ČSN EN 62305-3 ed. 2 - Ochrana před bleskem – Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života

 • druh: norma
 • číslo předpisu: ČSN EN 62305-3 ed. 2
 • účinnost: 01 únor 2012

...

Předmluva

Text mezinárodní normy IEC 62305-3:2010, připravený technickou komisí IEC TC 81, Ochrana před bleskem spolu se společnými modifikacemi připravenými technickou komisí CENELEC TC 81X, Ochrana před bleskem, byl předložen IEC-CENELEC k formálnímu hlasování a byl schválen CENELEC jako EN 62305-3 dne 2011-01-02.

Tato evropská norma nahrazuje EN 62305-3:2006 + oprava listopad 2006 + oprava září 2008 + A11:2009.

Tato EN 62305-3:2011 zahrnuje vzhledem k EN 62305-3:2006+opravě listopad 2006 + opravě září 2008 + A11:2009 následující důležité technické změny:

 1. O minimálních tloušťkách kovových desek nebo trubek uvedených v tabulce 3 pro jímací soustavy se nepředpokládá, že by byly schopny chránit před problémem horkých míst.

 2. Jako materiál vhodný pro LPS byla zavedena ocel s elektricky nanesenou mědí.

 3. Některé průřezy vodičů LPS byly mírně upraveny.

 4. Pro účely pospojování, jsou oddělovací jiskřiště použita pro kovové prvky a SPD pro vnitřní systémy.

 5. Pro vyhodnocení oddělovacích vzdáleností byly zavedeny dvě metody – zjednodušená a podrobná.

 6. Ve stavbě se uvažuje také ochrana před poraněními živých bytostí v důsledku elektrického úrazu.

 7. V příloze D (normativní) je uvedena zdokonalená informace pro případy staveb s rizikem výbuchu.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN a CENELEC nelze činit odpovědnými za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Byla stanovena tato data: 

 • nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni
  vydáním identické národní normy nebo vydáním
  oznámení o schválení EN k přímému používání
  jako normy národní

(dop)

2012-01-02

 • nejzazší datum zrušení národních norem,
  které jsou s EN v rozporu

(dow)

2014-01-02

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 62305-3:2010 byl schválen CENELEC jako evropská norma s dohodnutými společnými modifikacemi.

