ČSN 33 2000-7-710 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-710: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Zdravotnické prostory

  • druh: norma
  • číslo předpisu: ČSN 33 2000-7-710
  • účinnost: 01 únor 2013

Obsah

Strana

Předmluva 3

Úvod 6

710 Zdravotnické prostory 7

710.1 Rozsah platnosti 7

710.2 Citované dokumenty 7

710.3 Definice 8

710.30 Stanovení základních charakteristik 9

710.31 Účel, zdroje a uspořádání 10

710.313 Zdroje 10

710.4 Bezpečnost 10

710.41 Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem 10

710.411 Ochranné opatření: automatické odpojení od zdroje 10

710.412 Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí 12

710.412.3 Ochrana zábranou 12

710.412.4 Ochrana polohou 12

710.413 Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí 12

710.413.1 Ochrana samočinným odpojením od zdroje 12

710.414 Ochranné opatření: ochrana malým napětím SELV a PELV 14

710.42 Bezpečnost – Ochrana před účinky tepla 15

710.422 Preventivní opatření v případech zvláštního rizika požáru 15

710.44 Bezpečnost – Ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením 15

710.444 Opatření proti elektromagnetickému rušení 15

710.5 Výběr a stavba elektrických zařízení 16

710.51 Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy 16

710.512 Provozní podmínky a vnější vlivy 16

710.514 Označování 17

710.52 Výběr a stavba elektrických zařízení – Elektrická vedení 18

710.53 Výběr a stavba elektrických zařízení – Spínací a řídicí přístroje 18

710.535 Koordinace různých ochranných zařízení 19

710.536 Přístroje pro odpojování a spínání 19

710.55 Výběr a stavba elektrických zařízení – Ostatní zařízení 19

710.556 Zařízení pro bezpečnostní účely 20

710.559 Svítidla a světelné instalace 21

710.56 Výběr a stavba elektrických zařízení – Zařízení pro bezpečnostní účely 21

710.6 Revize 23

710.61 Výchozí revize 23

710.62 Pravidelná revize 24

Příloha A (normativní) Klasifikace bezpečnostních obvodů pro zdravotnické prostory 26

Příloha B (informativní) Příklady zařazení zdravotnických prostor do skupin a přiřazení tříd důležitých obvodů 27

Příloha C (informativní) Ochrana před elektromagnetickým rušením (EMI) v elektroinstalacích budov 30

Bibliografie 34

Příloha ZA (normativní) Zvláštní národní podmínky 31

Příloha ZB (informativní) Odchylky typu A 46

...

Úvod

Zvláštní požadavky této části HD 60364 doplňují, upravují nebo nahrazují všeobecné požadavky částí 1 až 6 HD 60364.

Čísla následující po čísle části 710 jsou čísla odpovídajících částí, nebo kapitol HD 60364, Částí 1 až 6. Nepřítomnost odkazu na kapitolu, nebo článek obecných ustanovení, znamená možnost využití obecných ustanovení částí 1 až 6 HD 60364.

Ve zdravotnických prostorech je nutné zajistit bezpečí pacientů, u nichž je předpoklad využiti ME1) (zdravotnických elektrických) přístrojů. Pro každou činnost a funkci ve zdravotnickém prostředí musí být použity příslušné požadavky zajišťující bezpečnost. Bezpečnosti může být dosaženo provedením bezpečných elektrických rozvodů, bezpečným používáním a vhodnou údržbou ME přístrojů. Používání ME přístrojů u pacientů podstupujících kritickou péči vyvolalo potřebu zvýšené spolehlivosti a bezpečnosti elektrických instalací v nemocnicích, což bylo promítnuto do tohoto dokumentu, v kterém je kladen důraz na zvýšení bezpečnosti a stálost dodávky elektřiny. Změny tohoto dokumentu za účelem zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti jsou přípustné.

710 Zdravotnické prostory

710.1 Rozsah platnosti

Zvláštní požadavky této části HD 60364 se aplikují na elektrické instalace ve zdravotnických prostorech pro zajištění bezpečnosti pacientů a zdravotního personálu. Tyto požadavky platí především pro nemocnice, soukromé kliniky, lékařskou a dentální praxi a určené místnosti zdravotnické péče na ostatních pracovištích.

Požadavky této části neplatí pro ME přístroje.

Tato část také platí pro elektrická zařízení v prostorech určených pro lékařský výzkum.

...

Copyright © 2011-2020 RevizeKontroly.cz