100/1995 Sb. - vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace

 • druh: vyhláška
 • číslo předpisu: 100/1995 Sb.
§ 1
Určená technická zařízení
(1) Určená technická zařízení (dále jen "zařízení") jsou zařízení tlaková, plynová, elektrická, zdvihací, dopravní, pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny a pro ochranu před negativními účinky zpětných trakčních proudů.
(2) Zařízení tlaková jsou
a) lokomotivní kotle,
b) parní generátory na drážních vozidlech, jakož i parní a horkovodní kotle o pracovním přetlaku větším než 0,05 MPa nebo o dovolené teplotě větší než 110 st. C.
c) zásobníky páry akumulačních lokomotiv,
d) vzduchojemy drážních vozidel o pracovním přetlaku větším než 0,07 MPa, u nichž bezpečnostní součin z pracovního přetlaku v MPa a objemu v litrech je větší než 5,
e) tlakové nádoby stabilní o pracovním přetlaku větším než 0,07 MPa, u nichž bezpečnostní součin z pracovního přetlaku v MPa a objemu v litrech je větší než 10,
f) tlakové nádoby železničních cisternových vozidel, cisternových kontejnerů, cisternových výměnných nástaveb a bateriových vozů k dopravě nebezpečných věcí včetně jejich výstroje,
g) tlakové nádoby železničních cisternových vozidel a cisternových kontejnerů k dopravě bezpečných věcí včetně jejich výstroje.
(3) Zařízení plynová jsou
a) zařízení pro plnění nádob plyny,
b) zařízení pro regulaci tlaku plynů,
c) tlakové stanice plynů,
d) zařízení pro spalování plynů s výkonem od 50 kW,
e) zařízení pro rozvod plynů,
f) zařízení pro odpařování plynů.
(4) Zařízení elektrická jsou
a) elektrické sítě drah a elektrické rozvody drah,
b) elektrická rozvodná zařízení drah a elektrické stanice drah,
c) trakční napájecí a spínací stanice,
d) trakční vedení,
e) elektrická zařízení napájená z trakčního vedení,
f) elektrická zařízení drážních vozidel,
g) silnoproudá zařízení drážní zabezpečovací, sdělovací, požární, signalizační a výpočetní techniky,
h) elektrická zařízení lanových drah,
i) náhradní zdroje elektrické energie pro provozování dráhy,
j) zkušebny elektrických zařízení drah,
k) zabezpečovací zařízení, jehož elektrické obvody plní funkci přímého zajišťování bezpečnosti drážní dopravy.
(5) Zařízení zdvihací jsou
a) jeřáby železniční,
b) jeřáby a zdvihací zařízení s motorovým pohonem na drážním vozidle nebo na drážním podvozku,
c) nehodové jeřáby pro drážní vozidla tramvajové dráhy,
d) jeřáby a zdvihací zařízení s motorovým pohonem, nezahrnutá pod písmeny a) až c),
e) jeřáby kontejnerové, čelní a boční nakladače a překladače kontejnerů,
f) soupravy stojanových zvedáků s motorovým pohonem na zvedání drážního vozidla,
g) hříže k vyvazování podvozků drážního vozidla,
h) pohyblivé pracovní plošiny na drážním vozidle, na drážním podvozku a pohyblivé pracovní plošiny nepřenosné,
i) pohyblivé pracovní plošiny na silničním podvozku, určené pro činnost na trakčním vedení pod napětím.
(6) Zařízení dopravní jsou
a) strojní a mechanická zařízení lanových drah, lana a nosné konstrukce lanových drah,
b) pohyblivé schody a pohyblivé chodníky,
c) elektrické, pneumatické a hydraulické výtahy,
d) pohyblivé plošiny pro dopravu osob se sníženou mobilitou,
e) lyžařské vleky.
 
§ 2
Podmínky pro provoz zařízení
Při provozování dráhy, drážní dopravy a lyžařských vleků lze používat jen zařízení, které má platný průkaz způsobilosti vydaný drážním správním úřadem, a jsou-li splněny tyto podmínky provozní způsobilosti:
a) provádění pravidelných revizí, prohlídek a zkoušek,
b) zajištění řádné a bezpečné funkce zařízení obsluhou,
c) trvalé dodržování provozně technických parametrů podle technické dokumentace.
 
