíců
  a zabezpečovacího zařízení
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------
14. Měření trakčního vedení        hlavní koleje                    6 měsíců
  měřicím vozem             s rychlostí nad 100 km.h-1;
                      při každém druhém měření pro rychlosti
                      nad 120 km.h-1 se měří dynamické účinky

                      hlavní koleje                    12 měsíců
                      s rychlostí do 100 km.h-1
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------
15. Měření korozivních vlivů na ocelové  koleje na tratích se stejnosměrnou          24 měsíců
   a železobetonové konstrukce     trakční proudovou soustavou
                      a v přilehlých úsecích
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------
16. Prohlídky               přejezdy
  přejezdů                a přechody                      12 měsíců
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------
17. Prohlídky budov            provozní budovy                   12 měsíců
------------------------------------------------------------------
 1) Na tratích, na kterých je zastavena pravidelná drážní doprava
  a na tratích s traťovou rychlostí menší než 60 km/h, na
  kterých se provozuje pouze nákladní doprava do objemu 0,5
  mil.hrtkm ročně, lze nahradit pěší obchůzku kontrolní jízdou
  podle položky č. 2 prováděnou v časovém intervalu, který určí
  provozovatel dráhy.
2. Prohlídky a měření na vlečce
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------
                                                 Časový
Pol. Předmět a způsob prohlídky      Objekt                         interval
                                                 prohlídky
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------
 1.  Obchůzka tratí            všechny koleje                     určí
   s měřením koleje                                      provozovatel
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------
 2. Měření rozchodu, vzájemné výškové
  polohy kolejnicových pásů a směru
  kolejí - s kontinuálním záznamem    koleje s rychlostí vyšší než 40 km.h-1         12 měsíců
      - bez kontinuálního záznamu   ostatní koleje                     určí
                                                 provozovatel
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------
 3. Měření výškové polohy         výhybky s rychlostí vyšší než 40 km.h-1        3 měsíce
  kolejnicových pásů a rozchodu
  ve výhybkách
                      ostatní výhybky                    určí
                                                 provozovatel
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------
 4.   Kontrola průjezdného průřezu   koleje                         24 měsíců
                                                 určí
                                                 provozovatel
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------
 5.   Prohlídka výhybek         všechny výhybky                    6 měsíců
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------
 6.   Komplexní prohlídka vlečky    všechny koleje                     12 měsíců
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------
 7.   Prohlídka mostů a objektů     všechny                        36 měsíců
     mostům podobných
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------
 8.   Prohlídka sdělovacího a      všechny koleje                     6 měsíců
     zabezpečovacího zařízení
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------
 9.   Komplexní prohlídka        všechny                        60 měsíců
     sdělovacího a zabezpečovacího
     zařízení
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------
10.   Měření trakčního vedení      všechny koleje                     12 měsíců
     měřícím vozem
-------------------------------------------------------------------------------     --------------------------------
11.   Prohlídka             přejezdy
     přejezdů             a přechody
     a přechodů            na vlečce                       12 měsíců
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------3. Prohlídky a měření na dráze speciální (metro)
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------
                                                 Časový
Pol.   Předmět a způsob prohlídky    Objekt                         interval
                                                 prohlídky
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------
 1.   Obchůzka trati          hlavní koleje,                     určí
                     traťové koleje,                     provozovatel
                     spojovací koleje
                     do depa

                     obratové koleje,                    určí
                     zkušební kolej                     provozovatel
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------
 2.   Prohlídka výhybek        výhybky                         každý
                     v obratových stanicích                 den

                     ostatní výhybky                     týden
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------
 3.   Měření geometrické polohy    obratové koleje                     3 měsíce
     koleje, přívodní kolejnice    v koncových stanicích
     (ručně)

                     kolejové spojky                     6 měsíců
                     ve stanicích
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------
 4.   Měření průjezdného průřezu    hlavní koleje,                     horní část
     pojízdnou šablonou        traťové spojky                     3 měsíce
                                                 spodní část
                                                 12 měsíců
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------
 5.   Nedestruktivní kontrola     hlavní koleje                      3 měsíce
     kolejnic a jazyků výhybek

                     ostatní koleje s                    6 měsíců
                     přívodní kolejnicí
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------
 6.   Měření geometrické polohy    hlavní koleje,                     1 měsíc
     kolejového svršku a přívodní   traťové spojky,
     kolejnice měřícím vozem     spojovací koleje
                     do depa
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------
 7. Nedestruktivní kontrola odporových  bezstyková kolej                    1. po provedení
  svarů kolejnic                                          svaru

