ČSN EN 60204-32 ed. 2 - Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 32: Požadavky na elektrická zařízení zdvihacích strojů

 • druh: norma
 • číslo předpisu: ČSN EN 60204-32 ed. 2
 • účinnost: 01 květen 2009

Obsah

Strana

Úvod 16

1 Rozsah platnosti 18

2 Citované normativní dokumenty 19

3 Definice 22

4 Všeobecné požadavky 29

4.1 Všeobecně 29

4.2 Výběr zařízení 30

4.2.1 Všeobecně 30

4.2.2 Volba hlavních stykačů 30

4.2.3 Elektrická zařízení odpovídající souboru IEC 60439 30

4.3 Elektrické napájení 30

4.3.1 Všeobecně 30

4.3.2 Napájení AC 30

4.3.3 Napájení DC 31

4.3.4 Vestavěné zdroje 31

4.4 Prostředí a pracovní podmínky 31

4.4.1 Všeobecně 31

4.4.2 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) 31

4.4.3 Teplota okolí 32

4.4.4 Vlhkost 32

4.4.5 Nadmořská výška 32

4.4.6 Znečisťující látky 32

4.4.7 Ionizující a neionizující záření 32

4.4.8 Vibrace, otřesy a rázy 32

4.5 Přeprava a skladování 32

4.6 Opatření pro manipulaci 33

4.7 Instalace 33

5 Připojení zdrojů, hlavní vypínač a přístroje pro vypínání 33

5.1 Ukončení napájecího kabelu 33

5.2 Svorka pro připojení k vnější ochranné uzemňovací soustavě 33

5.3 Odpojovací a spínací přístroje 34

5.3.1 Všeobecně 34

5.3.2 Typ 34

5.3.3 Požadavky 35

5.3.4 Ovládací prvek 36

5.3.5 Hlavní vypínač jeřábu 36

5.3.6 Odpojovač jeřábu 37

5.3.7 Spínač jeřábu 38

5.3.8 Zvláštní obvody 38

5.4 Vypínací přístroje zabraňující neočekávanému spuštění 38

5.5 Přístroje pro vypínání elektrického zařízení 39

5.6 Ochrana proti neoprávněnému, nahodilému a/nebo chybnému zapnutí 39

Strana

6 Ochrana před úrazem elektrickým proudem 40

6.1 Všeobecně 40

6.2 Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí 40

6.2.1 Všeobecně 40

6.2.2 Ochrana krytem 40

6.2.3 Ochrana izolací živých částí 41

6.2.4 Ochrana před zbytkovým napětím 41

6.2.5 Ochrana kryty nebo přepážkami 42

6.2.6 Ochrana polohou nebo ochrana zábranou 42

6.3 Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí 42

6.3.1 Všeobecně 42

6.3.2 Opatření zabraňující vzniku nebezpečného dotykového napětí 42

6.3.3 Ochrana automatickým odpojením od zdroje 42

6.4 Ochrana použitím obvodů PELV 43

6.4.1 Všeobecné požadavky 43

6.4.2 Zdroje pro obvody PELV 43

7 Ochrana (jištění) zařízení 44

7.1 Všeobecně 44

7.2 Jištění proti nadproudům 44

7.2.1 Všeobecně 44

7.2.2 Napájecí vodiče přívodu 44

7.2.3 Silové obvody 44

7.2.4 Řídicí obvody 44

7.2.5 Zásuvky a jim příslušné vodiče 45

7.2.6 Obvody místního osvětlení 45

7.2.7 Transformátory 45

7.2.8 Umístění přístrojů pro jištění proti nadproudu 45

7.2.9 Přístroje pro jištění proti nadproudu 45

7.2.10 Volba velikosti a seřízení přístrojů pro jištění proti nadproudu 45

7.3 Jištění motorů proti přetížení 46

7.3.1 Všeobecně 46

7.3.2 Jištění proti přetížení 46

7.3.3 Tepelná ochrana 46

7.3.4 Ochrana omezením proudu 47

7.4 Jištění proti mimořádně vysoké teplotě 47

7.5 Ochrana před výpadkem nebo poklesem napětí a jeho následné obnovení 47

7.6 Ochrana motoru před nadměrnými otáčkami 47

7.7 Ochrana před zemním spojením nebo rozdílovým proudem 47

7.8 Ochrana před nesprávným sledem fází 47

7.9 Ochrana proti atmosférickému a spínacímu přepětí 48

8 Pospojování 48

8.1 Všeobecně 48

8.2 Ochranný obvod 49

Strana

8.2.1 Všeobecně 49

8.2.2 Ochranné vodiče 50

8.2.3 Spojitost ochranného obvodu 50

8.2.4 Vyloučení spínacích přístrojů z ochranného obvodu 50

8.2.5 Části, které nemusí být připojeny k ochrannému obvodu 51

8.2.6 Připojovací místa ochranného vodiče 51

8.2.7 Doplňkové požadavky na ochranné pospojování pro elektrická zařízení se zemními svodovými proudy AC
nebo DC vyššími než 10 mA 51