§ 3
(1) K bezpečnému, spolehlivému, hygienickému a ekologickému provozu musí konstrukce zařízení podle zvláštních předpisů
a) zajistit přístup k místu obsluhy a k místům údržby a zamezit možnosti vzniku újmy na životě nebo zdraví osob a pádu předmětů ze zařízení,
b) zamezit možnosti vzniku nebezpečných situací v provozu, vzniklých při přerušení nebo obnově dodávky energie,
c) zajistit dostatečně účinnou protikorozní ochranu úložných zařízení v blízkosti trakčního vedení dráhy,
d) zajistit způsob označení zařízení bezpečnostními značkami a nápisy pro bezpečný provoz, obsluhu a údržbu,
e) zamezit úniku zbytkových par, vznikajících při plnění a vyprazdňování tlakových nádob železničních cisteren a nádržkových kontejnerů benziny a dalšími těkavými organickými látkami v čerpacích stanicích a terminálech, s používáním meziskladování par.
(2) Konstrukce zařízení musí určovat použití takového materiálu, který odpovídá provozním podmínkám a vlivům prostředí, zejména s ohledem na únavu materiálu, jeho stárnutí, korozi a opotřebení.
 
§ 4
Technická dokumentace zařízení musí obsahovat
a) název zařízení, označení typu a výrobce,
b) technické podmínky zařízení,
c) technický popis zařízení včetně popisu funkcí jednotlivých částí bezpečnostních a ochranných prvků,
d) výkresovou dokumentaci a schémata zařízení,
e) technické výpočty,
f) návod na obsluhu a údržbu zařízení, kontrolu a hodnocení provozní způsobilosti.
 
§ 5
(1) Revize jednotlivých zařízení se provádí v časových intervalech uvedených v příloze č. 1 a v příloze č. 2, které jsou součástí této vyhlášky.
(2) Při revizích podle odstavce 1 se zjišťuje dodržení podmínek stanovených v § 3
a) u tlakových zařízení
1. kontrolou tlakového zařízení za provozu, zaměřenou na stav a funkčnost tlakového celku včetně bezpečnostní výstroje (provozní revize),
2. vizuální kontrolou tlakového zařízení a jeho výstroje se zaměřením na stav vnějšího a vnitřního povrchu stěn a svarových spojů včetně zkoušky těsnosti tlakového zařízení maximálním pracovním přetlakem (vnitřní revize),
b) u plynových zařízení vizuální prohlídkou, kontrolou těsnosti, funkce větrání, funkce uzávěrů, regulačních, zabezpečovacích a měřicích zařízení a dodržování technických parametrů,
c) u elektrických zařízení vizuální prohlídkou zařízení, měřením elektrických parametrů a zkoušením funkce se provede kontrola celkového stavu zařízení se zaměřením na jeho bezpečnost,
d) u zdvihacích a dopravních zařízení
1. vizuální kontrolou stavu zařízení a kontrolou funkce zařízení bez zatížení (provozní revize),
2. kontrolou v rozsahu provozní revize doplněnou o funkční zkoušku s provozním zatížením (revize).
(3) Zpráva o revizi vyhotovená oprávněnou odborně způsobilou osobou obsahuje vždy přesné označení zařízení, zaměření revize, obchodní jméno provozovatele zařízení, umístění zařízení, zjištěný stav zařízení, vyjádření o provozní způsobilosti zařízení, jméno, příjmení a podpis oprávněné odborně způsobilé osoby, číslo jeho osvědčení a datum, kdy byla revize provedena.
 