Obsah

Strana

Úvod 11

1 Rozsah platnosti 11

2 Citované normativní dokumenty 11

3 Termíny a definice 13

4 Systém ochrany před bleskem (LPS) 16

4.1 Třídy LPS 16

4.2 Návrh LPS 16

4.3 Propojení ocelového armování stavby ze železobetonu 17

5 Vnější systém ochrany LPS 17

5.1 Všeobecně 17

5.1.1 Oblast použití vnějšího LPS 17

5.1.2 Výběr vnějšího LPS 17

5.1.3 Použití náhodných součástí 17

5.2 Jímací soustava 17

5.2.1 Všeobecně 17

5.2.2 Umístění 18

5.2.3 Jímací soustava před bočními údery do vysokých budov 19

5.2.4 Provedení 20

5.2.5 Náhodné součásti 20

5.3 Soustava svodů 21

5.3.1 Všeobecně 21

5.3.2 Umístění izolovaného (oddáleného) LPS 21

5.3.3 Umístění neizolovaného (neoddáleného) LPS 21

5.3.4 Provedení 22

5.3.5 Náhodné součásti 22

5.3.6 Zkušební spojky 23

5.4 Uzemňovací soustava 23

5.4.1 Všeobecně 23

5.4.2 Uspořádání uzemnění v obecných podmínkách 23

5.4.3 Instalace zemničů 25

5.4.4 Náhodné zemniče 25

5.5 Součásti 25

5.5.1 Všeobecně 25

5.5.2 Uchycení 26

5.5.3 Spoje 26

5.6 Materiály a rozměry 27

5.6.1 Materiály 27

5.6.2 Rozměry 27

6 Vnitřní systém ochrany před bleskem 28

6.1 Všeobecně 28

6.2 Ekvipotenciální pospojování proti blesku 29

6.2.1 Všeobecně 29

Strana

6.2.2 Ekvipotenciální pospojování proti blesku pro kovové instalace 29

6.2.3 Ekvipotenciální pospojování proti blesku pro vnější vodivé části 30

6.2.4 Ekvipotenciální pospojování proti blesku pro vnitřní systémy 30

6.2.5 Ekvipotenciální pospojování proti blesku pro vedení připojená k chráněné stavbě 31

6.3 Elektrická izolace vnějšího LPS 31

6.3.1 Všeobecně 31

6.3.2 Zjednodušený přístup 32

6.3.3 Podrobný přístup 32

7 Údržba a revize LPS 33

7.1 Všeobecně 33

7.2 Účel revizí 33

7.3 Postupy revizí 33

7.4 Údržba 33

8 Opatření na ochranu živých bytostí před úrazem dotykovým a krokovým napětím 33

8.1 Opatření na ochranu před dotykovými napětími 33

8.2 Opatření na ochranu před krokovými napětími 34

Příloha A (normativní)  Umístění jímací soustavy 35

Příloha B (normativní)  Minimální průřez vstupujících kabelových stínění za účelem zabránění
nebezpečnému jiskření 40

Příloha C (informativní)  Odhad dostatečné vzdálenosti s 41

Příloha D (norrmativní)  Další informace pro LPS v případech staveb s prostory s nebezpečím výbuchu 47

Příloha E (informativní)  Směrnice pro návrh, provedení, údržbu a revize systémů ochrany před bleskem 53

Bibliografie 138

Obrázek 1 – Ochranný úhel odpovídající třídě LPS 19

Obrázek 2 – Smyčka svodu 22

Obrázek 3 – Minimální délka l1 každého zemniče podle třídy LPS 24

Obrázek A.1 – Chráněný prostor svislé jímací tyče 35

Obrázek A.2 – Ochranný prostor svislé jímací tyče 36

Obrázek A.3 – Ochranný prostor vodičové jímací soustavy 36

Obrázek A.4 – Ochranný prostory izolované (oddálené) mřížové jímací soustavy (jímací soustavy vodičů spojených
do mříže) podle metody ochranného úhlu a metody valící se koule 37

Obrázek A.5 – Ochranný prostor neizolované (neoddálené) mřížové jímací soustavy (jímací soustavy vodičů spojených
do mříže) podle metody mřížové soustavy a metody ochranného úhlu 38

Obrázek A.6 – Návrh jímací soustavy podle metody valící se koule 39

Obrázek C.1 – Hodnoty koeficientu kc v případě jímací soustavy tvořené zavěšeným vodičem 41

Obrázek C.2 – Hodnoty koeficientu kc v případě soustavy mnoha svodů 42

Obrázek C.3 – Hodnoty koeficientu kc v případě šikmé střechy s jímačem na hřebeni 44

Obrázek C.4 – Příklad výpočtu dostatečné vzdálenosti v případě mnoha svodů, propojovacích obvodových vedení
mezi svody na každé úrovni 45

Obrázek C.5 – Hodnoty součinitele kc v případě mřížové jímací soustavy se soustavou mnoha svodů 46

Obrázek E 1 – Vývojový diagram návrhu LPS 54

Obrázek E.2 – Návrh LPS pro převislou část stavby 58

Obrázek E.3 – Měření celkového elektrického odporu 59

Obrázek E.4 – Ekvipotenciální pospojování ve stavbě s ocelovým armováním 61

Obrázek E.5 – Typické způsoby spojování prutů armování v železobetonu (jsou-li dovoleny) 62

Strana

Obrázek E.6 – Příklady použití svorek jako připojení mezi pruty armování a vodiči 63

Obrázek E.7 – Příklady pro připojovací body k armování v armované betonové stěně 64

Obrázek E.8 – Použití kovových fasád jako soustavy náhodných svodů a spojení výztuže fasády 68

Obrázek E.9 – Vodivé spojení rámů oken ke kovovému obložení fasády 69

Obrázek E.10 – Vnitřní svody v průmyslových objektech 71

Obrázek E.11 – Instalace vodičů pospojování v železobetonu staveb a ohebné spoje mezi dvěma částmi
ze železobetonu 73

Obrázek E.12 – Metoda ochranného úhlu; návrh pro různé výšky podle tabulky 2 76

Obrázek E.13 – Izolovaný vnější LPS použitím dvou izolovaných jímacích stožárů navržených podle metody
ochranného úhlu jímací soustavy 77

Obrázek E.14 – Izolovaný vnější LPS s použitím dvou izolovaných jímacích stožárů vzájemně spojených
vodorovně zavěšeným drátem 78