8.3 Funkční pospojování 52

8.4 Opatření pro omezení účinků vysokého svodového proudu 52

9 Řídicí obvody a řídicí funkce 52

9.1 Řídicí obvody 52

9.1.1 Napájení řídicích obvodů 52

9.1.2 Napětí řídicích obvodů 52

9.1.3 Jištění 52

9.2 Řídicí funkce 52

9.2.1 Funkce START 52

9.2.2 Funkce STOP 53

9.2.3 Pracovní režimy 53

9.2.4 Vyřazení prostředků pro zajištění bezpečnosti 53

9.2.5 Chod stroje 53

9.2.6 Další řídicí funkce 55

9.2.7 Bezdrátové ovládání 56

9.3 Ochranné blokování 57

9.3.1 Obnovení funkce blokovací bezpečnostní ochrany 58

9.3.2 Omezení provozních mezí 58

9.3.3 Činnost pomocných funkcí 58

9.3.4 Vzájemné blokování různých funkcí a protisměrných pohybů 58

9.3.5 Brždění protiproudem 58

9.4 Řídicí funkce při poruše 58

9.4.1 Všeobecné požadavky 58

9.4.2 Prostředky k minimalizaci rizika při poruše 59

9.4.3 Ochrana před selháním při zemním spojení, při přerušení napětí a ztrátě spojitosti obvodu 59

9.4.4 Ochrana před selháním řídicího systému pohybových prvků 61

10 Komunikační zařízení pro spojení obsluhy se zdvihacím strojem a řídicí přístroje umístěné na zdvihacím stroji 61

10.1 Všeobecně 61

10.1.1 Všeobecné požadavky na přístroje 61

10.1.2 Umístění a montáž 62

10.1.3 Ochrana 62

10.1.4 Snímače polohy 62

10.1.5 Přenosné a zavěšené řídicí stanice 62

10.2 Tlačítka 62

10.2.1 Barvy 62

10.2.2 Označování 63

Strana

10.3 Světelná návěští a zobrazovací jednotky (displeje) 64

10.3.1 Všeobecně 64

10.3.2 Barvy 64

10.3.3 Blikavá světla a displeje 64

10.4 Světelná ovládací tlačítka 64

10.5 Řídicí přístroje s otočným ovládáním 64

10.6 Spouštěcí přístroje 65

10.7 Přístroje nouzového zastavení 65

10.7.1 Umístění přístrojů nouzového zastavení 65

10.7.2 Typy přístrojů nouzového zastavení 65

10.7.3 Barvy ovládacích prvků 65

10.7.4 Místní ovládání vypínače jeřábu a odpojovače jeřábu pro vyvolání nouzového zastavení 65

10.8 Přístroje nouzového vypnutí 65

10.8.1 Umístění přístrojů nouzového vypnutí 65

10.8.2 Typy přístrojů nouzového vypnutí 66

10.8.3 Barvy ovládacích prvků 66

10.8.4 Místní ovládání vypínače jeřábu a odpojovače jeřábu pro vyvolání nouzového vypnutí 66

10.9 Povelový přístroj 66

11 Řídicí zařízení: umístění, montáž a kryty 66

11.1 Všeobecné požadavky 66

11.2 Umístění a montáž 66

11.2.1 Přístupnost a údržba 66

11.2.2 Fyzické oddělení nebo seskupení 67

11.2.3 Účinky tepelných zdrojů 67

11.3 Stupeň ochrany krytem 67

11.4 Kryty, dveře a otvory 68

11.5 Přístup k rozváděčům a k řídicímu zařízení 69

11.5.1 Všeobecně 69

11.5.2 Přístup k chodbám 69

11.5.3 Chodby před rozváděči a řídicím zařízením 69

11.5.4 Omezení vztahující se k chodbám a dveřím 69

12 Vodiče a kabely 69

12.1 Všeobecné požadavky 69

12.2 Vodiče 69

12.3 Izolace 70

12.4 Proudová zatížitelnost v normálním provozu 71

12.5 Úbytek napětí 72

12.6 Ohebné kabely 72

12.6.1 Všeobecně 72

12.6.2 Mechanické dimenzování 72