§ 6
(1) Prohlídky a zkoušky zařízení v provozu se provádějí v časových intervalech stanovených v příloze č. 3.
(2) Při prohlídce a zkoušce podle odstavce 1 se kontrolují doklady, shoda zařízení s technickou dokumentací a dále se provádí
a) u tlakových zařízení
1. vizuální kontrola tlakového zařízení a jeho výstroje se zaměřením na stav vnějšího a vnitřního povrchu stěn a svarových spojů (prohlídka),
2. zkouška tlakového zařízení s výstrojí zkušební nebo pracovní látkou o nejvyšším pracovním přetlaku, sloužící ke kontrole těsnosti tlakového celku (zkouška těsnosti),
3. zkouška tlakového zařízení kapalinou o zkušebním přetlaku, sloužící ke kontrole těsnosti a pevnosti tlakového celku (tlaková zkouška),
4. po provedení prohlídky s tlakovou zkouškou se u zařízení uvedených pod pol. 4, 5, 6 přílohy č. 3 provede vždy provozní revize,
b) u plynových zařízení vizuální prohlídka zařízení, kontrola těsnosti zařízení, funkce větrání, funkce uzávěrů, regulačních, zabezpečovacích a měřicích zařízení, dodržování technických parametrů zařízení, vybavení bezpečnostními značkami, tabulkami a protipožární technikou,
c) u elektrických zařízení vizuální kontrola celkového stavu a vybavení, kontrola hlavních parametrů zařízení měřením a funkční zkouška zařízení (prohlídka a zkouška),
d) u zdvihacích zařízení kontrola stavu zařízení a vybavení, kontrola provozních parametrů měřením, funkční zkouška bez zatížení a funkční zkouška s maximálním provozním zatížením (prohlídka a zkouška),
e) u dopravních zařízení kontrola stavu zařízení a vybavení, kontrola provozních parametrů měřením, funkční zkouška bez zatížení a funkční zkouška s maximálním provozním zatížením (prohlídka a zkouška). Funkční zkouška s maximálním provozním zatížením se neprovádí u pohyblivých schodů, pohyblivých chodníků, lanových drah a lyžařských vleků.
(3) Protokol o provedené prohlídce a zkoušce zařízení v provozu, vyhotovený oprávněnou odborně způsobilou osobou, obsahuje vždy přesné označení zařízení, název jeho provozovatele, umístění, popis provedené prohlídky a zkoušky, zjištěný stav, hodnocení rizik, vyjádření o provozní způsobilosti a stanovení její doby, jméno, příjmení a podpis oprávněné odborně způsobilé osoby, číslo jejího osvědčení a datum, kdy byly prohlídka a zkouška provedeny.
(4) Protokol o provedené prohlídce a zkoušce zařízení v provozu se pořizuje ve třech vyhotoveních, z nichž jedno obdrží provozovatel zařízení, jedno Drážní úřad a jedno si ponechá oprávněná odborně způsobilá osoba, která prohlídku a zkoušku provedla.
(5) Zprávy o revizích a protokoly o prohlídkách a zkouškách musí být přiloženy k průkazu způsobilosti zařízení uloženého u provozovatele zařízení.
(6) Prohlídce a zkoušce mimo časový interval stanovený v příloze č. 3 podléhá zařízení
a) po přemístění, předcházela-li demontáž,
b) nebylo-li více než dva roky v činnosti,
c) po mimořádné události s vlivem na provozní způsobilost a bezpečnost zařízení.
(7) Po zásahu do zařízení svařováním (oprava, rekonstrukce) anebo zásahu do zařízení znamenajícím odchylku od technické dokumentace musí být s výjimkou tlakových nádob pro dopravu nebezpečných věcí provedena technická prohlídka a zkouška
a) autorizovanou osobou, jde-li o stanovený výrobek podle zvláštního právního předpisu,
b) osobou pověřenou Ministerstvem dopravy, jedná-li se o jiné zařízení, popřípadě jiný výrobek.
(8) Po zásahu ovlivňujícím bezpečnost tlakové nádoby určené k dopravě nebezpečných věcí nebo její výstroje musí být provedena mimořádná prohlídka a zkouška oprávněnou osobou podle zvláštního právního předpisu
 
§ 7
(1) Revize, prohlídky a zkoušky se provádějí nejpozději v časových intervalech stanovených v přílohách č. 1, 2 a 3.
(2) Zařízení, které ohrožuje život nebo zdraví osob nebo které může způsobit škodu na majetku, musí být spolehlivě zabezpečeno tak, aby nemohlo být dále používáno.
(3) Technická dokumentace pro zařízení podle § 1 odst. 3 písm. e) a odst. 4 písm. a), b), g) a k) se pořizuje ve dvou vyhotoveních a ukládá se tak, aby i při mimořádné události bylo zachováno alespoň jedno vyhotovení.
 