                                                 2. po 24 měsících
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------
 7a. Nedestruktivní kontrola svarů    bezstyková kolej                    1. po provedení
   kolejnic zhotovených elektrickým   na nově budovaných tratích                 svaru
   obloukem nebo termitem
                                                 2. před zahájením
                                                   provozu

                     bezstyková kolej                      po provedení
                     na provozované trati                    svaru

                     bezstyková kolej                    po 12 měsících
                     v provozu
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------
 8.   Vizuální kontrola        všechny propojky                    1 měsíc
     proudových propojek
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------
 9.   Kontrola montovaného       všechny styky                      12 měsíců
     izolovaného styku
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------
10.   Kontrola styku přívodní     všechny styky                      6 měsíců
     kolejnice
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------
11.   Prohlídka mostů a objektů    všechny                         36 měsíců
     mostům podobných
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------
12.   Prohlídka sdělovacího      všechny                         6 měsíců
     a zabezpečovacího zařízení
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------
13. Měření deformací           stavby a zařízení pod zemí              1. 12 měsíců po dobu
                                                  4 let od zahájení
                                                  provozu
                                                2. dále 24 měsíců
                                                3. dále vždy po
                                                  60 měsících
-------------------------------------------------------------------------------     --------------------------------
4. Prohlídky a měření na dráze tramvajové
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------
                                                 Časový
Pol.   Předmět a způsob prohlídky   Objekt                         interval
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------                                                 prohlídky
 1.   Obchůzka trati          všechny dopravní koleje                 2 týdny
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------
 2.   Prohlídka výhybek        výhybky v dopravních kolejích              každý den
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------
 3.   Měření geometrické polohy koleje  koleje a výhybky                   12 měsíců
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------
 4.   Prohlídky mostů a        všechny                         36 měsíců
     objektů mostům podobných
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------
 5.   Prohlídka trakčního vedení    všechny                         12 měsíců
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------
 6.   Prohlídky sdělovacích      zařízení určená k organizaci a řízení          určí
     a zabezpečovacích zařízení    drážní dopravy, řízení technologických         provozovatel
                     procesů a informování cestujících
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------


5. Prohlídky a měření na dráze trolejbusové
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------
                                                 Časový
Pol.   Předmět a způsob prohlídky   Objekt                         interval
                                                 prohlídky
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------
 1.   Prohlídka trakčního vedení   všechny                         12 měsíců
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------
 2.   Prohlídky sdělovacích      zařízení určená k organizaci a řízení          určí
     a zabezpečovacích zařízení   drážní dopravy, řízení technologických          provozovatel
                     procesů a informování cestujících
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------


6. Prohlídky a měření na dráze lanové
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------
                                                 Časový
Pol.   Předmět a způsob prohlídky   Objekt                         interval
                                                 prohlídky
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------
 1.   Obchůzka trati         trať                           pokud nebyla
                                                 dráha lanová
                                                 více než
                                                 3 dny v chodu
                                                 nebo vždy po
                                                 nepříznivých
                                                 klimatických
                                                 podmínkách
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------
 2.   Vizuální prohlídka       poháněcí a                        každý
     technologického zařízení    vratná stanice                      den před
     při klidovém stavu                                    zahájením
                                                 přepravy
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------
 3.   Funkční zkoušky za chodu,   dráha lanová                       každý
     zkušební chod                                      den před
                                                 zahájením
                                                 přepravy
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------
 4.   Prohlídka při kontrolní jízdě  trať,                          každý
                     podpěry,                        den před
                     lana                          zahájením
                                                 přepravy
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------
 5.   Prohlídka nosné konstrukce,   dráha lanová                      2 týdny
     pohonu, lanového kotouče,
     kladek, napínacího zařízení,
     podpěr, vozidel a jejich úchytů
     k lanům
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------
 6.   Komplexní prohlídka       dráha lanová                      1 měsíc
     a zkouška
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------
 7.   Prohlídka lan          všechna lana                      každý
                                                 den
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------
 8.   Prohlídka a měření        nosná, brzdová,                     1 měsíc
     při revizní rychlosti      dopravní, tažná
                     a přítažná lana
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------
 9.   Prohlídka a měření        napínací a                       1 měsíc
                     vyrovnávací lana
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------
10.   Prohlídka a měření dopravních  dopravní lana                      6 měsíců
     lan s pevným uchycením vozidel
     po posunutí nebo demontáži
     vozidel z lana
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------
11.   Prohlídka, měření a zkouška   záchranná zařízení                   6 měsíců
     lan záchranných zařízení     a jejich lana
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------
12.   První nedestruktivní kontrola  nosná, brzdná                      1 až 6 měsíců
                     dopravní, tažná                     od položení
                     a přítažná lana                     lana
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------
13.   Pravidelná nedestruktivní    nosná, brzdná                      36 měsíců
                     kontrola lan

                     dopravní, tažná                     24 měsíců
                     a přítažná lana
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------
14    První geodetická kontrola    dráha lanová                      24 měsíců
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------

15.   Pravidelná geodetická kontrola  dráha lanová                      60 měsíců
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------
16.   Prohlídka trati,         trať                              12 měsíců
     kontrola dodržení
     volných prostorů
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
Poznámka: Časové intervaly prohlídek lze jednotlivě prodloužit
nebo zkrátit o 1/6 délky intervalu se zaokrouhlením na celé dny
nahoru. Četnost prohlídek v průběhu roku musí být dodržena.
Copyright © 2011-2020 RevizeKontroly.cz
Cron Job Starts