12.6.3 Proudová zatížitelnost kabelů navíjených na buben 72

12.7 Přípojnicové rozvody a sestavy sběracích kroužků 73

12.7.1 Ochrana před dotykem živých částí 73

Strana

12.7.2 Obvod ochranného vodiče 75

12.7.3 Přípojnice ochranného vodiče 75

12.7.4 Odnímatelné přípojnice s odpojovací funkcí 75

12.7.5 Vzdušné vzdálenosti 75

12.7.6 Povrchové cesty 75

12.7.7 Dělení systému 75

12.7.8 Konstrukce a montáž přípojnicových rozvodů a sestav sběracích kroužků 75

13 Vedení 76

13.1 Spoje a kladení vodičů a kabelů 76

13.1.1 Všeobecné požadavky 76

13.1.2 Kladení vodičů a kabelů 76

13.1.3 Vodiče různých obvodů 76

13.1.4 Spojení mezi snímačem a měničem snímače indukční napájecí soustavy 77

13.2 Označování vodičů 77

13.2.1 Všeobecné požadavky 77

13.2.2 Označování ochranného vodiče 77

13.2.3 Označování středního vodiče 77

13.2.4 Označování barvou 77

13.3 Vnitřní propojení 78

13.4 Vnější vedení 78

13.4.1 Všeobecné požadavky 78

13.4.2 Kabelové kanály mimo rozvaděč 78

13.4.3 Připojení ke zdvihacímu stroji a k pohybujícím se částem zdvihacího stroje 78

13.4.4 Propojení přístrojů na zdvihacím stroji 79

13.4.5 Zásuvková spojení 80

13.4.6 Demontáž pro přepravu 80

13.4.7 Náhradní vodiče 80

13.5 Elektroinstalační kanály, spojovací a rozvodné krabice 80

13.5.1 Všeobecně 80

13.5.2 Poměrné zaplnění elektroinstalačních kanálů 81

13.5.3 Kovové elektroinstalační trubky a armatury 81

13.5.4 Kovové elektroinstalační hadice a armatury 81

13.5.5 Nekovové elektroinstalační hadice a armatury 81

13.5.6 Kabelové elektroinstalační systémy 81

13.5.7 Vnitřní prostory zdvihacího stroje a kabelové elektroinstalační systémy 81

13.5.8 Spojovací a rozvodné krabice 82

13.5.9 Svorkovnice motorů 82

14 Elektrické motory a přidružená zařízení 82

14.1 Všeobecné požadavky 82

14.2 Kryty motorů 82

14.3 Rozměry motorů 82

14.4 Montáž motorů a prostory pro motory 82

14.5 Hlediska pro volbu motoru 82

Strana

14.6 Jisticí přístroje pro mechanické brzdy 83

14.7 Elektricky ovládané mechanické brzdy 83

15 Příslušenství a osvětlení 83

15.1 Příslušenství 83

15.2 Místní osvětlení zdvihacího stroje a zařízení 83

15.2.1 Všeobecně 83

15.2.2 Napájení 83

15.2.3 Jištění 84

15.2.4 Svítidla 84

16 Značení, výstražné značky a referenční označování 84

16.1 Všeobecně 84

16.2 Výstražné značky 84

16.2.1 Nebezpečí úrazu elektrickým proudem 84

16.2.2 Nebezpečí úrazu horkým povrchem 85

16.3 Funkční označení 85

16.4 Označení zařízení 85

16.5 Referenční označení součástí 85

17 Technická dokumentace 85

17.1 Všeobecně 85

17.2 Poskytované informace 86

17.3 Požadavky na veškerou dokumentaci 86

17.4 Dokumenty pro instalaci 87

17.5 Bloková (přehledová) schémata a funkční schémata 87

17.6 Obvodová schémata 87

17.7 Návod k obsluze 87

17.8 Návod k údržbě 87

17.9 Seznam součástí 88

18 Ověřování 88

18.1 Všeobecně 88