§ 8
(1) Obsluhou, údržbou a opravami zařízení může být pověřena jen osoba, která byla s činností na zařízení řádně seznámena, prakticky zacvičena a přezkoušena. Činností na elektrickém zařízení může být pověřena jen osoba s elektrotechnickou kvalifikací podle přílohy č. 4. Tyto požadavky se nevztahují na cestující veřejnost obsluhující zařízení, které je určeno pro používání cestujícími.
(2) O skutečnostech uvedených v odstavci 1 vede provozovatel zařízení evidenci.
(3) Obsluhou lokomotivního kotle může být pověřena jen osoba, která byla s činností na zařízení řádně seznámena, prakticky zacvičena a její způsobilost prokázána přezkoušením provedeným oprávněnou odborně způsobilou osobou pro tlaková zařízení.
 
...
 
Příl.1
Časové intervaly revizí určených technických zařízení
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Pol.   Tlaková zařízení               Zaměření     Časový   Poznámka
                                    interval
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.   Lokomotivní kotle              vnitřní revize   1 rok
 2.   Lokomotivní vytápěcí kotle          provozní revize  3 měsíce
                           vnitřní revize   1 rok
 3.   Parní generátory na drážních vozidlech    provozní revize  3 měsíce
                           vnitřní revize   2 roky
 4.   Zásobníky páry akumulačních lokomotiv    provozní revize  1 rok
 5.   Vzduchojemy hnacích drážních vozidel     provozní revize  1 rok   U vzduchojemů
                                          trolejbusů se provozní
                                          revize neprovádí
 6.   Vzduchojemy tažených drážních vozidel    provozní revize  6 roků
     o pracovním přetlaku do 0,6 MPa
 7.   Vzduchojemy tažených drážních vozidel    provozní revize  2 roky
     o pracovním přetlaku větším než 0,6 MPa   vnitřní revize   24 roků
 8.   Tlakové nádoby stabilní           provozní revize  1 rok
                           vnitřní revize   5 roků
 9.   Tlakové nádoby železničních                   podle mezinárodní smlouvy1)
     cisternových vozidel,
     tlakové nádrže cisternových
     kontejnerů, cisternových výměnných
     nástaveb, bateriových vozů
     a vícečlánkových kontejnerů na plyn,
     určené k dopravě nebezpečných věcí 
10.   Tlakové nádoby železničních cisteren
     k dopravě                  vnitřní revize   4 roky
     bezpečných látek s tlakovým vyprazdňováním
11.   Tlakové nádoby nádržkových kontejnerů    vnitřní revize   2,5 roku
     k dopravě bezpečných látek s tlakovým
     vyprazdňováním
12.   Parní a horkovodní kotle          provozní revize   3 měsíce
                           vnitřní revize   2 roky
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Pol.   Plynová zařízení               Zaměření     Časový   Poznámka
                                    interval
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.   Zařízení pro regulaci tlaku plynů      revize      3 roky
 2.   Tlakové stanice plynů            revize      1 rok
 3.   Zařízení pro spalování plynů s výkonem
     od 50 kW                   revize      3 roky
 4.   Zařízení pro rozvod plynů          revize      3 roky
 5.   Zařízení pro odpařování plynů        revize      1 rok


