202/1999 Sb. - vyhláška, kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří

  • druh: vyhláška
  • číslo předpisu: 202/1999 Sb.
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tato vyhláška stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří k zabezpečení požární ochrany staveb a technologií.
(2) Požární dveře, kouřotěsné dveře a kouřotěsné požární dveře musí splňovat požadavky vyplývající z právních předpisů a typem, konstrukcí, provedením, způsobem zabudování do staveb nebo technologií, požární odolností anebo kouřotěsností odpovídat požadavkům na požární bezpečnost staveb odpovídajícím obsahu ČSN 73 0802 + Z1, ČSN 73 0804 a ČSN 73 0810.
(3) Požární dveře, kouřotěsné dveře a kouřotěsné požární dveře musí být snadno identifikovatelné.
 
Technické podmínky
§ 3
(1) Požární dveře musí splňovat technické podmínky vyjádřené požadavky na požární odolnost z hlediska
a) celistvosti (E) a tepelné izolace podle teploty na neohřívané straně (I) nebo celistvosti (E) a tepelné izolace podle radiace (W), a
b) použitého funkčního vybavení (C) u požárních dveří provedených podle § 4 odst. 2.
(2) Kouřotěsné dveře musí splňovat technické podmínky vyjádřené požadavky na kouřotěsnost (S) a funkční vybavení (C).
(3) Kouřotěsné požární dveře musí splňovat technické podmínky podle odstavců 1 a 2.
(4) Ověření splnění technických podmínek podle odstavců 1, 2 a 3 se provádí vždy normovou zkouškou s výjimkou případů uvedených v odstavcích 5 a 6.
(5) Ověření splnění technických podmínek požárních dveří
a) upravených pro konkrétní stavbu,
b) atypických nebo kusově vyráběných replik v celkovém počtu nejvýše 15 kusů, nebo
c) které svými rozměry, provedením nebo tepelným namáháním neumožňují ověření splnění základních technických podmínek normovou zkouškou,
lze provést pouze v rámci rozšířené aplikace výsledků normových zkoušek na základě výpočtu jako součásti odborného posudku, jehožsprávnost je ověřena oprávněnou osobou. Ověření výpočtem je možno provést pouze za předpokladu, že všechny rozhodujícíčinitele ovlivňující požární odolnost lze početně vyjádřit.
(6) Nové ověření splnění technických podmínek se neprovádí v případě přímé aplikace výsledků normových zkoušek (např. při přípustné změně povrchové úpravy, geometrických rozměrů, použitého kování).
 
§ 4
(1) Požární dveře, kouřotěsné dveře a kouřotěsné požární dveře podle § 3 musí být provedeny, zabudovány do staveb nebo technologií a udržovány po celou dobu stanovené nebo obvykléživotnosti tak, aby v případě požáru umožňovaly vždy volný průchod a nebránily plynulé a bezpečné evakuaci unikajících osob, zvířat ani zásahu jednotek požární ochrany.
(2) Požární dveře, kouřotěsné dveře a kouřotěsné požární dveře podle odstavce 1, jejichž nedílnou součástí je funkční vybavení, musí být provedeny, zabudovány do staveb nebo technologií a udržovány po celou dobu stanovené nebo obvyklé životnosti tak, aby v případě požáru byly všechny jejich otevíratelné části vždy spolehlivě uzavřeny (nikoliv zablokovány) a zároveň ručně snadno otevíratelné bez dalších opatření.
 
§ 5
(1) Požární dveře, kouřotěsné dveře a kouřotěsné požární dveře musí být značeny
a) písmennou značkou
1. EI na požárních dveřích bránících šíření požáru [§ 2 písm. a) bod 1];
2. EW na požárních dveřích omezujících šíření požáru [§ 2 písm. a) bod 2];
3. SC na kouřotěsných dveřích bránících průniku kouře [§ 2 písm. b)];
4. EI-SC na kouřotěsných požárních dveřích [§ 2 písm. c) bod 1];
5. EW-SC na kouřotěsných požárních dveřích [§ 2 písm. c) bod 2];
b) číselnou značkou hodnoty dosažené požární odolnosti v minutách vyjádřenou arabskými číslicemi (např. 15, 30 atd.),
c) značkou druhu konstrukce D1, D2, D3 vyjadřující druh použité konstrukce z hlediska hořlavosti a způsobu zabudování použitých stavebních hmot,
d) grafickou značkou é, je-li součástí konstrukce dveřní sestavy požární nebo kouřové těsnění,
e) v případě použití skleněné výplně značkou EI nebo EW podle použitého typu, číselnou hodnotou dosažené požární odolnosti v minutách, tloušťkou tabule skla v mm, a to v ploše skla (např. EW-45-6); značení může být doplněno značkou výrobce nebo dovozce.
(2) Značení požárních dveří podle odstavce 1 písm. a) bodu 1 nebo 2, jejichž nedílnou součástí je funkční vybavení, se doplní o písmennou značku C (EI-C nebo EW-C).
(3) Písmenné, číselné a grafické značky o výšce nejméně 5 mm se uvádějí v následujícím sledu: např. EI 30 D2 é (tj. požární dveře bránící šíření tepla s požární odolností 30 minut definované jako konstrukce druhu D2 opatřené požárním nebo kouřovým těsněním). V případě, že tyto požární dveře jsou současně kouřotěsnými požárními dveřmi, doplňuje se značení takto: EI-SC 30 D2 é.
(4) Značení se provádí přímo na každém jednotlivém výrobku (tj. na dveřích a rámech) v místech, která jsou pro kontrolu přístupná i po zabudování dveří ve stavbě. Značení musí být viditelné, trvale čitelné a nesmazatelné po celou dobu stanovené nebo obvykléživotnosti výrobku. Značení se umisťuje tak, aby nebyla snížena viditelnost a čitelnost značky shody.
(5) Pro značení požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří v technické dokumentaci (např.návody výrobců, stavební výkresy, projektová dokumentace, jiná technická osvědčení, posudky, dokumentace požární ochrany atd.) platí obdobně ustanovení odstavce 1 písm. a) až d). Písmenné a číselné značky se uvádí ve sledu podle odstavce 3.

...

Copyright © 2011-2020 RevizeKontroly.cz