18.2 Ověřování podmínek pro ochranu automatickým odpojením od zdroje 88

18.2.1 Všeobecně 88

18.2.2 Zkušební metody v sítích TN 88

18.2.3 Použití zkušebních metod v sítích TN 89

18.3 Zkoušky izolačního odporu 90

18.4 Zkoušky napětím 90

18.5 Ochrana před zbytkovými napětími 91 

18.6 Funkční zkoušky 91

18.7 Přezkoušení 91

Příloha A (normativní)  Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí v sítích TN 92

Příloha B (informativní)  Dotazník pro elektrická zařízení zdvihacích strojů 95

Příloha C (informativní)  Proudová zatížitelnost a nadproudová ochrana vodičů a kabelů elektrického zařízení strojů 98

Příloha D (informativní)  Výběr vodičů pro přerušovaný chod 102

Strana

Příloha E (informativní)  Vysvětlení nouzových funkcí 105

Příloha F (informativní)  Porovnání typických průřezů vodičů 106

Bibliografie 107

Rejstřík 110

Příloha ZA (normativní)  Normativní odkazy na mezinárodní publikace a na jim příslušející evropské publikace 113

Příloha ZZ (informativní)  Pokrytí základních požadavků Směrnic ES 117

Příloha ZZA (informativní)  Pokrytí základních požadavků Směrnice 98/37/ES 117

Příloha ZZB (informativní)  Pokrytí základních požadavků Směrnice 2006/42/ES 118

Obrázek 1 – Blokové schéma vzájemně koordinovaně spolupracujících jeřábů v typickém manipulačním systému
v přístavu 16

Obrázek 2 – Blokové schéma typického jeřábu a jeho přídavného elektrického zařízení 17

Obrázek 3 – Příklady elektrických napájecích soustav 35

Obrázek 4 – Příklad pospojování pro elektrické zařízení zdvihacího stroje 49

Obrázek 5 – Ochrana před selháním při zemním spojení – Metoda a) 60

Obrázek 6 – Ochrana před selháním při zemním spojení – Metoda b) 61

Obrázek 7 – Meze dosahu výložníku 74

Obrázek A.1 – Typické uspořádání pro měření impedance smyčky 94

Obrázek C.1 – Způsoby instalace vodičů a kabelů nezávislé na počtu vodičů/kabelů 99

Obrázek C.2 – Parametry vodičů a ochranných přístrojů 100

Obrázek D.1 – Příklad proudu a doby úseků pracovního cyklu střídavého pohonu zdvihacího stroje s proměnnou
rychlostí 104

Tabulka 1 – Nejmenší průřez vnějšího ochranného měděného vodiče 33

Tabulka 2 – Barevné rozlišení ovládacích tlačítek a jeho význam 63

Tabulka 3 – Symboly pro tlačítka 63

Tabulka 4 – Barvy světelných návěští a jejich význam se zřetelem na stav zdvihacího stroje 64

Tabulka 5 – Minimální průřezy měděných vodičů 70

Tabulka 6 – Klasifikace vodičů 70

Tabulka 7 – Příklady proudové zatížitelnosti (Iz) měděných vodičů nebo kabelů s izolací PVC za ustálených podmínek
při teplotě okolního vzduchu +40 °C pro různé způsoby instalace 71

Tabulka 8 – Přepočítací součinitele pro kabely navinuté na bubnech 73

Tabulka 9 – Nejmenší dovolené poloměry ohybu pro nucené vedení ohebných kabelů 79

Tabulka 10 – Použití zkušebních metod pro sítě TN 89

Tabulka 11 – Příklady maximální délky kabelu od každého ochranného přístroje k jeho zátěži 90