Obrázek E.15 – Příklad návrhu jímací soustavy neizolovaného LPS s jímacími tyčemi 79

Obrázek E.16 – Příklad návrhu jímací soustavy neizolovaného LPS s vodorovným drátem podle metody
ochranného úhlu jímací soustavy 80

Obrázek E.17 – Ochranný prostor jímací tyče na nakloněném povrchu s použitím metody ochranného úhlu 81

Obrázek E.18 – Návrh sítě vodičů jímací soustavy LPS na stavbě se složitým tvarem 82

Obrázek E.19 – Návrh jímací soustavy LPS metodou ochranného úhlu, metodou mřížové soustavy
a všeobecným uspořádáním jímacích součástí 83

Obrázek E.20 – Ochranný prostor mezi dvěma paralelními vodorovnými jímacími dráty nebo dvěma
jímacími tyčemi (r > ht ) 84

Obrázek E.21 – Tři příklady návrhu jímačů neoddáleného LPS podle metody mřížové jímací soustavy 87

Obrázek E.22 – Některé příklady detailů LPS na stavbě s cihlovou střechou se sklonem 89

Obrázek E.23 – Jímací soustava a vizuálně skryté vodiče pro budovy nižší než 20 m, se střechou se sklonem 90

Obrázek E.24 – Konstrukce LPS s použitím náhodných součástí na střeše stavby 91

Obrázek E.25 – Umístění vnějšího LPS na stavbě z izolačního materiálu, například dřeva nebo cihel
s výškou až do 60 m s plochou střechou a střešními nadstavbami 92

Obrázek E.26 – Instalace jímací soustavy na střeše s vodivou krytinou, kde není dovoleno protavení krytiny 93

Obrázek E.27 – Instalace vnějšího LPS na stavbě ze železobetonu použitím armovaných vnějších zdí jako náhodných součástí (svodů) 94

Obrázek E.28 – Příklad jímacího hřibu použitého na střeše parkoviště 95

Obrázek E.29 – Jímací tyč použitá k ochraně kovové střešní nadstavby s elektrickou silnoproudou instalací,
která není pospojována s jímací soustavou 96

Obrázek E.30 – Metody dosažení elektrických spojů na kovovém opláštění parapetu (atiky) 97

Obrázek E.31 – Kovové střešní nadstavby, které jsou chráněny před přímým úderem blesku,
jsou spojeny s jímací soustavou 100

Obrázek E.32 – Příklady provedení ochrany před bleskem domu s anténou TV 103

Obrázek E.33 – Instalace ochrany před bleskem kovových zařízení na střeše před přímým úderem blesku 104

Obrázek E.34 – Spojení náhodné jímací tyče s jímacím vedením 106

Obrázek E.35 – Konstrukce propojení mezi částmi kovových plechů fasády 107

Obrázek E.36 – Instalace vnějšího LPS na stavbě z izolovaného materiálu s různou výškou střechy 109

Obrázek E.37 – Pět příkladů rozmístění vodičů LPS 110

Obrázek E.38 – Konstrukce LPS s použitím jen dvou svodů a základového zemniče 111

Obrázek E.39 – Čtyři příklady spojení zemnicí soustavy k LPS stavby použitím náhodných svodů (nosníků)
a detailů zkušebních svorek 114

Obrázek E.40 – Instalace obvodového zemniče pro stavby s různými základy 117

Obrázek E.41 – Příklady dvou svislých (tyčových) zemničů uspořádání typu A 119

Strana

Obrázek E.42 – Mřížová uzemňovací soustava plochy 122

Obrázek E.43 – Příklad umístění ekvipotenciálního pospojování 127

Obrázek E.44 – Příklad umístění pospojování ve stavbě s více vstupními místy vnějších vodivých částí
použitím obvodového zemniče pro vzájemné spojení přípojnic pospojování 128

Obrázek E.45 – Příklad pospojování pro více vstupních míst vnějších vodivých částí a silnoproudých
nebo komunikačních vedení použitím vnitřního obvodového vodiče pro vzájemné spojení přípojnic pospojování 129

Obrázek E.46 – Příklad umístění pospojování ve stavbě s více vstupními místy vnějších vodivých částí
vstupujících do stavby nad úrovní terénu 130

Obrázek E.47 – Upozornění pro výpočty dostatečné vzdálenosti pro nejnepříznivější bod úderu blesku
ve vzdálenosti l  od referenčního bodu podle 6.3 132