----------------------------------------------------------------------------------------------------
Pol. Elektrická zařízení, zařízení pro ochranu před  Zaměření     Časový   Poznámka
   účinky atmosférické 6a statické elektřiny, zařízení        interval
   pro ochranu před negativními účinky zpětných
   trakčních proudů
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.  Elektrické sítě drah a elektrické rozvody drah,  revize   viz příloha č. 2
   elektrická rozvodná zařízení drah a elektrické
   stanice drah, zdroje a spotřebiče elektrické
   energie pro provozování dráhy, elektrická
   silnoproudá zařízení drážní zabezpečovací,
   sdělovací, požární, signalizační a výpočetní
   techniky a zařízení pro ochranu před účinky
   atmosférické a statické elektřiny
 2.  Trakční napájecí a spínací stanice        revize   5 roků
 3.  Trakční vedení                  revize   6 roků
 4.  Elektrická zařízení napájená z trakčního vedení  revize   6 roků
 5.  Elektrická zařízení drážních vozidel       revize   5 roků
 6.  Elektrická zařízení speciálních vozidel      revize   3 roky
   s elektrickým přenosem výkonu
 7.  Elektrická zařízení lanových drah         revize   viz příloha č. 2
 8.  Zkušebny elektrických zařízení drah        revize   1 rok
 9.  Zařízení pro ochranu před negativními účinky   revize   2 roky
   zpětných trakčních proudů


----------------------------------------------------------------------------------------------------
Pol.   Zdvihací zařízení               Zaměření     Časový   Poznámka
                                    interval
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.  Jeřáby železniční              provozní revize  6 měsíců
                            revize    2 roky
 2.  Jeřáby a zdvihací zařízení na drážním vozidle provozní revize 1 rok
   nebo na drážním podvozku             revize    3 roky
 3.  Nehodové jeřáby pro drážní vozidla      provozní revize  1 rok
   tramvajové dráhy                 revize    3 roky
 4.  Jeřáby a zdvihací zařízení nezahrnutá pod  provozní revize  1 rok    dle tabulky č. 1
   pol. 1 až 3                           2 roky    ČSN 27 0142
                                   3 roky
                                   4 roky
                            revize    2 roky    dle tabulky č. 1
                                   4 roky    ČSN 27 0142
                                   6 roků
                                   8 roků
 5. Jeřáby kontejnerové, čelní a boční
   nakladače a překladače kontejnerů       provozní revize  6 měsíců
                            revize    1 rok
 6. Soupravy stojanových zvedáků         provozní revize  3 měsíce
   drážního vozidla                  revize    1 rok
 7. Hříže k vyvazování podvozku drážního vozidla provozní revize  1 rok
                            revize    2 roky
 8. Pohyblivé pracovní plošiny na drážním
   vozidle,                  provozní revize   1 rok
   na drážním podvozku a pohyblivé pracovní     revize    2 roky
   plošiny nepřenosné
 9. Pohyblivé pracovní plošiny na silničním   provozní revize   1 rok
   podvozku, určené pro činnost na trakčním      revize    2 roky
   vedení pod napětím


----------------------------------------------------------------------------------------------------
Pol.   Dopravní zařízení              Zaměření     Časový   Poznámka
                                    interval
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    
 1. Strojní a mechanická zařízení lanových drah, provozní revize   1 rok
   jejich lana a nosné konstrukce
 2. Pohyblivé schody a pohyblivé chodníky    provozní revize   3 měsíce
 3. Výtahy pro dopravu osob a výtahy pro
   dopravu                   provozní revize   3 měsíce
   osob a nákladu                    revize   1 rok
 4. Výtahy se zakázanou dopravou osob      provozní revize   6 měsíců
                              revize   3 roky
 5. Pohyblivé plošiny pro dopravu osob      provozní revize   1 rok
   se sníženou mobilitou                revize   2 roky
 6. Lyžařské vleky                provozní revize   1 rok
 
Příl.2
Časové intervaly revizí určených technických zařízení elektrických
I. Stanovené  podle  působení  vnějších  vlivů  určených dle
  ČSN 33 2000-3 diferencovaně v jednotlivých prostorech