Tabulka A.1 – Maximální doby odpojení u sítí TN 92

Tabulka C.1 – Přepočítací součinitele 98

Tabulka C.2 – Přepočítací součinitele z Iz pro seskupování 99

Tabulka C.3 – Přepočítací součinitele z Iz pro vícežilové kabely do 10 mm2 100

Tabulka C.4 – Nejvyšší přípustné teploty vodičů za normálních a zkratových podmínek 101

Tabulka D.1 – Opravný činitel pro cyklus 10 min 102

Tabulka D.2 – Tepelná časová konstanta vodičů 103

Tabulka F.1 – Porovnání rozměrů vodičů 106

Úvod

Tato část IEC 60204 uvádí požadavky a doporučení pro elektrická zařízení zdvihacích strojů zaměřená na:

 • bezpečnost osob a majetku;

 • shodu řízení a provedeného úkonu;

 • snadnost údržby.

Vysokého výkonu nemá být dosahováno na úkor těchto uvedených hledisek.

Jako pomůcka pro pochopení vztahu mezi různými prvky zdvihacího stroje a k němu přidružených zařízení jsou uvedeny obrázky 1 a 2. Obrázek 1 je celkové blokové schéma typického manipulačního systému (skupiny jeřábů vzájemně koordinovaně spolupracujících). Obrázek 2 je blokové schéma typického jeřábu a jeho přídavného zařízení a ukazuje různé prvky elektrického zařízení, kterému je věnována tato norma.

...

1 Rozsah platnosti

Tato část IEC 60204 platí pro použití elektrického a elektronického zařízení a jejich systémů ve zdvihacích strojích a v přidruženém zařízení.

POZNÁMKA 1 Termín „elektrický“ používaný v této normě zahrnuje jak elektrická, tak elektronická hlediska (tj. „elektrické zařízení“ znamená jak elektrické, tak elektronické zařízení).

POZNÁMKA 2 Termín „osoba“ používaný v této normě se vztahuje na kteréhokoliv jedince a zahrnuje takové osoby, které jsou určeny a vyškoleny uživatelem nebo jeho zástupcem (zástupci) pro užívání a údržbu příslušného zdvihacího stroje.

Zařízení, na které se vztahuje tato norma, začíná v místě připojení elektrického zařízení zdvihacího stroje (hlavní vypínač jeřábu) ke zdroji elektrické energie a zahrnuje napájecí soustavy a ovládací vedení umístěná vně zdvihacího stroje, např. ohebné kabely nebo přípojnicové rozvody (viz obrázek 3).

POZNÁMKA 3 Požadavky na elektrická zařízení v budovách viz IEC 60364.

Tato norma platí pro zařízení nebo jeho části, které pracují se jmenovitými napájecími napětími nepřesahujícími 1 000 V AC nebo 1 500 V DC a se jmenovitým kmitočtem nepřesahujícím 200 Hz.

POZNÁMKA 4 Vyšší napětí viz IEC 60204-11.

Dodatečné a zvláštní požadavky je možno uplatnit na elektrická zařízení zdvihacích strojů, které

 • jsou určeny pro používání ve volném prostoru (tj. vně budov nebo jiných ochranných konstrukcí);

 • manipulují s potenciálně výbušným materiálem nebo jej dopravují (např. barvy nebo piliny);

 • které jsou určeny pro používání v potenciálně výbušných a/nebo hořlavých prostředí;

 • jsou určeny pro používání v dolech.

Pro účely této normy zdvihací stroje zahrnují jeřáby všech typů, vrátky všech typů a skladištní stroje. Patří sem tyto skupiny zařízení:

 • mostové jeřáby;

 • pojízdné jeřáby;

 • věžové jeřáby;

 • otočné jeřáby se sklopným ramenem;

 • portálové jeřáby;

 • konzolové jeřáby;

 • plovoucí jeřáby;

 • vrátky všech typů;

 • zdvihadla a příslušenství;

 • nakládací jeřáby;

 • lanové jeřáby;

 • nosná zařízení;

 • skladištní stroje;

 • jednokolejnicová zdvihací zařízení;

 • obkročné přepravníky;

 • pneumatikové portálové jeřáby (RTG).

Tato norma nezahrnuje jednotlivá elektrická zařízení, s výjimkou jejich volby a montáže.

...

Copyright © 2011-2020 RevizeKontroly.cz