Tabulka 1 – Vztah mezi hladinou ochrany (LPL) a třídou LPS (viz EN 62305-1) 16

Tabulka 2 – Maximální hodnoty poloměru valící se koule, velikosti ok a ochranného úhlu jsou přiřazeny třídě LPS 18

Tabulka 3 – Minimální tloušťka kovových oplechování nebo kovových potrubí jímacích soustav 20

Tabulka 4 – Typické hodnoty vzdálenosti mezi svody a mezi obvodovými vodiči podle třídy LPS 21

Tabulka 5 – Materál LPS a podmínky použití 26

Tabulka 6 – Materiál, tvary a minimální průřezy vodičů jímací soustavy, jímacích tyčí, uzemňovacích přívodů a svodů 27

Tabulka 7 – Materiál, tvary a minimální rozměry zemničů 28

Tabulka 8 – Minimální rozměry vodičů spojujících různé přípojnice pospojování nebo spojujících přípojnice pospojování k uzemňovací soustavě 30

Tabulka 9 – Minimální rozměry vodičů spojujících vnitřní kovové instalace k přípojnici pospojování 30

Tabulka 10 – Izolace vnějšího LPS – Hodnoty koeficientu ki 31

Tabulka 11 – Izolace vnějšího LPS – Hodnoty koeficientu km 32

Tabulka 12 – Izolace vnějšího LPS – Přibližné hodnoty koeficientu kc 32

Tabulka B.1 – Délka kabelu závislá na podmínkách (stavu) stínění 40

Tabulka E.1 – Doporučené vzdálenosti pro uchycení 88

Tabulka E.2 – Maximální interval mezi revizemi LPS 134 

 

Úvod

Tato část EN 62305 se zabývá ochranou stavby, uvnitř i v jejím blízkém okolí, před hmotnými škodami a ochranou živých bytostí před úrazem dotykovým a krokovým napětím.

Hlavní a nejúčinnější ochranné opatření staveb před hmotnými škodami tvoří systém ochrany před bleskem (LPS). Je obvykle složen ze dvou systémů: vnějšího a vnitřního systému ochrany před bleskem.

Vnější LPS je určen k:

a) zachycení úderu blesku do stavby (jímací soustavou);

b) svedení bleskového proudu bezpečně směrem do země (použitím soustavy svodů);

c) rozptýlení bleskového proudu v zemi (použitím uzemňovací soustavy).

Vnitřní LPS zabraňuje nebezpečným jiskřením uvnitř staveb použitím ekvipotenciálního pospojování nebo dostatečné vzdálenosti (z důvodu elektrické izolace) mezi vnějšími součástmi LPS (jak je definováno v 3.2) a jinými elektrickými vodivými součástmi uvnitř stavby.

Hlavní ochranná opatření před úrazem živých bytostí dotykovým a krokovým napětím jsou zaměřena na:

1) snížení nebezpečného proudu tekoucího těly izolací neživých částí a/nebo zvýšením rezistivity povrchu půdy;

2) snížení vzniku nebezpečí dotykových a krokových napětí fyzickými zábranami a/nebo výstražnými upozorněními.

Typ a umístění LPS by mělo být pečlivě zvažováno v úvodním návrhu nové stavby, čímž se umožní maximální využití elektricky vodivých částí stavby. To ulehčí návrh a provedení integrovaných instalací, umožní to zlepšit estetická hlediska a zvýšit účinnost LPS při minimálních nákladech a úsilí.

Byla-li zahájena stavba na staveništi, není jíž možný přístup k uzemnění, vlastní použití ocelového armování základového zemniče a zřízení účinného zemniče. Proto by měla být brána v úvahu rezistivita a způsob uzemnění na nějakém stupni prováděcího projektu. Tyto informace jsou podstatné pro instalaci uzemňovací soustavy a mohou mít vliv na projektování základu stavby.

Aby bylo dosaženo nejlepšího výsledku při minimálních nákladech, jsou důležité pravidelné konzultace mezi projektanty a montážními firmami LPS, architekty a stavebními firmami.

Je-li stávající stavba nově vybavována ochranou před bleskem, mělo by být veškeré úsilí zaměřeno na to, aby se zajistilo, že tato ochrana bude odpovídat zásadám této normy. Při návrhu typu a umístění LPS by měl být brán v úvahu charakter stávající stavby.

...

Copyright © 2011-2020 RevizeKontroly.cz