ČSN 33 1500 - Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení

  • druh: norma
  • číslo předpisu: ČSN 33 1500
  • účinnost: 01 červen 1991

...

Tato norma je základní normou pro provádění revizi elektrických zařízení ve smyslu ČSN 33 0010 a zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny /dále jen elektrická zařízení). Tato norma platí pro všechna elektrická zařízení, která mohou ohrozit lidské zdraví, užitková zvířata nebo majetek a okolní prostředí za stanovených podmínek provozu elektrickým proudem nebo napětím nebo jevy vyvolanými účinky elektřiny, pokud jiné čs. státní normy nebo předpisy orgánů státních odborných dozorů nestanoví pro zvláštní případy odlišné požadavky.

 

1. ÚČEL REVIZE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Účelem revize elektrických zařízení je ověřování jejich stavu z hlediska bezpečnosti. Požadavky bezpečnosti se považují za splněné, pokud elektrické zařízení odpovída z hlediska bezpečnosti příslušným ustanovením norem.

 

2. VÝCHOZÍ REVIZE

2.1. Nová elektrická zařízení je možno uvést do provozu jen tehdy, byl-li jejich stav z hlediska bezpečnosti ověřen výchozí revizi, popř. ověřen a doložen dokladem v souladu s požadavky stanovenými zvláštními právními předpisy.

...

Copyright © 2011-2020 RevizeKontroly.cz