   Druhy prostorů                                   Časový interval
                                               roky
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------
   prostory normální (AA4, AB5, xx1 pro ostatní parametry
   s výjimkou xx2 pro parametr BC)                              5
   prostory s nízkou teplotou (AA1, AA2, AA3, AB1, AB2, AB3)                 3
   prostory s vysokou teplotou (AA6, AB6)                          3
   prostory s výskytem páry a vodních kapek (AD2)                      3
   prostory s výskytem vody (AD3, AD4, AD5, AD6, AD7)                    1
   prostory s občasným výskytem korozivních nebo znečišťujících látek (AF3)         3
   prostory s trvalým výskytem korozivních nebo znečišťujících látek (AF4)          1
   prostory s výskytem prachu (AE4, AE5, AE6)                        3
   prostory s mechanickým namáháním (AG2, AG3, AH2, AH3)                   2
   prostory s výskytem rostlinstva nebo plísní, živočichů (AK2, AL2)             3
   prostory s nebezpečím požáru zpracovávaných nebo skladovaných látek
   (BE2, BE2N1, BE2N2, BE2N3)                                2
   prostory s nebezpečím výbuchu zpracovávaných nebo skladovaných látek
   (BE3, BE3N1, BE3N2, BE3N3)                                2
   prostory venkovní (AB8, AD4)                               4

II. Stanovené podle druhu prostoru se zvýšeným rizikem ohrožení osob

   Umístění elektrického zařízení                           Časový interval
                                               roky
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------
   stanice hromadné dopravy                                 2
   objekty s velkou hustotou obsazení a obtížnými podmínkami pro únik
   v případě nebezpečí (třída vnějších vlivů BD4)                      2
   drážní provozní budovy                                  5
   objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot odpovídajících
   stupni hořlavosti C2, C3 podle ČSN 73 0823                        2
   pojízdné a převozné prostředky                              1
   prozatímní zařízení staveniště                              0,5

III. Zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny

   Druh objektu                                    Časový interval
                                               roky
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------

   objekty s prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru,
   objekty konstruované ze stavebních hmot odpovídajících
   stupni hořlavosti C1, C2, C3 podle ČSN 73 0823                      2
   ostatní objekty (Platí i pro ochranné prostory, které nehraničí se
   žádným prostorem se stupněm nebezpečí výbuchu.)                      5

IV. Elektrická zařízení lanových drah

   Druh elektrického zařízení                             Časový interval
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------
   poháněcí zařízení, náhradní proudový zdroj, nouzové osvětlení, řídicí
   obvody, vozy včetně příslušných obvodů nebo obvodů přímo souvisejících
   s těmito zařízeními, zařízení pro ochranu před bleskem               13 měsíců

   ostatní elektrické zařízení                            podle částí I, II
                                            této přílohy,
                                            nejméně však
                                            1x za 3 roky
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Při provádění pravidelných revizí platí vždy nejkratší z časových
    
intervalů stanovených podle vnějších vlivů (část I této přílohy)
a podle druhu prostoru se zvýšeným rizikem ohrožení osob (část II
této přílohy).
  
Příl.3
Časové intervaly prohlídek a zkoušek určených technických zařízení
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Pol.   Tlaková zařízení           Zaměření     Časový     Poznámka
                                interval
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.   Lokomotivní kotle           prohlídka a   6 roků
                        tlaková zkouška
 2.   Lokomotivní vytápěcí kotle      prohlídka a   6 roků
                        tlaková zkouška
 3.   Zásobníky páry akumulačních lokomotiv prohlídka a   5 roků
                        tlaková zkouška
 4.   Vzduchojemy hnacích drážních vozidel prohlídka a   6 roků
                        tlaková zkouška
 5.   Tlakové nádoby stabilní        prohlídka a   10 roků
                        tlaková zkouška
 6.   Kovové tlakové nádoby k dopravě
     plynů                 prohlídka a   8 roků
     na drážních vozidlech         tlaková zkouška
 7.   Tlakové nádoby železničních      prohlídka    podle
     cisternových vozidel,         a tlaková    mezinárodní smlouvy1)
     cisternových kontejnerů,       zkouška
     cisternových výměnných
     nástaveb, bateriových vozů
     a vícečlánkových kontejnerů na plyn,
     určené k dopravě nebezpečných věcí
 8.   Tlakové nádoby železničních cisteren
     k dopravě               prohlídka a   8 roků
     bezpečných látek s tlakovým
     vyprazdňováním             tlaková zkouška
 9.   Tlakové nádoby nádržkových
     kontejnerů               prohlídka a    5 roků
     k dopravě bezpečných látek s tlakovým tlaková zkouška
     vyprazdňováním
10.   Parní a horkovodní kotle        prohlídka a    10 roků
                        tlaková zkouška
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pol.   Plynová zařízení           Zaměření    Časový   Poznámka
                                interval
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.   Zařízení pro plnění nádob plyny   prohlídka a   5 roků
                       zkouška
 2.   Zařízení pro regulaci tlaku plynů  prohlídka a   6 roků
                       zkouška
 3.   Tlakové stanice plynů        prohlídka a   3 roky
                       zkouška
 4.   Zařízení pro spalování plynů
     s výkonem od 50 kW          prohlídka a   6 roků
                       zkouška
 5.   Zařízení pro rozvod plynů      prohlídka a   6 roků
                       zkouška
 6.   Zařízení pro odpařování plynů    prohlídka a   3 roky
                       zkouška


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pol. Elektrická zařízení, zařízení pro ochranu před   Zaměření   Časový   Poznámka
   účinky atmosférické a statické elektřiny,      interval
   zařízení pro ochranu před negativními účinky
   zpětných trakčních proudů
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.  Trakční napájecí a spínací stanice,         prohlídka   5 roků
   elektrické stanice vn                a zkouška
 2.  Elektrická zařízení lanových drah          prohlídka   3 roky
                             a zkouška
 3.  Zabezpečovací zařízení, jehož elektrické obvody   prohlídka   5 roků
   plní funkci přímého zajišťování bezpečnosti     a zkouška
   drážní dopravy
 4.  Zařízení pro ochranu před negativními účinky    prohlídka   3 roky
   zpětných trakčních proudů              a zkouška


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pol. Zdvihací zařízení                  Zaměření   Časový   Poznámka
                                     interval
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.  Jeřáby železniční                  prohlídka   6 roků
                             a zkouška
 2.  Jeřáby a zdvihací zařízení na drážním        prohlídka   6 roků
   vozidle nebo na drážním podvozku          a zkouška
 3.  Nehodové jeřáby pro drážní vozidla         prohlídka   6 roků
   tramvajové dráhy                  a zkouška
 4.  Jeřáby a zdvihací zařízení nezahrnutá        prohlídka   8 roků
   pod pol. 1 až 3                   a zkouška
 5.  Jeřáby kontejnerové, čelní a boční nakladače    prohlídka   3 roky
   a překladače kontejnerů               a zkouška
 6.  Soupravy stojanových zvedáků drážního        prohlídka   6 roků
   vozidla                       a zkouška
 7.  Hříže k vyvazování podvozků             prohlídka   8 roků
   drážního vozidla                  a zkouška
 8.  Pohyblivé pracovní plošiny na drážním        prohlídka   6 roků
   vozidle, na drážním podvozku a pohyblivé      a zkouška
   pracovní plošiny nepřenosné
 9.  Pohyblivé pracovní plošiny na silničním       prohlídka   6 roků
   podvozku, určené pro činnost na trakčním      a zkouška
   vedení pod napětím


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pol. Dopravní zařízení                  Zaměření   Časový   Poznámka
                                     interval
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.  Strojní a mechanická zařízení lanových drah,    prohlídka   3 roky
   jejich lana a nosné konstrukce           a zkouška
 2.  Pohyblivé schody a pohyblivé chodníky        prohlídka   4 roky
                             a zkouška
 3.  Výtahy pro dopravu osob a výtahy pro        prohlídka   3 roky
   dopravu osob a nákladu               a zkouška
 4.  Výtahy se zakázanou dopravou osob          prohlídka   6 roků
                             a zkouška
 5.  Pohyblivé plošiny pro dopravu osob         prohlídka   6 roků
   se sníženou mobilitou                a zkouška
 6.  Lyžařské vleky                   prohlídka   5 roků
                             a zkouška

 

Copyright © 2011-2020 RevizeKontroly.cz